Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Życiorys Jana Pawła II Imi ę i nazwiska papie ż a Jana Pawła II to Karol Wojtyła. Urodził si ę w Wadowicach 18 maja 1920 roku. Dokładna data chrztu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Życiorys Jana Pawła II Imi ę i nazwiska papie ż a Jana Pawła II to Karol Wojtyła. Urodził si ę w Wadowicach 18 maja 1920 roku. Dokładna data chrztu."— Zapis prezentacji:

1

2

3 Życiorys Jana Pawła II Imi ę i nazwiska papie ż a Jana Pawła II to Karol Wojtyła. Urodził si ę w Wadowicach 18 maja 1920 roku. Dokładna data chrztu Karola Wojtyły to 20 czerwiec 1920 roku. W czasie chrztu nadano mu imiona Karol oraz Józef. Jak ka ż dy papie ż Jan Paweł II pełni funkcj ę apostoła Piotra.

4 Rodzina Wojtyłów ż yła skromnie. Jedynym ź ródłem utrzymania była pensja ojca, wojskowego urz ę dnika w Powiatowej Komendzie Uzupełnie ń w stopniu porucznika. Edmund, brat Karola, studiował medycyn ę w Krakowie i został lekarzem. Wojtyłowie mieli jeszcze jedno dziecko – Olg ę, która zmarła zaraz po urodzeniu. Dom rodzinny Karola Wojtyły

5 W dzieci ń stwie Karola nazywano najcz ęś ciej zdrobnieniem imienia – Lolek. Uwa ż ano go za chłopca utalentowanego i wysportowanego.

6 13 kwietnia 1929 r. zmarła matka Karola a trzy lata pó ź niej, w 1932 r., w wieku 26 lat, zmarł na szkarlatyn ę brat Edmund. Chorob ą zaraził si ę od swojej pacjentki w szpitalu w Bielsku. Mama Karola - EmiliaTata Karola - Karol Brat Karola - Edmund

7 Od wrze ś nia 1930 r. Karol rozpocz ą ł nauk ę w 8- letnim Pa ń stwowym Gimnazjum M ę skim im. Marcina Jadowity w Wadowicach. Nie miał ż adnych problemów z nauk ą, ju ż w tym wieku, według jego katechetów, wyró ż niała go tak ż e ogromna wiara.

8 14 maja 1938 r. Karol zako ń czył nauk ę w gimnazjum otrzymuj ą c ś wiadectwo maturalne z ocen ą celuj ą c ą, nast ę pnie wybrał studia polonistyczne na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiello ń skiego. W lutym 1940 r. poznał osob ę wa ż n ą dla swego rozwoju duchownego. Był to Jan Tyranowski, który prowadził dla młodzie ż y m ę skiej koło wiedzy religijnej. Uczestnicz ą cy w nim Wojtyła poznał wówczas i po raz pierwszy czytał pisma ś w. Jana od Krzy ż a.

9 18 lutego 1941 r. po długiej chorobie zmarł ojciec Karola. W 1942 i 1943 r. jako reprezentant krakowskiej społeczno ś ci akademickiej udawał si ę do Cz ę stochowy, by odnowi ć ś luby jasnogórskie. Wojna odebrała Karolowi mo ż liwo ść kontynuowania studiów, zacz ą ł wi ę c pracowa ć jako pracownik fizyczny w zakładach chemicznych Solvay. Pocz ą tkowo w kamieniołomie w Zakrzówku a potem w oczyszczalni sody w Borku Fał ę ckim. Karol Wojtyła (pierwszy z prawej) podczas akademickich ć wicze ń wojskowych

10 W tym okresie Karol zwi ą zał si ę te ż z polityczno- wojskow ą katolick ą organizacj ą podziemn ą Unia, która starała si ę mi ę dzy innymi ochrania ć zagro ż onych Ż ydów. W 1942 r. postanowił studiowa ć teologi ę i wst ą pił do tajnego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Krakowie gdzie 1 listopada 1946 r. otrzymał ś wi ę cenia kapła ń skie. W tym samym czasie rozpocz ą ł w konspiracji studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiello ń skiego. W okresie od kwietnia 1945 r. do sierpnia 1946 r. Karol pracował na uczelni jako asystent i prowadził seminaria z historii dogmatu. Karol Wojtyła jako student Uniwersytetu Jagiello ń skiego, Kraków, jesie ń 1938 Karol Wojtyła jako pracownik kamieniołomu podczas wojny

11 13 pa ź dziernika 1946 r. alumn Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Krakowie Karol Wojtyła został subdiakonem, a tydzie ń pó ź niej diakonem. Ju ż 1 listopada 1946 r. kard. Adam Stefan Sapieha wy ś wi ę cił Karola na ksi ę dza. 2 listopada jako neoprezbiter odprawił Msz ę ś w. prymicyjn ą w krypcie ś w. Leonarda w katedrze na Wawelu.

12 15 listopada Karol wraz z klerykiem Stanisławem Starowiejskim poprzez Pary ż wyjechał do Rzymu, aby kontynuowa ć studia na Papieskim Mi ę dzynarodowym Athenaeum Angelicum (obecnie Papieski Uniwersytet ś w. Tomasza z Akwinu) w Rzymie. Podczas studiów zamieszkiwał w Kolegium Belgijskim, gdzie poznał wielu duchownych z krajów frankofo ń skich oraz USA. W 1948 r. uko ń czył studia z dyplomem summa cum laude. Fasada Papieskiego Uniwersytetu Ś wi ę tego Tomasza z Akwinu (Angelicum ) Dawna siedziba Angelicum przy via San Vitale 15

13 W lipcu 1948 r. na okres 7 miesi ę cy Karol został skierowany do pracy w parafii Niegowi ć, gdzie spełniał zadania wikarego i katechety.

14 30 grudnia 1963 r. Karol Wojtyła został mianowany arcybiskupem metropolit ą krakowskim. Podczas konsystorza 26 czerwca 1967 r. został nominowany kardynałem. 29 czerwca 1967 r. otrzymał w kaplicy Syksty ń skiej od papie ż a Pawła VI czerwony biret, a jego ko ś ciołem tytularnym stał si ę ko ś ciół ś w. Cezarego M ę czennika na Palatynie.

15 Na zwołanym po ś mierci Jana Pawła I konklawe w roku 1978 Wojtyła został wybrany na papie ż a i przybrał imi ę Jana Pawła II. Wynik wyboru ogłoszono 16 pa ź dziernika o godz. 16:16.

16 Jan Paweł II był pierwszym papie ż em z Polski, jak równie ż pierwszym, po 455 latach biskupem Rzymu, nie b ę d ą cym Włochem. Wybór na głow ę Ko ś cioła osoby z kraju socjalistycznego wpłyn ą ł znacz ą co na wydarzenia w Europie wschodniej i Azji w latach 80. XX w. Osobistym sekretarzem Jana Pawła II przez cały pontyfikat był arcybiskup Stanisław Dziwisz. Podczas jego pontyfikatu ponad 300 milionów ludzi przeszło na katolicyzm.

17 Jan Paweł II od pocz ą tku lat 90. cierpiał na post ę puj ą c ą chorob ę Parkinsona. Mimo licznych spekulacji i sugestii ust ą pienia z funkcji, które nasilały si ę w mediach zwłaszcza podczas kolejnych pobytów papie ż a w szpitalu, pełnił j ą a ż do ś mierci. Nagłe pogorszenie stanu zdrowia Papie ż a rozpocz ę ło si ę 1 lutego 2005 r. Przez ostatnie dwa miesi ą ce ż ycia Jan Paweł II wiele dni sp ę dził w szpitalu i nie udzielał si ę publicznie. Przeszedł gryp ę i zabieg tracheotomii, wykonany z powodu niewydolno ś ci oddechowej. W czwartek 31 marca wyst ą piły u Ojca Ś wi ę tego silne dreszcze ze wzrostem temperatury ciała do 39,6°C. Jan Paweł II Kiedy to usiłował przezwyci ęż y ć ból i m ę k ę,...

18 Był to pocz ą tek wstrz ą su septycznego poł ą czonego z zapa ś ci ą sercowo-naczyniow ą. Uszanowano wol ę papie ż a, który chciał pozosta ć w domu. Podczas mszy przy jego ło ż u, któr ą Jan Paweł II koncelebrował z przymkni ę tymi oczyma, kardynał Marian Jaworski udzielił mu sakramentu namaszczenia. 2 kwietnia o godz papie ż zacz ą ł traci ć przytomno ść a o godz wszedł w stan ś pi ą czki. Monitor wykazał post ę puj ą cy zanik funkcji ż yciowych. Jan Paweł II. Papie ż, który kochał dzieci. Miło ść silniejsza ni ż inne

19 O godz osobisty papieski lekarz Renato Buzzonetti stwierdził ś mier ć Jana Pawła II. Ojciec Ś wi ę ty Jan Paweł II zmarł 2 kwietnia 2005 roku po zako ń czeniu Apelu Jasnogórskiego, w pierwsz ą sobot ę miesi ą ca i wigili ę Ś wi ę ta Miłosierdzia Bo ż ego, w 9666 dniu swojego pontyfikatu. W ci ą gu ostatnich dwóch dni ż ycia towarzyszyli mu nieustannie wierni z całego ś wiata.

20 Ciekawostki Pontyfikat Jana Pawła II był drugi co do długo ś ci w dziejach Ko ś cioła. Najdłu ż ej – 32 lata ? sprawował swój urz ą d Pius IX (nie licz ą c pontyfikatu Piotra – pierwszego nast ę pcy Jezusa). Podczas wszystkich pielgrzymek przebył ponad 1,6 miliona kilometrów, co odpowiada 40-krotnemu okr ąż eniu ziemi wokół równika i czterokrotnej odległo ś ci mi ę dzy ziemi ą a ksi ęż ycem. Ojciec Ś wi ę ty napisał 14 encyklik, 14 adhortacji, 11 konstytucji oraz 43 listy apostolskie.

21 Ciekawostki Papie ż Jan Paweł II mianował 232 kardynałów (w tym 9 Polaków), beatyfikował 1318 błogosławionych (w tym 154 Polaków) i kanonizował 478 ś wi ę tych. Jan Paweł II odbył 102 pielgrzymki zagraniczne podczas których odwiedził 135 krajów i 142 podró ż e na terenie Włoch, podczas których wygłosił 898 przemówie ń. Z 334 istniej ą cych rzymskich parafii, odwiedził 301. Jego celem było dotarcie do wszystkich parafii, zabrakło niewiele.

22 Jeden z pierwszych wierszy Karola Wojtyły Emilii matce mojej Nad Twoj ą biał ą mogił ą Białe kwitn ą ż ycia kwiaty- - o, ile ż lat to ju ż było bez Ciebie ? duchu skrzydlaty- Nad Twoj ą biał ą mogił ą Od lat tylu ju ż zamkni ę t ą, spokój kr ąż y z dziwn ą sił ą, z sił ą, jak ś mier ć niepoj ę t ą. Nad Twoj ą biał ą mogił ą, Cisza jasna promienieje, Jakby w gór ę co ś wznosiło, Jakby krzepiło nadziej ę. Nad Twoj ą biał ą mogił ą Kl ę kn ą łem ze swoim smutkiem- o, jak to dawno ju ż było jak si ę dzi ś zdaje malunkiem. Nad Twoj ą biał ą mogił ą O Matko – zgasłe kochanie ? Me usta szeptały bezsił ą : -Daj wieczne odpoczywanie-

23 Koniec Dzi ę kuje za obejrzenie mojej prezentacji


Pobierz ppt "Życiorys Jana Pawła II Imi ę i nazwiska papie ż a Jana Pawła II to Karol Wojtyła. Urodził si ę w Wadowicach 18 maja 1920 roku. Dokładna data chrztu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google