Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pomoc psychologiczno-pedagogiczna"— Zapis prezentacji:

1 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
Gimnazjum nr 1 im. Józefa Nojiego w Drezdenku marzec 2012 r.

2 Słów kilka o szkole… 14 oddziałów, 323 uczniów,
środowisko miejsko-wiejskie, 28 nauczycieli, klasy sportowe, klasy muzyczne, orkiestra dęta, zespół muzyki dawnej, uczniowie ze SPE ( 95) : NI-4, niepełnosprawność intelektualna-7, niepełnosprawność ruchowa- 3, specyficzne potrzeby edukacyjne- 63, odchylenia i zaburzenia rozwojowe – 24, szkoła pilotażu – podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze SPE

3 Akty prawne Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r.  w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych

4 c.d. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r.  w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne (…) dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej… Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r.  w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych

5 Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r
Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach §2. 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w przedszkolu, szkole i placówce polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, wynikających w szczególności: 1) z niepełnosprawności; 2) z niedostosowania społecznego; 3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym; 4) ze szczególnych uzdolnień; 5) ze specyficznych trudności w uczeniu się; 6) z zaburzeń komunikacji językowej; 7) z choroby przewlekłej; 8) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; 9) z niepowodzeń edukacyjnych; 10) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi; 11) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

6 § 6. 1. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana uczniom w formie:
1) klas terapeutycznych; 2) zajęć rozwijających uzdolnienia; 3) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych; 4) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym; 5) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej – w przypadku uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych; 6) porad i konsultacji.

7 Podstawy tworzenia zespołów i ich zadania
Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego Orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub indywidualnego rocznego przygotowania do szkoły Opinia poradni psych.-ped. Informacja nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty o potrzebie objęcia ucznia pomocą psych.-ped. Dyrektor przedszkola, szkoły lub placówki Powołanie zespołu składającego się z nauczycieli, wychowawców i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem. Zespół ustala: zakres, w którym uczeń wymaga pomocy; zalecane formy, sposoby i okres udzielania uczniowi pomocy; plan działań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego i sposobu ich realizacji. Dyrektor na podstawie zaleceń zespołu ustala dla ucznia formy, sposoby i okres udzielania pomocy. Zespół określa działania wspierające rodziców ucznia oraz w zależności od potrzeb, zakres współpracy z poradniami, instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży. Zespół zakłada i prowadzi kartę. Zespół opracowuje dla ucznia plan działań wspierających. Zespół opracowuje dla ucznia indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny. Zespół dokonuje oceny efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielonej uczniowi. Zespół raz w roku dokonuje wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając ocenę efektywności pomocy udzielanej uczniowi.

8 Zespół § Planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi (…) jest zadaniem zespołu składającego się z nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych oraz specjalistów, prowadzących zajęcia z uczniem, zwanego dalej "zespołem". 2. Zespół tworzy dyrektor przedszkola, szkoły i placówki 1) dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej - niezwłocznie po otrzymaniu orzeczenia lub opinii; 2) dla ucznia (…) który nie posiada orzeczenia lub opinii niezwłocznie po przekazaniu przez nauczyciela, wychowawcę grupy wychowawczej lub specjalistę informacji o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną. 3. Dyrektor przedszkola, szkoły lub placówki (…) wyznacza osobę koordynującą pracę zespołu. Pracę kilku zespołów może koordynować także jedna osoba.

9 Powołanie Zespołu Decyzja Dyrektora Gimnazjum nr 1 im. J. Nojiego w Drezdenku Pomocą psychologiczno-pedagogiczną dla ucznia ……………………………………………………………………… zajmuje się Zespół w składzie: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Koordynator Zespołu: ………………………………………………………………………. ……………………………… ……………………………… data podpis dyrektora

10 Zadania Zespołu § 20. 1. Do zadań zespołu należy:
1) ustalenie zakresu, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne, w tym szczególne uzdolnienia; 2) określenie zalecanych form, sposobów i okresu udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia 3) zaplanowanie działań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego i sposobu ich realizacji - w przypadku ucznia gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej 4) założenie i prowadzenie karty indywidualnych potrzeb ucznia, zwaną dalej "kartą". 5) dokonanie oceny efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi, w tym efektywności realizowanych zajęć

11 Karta Indywidualnych Potrzeb Ucznia
§ Zespół zakłada i prowadzi kartę indywidualnych potrzeb ucznia, zwaną dalej "kartą". Karty nie zakłada się dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

12 Karta Indywidualnych Potrzeb Ucznia
Imię i nazwisko / klasa Data założenia karty Informacja dotycząca orzeczenia, opinii lub stwierdzonej potrzeby objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną wynikającą z przeprowadzonych przez nauczycieli i specjalistów działań pedagogicznych: Zakres, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne:

13 Karta Indywidualnych Potrzeb Ucznia c.d.
Data spotkania: Zalecane przez zespół formy, sposoby i okresy udzielania pomocy: Podpisy osób biorących udział w spotkaniu:

14 Karta Indywidualnych Potrzeb Ucznia c.d.
Ustalenia dyrektora szkoły: Ustalone przez dyrektora szkoły formy, sposoby i okresy udzielania pomocy, wymiar godzin: Data i podpis dyrektora: Ocena efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej:

15 Karta Indywidualnych Potrzeb Ucznia
Imię i nazwisko / klasa Data założenia karty Informacja dotycząca orzeczenia, opinii lub stwierdzonej potrzeby objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną wynikającą z przeprowadzonych przez nauczycieli i specjalistów działań pedagogicznych: Zakres, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne: Jan Kowalski, kl. Ic r. Opinia nr 33/10/11 wydana w sprawie dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia; dysleksja rozwojowa. funkcje percepcyjno-wykonawcze, koordynacja wzrokowo-ruchowa, sprawność grafomotoryczna, koncentracja uwagi na bodźcach typu słuchowego, spostrzegawczość, analiza i synteza wzrokowa.

16 Karta Indywidualnych Potrzeb Ucznia c.d.
Data spotkania: Zalecane przez zespół formy, sposoby i okresy udzielania pomocy: Podpisy osób biorących udział w spotkaniu: r. zasada poglądowości, przystępności, systematyczności, trwałości wiedzy i umiejętności przedmioty humanistyczne – metody podające, problemowe przedmioty ścisłe – metody poszukujące, obserwacyjne, badawcze wykorzystywanie multimediów, plansz, gier dydaktycznych wsparcie nauczyciela ocenianie prac pod kątem wartości merytorycznej wydłużenie czasu pracy unikanie wywoływania ucznia do mapy dostosowanie oceniania prac pisemnych z języka obcego do aktualnych możliwości percepcyjnych umożliwienie ustnego skomentowania skomplikowanych działań matematycznych

17 Karta Indywidualnych Potrzeb Ucznia c.d.
Ustalenia dyrektora szkoły: Ustalone przez dyrektora szkoły formy, sposoby i okresy udzielania pomocy, wymiar godzin: Data i podpis dyrektora: Ocena efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej: trening ortograficzny zajęcia wyrównawcze – 1 godz. tygodniowo

18 Plan Działań Wspierających
§ Zespół, na podstawie ustalonych przez dyrektora przedszkola, szkoły i placówki, form, sposobów i okresu udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiaru godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, opracowuje dla ucznia, (z wyjątkiem ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego), plan działań wspierających.

19 Plan Działań Wspierających
Imię i nazwisko ucznia, klasa Data opracowania PDW Cele do osiągnięcia w pracy z uczniem w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej: Działania realizowane z uczniem w ramach poszczególnych zalecanych form i sposobów udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej: Metody pracy z uczniem:

20 Plan Działań Wspierających c.d.
Zakres dostosowania wymagań edukacyjnych z programu z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia: Działania wspierające wobec rodziców ucznia: Zakres współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży:

21 Plan Działań Wspierających
Imię i nazwisko ucznia, klasa Data opracowania PDW Cele do osiągnięcia w pracy z uczniem w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej: Działania realizowane z uczniem w ramach poszczególnych zalecanych form i sposobów udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej: Metody pracy z uczniem: Jan Kowalski, kl. Ic r. doskonalenie umiejętności poprawnego pisania i czytania ze zrozumieniem wyrabianie czujności ortograficznej usprawnianie funkcji wzrokowo-ruchowych oraz percepcyjno-wykonawczych trening ortograficzny zajęcia wyrównawcze przedmioty humanistyczne – metody podające, problemowe przedmioty ścisłe – metody poszukujące, obserwacyjne, badawcze

22 Plan Działań Wspierających c.d.
Zakres dostosowania wymagań edukacyjnych z programu z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia: Działania wspierające wobec rodziców ucznia: Zakres współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży: zasada poglądowości, przystępności, systematyczności, trwałości wiedzy i umiejętności wykorzystywanie multimediów, plansz, gier dydaktycznych wsparcie nauczyciela ocenianie prac pod kątem wartości merytorycznej wydłużenie czasu pracy unikanie wywoływania ucznia do mapy dostosowanie oceniania prac pisemnych z języka obcego do aktualnych możliwości percepcyjnych umożliwienie ustnego skomentowania skomplikowanych działań matematycznych konsultacje, porady według potrzeb

23 Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny
§ (Rozporządzenie MEN z dn. 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki …) Dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego opracowuje się indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, uwzględniający zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dostosowany do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, zwany dalej "programem".

24 Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny
I. Metryczka: Nazwisko i imię ucznia: Data urodzenia: Podstawa objęcia ucznia kształceniem specjalnym: Nazwa szkoły: Etap edukacyjny: Realizowany program nauczania: Realizowany program wychowawczy: Rok szkolny: II. Rozpoznanie wynikające z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego: Jan Kowalski 28 marca 1994 r. orzeczenie nr 106/2011/2012 o potrzebie kształcenia specjalnego z dnia r., orzeczenie nr 107/2011/2012 o potrzebie indywidualnego nauczania z dnia r. – stan zdrowia uniemożliwiający uczęszczanie do szkoły. Gimnazjum nr 1 im. J. Nojiego w Drezdenku gimnazjum, klasa 1 Podstawa programowa kształcenia ogólnego dostosowana do uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim. Program Wychowawczy Gimnazjum nr 1 im. J. Nojiego w Drezdenku. 2011/2012 sprzężone zaburzenia rozwojowe: upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim i autyzm.

25 Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny c.d.
III. Wyniki rozpoznania z wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia: Cechy ucznia sprzyjające rozwojowi (mocne strony): dobrze funkcjonująca percepcja wzrokowa, umiejętność manipulowania w trakcie wykonywania czynności poznawczych, znajomość komputera – zainteresowanie programami komputerowymi. Informacje o trudnościach ucznia: logiczne myślenie, zaburzony rozwój mowy, mały zasób słownictwa, trudności ze zrozumieniem bardziej złożonych wypowiedzi, pytań, myślenie i umiejętności matematyczne, zaburzenia grafomotoryczne, zbyt szybkie tempo pracy, nieznajomość norm społecznych. Informacje o niewymienionych w orzeczeniu przyczynach trudności: brak kontaktu ze światem zewnętrznym, chłopiec nie nawiązuje relacji interpersonalnych z nikim poza rodziną i nauczycielami. Informacje o funkcjonowaniu ucznia w grupie klasowej: od początku edukacji realizuje obowiązek szkolny w formie nauczania indywidualnego, brak kontaktów z rówieśnikami. Chętnie przebywa z dorosłymi.

26 Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny c.d.
IV. Zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów: Cele edukacyjne: zapoznanie z treściami podstawy programowej kształcenia ogólnego w formie dostosowanej do możliwości edukacyjnych, ukazywanie zastosowania wiedzy teoretycznej w praktyce i życiu codziennym, (rezygnacja z teoretycznych wiadomości) Cele terapeutyczne: wzmocnienie rozwoju społecznego poprzez częstszy kontakt z rówieśnikami i najbliższym otoczeniem, eliminowanie wycofania Niwelowanie trudności rozwojowych i edukacyjnych: objęcie kształceniem specjalnym w formie NI, dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych, wzmocnienia pozytywne, bazowanie na zasobach Warunki zapobiegania wtórnym skutkom niepełnosprawności: zajęcia dydaktyczne w ramach nauczania indywidualnego w domu, udzielenie dodatkowej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zajęć rewalidacyjnych, udział w życiu szkoły, klasy i placówkach działających na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej

27 Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny c.d.
V. Procedury osiągania celów: metody, formy i środki dydaktyczne zastosowane do: przekazywania trudnych treści edukacyjnych: zasada poglądowości i przystępności, zasada systematyczności, zasada trwałości wiedzy i umiejętności, praca na zasobach, zasada indywidualizacji, łączenie wiedzy zdobytej podczas zajęć z jej praktycznym wykorzystaniem w różnych sytuacjach życia codziennego, stosowanie metod podających oraz metod oglądowych, stosowanie plansz edukacyjnych, tekstów z lukami, gier dydaktycznych, środków multimedialnych realizacji wskazań terapeutycznych: praca według indywidualnego programu rewalidacji z naciskiem na rozwój postaw prospołecznych wypełniania założeń Programu Wychowawczego i SPP: w miarę możliwości udział w realizowanych programach i przedsięwzięciach, np. spektakle, spotkania itp. rodzaj pomocy i wsparcia w trakcie zajęć dydaktycznych: praca pod kierunkiem nauczyciela wg opracowanych schematów

28 Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny c.d.
VI. Zakres dostosowania programów nauczania: wymagania z poszczególnych przedmiotów w załącznikach do niniejszego IPET-u VII. Dostosowanie sposobu sprawdzania wiadomości i oceniania: ocenianie postępów edukacyjnych głównie metodą ustną i pisemną, w formie indywidualnej odnosząc się do celów i oczekiwanych osiągnięć VIII. Programy zajęć nadobowiązkowych (zajęcia specjalistyczne, rewalidacyjne): zajęcia rewalidacyjne wg opracowanego programu IX. Tygodniowy plan zajęć obowiązkowych, dodatkowych, nadobowiązkowych: plan godzin nauczania indywidualnego (załącznik) X. Uwagi dodatkowe: w procesie nauczania konieczna jest ciągła współpraca z rodzicami XI. Ewaluacja IPET-u: ……………………………………………………….. ………………………………………………………………………………

29 Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny c.d.
Program został opracowany przez Zespół w składzie: …………………………………… …………………………………… …………………………………… …………………………………… (data i podpis wychowawcy) (data i podpis dyrektora szkoły) (data i podpis rodziców/prawnych opiekunów)

30 Nauka w szkołach powinna być prowadzona w taki sposób, aby uczniowie uważali ją za cenny dar, a nie za ciężki obowiązek. Albert Einstein


Pobierz ppt "Pomoc psychologiczno-pedagogiczna"

Podobne prezentacje


Reklamy Google