Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dane INFORMACYJNE (do uzupełnienia)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dane INFORMACYJNE (do uzupełnienia)"— Zapis prezentacji:

1

2 Dane INFORMACYJNE (do uzupełnienia)
Nazwa szkoły: Gimnazjum im. Powstańców Wlkp. w Mieścisku ID grupy: 98/31_P_G2 Opiekun: Mariusz Wasela Kompetencja: przedsiębiorczość Temat projektowy: Recykling na co dzień Semestr/rok szkolny: IV/2011/2012 r.

3 Cele projektu Poszerzenie wiadomości na temat odzyskiwania surowców wtórnych na świecie, w Polsce i na terenie gminy Mieścisko Przeprowadzenie wykładu wśród uczniów na temat recykilngu na co dzień Zaprezentowanie prezentacji multimedialnej dotyczącej recyklingu i przedstawienie rezultatów działań podjętych na terenie szkoły uczniom gimnazjum Założenie strony internetowej do zamieszczania treści związanych z projektem

4 RECYKLING ODZYSK Wszelkie działania, niestwarzające zagrożenia dla
Odzysk, który polega na powtórnym przetwarzaniu substancji lub materiałów zawartych w odpadach w procesie produkcyjnym w celu uzyskania substancji lub materiału o przeznaczeniu pierwotnym lub o innym przeznaczeniu, w tym też recykling organiczny, z wyjątkiem odzysku energii. ODZYSK Wszelkie działania, niestwarzające zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub środowiska, polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub części lub prowadzące do odzyskania z odpadów substancji, materiałów lub energii i ich wykorzystania.

5 Podział surowców wtórnych

6 Cele recyklingu Ochrona zasobów naturalnych – zastosowanie surowców wtórnych zmniejszy zastosowanie surowców pierwotnych, ograniczony zapas bogactw naturalnych zwiększy się. Ochrona środowiska – wydobywanie surowców i przetwarzanie ich na dobra konsumpcyjne jest nieustannie związane z obciążeniem i niszczeniem środowiska. Dlatego ochrona zasobów naturalnych jest jednocześnie ochroną środowiska. Oszczędność energii – surowce wtórne są nośnikami energii. Ich wykorzystanie prowadzi do ochrony energii tak długo, jak długo nakład energii na ich odzyskanie jest mniejszy od energii, którą w sobie zawierają i którą da się uzyskać. Oszczędzanie energii także oznacza równocześnie ochronę środowiska.

7 trzy fazy Recyklingu odpadów
Pozyskiwanie odpłatne i nieodpłatne surowców wtórnych z odpadów poprodukcyjnych i poużytkowych Uzdatnianie (np. segregowanie, czyszczenie, rozdrabnianie, granulowanie, przetapianie) Wykorzystanie gospodarcze

8 rodzaje recyklingu 1.Ponowne zastosowanie: powtarzające się zastosowanie produktu lub materiału w tym samym celu (np. butelki na wymianę lub bieżnikowanie opon). 2. Dalsze zastosowanie: użycie odpadków w nowych dziedzinach zastosowań po przeróbce fizycznej, chemicznej lub biologicznej (np. granulacja zużytych opon i tworzyw sztucznych, gdzie granulat jest stosowany jako wypełniacz w materiałach budowlanych). 3.Ponowne zużytkowanie: odzyskiwanie odpadów chemicznych ze śmieci i wprowadzenie ich do procesu produkcji (np. użycie wraków samochodowych w stalowniach). METODY RECYKLINGU: materiałowy (mechaniczny) surowcowy (chemiczny) energetyczny (spalanie z odzyskiem energii)

9 Początki segregacji odpadów
Pierwszy na świecie system selektywnej zbiórki odpadów komunalnych powstał w 1895 r. w Nowym Jorku. Jego pomysłodawcą był pułkownik George E. Waring, zwany „apostołem czystości”. Z czasem jego pomysł zaczęto powielać i rozwijać na całym świecie. Pierwsze programy selektywnej zbiórki śmieci na szeroką skalę wprowadzono w latach 70-tych w Stanach Zjednoczonych i krajach Europy Zachodniej. Wymagało to nie tylko aktów prawnych, ale także edukacji społeczeństwa w tym zakresie. Podjęte działania zaczęły przynosić rzeczywiste efekty dopiero 20 lat później. Obecnie dzięki selektywnej zbiórce w Holandii recyklingowi poddawanych jest aż 63% odpadów, w Niemczech – 56%, w Danii i Szwecji – 41%, a w Hiszpanii – 34%. Polska jest na szarym końcu tej listy.

10 Segregacja odpadów w Polsce
Początki segregacji śmieci w Polsce to pierwsza połowa lat 90-tych XX wieku. Jednym z pierwszych miast, w którym pojawiły się pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów, była Warszawa. Stanęły one w 1994 r., ale dopiero w 2006 r. wprowadzono obowiązek segregowania śmieci przez mieszkańców stolicy. Obecnie zbieranych jest w ten sposób zaledwie 2% odpadów. Łącznie recyklingowi poddawanych jest ok. 15% odpadów. W Polsce obowiązującą jest Ustawa o odpadach ze stycznia 2001 roku (Dz.U nr 39 poz. 251), która - w przeciwieństwie do wcześniejszych przepisów – jest zgodna z prawem unijnym. Zobowiązania wobec norm unijnych wymagają od nas naprawy systemu gospodarki odpadami. Do 2015 roku odzysk odpadów w Polsce musi wynieść 60%, zaś poziom recyklingu minimum 55%.

11 Łańcuch cyklu życia Od pozyskania zasobów przez produkcję i konsumpcję aż po usuwanie odpadów.

12 Podział odpadów W Polsce obecnie wytwarza się 135 milionów ton odpadów. W tym 124 milionów ton to odpady przemysłowe, a 11 milionów ton odpadów to odpady komunalne. A więc średnio każdy Polak wytwarza około 300 kg odpadów komunalnych rocznie, zaś w Unii Europejskiej średnio kg na osobę na rok. Odpady możemy podzielić na: odpady przemysłowe odpady komunalne odpady niebezpieczne Obliczono, że na jednego człowieka na świecie przypada co najmniej tona odpadów, z czego aż 86% stanowią odpady przemysłowe. Na przeciętnego człowieka przypada więc rocznie szacunkowo: 80 kg odpadów organicznych z gospodarstw domowych, 47 kg papieru, 20 kg szkła, 9 kg metali, 2 m3 śmieci.

13 Sposoby postępowania z odpadami komunalnymi w UE
Szacuje się, że w Polsce: 1% krajowych odpadów zostało spalonych 9% trafiło do recyklingu, 4% - na kompost. W krajach wysoko rozwiniętych gospodarka odpadami komunalnymi jest nastawiona głównie na ich powtórne wykorzystanie. Najniższy wskaźnik zakopywania bądź składowania śmieci na wysypiskach zanotowały Niemcy i Holandia (1%), Szwecja i Austria (3%), Dania (4%) i Belgia (5%).

14 Innowacyjny Recykling
Stena Metall Group oferuje rozwiązania praktycznie dla każdego rodzaju branży. Zaspokajamy potrzeby naszych klientów w zakresie zarządzania odpadami w 13 krajach. Dostarczamy wysokiej jakości surowce do hut stali, odlewni, zakładów papierniczych i innych odbiorców na całym świecie. Tworzywa sztuczne w komputerach i innym sprzęcie elektronicznym często zawierają bromowane opóźniacze zapłonu pozwalające uniknąć ryzyka przegrzania i pożaru. Stena opracowała wyjątkową metodę, pozwalającą na oddzielenie dużych ilości czystych tworzyw sztucznych od tworzyw bromowanych. Pozwala to na ponowne wykorzystanie większej ilości tworzyw sztucznych i zmniejszenie ich produkcji z kurczących się światowych zasobów ropy naftowej. Płaskie ekrany LCD szybko zdobyły nasze domy. Do roku 2015 ilość wycofanych z eksploatacji płaskich ekranów wzrośnie gwałtownie aż do 750 000 ton w samej tylko Unii Europejskiej. Stena Technoworld opracowała wyjątkowy, zamknięty proces odzyskiwania wszystkich rodzajów materiałów, w tym żarówek rtęciowych. To przynosi korzyści nie tylko dla klienta, ale również dla środowiska. Dodatkowo eliminujemy ryzyko związane z narażaniem zdrowia pracowników, którzy zajmują się rozmontowywaniem takich urządzeń.

15 Złom stalowy Jest podstawowym surowcem dla hut i odlewni. Wykorzystanie złomu w procesie wytapiania stali jest istotne ze względów energetycznych, ekonomicznych i ekologicznych. W wielu krajach jego nadwyżki są przedmiotem opłacalnego eksportu. Koniunktura w hutnictwie napędza rynek złomu. W roku 2010 światowa produkcja stali przekroczyła miliard ton. W ślad za wzrostem produkcji stali, zapoczątkowanym przez inwestycje w Chinach, wzrosło zapotrzebowanie na złom stalowy. Światowy rynek złomu kształtuje się dziś na poziomie 450 mln ton w skali roku.

16 Korzyści produkcji stali ze złomu
● zużycia surowców pierwotnych o 90%, 1134 kg rudy żelaza, 453,5 kg węgla i 18 kg wapienia ● odpadów górniczych o 97%, ● energii o 74%: Dla innych metali oszczędności te wynoszą: aluminium 95%, miedzi 85%, cynku 60%, ołowiu 65% ● zużycia wody o 40%, ● ścieków przemysłowych o 76%, ● zanieczyszczeń powietrza o 86%. Przetworzenie 1 tony złomu pozwala zaoszczędzić 1,5 tony rudy, 0,5 tony koksu i innych materiałów, redukuje się także ilość zużytej wody i odprowadzanych ścieków. Natomiast 1 tona aluminium pochodząca z recyklingu pozwala zaoszczędzić 4 tony boksytów i 700 kg paliwa, uniknąć emisji do powietrza 35 kg fluorków aluminium.

17 ZŁOM METALI NIEŻELAZNYCH
– aluminium, w tym puszki aluminiowe – cynk – miedź – ołów STOPY METALI: – mosiądz – znal – kajner

18 Recykling aluminium W ciągu roku na świecie według szacunków zużywa się 220 miliardów puszek, z czego około 80% to puszki aluminiowe. W samej Polsce w roku 2002 wprowadzono ich 2 mld szt., a produkcja ta wciąż rośnie. Statystyczny Amerykanin konsumuje dziś zawartość ponad 400 puszek rocznie. Anglik - około 130. Polak spożywa rocznie zawartość około 50 puszek. Przewidywany jest dalszy dynamiczny rozwój tego rynku. Światowy odzysk puszek wynosi zaledwie 55%, co oznacza, że ok. 100 miliardów puszek rocznie jest bezpowrotnie wyrzucana! Chwalebnymi wyjątkami w odzyskiwaniu aluminium z puszek są Szwajcaria i Finlandia, gdzie przetwarza się ich ok. 90%. Recykling puszek w Polsce szybko rośnie i w 2002 r. osiągnął średni europejski wynik tj. 41% proc., a w 2006 r. 65%, podczas gdy jeszcze w 1998 r. sięgał 13 proc.

19 Co zyskujemy zbierając puszki?
• Zmniejszenie ilość śmieci w naszym otoczeniu i na wysypisku. • Oszczędność o około 95% energii potrzebnej do produkowania aluminium z rudy. • Obniżenie o 95% emisji trujących gazów do atmosfery, zwłaszcza fluoru stanowiącego zagrożenie dla ludzi i środowiska. • Oszczędność złóż boksytu – 1 tona złomu to oszczędność 4 ton rudy aluminium. • Oszczędność ropy naftowej – przy produkcji 1 tony ze złomu to oszczędność 700 kg ropy naftowej. • Ograniczenie zanieczyszczeń wody o 97 %.

20 Jak przygotować puszki do recyklingu?
Do pojemników na aluminium wrzucamy tylko puszki puste (nie wolno wrzucać puszek zamkniętych z ich zawartością). Przed wrzuceniem puszki do odpowiedniego pojemnika po prostu trzeba ja zgnieść, aby zmniejszyć jej objętość. Aby sprawdzić czy mamy do czynienia z aluminium, a nie z innym metalem można przyłożyć magnes. Aluminium nie ma właściwości magnetycznych. Oznakowanie opakowań aluminiowych

21 RECYKLING METALI SZLACHETNYCH
Wymierne korzyści ekologiczne: ograniczanie ilości składowanych odpadów, oszczędzanie rzadkich zasobów naturalnych, zmniejszenie nakładów energii oraz emisji zanieczyszczeń podczas procesu odzysku w porównaniu z wydobywaniem w kopalniach. W praktyce metale szlachetne odzyskuje się wyłącznie z reaktorów katalitycznych. Największa część metali z odzysku pochodzi z rynku Stanów Zjednoczonych i Japonii. W Stanach Zjednoczonych odzysk wynosi ok. 47% platyny oraz ok. 8% palladu stosowanych do produkcji katalizatorów, czyli odpowiednio ok. 22 i 7% całkowitego wykorzystania tych metali w przemyśle

22 ODZYSK KATALIZATORÓW W POLSCE
CO SIĘ ODZYSKUJE? Towarem poszukiwanym jest przede wszystkim platyna. Wynika to z faktu, że w warunkach naturalnych do pozyskania ok. 1 kg platyny kopalnia musi wydobyć ok. 150 ton rudy. Odzyskanie 1 kg platyny w ramach recyklingu wymaga jedynie kilku ton zużytych katalizatorów. Proces odzysku jest bez porównania tańszy i mniej szkodliwy dla środowiska. Podczas recyklingu katalizatorów odzyskiwane są także rod i pallad.

23 Odpady komunalne Segregacja odpadów komunalnych (śmieci wytworzone w domach) to zbieranie odpadów do specjalnie oznakowanych pojemników, z podziałem na rodzaj materiałów (surowców), z jakiego zostały wyprodukowane. Segregacja u źródła to selekcja odpadów prowadzona jest w miejscu naszych, gospodarstw domowych. Segregacji odpadów jest jedną z metod ograniczenia ilości odpadów podlegających utylizacji (np. składowaniu) przez odzysk surowców nadających się do ponownego użytku lub przetworzenia i wykorzystania przy produkcji nowych materiałów (recykling).

24 Pamiętaj, segregując odpady dbasz o środowisko!

25 segregacja Tworzyw sztucznych i metali
WRZUCAMY: puste butelki plastikowe po różnych napojach (np. typu PET), puste butelki plastikowe po kosmetykach i środkach czystości (np.: po szamponach, płynach), plastikowe opakowania po żywności (np.: kubki po jogurtach, margarynach), plastikowe koszyczki po owocach, folie i torebki z tworzyw sztucznych, czyste kanistry plastikowe, opakowania stalowe i aluminiowych (puszki, pudełka, folie itp). NIE MOŻNA WRZUCAĆ: opakowań po medykamentach, opakowań i butelek po olejach spożywczych i silnikowych oraz smarach, puszek i pojemników po farbach i lakierach, opakowań po środkach chwasto i owadobójczych, zabawek sprzętu AGD

26 Segregacja PAPIEru WRZUCAMY:
gazety, książki w miękkich okładkach lub po usunięciu twardych, katalogi, prospekty, tekturę, worki papierowe, papier pakowy, ścinki drukarskie, NIE MOŻNA WRZUCAĆ: opakowań z jakąkolwiek zawartością, lakierowanego lub foliowanego papieru z folderów reklamowych, tapet, kalki, papieru termicznego, zatłuszczonego i brudnego papieru (jeśli jest to fragment wystarczy go oderwać), opakowań wielomateriałowych (tzw. kartoników, opakowań tetra pak) artykułów higienicznych

27 Korzyści ze zbierania makulatury
Ponowny przerób stosu gazet o wysokości 125 cm pozwala na uratowanie sześciometrowej sosny. Zebranie i przetworzenie 1 tony makulatury to: - uratowanie 17 drzew, - oszczędność 25 procent energii, - o 75 procent mniej zanieczyszczeń atmosfery - oszczędność litrów wody!

28 Recykling szkła . każdy z nas wyrzuca w ciągu roku około 56 opakowań szklanych nadających się w pełni do ponownego wykorzystania produkty ze szkła w 100% nadają się do ponownego przerobu (recyklingu) jeżeli każdy z nas wyrzuci na śmietnik tylko jeden słoik to na wysypiska w całej Polsce trafi rocznie 10 tysięcy ton szkła każda szklana butelka ponownie wprowadzona do obiegu pozwala zaoszczędzić energię potrzebną do świecenia 100-Watowej żarówki przez 4 godziny. Szkło jest bardzo wdzięcznym materiałem do recyklingu - można je poddawać temu procesowi w nieskończoność. W roku 2005 w Polsce poddano recyklingowi ponad 201 tysięcy ton stłuczki z opakowań szklanych. Zaoszczędzono dzięki temu około ton surowców (piasku, dolomitu, sody) używanych do produkcji szkła. Wykorzystana stłuczka ma wartość ponad 40 milionów złotych. Dzięki recyklingowi szkła opakowaniowego na wysypiska trafiło o kilkaset tysięcy metrów sześciennych odpadów mniej!

29 Korzyści Energia zaoszczędzona dzięki recyklingowi jednej szklanej butelki pozwala zasilić: komputer przez 25 min, telewizor przez 20 min, zmywarkę do naczyń przez 10 min.

30 Jak Segregować SZKŁo WRZUCAMY: NIE MOŻNA WRZUCAĆ:
szkło opakowaniowe: butelki szklane, słoiki, szklane opakowania po kosmetykach. NIE MOŻNA WRZUCAĆ: szkła płaskiego (szyby okienne i samochodowe, szkła zbrojonego, luster – mają inną temperaturę topnienia od szkła opakowaniowego i nie stopią się razem z butelkami i słoikami), szklanek, kieliszków, szkła kryształowego, naczyń żaroodpornych, ceramiki (fajans, porcelana, naczynia typu arco, doniczki, miski, talerze), szkła okularowego, żarówek, świetlówek, kineskopów, szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych z jakąkolwiek pozostałością zawartości.

31 Zbierajmy BATERIE! Jedna bateria typu R6, potocznie zwana paluszkiem, może zanieczyścić 400 l wody lub bezpowrotnie skazić 1 m3 gleby. Na polski rynek rocznie wprowadza się około 300 milionów sztuk ogniw (o masie blisko 8200 ton), czyli ok. 8 baterii na osobę. Rocznie udaje się zebrać zaledwie ok. 500 ton. Unijna dyrektywa „bateryjna” ustanawia minimalne poziomy zbierania baterii na 25% do roku 2012 i 45% do roku Według uchwalonej dyrektywy recykling baterii i akumulatorów niklowo-kadmowych ma wynieść 75%. Dzięki recyklingowi z baterii możemy odzyskać znaczne ilości cennych surowców. W 1 tonie zużytych baterii spotykamy: 270 kg dwutlenku manganu, 210 kg żelaza, 160 kg cynku, 20 kg miedzi i kilka kilogramów rtęci, niklu, kobaltu, kadmu i srebra. Europejczycy zbierają zużyte baterie coraz skuteczniej. W Holandii w 2002 r. zebrano ok. 125 g zużytych baterii na osobę (ok. 4 sztuk), Niemcy oddali w r. do recyklingu ok. 140 g baterii na mieszkańca (ok. 5 szt.). Liderami zbiórki od lat pozostają mieszkańcy Belgii. Efektem zbiórki w 2003 r. było 238 g zużytych baterii na mieszkańca, co daje wynik ok. 7 sztuk na osobę.

32 Przynieś niepotrzebne leki do apteki
Przeterminowane lub niewykorzystane leki, igły, strzykawki, a także termometry rtęciowe należy  zanieść do punktu apteki.

33 Co to są elektrośmieci? Wszystkie elektrośmieci zawierają się w 10 grupach: Wielkogabarytowe urządzenia AGD: chłodziarki, lodówki, zamrażarki, pralki, suszarki do ubrań, zmywarki, kuchenki elektryczne, piekarniki, grzejniki elektryczne oraz klimatyzatory i wentylatory Małogabarytowe urządzenia AGD: odkurzacze, maszyny dziewiarskie, żelazka, tostery, frytkownice, rozdrabniacze, miksery, młynki do kawy, noże elektryczne, suszarki, depilatory, golarki, zegarki oraz wagi Sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny: komputery, drukarki, laptopy, kopiarki, kalkulatory, faksy, terminale, aparaty telefoniczne - tradycyjne i komórkowe Sprzęt RTV: radioodbiorniki, telewizory, dyktafony, magnetofony, kamery, video, dvd, sprzęty hi-fi, wzmacniacze i instrumenty muzyczne Sprzęt oświetleniowy: świetlówki, żarówki energooszczędne, lampy wyładowcze oraz żyrandole Narzędzia elektryczne i elektroniczne: wiertarki, piły, maszyny do szycia , narzędzia do obróbki drewna i metalu, narzędzia do nitowania, skręcania, spawania, lutowania, rozpylania oraz kosiarki Zabawki, sprzęt relaksacyjny i sportowy: kolejki elektryczne, tory wyścigowe, gry video, kieszonkowe gierki, komputerowo sterowane urządzenia do ćwiczeń sportowych, automaty na żetony Przyrządy medyczne: sprzęt do dializoterapii, radioterapii, badań kardiologicznych, wentylacji płuc, zamrażarki laboratoryjne, testery płodności i inne elektryczne urządzenia medyczne Przyrządy do kontroli: czujniki dymu, regulatory ciepła, termostaty, urządzenia pomiarowe i panele kontrolne Automaty do wydawania: napojów, słodyczy oraz bankomaty 

34 Dlaczego elektrośmieci szkodzą?
SUBSTANCJE NIEBEZPIECZNE ZAWARTE W ELEKTROŚMIECIACH: Rtęć – zawarta jest w niektórych świetlówkach. Jeśli trafi do zbiorników wodnych, a później przeniknie do mózgu człowieka, czy zwierząt, może spowodować zaburzenia wzroku, słuchu, mowy, koordynacji ruchów, żucia i połykania. Związki bromu – stosowane są w komputerach. Po przeniknięciu do środowiska powodują u ludzi i zwierząt schorzenia układu rozrodczego oraz problemy neurologiczne. Kadm – zawarty w bateriach urządzeń elektrycznych zaburza czynności nerek, powoduje chorobę nadciśnieniową, wywołuje zmiany nowotworowe, zaburza metabolizm wapnia, powodując deformację szkieletu i zaburza funkcje rozrodcze. PCB – pełni w urządzeniach funkcje chłodzące, smarujące i izolujące, po dostaniu się do wód gruntowych przenika do gleby i atmosfery, a następnie do tkanki tłuszczowej ludzi i zwierząt Powoduje min. uszkodzenia wątroby, anomalie reprodukcyjne, osłabienie odporności, zaburzenia neurologiczne i hormonalne a także opóźnienia w rozwoju niemowląt. R-12 – czyli freon. W klimatyzatorach i lodówkach pełni funkcję chłodniczą. Jest szczególnie szkodliwy dla warstwy ozonowej. Od roku 1998 nie wolno go stosować w urządzeniach elektrycznych, jednak spotykany jest w urządzeniach starszego typu. Azbest – używany w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych m.in. ze względu na swoje właściwości izolacyjne. Jest przyczyną wielu chorób np. pylicy azbestowej, raka płuc i nowotworu międzybłoniak opłucnej.

35 Elektrośmieci? Przynieś z mieszkania do punktu zbierania!
Tylko 2,8 kg zużytego sprzętu zebrano na jednego mieszkańca w 2010 roku W Polsce, co roku powstaje ponad 300 000 ton elektrośmieci!

36 AKUMULATORY, OLEJE I SMARY ORAZ PłYNY TECHNICZNE
Pozbywanie się olejów przepracowanych, poprzez wylewanie ich wprost do otoczenia, stanowi wielkie zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzi i zwierząt. Przepracowane oleje smarowe, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 27 kwietnia 2001 r., należy poddawać recyklingowi poprzez powtórne wykorzystanie bądź utylizować. Szczególnie korzystne ekonomicznie jest powtórne wykorzystanie odpadów przepracowanych, ponieważ z 1 tys. kg oleju przepracowanego można odzyskać kg wartościowego smarującego oleju bazowego, podczas gdy w procesie przeróbki z jednej tony ropy naftowej uzyskuje się zaledwie kg olejów smarowych. Racjonalne gospodarowanie odpadami olejów przepracowanych jest w Polsce szczególnie ważne z uwagi na import ropy naftowej. Tego rodzaju odpady można oddawać w stacjach obsługi i naprawy pojazdów, na stacjach benzynowych oraz punktach sprzedaży tego rodzaju produktów asortymentu.

37 Coraz mniej azbestu Zgodnie z dyrektywami UE Polska zobowiązała się do usunięcia do 2032 r. wyrobów zawierających azbest. Już od r. obowiązuje u nas zakaz produkcji materiałów budowlanych z użyciem azbestu, jednak wciąż zalega on na setkach hektarów dachów zawierających azbest. Azbest znajduje się w płytach falistych dachów, płytach elewacyjnych, niektórych rurach. Był masowo używany do pokryć dachowych w latach 70.

38 Co zrobić ze zużytymi oponami?
Jeśli w swoim warsztacie, domu, firmie posiadasz zużyte opony, możesz je bezpłatnie oddać do Centrum Utylizacji Opon. Jest to organizacja odzysku, która powstała z inicjatywy głównych producentów i importerów opon obecnych na polskim rynku. Centrum odbiera opony osobowe, dostawcze i ciężarowe, również takie, które nie utrzymują swojego pierwotnego kształtu.

39 Recykling pojazdów

40 Akcje organizowane w polsce w ramach recyklingu
EKO Akcji Szkła Segregacji - już po raz drugi organizowanej przez firmy Carlsberg Polska i TESCO - uczestniczyło 30 tysięcy osób z ośmiu miast Polski, które na miejsca akcji dostarczyły łącznie około 60 ton szkła. Celem tej akcji było budowanie świadomości ekologicznej wśród konsumentów w obszarze segregacji opakowań szklanych i recyklingu. Patronat obejmowała KOBA, Organizacja Odzysku. II edycja ogólnopolskiej kampanii Ministerstwa Środowiska, poświęcona niewłaściwym nawykom postępowania z śmieciami. Kluczowymi problemami analizowanymi w kampanii środowiskowej będą: segregacja śmieci, składowanie chemikaliów, wywożenie śmieci do lasu. Ponadto dowiemy się, dlaczego nie wolno wylewać olejów odpadowych i chemikaliów oraz co zrobić z odpadami remontowymi.

41 Gospodarka odpadami w gminie mieścisko
Selektywna zbiórka odpadów w Gminie Mieścisko została wprowadzona na przełomie lat i początkowo obejmowała zbiórkę szkła. Zbiórka prowadzona była w beczkach stalowych o pojemności 200 litrów (opakowania po olejach i koncentratach), usytuowanych w uzgodnionych z gminą miejscach. Sukcesywnie przybywało pojemników przystosowanych do selektywnej zbiórki, w chwili obecnej występują wszędzie, gdzie istnieje zwarta zabudowa, umożliwiając mieszkańcom pozbywanie się selektywnie zebranych odpadów tj. papier, szkło i plastik. Selektywnie zebrane odpady odstawiane są do: - stłuczka szklana – Huty Szkła „Ujście” w Ujściu, - szkło kolorowe - SUR-VILL Huty Szkła w Sierakowie, - plastik i papier – EKO-PUNKT Poznań.

42 Selektywna zbiórka odpadów na terenie gminy mieścisko
lata Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Gminy w Mieścisku

43 Akcje prowadzone na terenie gminy
PAPIER DASZ, DRZEWKO MASZ! Od 2009r. na terenie gminy propagowana jest akcja zbierania makulatury, w której można za 10kg makulatury otrzymać jedno drzewko. W ramach trwającej zazwyczaj na przełomie kwietnia i maja akcji zebrano dodatkowo w 2009r. 3,08 Mg, a w roku ,34 Mg tego odpadu. ZBIÓRKA BATERII Prowadzona jest zbiórka baterii we współpracy z organizacją odzysku REBA. Zdołano zebrać ok. 200 kg zużytych baterii. Zbiórka prowadzona jest w szkołach i punktach handlowych, w których można nabyć nowe baterie.

44 Zbiórka elektrośmieci w latach 2009 – 2010. Na terenie gminy Mieścisko
Kod odpadu 160213 [Mg] 200123* 201035* 200136 2009 0,856 0,78 1,536 3,372 2010 X 0,31 1,03 1,756 lata Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z Urzędu Gminy Zbiórkę elektrośmieci przeprowadzono w 2011 roku 25 maja i 5 listopada

45 Zakładany czasowy harmonogram prac:
PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST NA TERENIE GMINY MIEŚCISKO Zakładany czasowy harmonogram prac: I etap: % II etap: % III etap: % ZBIÓRKA WORKÓW I FOLII W zakresie selektywnej zbiórki worków po nawozach, folii okrywowych używanych do kiszonek, opakowań typu big bag od 2009 roku gmina współpracuje z firmą UNILOKAT z siedzibą Uścikówiec7, Oborniki. W roku 2009 w ramach zbiórki zebrano 8,02 Mg tego typu odpadów. Odpady zostają wstępnie poddane procesom oczyszczania, następnie są cięte i wykorzystywane do produkcji innych produktów z tworzyw sztucznych. PRZETERMINOWANE LEKI w 2007 roku zakupiono specjalistyczny pojemnik do ich gromadzenia, który umieszczono w Ośrodku Lekarzy Rodzinnych w Mieścisku. Mieszkańcy maja możliwość nieodpłatnie pozbywać się przeterminowanych lekarstw, które w ten sposób wyłączane są ze strumienia odpadów komunalnych trafiających na składowisko. Rocznie do unieszkodliwienia przekazywane jest 9 kg tego odpadu. Unieszkodliwianiem odpadu zajmuje się PPUH „HYGEA” Czesław Golik, Lubasz, ul. Szkolna 21.

46 Złote zasady dla każdego mieszkańca gminy
1. Odpady komunalne powstałe na terenie nieruchomości muszą być zbierane selektywnie. Za selektywną zbiórkę odpadów komunalnych odpowiada właściciel nieruchomości (np. właściciel domu, wspólnota, spółdzielnia mieszkaniowa). 2. Odpady opakowaniowe i makulaturę wrzucaj do specjalnie oznakowanych pojemników. 3. Zawsze zgniataj puszki, kartony i butelki plastikowe przed wrzuceniem do pojemnika. 4. Dokonuj świadomych wyborów konsumenckich. Kupuj produkty przyjazne środowisku. 5. Nie marnuj surowców! - ograniczaj zużycie papieru, - korzystaj z toreb wielokrotnego użytku, - niepotrzebne ubrania wrzucaj do specjalnych pojemników, - oddawaj sprzęt AGD i RTV do specjalnych punktów 6. Odpadów niebezpiecznych nie wolno wyrzucać do śmietników!

47 Nasze działania Wykład na temat recyklingu przeprowadzono dla naszych kolegów z gimnazjum przez grupę prezenterów: Olgę, Igę i Przemka, wsparty prezentacją multimedialną.

48 Akcje przeprowadzone w szkole przez grupę projektową promujące recykling

49 Nasza strona internetowa
Stronę internetową założyła grupa informatyczna: Jakub i Mikołaj. Zapraszamy!

50 Strony internetowe, z których wykorzystano informacje
mieci_-_badz_ekologiczny

51


Pobierz ppt "Dane INFORMACYJNE (do uzupełnienia)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google