Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Paradoksy logiczne i inne 4 marca 2010.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Paradoksy logiczne i inne 4 marca 2010."— Zapis prezentacji:

1 Paradoksy logiczne i inne 4 marca 2010

2 Paradoks Twierdzenie niezgodne z powszechnie przyjętym mniemaniem, rozumowanie, którego elementy są pozornie oczywiste, ale wskutek zawartego w nim błędu logicznego lub nieostrości wyrażeń prowadzące do wniosków sprzecznych ze sobą lub z uprzednio przyjętymi założeniami. Encyklopedia Multimedialna PWN

3 Paradoks (potoczny) - twierdzenie niezgodne z powszechnie przyjętym mniemaniem
Aporia - trudność myślowa, wynikająca z nieumiejętności rozstrzygnięcia wartości argumentów za i przeciw pewnej tezie Antynomia - sprzeczność, wynikająca z rozumowania uznanego za poprawne i przesłanek uznanych za prawdziwe Sofizmat - rozumowanie często świadomie błędne, mające na celu oszukanie słuchacza lub czytelnika

4 Paradoksy matematyczne…
Paradoks Banacha-Tarskiego: Każde dwa ograniczone podzbiory przestrzeni R3 o niepustych wnętrzach są równoważne przez rozkład skończony. W szczególności dowolna kula jest równoważna dwóm kulom do niej przystającym.

5 Paradoksy matematyczne…
Prosty paradoks teorio-mnogościowy: Zbiór R jest równie liczny jak przedział [0, 1]. Paradoks Skolema-Löwenheima: Istnieje przeliczalny model teorii mnogości. W szczególności, w tym modelu prawdziwe jest zdanie stwierdzające istnienie zbiorów nieprzeliczalnych.

6 Aporie… Zenon z Elei (460 - 370 p.n.e.)
Paradoks strzały: W każdym punkcie drogi strzała jest nieruchoma, nie może więc tej drogi pokonać i dotrzeć do celu. Założenie (ukryte): punkty stanowią ciąg przeliczalny lub skończony. Umiemy dokładniej opisać przestrzeń: ciągłość przestrzeni, pojęcie granicy. Nie ma „następnego” punktu. Suma – przeliczalna lub skończona – zastąpiona przez całkę. Całka w przedziale może być dodatnia, choć w każdym punkcie jest równa 0. A droga to całka prędkości. Start Cel

7 Czy pola przekrojów stożka są jednakowe czy różne?
Demokryt (przełom V i IV w. p.n.e.) Czy pola przekrojów stożka są jednakowe czy różne?

8 ZZ  ZZ Paradoks Russella: Niech Z = { X: X X}. Czy Z  Z ?
Antynomie… Bertrand Russell ( ) Paradoks Russella: Niech Z = { X: X X}. Czy Z  Z ? Teoria mnogości - druga połowa XIX wieku. Konstrukcja klasy (Frege) dla dowolnej własności. Ucieczka: Teoria typów - Russell Stratyfikacja -- Quine Aksjomatyka -- Zermelo, Fraenkel Samoreferencja - ? Przykład gry uniwersalnej? Jeśli ZZ, to spełnia warunek należenia do Z, więc ZZ. Jeśli ZZ, to Z nie spełnia warunku należenia do Z, więc ZZ. ZZ  ZZ

9 Gra uniwersalna Ruch 1: Wybierz grę normalną.
Ruch 2: Wykonaj Ruch 1 wybranej gry. Ruch 3, 4, 5,…: Wykonaj kolejny ruch wybranej gry.

10 „Wszyscy Kreteńczycy są kłamcami”
Paradoks kłamcy Epimenides (VI w.p.n.e.) „Wszyscy Kreteńczycy są kłamcami” „Ja jestem kłamcą” Eubulides (IV w. p.n.e.) Epimenides: Jeśli prawda, to Epimenides jest też kłamcą, a więc skłamał (czyli istnieje Kreteńczyk, który nie kłamie) - sprzeczność. Jeśli fałsz, to nie wszyscy Kreteńczycy są kłamcami. Wniosek: istnieje Kreteńczyk, który nie kłamie. Nie ma sprzeczności. Wniosek: Epimenides, twierdząc, że wszyscy Kreteńczycy kłamią, dowodzi istnienia Kreteńczyka, który nie kłamie. Wersja soft: Epimenides: Ja jestem kłamcą. Jeśli prawda, to jest kłamcą, więc kłamie, więc nie jest kłamcą - sprzeczność. Jeśli fałsz, to nie jest kłamcą. Wniosek: Epimenides, twierdząc, że jest kłamcą, dowodzi, że nie jest kłamcą. „To, co teraz mówię, jest kłamstwem” (Paradoks kłamcy) czyli Z: Zdanie Z jest fałszywe

11 Z: Zdanie Z jest fałszywe lub zdanie Z nie ma wartości logicznej
Dodatkowa wartość logiczna? Z: Zdanie Z jest fałszywe lub zdanie Z nie ma wartości logicznej Jeśli Z prawdziwe, to Z fałszywe lub nie ma wartości logicznej - a więc Z nie prawdziwe. Jeśli Z fałszywe, to Z prawdziwe (stwierdza prawdę) Jeśli Z nie ma wartości logicznej, to Z prawdziwe (stwierdza prawdę) Czy dodatkowa wartość logiczna pomoże? Ostatni zapis pokazuje, że żadna liczba nowych wartości logicznych nie pomoże. Z: Zdanie Z nie jest prawdziwe

12 Z1: Zdanie Z2 jest fałszywe Z2: Zdanie Z1 jest prawdziwe
Jeśli Z2 jest prawdziwe, to Z1 jest prawdziwe, więc Z2 jest fałszywe. Jeśli Z2 jest fałszywe, to Z1 nie jest prawdziwe, więc Z2 jest prawdziwe. Czy źródłem paradoksu jest to, że zdanie mówi samo o sobie? Czy źródłem paradoksu jest to, że cykl zdań powraca do pierwszego zdania, które w ten sposób mówi pośrednio o sobie? Z1: Zdanie Z2 jest fałszywe Z2: Zdanie Z3 jest fałszywe Z3: Zdanie Z1 jest fałszywe itd

13 Z1: Dla każdego k>1, zdanie Zk jest fałszywe
... Zn: Dla każdego k>n, zdanie Zk jest fałszywe Jeśli Zn prawdziwe (dla pewnego n), to Zn+1, Zn+2, Zn+3, … czyli wszystkie zdania Zk, gdy k>n, są fałszywe. Jednocześnie zdanie Zn+1 jest prawdziwe, bo zdania Zn+2, Zn+3, … są fałszywe.

14 Co najmniej jedno z tych trzech zdań jest fałszywe
Dowody… Nieprawda, że A Nieprawda, że B Co najmniej jedno z tych trzech zdań jest fałszywe Wniosek: A lub B Jean Buridan (XIV w.) Ale paradoksy można wykorzystać poważniej... Godel, program Hilberta Dowód istnienia Boga: 1. Bóg istnieje 2. Każde zdanie w tej parze jest fałszywe Wniosek: Bóg istnieje.

15 G: nie istnieje dowód zdania G
Twierdzenie Gödla o niezupełności (I): Dla każdej dostatecznie bogatej teorii niesprzecznej istnieje zdanie G takie, że ani G, ani ¬G nie są jej twierdzeniami. Zdanie Gödla: G: nie istnieje dowód zdania G O twierdzeniu: Co to jest teoria formalna? Język, formuły, aksjomaty, reguły wnioskowania Co to jest twierdzenie? Co to jest dowód? Co znaczy „dostatecznie bogata”? zawiera arytmetykę liczb naturalnych Co znaczy niesprzeczna? O zdaniu G: Konieczność zakodowania w liczbach pojęć logicznych: formuła, dowód itp..

16 A: teoria jest niesprzeczna, to B: nie istnieje dowód zdania G
Twierdzenie Gödla o niezupełności (II): Jeśli dostatecznie bogata teoria jest niesprzeczna, to jej niesprzeczności nie można w niej udowodnić. Jeśli A: teoria jest niesprzeczna, to B: nie istnieje dowód zdania G A: Teoria jest niesprzeczna B: Nie istnieje dowód zdania G Jeśli A i A  B, to B

17 Jeśli m ≤ n, to m = n. Sofizmaty... Twierdzenie: e = π.
Lemat: dla każdej liczby naturalnej n prawdziwe jest zdanie Jeśli m ≤ n, to m = n. Dowód lematu: Dla n=1: jeśli m ≤1, to m=1, zatem m=n. Załóżmy, że zdanie z lematu jest prawdziwe dla pewnej liczby naturalnej n. Niech m ≤ n+1. Wtedy m–1 ≤ n i z założenia indukcyjnego m–1 = n. Stąd m = n+1.

18 2 ≤ e ≤ 3 3 ≤ π ≤ 4 Z lematu, 2 = 3, zatem e = 3
Dowód twierdzenia: 2 ≤ e ≤ 3 3 ≤ π ≤ 4 Z lematu, 2 = 3, zatem e = 3 Z lematu, 3 = 4, zatem π = 3. Stąd e = π

19 Trójkąt o dwóch kątach prostych
TO JEST DOWÓD PEWNEGO FAKTU – JAKIEGO?

20 K O N I E C Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Paradoksy logiczne i inne 4 marca 2010."

Podobne prezentacje


Reklamy Google