Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Karolina Lanckorońska

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Karolina Lanckorońska"— Zapis prezentacji:

1 Karolina Lanckorońska
II etap szkolnego konkursu wiedzy „Życie i działalność Karoliny Lanckorońskiej”

2 Pytanie 1 Kiedy urodziła się Karolina Lanckorońska?
11 sierpnia 1898 r.

3 Pytanie 2 Czy Karolina Lanckorońska urodziła się w Polsce?
Nie, urodziła się w Austrii

4 Pytanie 3 W jakiej miejscowości przyszła na świat Karolina Lanckorońska? Buchberg nieopodal Gars

5 Pytanie 4 Podaj imiona rodziców Karoliny Lanckorońskiej?
Karol i Małgorzata

6 Pytanie 5 Jakiej narodowości była matka Karoliny Lanckorońskiej?
Jej matka była Niemką

7 Pytanie 6 Kto uczył Karolinę języka polskiego? Guwernantka

8 Pytanie 7 Ile lat miała Karolina Lanckorońska w chwili śmierci?
104 lata

9 Pytanie 8 Wymień przynajmniej jedną nagrodę, jaką otrzymała Karolina Lanckorońska. Nagroda Stowarzyszenia Polskich Kombatantów, fundacji Jana Pawła II

10 Pytanie 9 Wymień przynajmniej jedno odznaczenie, jakie otrzymała Karolina Lanckorońska. Order Odrodzenia Polski, Order Św. Grzegorza Wielkiego z Gwiazdą, Krzyż Kombatancki, Medal Cracoviae Merenti

11 Pytanie 10 Jaką postawę przyjmowała Karolina Lanckorońska wobec tak wielu nagród i odznaczeń? Postawa pełna skromności; swoją działalność uważała za powinność wobec ojczyzny

12 Pytanie 11 Karolina Lanckorońska była wierna maksymie „noblesse oblige”. Co oznacza ta maksyma? Szlachectwo zobowiązuje

13 Karolina Lanckorońska
Pytanie 12 Jaki tytuł szlachecki przynależał do Karoliny Lanckorońskiej? Hrabina

14 Pytanie 13 Ród Karoliny Lanckorońskiej pod względem tradycji sięgał do: A) XII wieku B) XIV wieku C) żadna odpowiedź nie jest poprawna XIV wiek

15 Pytanie 14 Sztuką jakiego artysty Karolina Lanckorońska była zafascynowana od najmłodszych lat? Michał Anioł

16 Pytanie 15 Gdzie po raz pierwszy Karolina zetknęła się ze sztuką Michała Anioła? Akademia Florencka – rzeźba „Dawid”

17 Pytanie 16 Z jaką fotografią Karolina nie rozstawała się nigdy, nawet w czasie wojny? Zdjęcie rzeźby „Dawid”

18 Pytanie 17 Gdzie studiowała Karolina Lanckorońska?
Uniwersytet Wiedeński

19 Pytanie 18 Jaki tytuł nosi dzieło, które Lanckorońska zanalizowała w swojej pracy doktorskiej? Fresk „Sąd Ostateczny”

20 Pytanie 19 Dlaczego habilitacja Karoliny Lanckorońskiej na uniwersytecie we Lwowie jest istotnym faktem dla kultury polskiej? Habilitowała się jako pierwsza Polka

21 Pytanie 20 Karolina Lanckorońska habilitowała się na Uniwersytecie Lwowskim imienia… Jana Kazimierza

22 Pytanie 21 Jaką funkcję naukową pełniła K. Lanckorońska w latach 1935 – 1939 na uniwersytecie? Docent historii sztuki nowożytnej

23 Pytanie 22 Co łączyło Karolinę Lanckorońską z Towarzystwem Polskich Badań Historycznych we Lwowie w latach przedwojennych? Była sekretarzem Towarzystwa

24 Pytanie 23 Gdzie przebywała K. Lanckorońska w momencie wybuchu II wojny światowej? We Lwowie

25 Pytanie 24 Co zmusiło Karolinę do osiedlenia się w Krakowie w 1940 roku? Zagrożenie aresztowaniem przez NKWD

26 Pytanie 25 Kto był konspiracyjnym przełożonym Karoliny Lanckorońskiej w Krakowie w 1940 roku? Tadeusz Komorowski - Bór

27 Pytanie 26 W czasie II wojny światowej Karolina Lanckorońska pracowała dla RGO. Wyjaśnij skrót RGO. Rada Główna Opiekuńcza

28 Pytanie 27 Czym zajmowała się Lanckorońska w ramach działalności RGO?
Legalną kontrolą opieki więziennej, objazdami więzień na terenie Generalnej Guberni

29 Pytanie 28 Które z niżej podanych cech Karoliny Lanckorońskiej imponowały Niemcom, dzięki czemu mogła sporo osiągnąć i w ten sposób pomóc więzionym Polakom? A) znakomita znajomość języka niemieckiego i arystokratyczne pochodzenie B) zamiłowanie do niemieckiej sztuki, podziw dla Adolfa Hitlera C) przekazywanie znacznych funduszy na rzecz Niemiec, wychwalanie sztuki niemieckiej w pracach naukowych Znakomita znajomość języka niemieckiego i arystokratyczne pochodzenie

30 Pytanie 29 Na czyje polecenie aresztowano Karolinę Lanckorońską?
Hans Krüger

31 Pytanie 30 Dlaczego Karolina została osobistym więźniem Heinricha Himmlera? Interwencja dworu sabaudzkiego, wywołana zabiegami brata Lanckorońskiej

32 Pytanie 31 Kto kierował akcją rozstrzelania profesorów lwowskich?
Hans Krüger

33 Pytanie 32 Jakie skutki pozytywne wynikały z faktu, że Karolina Lanckorońska stała się więźniem Himmlera? Lepsze warunki, nie wolno było jej zabić bez zgody Himmlera

34 Pytanie 33 Podaj nazwę obozu, do którego Karolina została przewieziona w 1943 roku. Ravensbrück

35 Pytanie 34 Czym zajmowała się Karolina podczas pobytu w niemieckim obozie? Wykłady dla więźniarek o sztuce antyku i nowożytnej Europy; praca w szpitalu obozowym

36 Pytanie 35 Podaj datę odzyskania przez Karolinę Lanckorońską wolności.
5 kwietnia 1945 r.

37 Pytanie 36 Po opuszczeniu obozu Karolina Lanckorońska udaje się do Włoch, by wstąpić do… Armii generała Andersa

38 Pytanie 37 Gdzie Karolina osiadła na stałe po zakończeniu II wojny światowej? Rzym

39 Pytanie 38 Jaki akt podpisała Karolina Lanckorońska w Rzymie w listopadzie 1945 roku? Akt fundacyjny Polskiego Instytutu Historycznego

40 Pytanie 39 Na jakim uniwersytecie Karolina Lanckorońska od roku 1951 była profesorem? Polski Uniwersytet na Obczyźnie

41 Pytanie 40 W jakim mieście znajdowała się siedziba Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie? Londyn

42 Pytanie 41 Z kim Karolina stworzyła fundację Lanckorońskich z Brzezia?
Z bratem Antonim

43 Pytanie 42 Czyje imię i nazwisko patronowało pierwotnej nazwie fundacji Lanckorońskich z Brzezia? Karola Lanckorońskiego – fundusz im. Karola Lanckorońskiego

44 Pytanie 43 Podaj nazwę przynajmniej jednego miasta, w którym znajdowała się siedziba fundacji Lanckorońskich. Fryburg Szwajcarski; Londyn

45 Pytanie 44 Jaki cel przyświecał założycielom fundacji Lanckorońskich?
Pomoc polskim uczonym w kraju i za granicą

46 Pytanie 45 W jaki sposób Karolina Lanckorońska uratowała Bibliotekę Polską w Paryżu przed przejęciem jej przez władze PRL? Sprzedaż pamiątki rodowej, bardzo cennego obrazu „Św. Andrzej” Masaccia

47 Pytanie 46 Jaką działalnością zasłużyła się Karolina Lanckorońska w czasie stanu wojennego? Organizowała dostawy leków do Polski

48 Pytanie 47 Od 1990 roku K. Lanckorońska była członkiem:
A) Polskiego Towarzystwa Literackiego B) Polskiej Akademii Sztuk Pięknych C) Polskiej Akademii Umiejętności Polskiej Akademii Umiejętności

49 Pytanie 48 Do jakich dwóch muzeów Karolina oddała większość rodzinnych zbiorów sztuki? Wawel, Zamek Królewski w Warszawie

50 Pytanie 49 Kto jest adresatem listu, w którym Karolina Lanckorońska pisała: „Dzieła te są moją prywatną, wyłączną własnością; nie zebrałam ich ja, zebrali ci, od których pochodzę. Rzeczy te przeznaczam na dwa dostojne miejsca…” Lech Wałęsa

51 Pytanie 50 Jaki związek łączył ojca Karoliny Lanckorońskiej ze światem sztuki? Był historykiem sztuki, archeologiem, mecenasem sztuki

52 Pytanie 51 Wyjaśnij znaczenie pojęcia „mecenas sztuki”.
Osoba wspierająca rozwój sztuki, artystów

53 Pytanie 52 Kto był fundatorem nagrobka św. Jadwigi w katedrze krakowskiej? Karol Lanckoroński

54 Pytanie 53 Od kogo Karol Lanckoroński otrzymał Order Złotego Runa?
Cesarz Austro – Węgier Franciszek Józef

55 Pytanie 54 Jaki tytuł nosi, drugi po „Damie z łasiczką” da Vinciego, najcenniejszy obraz renesansowy w Polsce, będący kiedyś własnością Lanckorońskich? „Jowisz, Merkury i Cnota”

56 Pytanie 55 Co znalazło się wśród eksponatów przekazanych muzeum na Wawelu przez rodzinę Lanckorońskich? Wymień przynajmniej trzy rzeczy. Namiot turecki z XVII - XVIII w., listy Jacka Malczewskiego, rysunki Jacka Malczewskiego, obrazy gotyckie i renesansowe, numizmaty, grafiki

57 Pytanie 56 Kto był adresatem listów Jacka Malczewskiego przechowywanych na Wawelu? Karol Lanckoroński

58 Pytanie 57 Podaj imię męża Karoliny Lanckorońskiej. Była niezamężna

59 Pytanie 58 Jaką propozycję złożyli Karolinie Lanckorońskiej Carl Burckhardt i Edward Raczyński? Propozycja małżeństwa

60 Pytanie 59 Ile lat minęło od śmierci Karoliny Lanckorońskiej do dnia dzisiejszego? 6 lat, zmarła w 2002 roku

61 Pytanie 60 Gdzie zmarła Karolina Lanckorońska? Rzym

62 Pytanie 61 Na jakim cmentarzu została pochowana Karolina Lanckorońska?
Campo Verano

63 Pytanie 62 Podaj tytuł autobiografii napisanej przez Karolinę Lanckorońską, poświęconą wojennemu etapowi jej życia. „Wspomnienia wojenne 22 IX 1939 – 5 IV 1945”

64 Pytanie 63 Wymień przynajmniej trzy cechy charakteru Karoliny Lanckorońskiej, jakie wyłaniają się z jej wspomnień wojennych. Silna, zaradna, zdecydowana, odważna, bezkompromisowa wobec zła

65 Pytanie 64 W jakich latach Karolina Lanckorońska pisała swoje „Wspomnienia wojenne”?

66 Pytanie 65 Dlaczego wspomnienia Karoliny Lanckorońskiej nie ukazały się w obcym przekładzie? Uważano je albo za antyniemieckie, albo za antyrosyjskie

67 Pytanie 66 Z jakiej książki pochodzi poniższy cytat: „W chwili okupacji kraju Polska żyła w przekonaniu o brutalności Niemców, ale zarazem o bezwzględnej ich uczciwości osobistej; dopiero z czasem odkryliśmy jedną bardzo ważną cechę okupanta – nadzwyczajną wrażliwość na dobra materialne, przy zupełnym braku wrażliwości na sposób zdobywania tych dóbr”. „Wspomnienia wojenne”

68 Pytanie 67 Które muzeum w Polsce dzięki Karolinie Lanckorońskiej posiada najważniejszą kolekcję wczesnego malarstwa włoskiego? Wawel

69 Pytanie 68 Podaj nazwisko Polaka, który jako pierwszy - przed Lanckorońską – otrzymał srebrny medal „Cracoviae Merenti”. Jan Paweł II

70 Pytanie 69 Jak Karolina Lanckorońska rozumiała maksymę „szlachectwo zobowiązuje”? Im ktoś zajmuje wyższe miejsce w hierarchii społecznej, tym większe ma obowiązki wobec innych.

71 Pytanie 70 - ostatnie Ile lat miała Karolina Lanckorońska gdy po raz pierwszy zetknęła się ze sztuką Michała Anioła? A) 24 lata B) 45 lat C) 12 lat 12 lat

72 Prezentację przygotowała mgr Joanna Światłoń - Wania
Pytania przygotowała mgr Agata Kluska Prezentację przygotowała mgr Joanna Światłoń - Wania


Pobierz ppt "Karolina Lanckorońska"

Podobne prezentacje


Reklamy Google