Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

STOWARZYSZENIE SZKO Ł A BEZ BARIER W Ł APACH Dzia Ł a przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Papie ż a Jana Paw ł a II w Ł apach na ulicy Polnej 9.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "STOWARZYSZENIE SZKO Ł A BEZ BARIER W Ł APACH Dzia Ł a przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Papie ż a Jana Paw ł a II w Ł apach na ulicy Polnej 9."— Zapis prezentacji:

1 STOWARZYSZENIE SZKO Ł A BEZ BARIER W Ł APACH Dzia Ł a przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Papie ż a Jana Paw ł a II w Ł apach na ulicy Polnej 9

2 Stowarzyszenie zostało założone 29 grudnia 2005 roku Status Organizacji Pożytku Publicznego Stowarzyszenie zdobyło 7 marca 2007 roku

3 W skład Zarządu wchodzą: Andrzej Rogowski – prezes Joanna Sopek – wiceprezes Jan Judycki – II wiceprezes Katarzyna Zakrzewska–sekretarz Anna Guz –członek Elżbieta Kubaj - członek

4 CELE STATUTUTOWE STOWARZYSZENIA SZKO Ł A BEZ BARIER W Ł APACH

5 Celem stowarzyszenia jest pomoc naukowa, finansowa i rzeczowa polskim szkołom, uczniom oraz społeczności lokalnej. a ) Dofinansowanie budowy, rozbudowy, modernizacji i remontów szkół poprzez: Modernizacja i remonty sal lekcyjnych i terapeutycznych, Przebudowa przeszkód architektonicznych do potrzeb dzieci ( w tym niepełnosprawnych ruchowo ) b) Wspieranie finansowe najuboższych dzieci i rodzin poprzez: Zakup pomocy dydaktycznych, książek, przyborów szkolnych, artykułów codziennego użytku, Fundowanie stypendiów naukowych i socjalnych, Dofinansowanie wycieczek szkolnych, c) Organizacja wypoczynku i czasu wolnego dzieci poprzez : Dofinansowanie wypoczynku letniego i zimowego dzieci, Organizowanie zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych (świetlice), Organizowanie i finansowanie konkursów, wystaw i warsztatów szkolnych. d) Działania na rzecz dzieci i osób niepełnosprawnych poprzez : Rozbudowę sali rehabilitacyjnej i terapeutycznej, Zakup sprzętów do rehabilitacji i ćwiczeń, Organizowanie i finansowanie turnusów rehabilitacyjnych, e) Działania integrujące społeczność lokalną poprzez : Organizowanie festynów, pikników, bali, zabaw, itp, Organizowanie zbiórek darów rzeczowych i pieniężnych, Pozyskiwanie sponsorów i darczyńców, współpraca z nimi, Organizacja wolontariatu. f) Kształcenie ustawiczne dorosłych poprzez; Organizowanie i prowadzenie szkoleń, odczytów, prelekcji, konferencji Kształcenie informatyczne dorosłych, g) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez : Organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych ( zawody, mityngi, pokazy ).

6 W 2007 roku zorganizowaliśmy Szkolenie Komputerowe dla starszego pokolenia (po 40-ce), pod hasłem:

7 Zorganizowaliśmy, przy współpracy z emerytowanymi nauczycielami, tzw. douczanie czyli pomoc w likwidowaniu braków w wiadomościach wśród uczniów ( głównie w klasach starszych). Wspólnie z Ośrodkiem Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku zorganizowaliśmy szkolenie EFS, pt: Zarządzanie projektami na etapie programowania i planowania, w którym wzięło udział 21 osób. Byli to głównie nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Łapach i z Turośni Dolnej oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Łapach.

8 Dofinansowaliśmy zakup mebli do sali terapeutycznej i świetlicy szkolnej na kwotę: 4130 zł.

9 Dwukrotnie zorganizowaliśmy Kiermasz używanej książki, z którego uzyskaliśmy dochód w kwocie 357zł i przeznaczyliśmy go na działalność statutową. Wspieramy finansowo rodziny potrzebujące, z najbliższego otoczenia oraz z innych miejscowości -w ciągu 3 lat wydając na ten cel łączną kwotę ok. 1.290 zł, a także ubraniami, zabawkami, przyborami szkolnymi i żywnością pozyskane od ludzi dobrej woli.

10 Zakupiliśmy pomoce do sali rehabilitacji ruchowej

11 Przeprowadziliśmy w sklepach Zbiórkę z okazji Dnia Dziecka. Zebranymi towarami (głównie słodyczami i zabawkami ) obdarowaliśmy 10 rodzin oraz dzieci na II Festynie.

12 II i III FESTYN RODZINNY

13 Przy współpracy ze sklepami PSS SPOŁEM, i siecią sklepów Gwoździej w Łapach przeprowadzamy coroczną akcję pod hasłem: Podarunki świąteczne, dzięki, której obdarowaliśmy darami spożywczymi 53 rodziny w 2007 r. i 65 rodzin w 2008r.

14 Wyposażyliśmy salę ruchową dla dzieci niepełnosprawnych w suchy basen z piłeczkami i inne akcesoria do kształcenia i rozwoju zmysłów dzieci niepełnosprawnych oraz w materace do ćwiczeń ruchowych na łączną kwotę ok.6.600 zł

15 Zorganizowaliśmy dzieciom ciekawe zajęcia komputerowe, szachowe i taneczne podczas ferii zimowych – wydając na ten cel 1.200 zł Zakupiliśmy zestaw komputerowy dla dziecka z porażeniem mózgowym uczącym się w Szkole Podstawowej nr 1 w Łapach na kwotę 2062 zł. Przyłączyliśmy się do Akcji Adopcja Serca opłacając składki pieniężne w kwocie 400 zł na zagraniczną adopcję dziecka z Afryki.

16 Dofinansowaliśmy wyjazd dzieci niepełnosprawnych na Olimpiady i Spartakiady Dzieci Niepełnosprawnych łączną kwotą 750 zł.

17 Dofinansowujemy wyjazdy dzieci niepełnosprawnych na Turnusy Rehabilitacyjne do Jarosławca (1300 zł)

18 Organizujemy Festyny Rodzinne pod hasłem: Spr ó bujmy razem, z kt ó rych doch ó d przeznaczamy na działalność statutową.

19 Udzia Ł STOWARZYSZENIA SZKO Ł A BEZ BARIER W Ł APACH W projektach GRANTOWYCH realizowanych w szkole.

20 W 2007 roku wsp ó łpracowaliśmy z nauczycielami Szkoły Podstawowej nr 1 w Łapach przy realizacji dw ó ch projekt ó w: W 2007 roku wsp ó łpracowaliśmy z nauczycielami Szkoły Podstawowej nr 1 w Łapach przy realizacji dw ó ch projekt ó w: Czego Jaś się nie nauczy Jan nie będzie umiał.- Śmiało po tęczy w ciekawy świat Czego Jaś się nie nauczy Jan nie będzie umiał.- Śmiało po tęczy w ciekawy świat pozyskano 21 tys. zł Szkoła szans pozyskano 41 tys. zł Szkoła szans pozyskano 41 tys. zł

21 Projekt swoim zakresem obejmował większość uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Łapach, zarówno uczniów pełnosprawnych i niepełnosprawnych. Uczniowie mieli do wyboru szereg kół zainteresowań: koło polonistyczne, matematyczne, przyrodnicze, informatyczne, plastyczne, muzyczno-taneczne, muzyczno-rytmiczne, szachowe oraz koło wiedzy o patronie szkoły. Uczniowie, którzy doświadczają różnych niepowodzeń w nauce szkolnej, mogli uzupełnić swoją wiedzę i umiejętności na zespołach korekcyjno-kompensacyjnych i dydaktyczno-wyrównawczych. Zorganizowane zostały również grupowe zajęcia terapeutyczne: zajęcia prowadzone metodą Ruchu Rozwijającego, zajęcia socjoterapeutyczne oraz zajęcia prowadzone audio-psycho-lingwistyczną metodą Tomatisa. Oprócz tego 15 uczniów posiadających orzeczenia o kształceniu specjalnym uczęszcza na indywidualne zajęcia rewalidacyjne. Szkoła szans Szkoła szans

22 BIEBRZAŃSKI PARK NARODOWY- lekcje przyrody w plenerze Szkoła szans Szkoła szans WYJAZDY NA BASEN

23 W 2008 roku Wzięliśmy udział w projektach grantowych: -KAROL-

24 Projekt: Karol- Po sprawność i kondycję z Karolem-organizacja obozów sportowo- rekreacyjnych – 13 tys. zł finansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Wkład STOWARZYSZENIA w ten projekt: 4.242 zł. Projekt: Karol- Sprawny Karolek- imprezy sportowe - 15 tys. zł finansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Wkład STOWARZYSZENIA w ten projekt: 1.500 zł.

25 Projekt: English Teaching 2008 Small Grants (zajęcia dodatkowe z języka angielskiego) - 8,5 tys. zł finansowany przez Polsko- Amerykańską Fundację Wolności i Nidzicką Fundację Rozwoju NIDA Wkład STOWARZYSZENIA w ten projekt: 1.700 zł.

26 PRZEZNACZENIEKWOTA Zestaw komputerowy 2000,- Telewizor + DVD ( dofinansowanie projektu English Teaching 2008) 1700,- Adopcja serca150,- Meble2000,- Piłki do suchego basenu (dodatkowe)1040,- Inne akcesoria do suchego basenu428,- Materace do sali terapii ruchowej597,- Turnus rehabilitacyjny1000,- Olimpiada dla dzieci niepełnosprawnych400,- Dofinansowanie projektu Karol- imprezy sportowe1500,- Organizacja ferii zimowych1200,- Dofinansowanie do wyposażenia świetlicy szkolnej i nowej zerówki8700,- RAZEM: 20.715,- SPRAWOZDANIE DOCHÓD : 1 % W ROKU 2008 20.138, 40 ZŁ ROZCHÓD:

27 PLAN PRACY NA ROK 2009 Akcja 1 % Organizacja IV Festynu Rodzinnego Kiermasz Podręczników Paczki Świąteczne (na Boże Narodzenie) Inwestycje budowlane ( np: zielona sala lub świetlica ) Udział Stowarzyszenia w Projektach grantowych Współorganizacja wypoczynku letniego i zimowego dzieci Wsparcie finansowe potrzebującym rodzinom Dofinansowania (np: turnusy, olimpiady niepełnosprawnych)


Pobierz ppt "STOWARZYSZENIE SZKO Ł A BEZ BARIER W Ł APACH Dzia Ł a przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Papie ż a Jana Paw ł a II w Ł apach na ulicy Polnej 9."

Podobne prezentacje


Reklamy Google