Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KATASTER POLSKI I INFORMACJA PRZESTRZENNA W ŚWIETLE ZAGROŻEŃ KLĘSKAMI ŻYWIOŁOWYMI THE POLISH CADASTRE AND SPATIAL INFORMATION WITH RESPECT TO THE NATURAL.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KATASTER POLSKI I INFORMACJA PRZESTRZENNA W ŚWIETLE ZAGROŻEŃ KLĘSKAMI ŻYWIOŁOWYMI THE POLISH CADASTRE AND SPATIAL INFORMATION WITH RESPECT TO THE NATURAL."— Zapis prezentacji:

1 KATASTER POLSKI I INFORMACJA PRZESTRZENNA W ŚWIETLE ZAGROŻEŃ KLĘSKAMI ŻYWIOŁOWYMI
THE POLISH CADASTRE AND SPATIAL INFORMATION WITH RESPECT TO THE NATURAL DISASTERS THREATS Wojciech Wilkowski; professor Ph.D.D.Sc. Warsaw University of Technology, Faculty of Geodesy and Cartography Department of Cadastre and Land Management Krzysztof Mączewski; Master’s degree Office of the Marshal of the Mazowieckie Voivodeship in Warsaw Department Geodesy and Cartography

2 Skutki klęski żywiołowej
straty w środowisku przyrodniczym straty materialne właścicieli nieruchomości – podmiotów katastralnych konieczność rekompensat materialnych dla właścicieli nieruchomości Effects of a natural disaster losses in the natural environment material losses of land owners – cadastral subjects necessity of material compensations for land owners

3 Rola katastru w ujęciu zagrożeń klęskami żywiołowymi
inwentaryzacja (zebranie danych) dotycząca stanu przed wystąpieniem klęski żywiołowej rejestracja zniszczeń obiektów katastralnych działalność profilaktyczna Role of cadastre with regard to natural disaster threats recording (collection) of data concerning the condition of area before the natural disaster registering of damages of cadastral objects preventive activity

4 Źródła informacji o zasięgu i skutkach klęski żywiołowej
wysokorozdzielcze systemy obrazowania satelitarnego np. IKONOS-2, QuickBird-2, EROS-A1, EROS-B, zdjęcia lotnicze, ortofotomapy. Sources of information concerning the extent and effects of the natural disaster high resolution systems of satellite imaging e.g. IKONOS-2, QuickBird-2, EROS-A1, EROS-B aerial photographs orthophotomaps

5 Rejestracja obiektów katastralnych dotkniętych klęską żywiołową
DANE ŹRÓDŁOWE NUMERYCZNA MAPA KATASTRALNA OBRAZY SATELITARNE ZDJĘCIA LOTNICZE ORTOFOTOMAPA Lokalizacja przestrzenna obiektów katastralnych Stan obiektów katastralnych zarejestrowany po klęsce żywiołowej Registering of cadastral objects affected by the natural disaster SOURCE DATA: DIGITAL CADASTRAL MAP SATELLITE IMAGES AERIAL PHOTOGRAPHS ORTHOPHOTOMAP Spatial location of cadastral objects Condition of cadastral objects registered after the disaster

6 Wygenerowane z systemu katastralnego dane po klęsce żywiołowej
dane o działkach katastralnych, na których wystąpiły osuwiska ziemi; dane o budynkach i drogach, które uległy całkowitemu zniszczeniu lub znacznej dewastacji; dane o działkach katastralnych, na których kompletnemu zniszczeniu uległy płody rolne w skutek zalania wodą; After-disaster data generated from the cadastral system data on cadastral parcels affected by the soil creep data on building and roads destroyed completely or seriously devastated data on cadastral parcels, where crops have been destroyed completely due to inundation

7 Budynki, które uległy całkowitemu zniszczeniu oraz znacznym uszkodzeniom

8 Osuwiska ziemi wywołane lawinami śnieżnymi i błotnymi

9 Obszary dotknięte klęską powodzi

10 Wygenerowane z systemu katastralnego dane po klęsce żywiołowej cd.
dane o działkach katastralnych zabudowanych, na których zniszczeniu uległa istniejąca infrastruktura (place zabaw, trawniki, zieleń); dane o działkach katastralnych stanowiących użytki rolne, na których w znacznym stopniu uległy zniszczeniu plony w skutek występującej długotrwałej suszy; dane o działkach katastralnych stanowiących użytki leśne, na których zniszczeniu uległy drzewostany w związku z wystąpieniem pożarów lub huraganów. After-disaster data generated from the cadastral system data on cadastral parcels with buildings, where the infrastructure (playgrounds, lawns, greenery) has been destroyed data on agricultural land parcels, where the crops have been to large extent destroyed due to a long-term draught data on forest land parcels, where the forest stand has been destroyed due to fire and hurricanes

11 Obszary dotknięte klęską pożaru

12 Obszary dotknięte klęską suszy

13 Obszary dotknięte klęską huraganu

14 Kataster a profilaktyka w zagrożeniach klęskami powodzi
DANE ŹRÓDŁOWE Topograficzna baza danych NUMERYCZNA MAPA KATASTRALNA Numeryczny model terenu Ortofotomapa Cadastre and prevention in case of flood threats SOURCE DATA: Topographic Database DIGITAL CADASTRAL MAP Digital Terrain Model Orthophotomaps

15 Obszary dotknięte klęską powodzi

16 Wygenerowanie z systemu katastralnego obszarów, które cechuje:
duży potencjał zagrożenia – okres ostatnich 20 lat średni potencjał zagrożenia – okres ostatnich 50 lat niski potencjał zagrożenia – okres ostatnich 100 lat Designation, using the cadastral system, of the areas characterized by: high risk potential – in the last 20 years medium risk potential – in the last 50 years low risk potential – in the last 100 years

17 Optymalizacja form gospodarowania nieruchomościami w obszarach zagrożenia powodziowego w zakresie:
planowania przestrzennego, planowania gospodarczego, gospodarki nieruchomościami, scaleń i wymian gruntów. Optimization of the form of real-estate management in the areas of flood-risk regarding: spatial planning economic planning real-estate management land consolidation and exchange

18 Podsumowanie i wnioski:
W sytuacjach zagrożenia spowodowanych wystąpieniem klęski żywiołowej, podstawowe znaczenie ma agregacja danych katastru z danymi zawierającymi informacje przestrzenne zgromadzonymi w: wysokorozdzielczych systemach zobrazowania satelitarnego; zdjęciach lotniczych; ortofotomapach. Agregacja danych katastralnych oraz informacji o stanie obiektów katastralnych po klęsce żywiołowej, zebranych przez wyżej wymienione źródła, pozwala na szybką i efektywną ocenę zniszczeń i strat ekonomicznych wywołanych klęską żywiołową. Summary and conclusions In case of a threat caused by the natural disaster, the priority has the aggregation of the data from cadastre and the data containing spatial information from the following sources: Aggregation of cadastral data and the information on the condition of cadastral objects after natural disaster collected from the sources listed above enables to quickly and effectively assess damages and economic losses caused by the natural disaster high-resolution systems of satellite imaging aerial photographs Orthophotomaps

19 Podsumowanie i wnioski cd:
Efektywność oceny powstałych strat byłaby znacznie wyższa, gdyby zbiory informacji katastralnej zostały uzupełnione danymi o wartości katastralnej działki, budynku i lokalu. Agregacja danych katastralnych z danymi uzyskanymi z Topograficznej Bazy Danych, numerycznego modelu terenu, ortofotomap oraz danych historycznych dotyczących rzędnych wysokości fal powodziowych, pozwala na wyznaczenie obszarów potencjalnego zagrożenia powodziowego i podjęcia decyzji dotyczących minimalizacji strat wywołanych tym zagrożeniem. Summary and conclusions The efficiency of the assessment would be much higher, if the cadastral data was complemented with the data concerning the value of cadastral parcels, buildings and premises Aggregation of cadastral data, data obtained from the Topographic Database and the numerical terrain model, orthophotomaps and historical data concerning heights of flood waves enables to designate areas facing potential flood risk and to make decision concerning minimization of losses caused by this disaster

20 Dziękuję Państwu za uwagę!
Thank you very much for your attention.


Pobierz ppt "KATASTER POLSKI I INFORMACJA PRZESTRZENNA W ŚWIETLE ZAGROŻEŃ KLĘSKAMI ŻYWIOŁOWYMI THE POLISH CADASTRE AND SPATIAL INFORMATION WITH RESPECT TO THE NATURAL."

Podobne prezentacje


Reklamy Google