Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Tatrzański Park Narodowy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Tatrzański Park Narodowy"— Zapis prezentacji:

1 Tatrzański Park Narodowy
Podsumowanie

2 Spis treści Ogólne informacje o Parku Zdjęcia O projekcie
Zakończenie i podziękowania Koniec

3 Ogólne informacje o Parku
Tatrzański Park narodowy znajduje się w województwie małopolskim i ma siedzibę w Zakopanym. Utworzony w 1954 r zajmuje 211 km2 powierzchni leśnej, 152 km2 uprawnej i 1,7 km2 wodnej. Powierzchnia ochrony ścisłej to 115 km2. Szlaki turystyczne w sumie mają długość 245 km, a turystów przybywa rocznie do tego wspaniałego miejsca 2460 tysięcy. O zwierzętach… O roślinach… Mapka Powrót

4 O zwierzętach… Dalej Powrót
Tatrzański Park Narodowy chroni unikatowy w skali kraju świat zwierzęcy wysokich gór, odmienny pod wieloma względami od fauny innych pasm górskich Polski a nawet Europy. Warunki bytowania zwierząt w Tatrach wyraźnie różnią się od innych środowisk naturalnych. Panuje tu całkiem odmienny i specyficzny klimat, niskie temperatury, silne wiejące wiatry, duże ilości opadów atmosferycznych. Duża pokrywa śnieżna często utrzymująca się powyżej pół roku spowodowała swoisty rozwój fauny tatrzańskiej niepowtarzalnej na innych obszarach. Tylko nieliczne zwierzęta zdołały się przystosować w tych trudnych warunkach siedliskowych. O specyfice fauny Tatr decydują przede wszystkim gatunki wysokogórskie zasiedlające głównie otwarte przestrzenie hal i turni. Ze ssaków należą tu kozica oraz świstak, które na skutek długotrwałej izolacji wytworzyły w Tatrach odrębne podgatunki. Dla nich Tatry są jedynym naturalnym miejscem występowania na terenie kraju. Zespoły ssaków żyjących w Tatrach, zarówno drapieżników (niedźwiedź brunatny, ryś, wilk) jak i ich ofiar (świstak, kozica, jeleń, sarna, dzik) świadczą, że środowisko tatrzańskie jest bardziej pierwotne, w porównaniu z innymi chronionymi regionami w Polsce i Europie. Opracował: Filip Zięba Dalej Powrót

5 Część dalsza o zwierzętach
Powrót Ogólne informacje

6 O roślinach… Dalej Powrót
Tatry są miejscem dużego bogactwa florystycznego będącego wynikiem zróżnicowania warunków klimatyczno-glebowych. W Tatrzańskim Parku Narodowym można wyróżnić ponad 50 ważniejszych zbiorowisk roślinnych występujących z zależności od typu podłoża na różnych wysokościach tworząc poszczególne piętra roślinne. Wśród zbiorowisk wykształciło się wiele zespołów endemicznych dla tych gór lub mających w nich swój główny ośrodek występowania. Flora Tatrzańskiego Parku Narodowego składa się z 1000 gatunków roślin naczyniowych, wśród których znajduję się 102 gatunki roślin chronionych. W tej liczbie 91 gatunków objętych jest ochroną ścisłą zaś 11 ochroną częściową. Wśród taksonów chronionych dominują rośliny górskie i stanowią one 58%. Dla 14 górskich taksonów chronionych Tatry są jedynym obszarem występowania w Polsce np.: limba, goździk lodowcowy, goryczka krótkołodygowa. Ze 102 gatunków chronionych występujących w TPN 28 znajduje się w Polskiej czerwonej księdze oraz na polskiej czerwonej liście roślin zagrożonych. W tej liczbie są 3 taksony zaliczone do kategorii krytycznie zagrożonych, 3 do zagrożonych wymarciem, 18 do narażonych na wyginięcie, 3 do kategorii małego ryzyka oraz 1 do kategorii rzadkich. Tak znaczna koncentracja gatunków chronionych oraz fakt, że jest on jedyną ostoją w Polsce dla kilkunastu z nich, stawia Tatrzański Park Narodowy na czołowym miejscu pośród parków narodowych, pod względem wartości dla ochrony roślin. Tatry, będąc najwyższym pasmem górskim Karpat, przynależą do geobotanicznego Działu Karpackiego, Pododdziału Zachodniokarpackiego, Okręgu Tatrzańskiego. W powiązaniu ze zmianami klimatycznymi, zachodzącymi w miarę wzrostu wzniesienia nad poziom morza, występuje tutaj piętrowy układ roślinności wynikający z gradientu wysokościowego. Piętra klimatyczno - roślinne w Tatrach różnią się wykształconymi formacjami tj. zbiorowiskami roślinnymi charakterystycznymi dla poszczególnych wysokości. Dalej Powrót

7 Część dalsza o roślinach
Najniżej położonym piętrem jest regiel dolny do 1200 (1250) m. n.p.m., który głównie stanowi powierzchnię leśną. Występuje tutaj kilka zbiorowisk leśnych, lecz przewodnim jest zespół buczyny karpackiej z bukiem, jodłą miejscami ze znaczną domieszką świerka, jawora. Charakterystycznymi roślinami, które można w nim spotkać to wawrzynek wilczełyko, subendemit ogólnokarpacki - żywiec gruczołowaty, rzeżucha trójlistkowa, lilia złotogłów oraz rzadkie dla Tatr żywokost sercowaty, czosnek niedźwiedzi i in. Szafran spiski Znaczny udział w krajobrazie regla dolnego mają tereny nieleśne ze zróżnicowanymi zbiorowiskami roślinnymi, których występowanie uzależnione jest głównie od typu podłoża, wilgotności, a w przypadku półnaturalnych zbiorowisk łąkowych także od sposobu użytkowania (rodzaju zabiegów ochrony czynnej). Najbardziej charakterystycznym zbiorowiskiem łąkowym jest endemiczny dla Karpat Zachodnich zespół mieczyka dachówkowatego i mietlicy pospolitej, składający się z wielu gatunków (nawet do gat.) często cennych przyrodniczo roślin np.: szafran spiski, mieczyk dachówkowaty, zimowit jesienny, kilka gatunków przywrotników. Poza tym zespołem w reglu dolnym można spotkać mokrą łąkę kośną tzw. młakę kozłkowo - turzycową z dużym udziałem roślin z rodziny turzycowatych z charakterystycznie owocującą wełnianką szerokolistną (białe płaty wkomponowane w łąkę), turzycą żółtą oraz kozłkiem całolistnym i in. Oprócz torfowisk niskich, reprezentowanych przez eutroficzne młaki kozłkowo-turzycowe oraz kwaśne młaki niskoturzycowe można spotkać wykształcone torfowiska wysokie, które są zbiorowiskami głównie utworzonymi przez kępy gatunków torfowców z rodzaju Sphagnum. W tych zbiorowiskach można spotkać np.: krzewinki żurawiny błotnej, rosiczkę okrągłolistną oraz w odróżnieniu od torfowisk niżowych, płaty sosny drzewokosej. Dalej Powrót

8 Dalej o roślinach Dalej Powrót
Następnym piętrem jest regiel górny sięgający od 1200 (1250) do 1550m. n.p.m. Lasy regla górnego różnią się tym od lasów dolnoreglowych, że dominującym klimaksowym zbiorowiskiem jest karpacki bór świerkowy, głownie zbudowany ze świeka pospolitego z domieszką jarzębiny w miejscach bardziej prześwietlonych. W Tatrach Wysokich, przy górnej granicy lasu, spotykamy reliktowy bór limbowy, w którym występuje głównie limba, świerk pospolity wymiennie z modrzewiem z domieszką jarzębiny. W piętrze regla górnego można także spotkać półnaturalne zbiorowiska łąkowe. Wykształca się podzespół Gladiolo-Agrostietum alpinetosum znany tylko z Tatr, charakteryzujący się dużym udziałem tymotki alpejskiej, szczawiu górskiego, zerwy kłosowej, starca górskiego. W miejscach gdzie gleby są ubogie w składniki mineralne występują ubogie psiary czyli murawy z dominującą gęstokępkową bliźniczką psią trawką, bardzo rozpowszechnione w piętrach reglowych Tatr gdzie sięgają w piętro subalpejskie. Dalej Powrót

9 Rośliny… dalej… Powrót Ogólne informacje Limba
Powyżej granicy regla górnego stanowiącej także górną granicę lasu rozciąga się piętro kosówki (subalpejskie) od ok do 1800 m. n.p.m. Zwarte zarośla kosówki tworzą zespół Pinetum mughi carpaticum, zróżnicowany w zależności od podłoża na dwa podzespoły. Kosówce towarzyszy dość licznie jarzębina o nagich liściach, a na granicie również brzoza karpacka. Stałym składnikiem zespołu kosówki jest porzeczka skalna i róża alpejska. Do najczęstszych składników warstwy runa w piętrze kosówki należą dwa gatunki paproci: narecznica górska, wietlica alpejska, podbiałek alpejski, szczawik zajęczy, barówka czarna i brusznica i inne. Piętro halne (alpejskie) tworzą głównie wysokogórskie murawy występujące pomiędzy 1800 a 2250(2300) m. n.p.m. Są one zróżnicowane w zależności od podłoża. Na podłożu kwaśnym wykształca się klimaksowy zespół boimki dwurzędowej i situ skuciny, gdzie w zwartych murawach alpejskich obok wymienionych gatunków spotyka się współdominującą żyworodną kostrzewę niską, mietlicę skalną albo turzycę zawsze zieloną. Inne gatunki budujące ten zespół to między innymi: sasanka alpejska, starzec karpacki, jastrzębiec alpejski, pierwiosnek maleńki. Na głębszych glebach nawapiennych wykształca się endemiczny zespół kostrzewy pstrej odznaczający się dużym bogactwem florystycznym. Są to bujne, kwieciste o wyższym wzroście murawy, w których dominuje kostrzewa pstra, a obok niej spotyka się m. innymi: sesleria tatrzańska, naradka włosista, traganek wytrzymały. Obok roślin ściśle wapieniolubnych występują gatunki, które nie są przywiązane ściśle do rodzaju podłoża np.: siekiernica górska, rogownica wełnista. W płatach tego zespołu można w sumie spotkać ok. 100 gatunków roślin naczyniowych. Piętro turniowe (subniwalne) rozciąga się od około 2300m. n.p.m. po najwyższe szczyty Tatr. W tym najwyżej położonym piętrze tatrzańskim, które wykształciło się wyłącznie w granitowej części Tatr, zbiorowiska roślin występują w postaci niewielkich płatów lub kęp. Można tutaj spotkać jeszcze ok. 120 gatunków roślin naczyniowych i liczne gatunki porostów. Najważniejszym zbiorowiskiem jest zespół boimki dwurzędowej, w którego skład wchodzą rośliny darniowe, poduszkowe oraz rośliny o niewielkich rozmiarach przystosowane do ekstremalnych warunków klimatyczno - glebowych. Głównym gatunkiem budującym ten zespół jest boimka dwurzędowa, kostrzewa niska, granitowy podgatunek lepnicy bezłodygowej i inne oraz kilka gatunków mchów. Piętro turniowe, halne oraz położone w strefie regli polany śródleśne i użytki rolne stanowią lądowe ekosystemy nieleśne różniące się między sobą pochodzeniem oraz trwałością istniejących zespołów roślinnych. Zespoły roślinne położone w piętrze turni oraz halnym mają charakter trwały i nie wymagają czynnej ochrony. opracowała: mgr inż. Maria Gąsienica Chmiel Powrót Ogólne informacje

10 Mapka Powrót

11 Zdjęcia Dalej Spis treści

12 Zdjęcia Powrót Spis treści

13 O projekcie Nasz blog założyliśmy w październiku. Temat wziął się dzięki naszej wspaniałej nauczycielce Renacie Ziomek, która namówiła nas na udział w konkursie Salamandry. Obejmował on właśnie temat Tatrzańskiego Parku Narodowego. Byliśmy bardzo zaangażowani w nasza pracę, pisanie bloga i realizację projektu. Niestety mieliśmy małe przeszkody, które uniemożliwiły nam regularne uzupełnianie naszej strony. Jednak nie poddaliśmy się i staraliśmy się prowadzić ją dalej. Przypominała nam o tym i zachęcała do pracy przemiła pani Barbara Olek – opiekunka naszego projektu. Wklejaliśmy informacje, zdjęcia i nasze pomysły oraz przemyślenia. Tak czas minął do teraz. Przedstawiamy wam podsumowanie naszego projektu ;) Powrót

14 Zakończenie i podziękowania
Niestety musimy zakończyć naszą pracę z tym projektem. Dał nam dużo satysfakcji i radości. Wiele się nauczyliśmy i oprócz wiadomości o parku Tatrzańskim to jeszcze współpracy w grupie. Było to dla nas ważne przeżycie i na pewno zostaną miłe wspomnienia, dla tego chcieliśmy podziękować: Pani dr Renacie Ziomek – za zapalenie świeczki ambicji do tego projektu Pani mgr Barbarze Olek – za motywację i opiekę nad projektem Pani Agacie Heintze – za całą akcję szkoły z klasą (i opiekę nad biblioteką) Koleżankom i kolegom – za informacje, pomysły i podnoszenie na duchu ;) Wszystkim, którzy nam kibicowali i wspierali Którzy potrafili trafnie i obiektywnie ocenić całą sytuację Również tym, którzy uważali nasz projekt za „dno” – za podsycanie naszych ambicji Źródła Powrót

15 Źródła Korzystaliśmy z wielu źródeł, ale to najważniejsze z nich:
Powrót Spis treści

16


Pobierz ppt "Tatrzański Park Narodowy"

Podobne prezentacje


Reklamy Google