Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jan Paweł II Jan Paweł II (łac. Ioannes Paulus II), wła ś ciwie Karol Józef Wojtyła (ur. 18 maja 1920 w Wadowicach, zm. 2 kwietnia 2005 w Watykanie) –

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jan Paweł II Jan Paweł II (łac. Ioannes Paulus II), wła ś ciwie Karol Józef Wojtyła (ur. 18 maja 1920 w Wadowicach, zm. 2 kwietnia 2005 w Watykanie) –"— Zapis prezentacji:

1 Jan Paweł II Jan Paweł II (łac. Ioannes Paulus II), wła ś ciwie Karol Józef Wojtyła (ur. 18 maja 1920 w Wadowicach, zm. 2 kwietnia 2005 w Watykanie) – sługa Bo ż y Ko ś cioła katolickiego, polski duchowny katolicki, arcybiskup krakowski, kardynał, od 16 pa ź dziernika 1978 papie ż. łac.18 maja1920Wadowicach2 kwietnia 2005Watykaniesługa Bo ż yKo ś cioła katolickiegokardynał16 pa ź dziernika1978papie żłac.18 maja1920Wadowicach2 kwietnia 2005Watykaniesługa Bo ż yKo ś cioła katolickiegokardynał16 pa ź dziernika1978papie ż Jan Paweł II jest patronem naszej szkoły- S.P. nr. 25 w Zabrzu. Dnia 16 pa ź dziernika 2006 roku, odbyło si ę uroczyste nadanie szkole imienia. Była to jedna z najwa ż niejszych uroczysto ś ci w ż yciu naszej szkoły. Cała społeczno ść uczniowska jest dumna z takiego patrona, jakim jest Jan Paweł II.

2 Dzieciństwo Karol Wojtyła urodził si ę w Wadowicach jako drugi syn Karola Wojtyły i Emilii z Kaczorowskich.WadowicachKarola Wojtyły Emilii z Kaczorowskich Karol Wojtyła ochrzczony został dnia 20 czerwca 1920 roku.. Rodzina Wojtyłów ż yła skromnie. Jedynym ź ródłem utrzymania była pensja ojca – wojskowego urz ę dnika w Powiatowej Komendzie Uzupełnie ń w stopniu porucznika. Matka pracowała dorywczo jako szwaczka. Edmund, brat Karola, po uko ń czeniu wadowickiego gimnazjum studiował medycyn ę w Krakowie i został lekarzem. Wojtyłowie mieli jeszcze jedno dziecko - Olg ę, która umarła po urodzeniu.20 czerwca1920 porucznikaEdmundgimnazjum KrakowieOlg ę

3 TEATR Z teatrem Karol Wojtyła zetkn ą ł si ę ju ż w gimnazjum w Wadowicach, gdzie brał udział jako aktor w przedstawieniach szkolnych. Swoje zainteresowania teatralne traktował bardzo powa ż nie, a na kształtowanie jego osobowo ś ci jako artysty miał najwi ę kszy wpływ jego mistrz, re ż yser teatralny Mieczysław Kotlarczyk.teatrem WadowicachaktorMieczysław Kotlarczyk

4 PODRÓŻE LOLKA

5 14 maja14 maja 1938 Karol Wojtyła zako ń czył nauk ę w gimnazjum otrzymuj ą c ś wiadectwo maturalne z ocen ą celuj ą c ą, która umo ż liwiała podj ę cie studiów na wi ę kszo ś ci uczelni bez egzaminów wst ę pnych. Karol Wojtyła wybrał studia polonistyczne na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiello ń skiego. Studia rozpocz ą ł w pa ź dzierniku 1938 roku.1938Uniwersytetu Jagiello ń skiego1938 STUDIA

6 Lolek i młodzież W lipcu 1948 roku, na okres 7 miesi ę cy Karol Wojtyła został skierowany do pracy w parafii Niegowi ć, gdzie spełniał zadania wikarego i katechety. Od tego momentu rozpocz ą ł si ę dla młodego ksi ę dza okres wycieczek i podró ż y z młodzie żą po Polsce.1948Niegowi ćwikarego

7 Papież- Polak Na zwołanym po ś mierci Jana Pawła I drugim konklawe w roku 1978 Wojtyła został wybrany na papie ż a i przybrał imi ę Jana Pawła II. Wynik wyboru ogłoszono 16 pa ź dziernika o 16:16. Jan Paweł II był pierwszym papie ż em z Polski, jak równie ż pierwszym po 455 latach biskupem Rzymu, nie b ę d ą cym Włochem. Wielokrotnie sam przywoływał spełnione proroctwo Juliusza Słowackiego z wiersza "Słowia ń ski papie ż ".Jana Pawła Idrugim konklawe 197816 pa ź dziernika Juliusza SłowackiegoSłowia ń ski papie ż

8 Światowe Dni Młodzieży Ś wiatowe Dni Młodzie ż y to coroczne spotkania młodych katolików, zapocz ą tkowane z inicjatywy Jana Pawła II w 1984. młodych katolikówJana Pawła II1984młodych katolikówJana Pawła II1984

9 Śmierć Wielkiego Polaka... 2 kwietnia, w dniu ś mierci, o godzinie 7.30 rano, papie ż zacz ą ł traci ć przytomno ść, a pó ź nym porankiem przyj ą ł jeszcze watyka ń skiego sekretarza stanu kardynała Angelo Sodano. Pó ź niej tego samego dnia doszło do gwałtownego wzrostu temperatury. Około godziny 15.30 bardzo słabym głosem papie ż powiedział: "Pozwólcie mi i ść do domu Ojca". O godzinie 19 wszedł w stan ś pi ą czki, a monitor wykazał post ę puj ą cy zanik funkcji ż yciowych. Osobisty papieski lekarz Renato Buzzonetti stwierdził ś mier ć Jana Pawła II o godzinie 21.37, ale elektrokardiogram wył ą czono dopiero po 20 minutach od tej chwili.Angelo Sodano elektrokardiogram

10 Szukałem Was, a teraz Wy przyszliście do mnie


Pobierz ppt "Jan Paweł II Jan Paweł II (łac. Ioannes Paulus II), wła ś ciwie Karol Józef Wojtyła (ur. 18 maja 1920 w Wadowicach, zm. 2 kwietnia 2005 w Watykanie) –"

Podobne prezentacje


Reklamy Google