Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podstawy elektrochemii i korozji

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podstawy elektrochemii i korozji"— Zapis prezentacji:

1 Podstawy elektrochemii i korozji
wykład dla III roku kierunków chemicznych Wykład IV Podstawy elektrochemii i korozji Dr Paweł Krzyczmonik Pracownia Elektrochemii i Korozji Uniwersytet Łódzki marzec 2013

2 Podstawy elektrochemii i korozji
ELEKTROCHEMIA ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH TROCHĘ HISTORII - ZAMIAST WSTĘPU DOBÓR WARUNKÓW DO PRZEPROWADZENIA PROCESÓW ELEKTROCHEMICZNYCH APARATURA DO PROWADZENIA ELEKTROLIZY PODSTAWOWE MECHANIZMY REAKCJI ELEKTROCHEMICZNYCH PODSTAWOWE TYPY REAKCJI ELEKTROCHEMICZNYCH ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH ANODOWE REAKCJE PODSTAWIENIA NUKLEOFILOWEGO KATODOWE REAKCJE PODSTAWIANIA ELEKTROFILOWEGO ANODOWE REAKCJE PRZYŁĄCZENIA Podstawy elektrochemii i korozji KATODOWE REAKCJE PRZYŁĄCZANIA ELEKTROFILOWEGO ANODOWE REAKCJE ELIMINACJI KATODOWE REAKCJE ELIMINACJI ANODOWE REAKCJE DIMERYZACJI KATODOWE REAKCJE ELEKTROKATALITYCZNE ANODOWE REAKCJE ELEKTROKATALITYCZNE KATODOWE REAKCJE PRZYŁĄCZANIA REAKCJE ELEKTRODOWE Z ELEKTROREGENACJĄ JEDNEGO Z SUBSTRATÓW REAKCJE PRZEKSZTAŁCANIA GRUP FUNKCYJNYCH POLIMERY PRZEWODZĄCE

3 Podstawy elektrochemii i korozji

4 Podstawy elektrochemii i korozji
Trochę historii Luigi Galvani odkrywa zjawisko potencjału elektrochemicznego Alesandro Volta prezentuje swoje ogniwo Podstawy elektrochemii i korozji 1834 - Reakcja Faraday'a 2CH3COO- - 2e → 2 CO2 + 3 H2O Reakcja Kolbe’go 2RCOO- - 2e → R–R + 2CO2

5 Podstawy elektrochemii i korozji
Trochę historii – pierwsze technologie elektrochemiczne organiczne Elektrosynteza czteroetylku ołowiu Roztwór elektrolitu to etylowy chlorek magnezowy (związek Grignarda) w eterze, anoda Pb, katoda stalowa. 4(C2H5)MgCl + Pb → (C2H5)4Pb + 4MgCl+ + 4e MgCl+ + 2e → Mg + Cl- magnez z katody jest zawracany do reakcji Grignarda C2H5Cl + Mg → (C2H5)MgCl Podstawy elektrochemii i korozji Drugim historycznym już przykładem reakcji elektrosyntezy organicznej jest elektrochemiczna polimeryzacja akrylonitrylu. Była to technologia opracowana w USA w czasie drugiej wojny światowej i wykorzystywana m.in. do otrzymywania trwałych włókien polimerowych do produkcji na potrzeby wojska (np. spadochrony) 2CH2=CHCN + 2H2O + 2e → -[(CHCH)2CN]n- + 2OH- 2H2O → O2 + 4H+ + 4e

6 Podstawy elektrochemii i korozji
DOBÓR WARUNKÓW DO PRZEPROWADZENIA PROCESÓW ELEKTROCHEMICZNYCH Krzywa woltamperometryczna (prąd–potencjał) do dla eleltrolitu podstawowego bez depolaryzatora Podstawy elektrochemii i korozji Krzywa woltamperometryczna układu w którym zachodzą dwa kolejne procesy elektrodowe.

7 Podstawy elektrochemii i korozji
APARATURA DO PROWADZENIA ELEKTROLIZY Schemat układu aparatury do prowadzenia elektrosyntezy przy stałym prądzie. Podstawy elektrochemii i korozji Schemat układu aparatury do prowadzenia elektrosyntezy pod kontrolowanym potencjałem lub kontrolowaną gęstością prądu na elektrodach roboczych.

8 Podstawy elektrochemii i korozji
DOBÓR WARUNKÓW DO PRZEPROWADZENIA PROCESÓW ELEKTROCHEMICZNYCH DOBÓR ELEKTROLITU PODSTAWOWEGO Dobór elektrolitu podstawowego zależy od jego dobrej rozpuszczalności w stosowanym rozpuszczalniku (minimum c = 10-1 mol dm-3) Przydatność określa wartość potencjału rozkładu anodowego anionu i potencjału rozkładu katodowego dla kationu. Podstawy elektrochemii i korozji KATODOWY POTENCJAŁ ROZKŁADU ( WZGL. Fc+/Fc) ANODOWY POTENCJAŁ ROZKŁADU (WZGL. Fc+/Fc) Li+, Na+, K+ ( -2,0 ÷ -2,4V) (CH3)4N ,65 V (C2H5)4N ,75 V (C4H9)4N ,88 V (C4H9)4N ,22 V J ,2 V Cl ,1 V SO4= ,9 V ClO ,25 V BF ,48 V 13

9 Podstawy elektrochemii i korozji
Materiały katodowe Najbardziej popularne materiały katodowe to: rtęć (obecnie ogranicza się jej stosowanie ze względu na toksycze właściwości) ołów, cyna, tytan, miedź, żelazo, glin, platyna, nikiel, różnego typu elektrody węglowe (grafitowe), elektrody kompozytowe (układy Pb / PbO2, Ti / TiO2 , Cu/ Ni/Ti / TiO2 itp.. ) elektrody modyfikowane. Podstawy elektrochemii i korozji Zakresy katodowego zastosowania katody rtęciowej w różnych rozpuszczalnikach i w różnych elektrolitach podstawowych. 16

10 Podstawy elektrochemii i korozji
Materiały anodowe Jako materiał anodowy najczęściej stosowana jest platyna i jej stopy z innymi platynowcami (Ir, Pd, Rh) Ponadto złoto, a właściwie elektroda kompozytowa Au/Au2O3 i innego typu elektrody jak np. Pb / PbO2, Ti / TiO2, Ti /(TiO2 + Cr2O3), Ti/(TiO2+Co3O4) td. elektrody modyfikowane. Podstawy elektrochemii i korozji 15

11 Podstawy elektrochemii i korozji
Materiały anodowe Podstawy elektrochemii i korozji Zakresy robocze elektrody platynowej w różnych rozpuszczalnikach. Stężenie elektrolitów podstawowych c = 0,1 mol/dm3 17

12 Podstawy elektrochemii i korozji
PODSTAWOWE MECHANIZMY ELEKTROCHEMICZNYCH REAKCJI ZWIĄZKÓW CHEMICZNYCH  I. Mechanizm E (elektrodowy) - proces przeniesienia ładunku: Ox + ne ⇄ Red Ox + ne → Red II. Mechanizm CE. Proces elektrodowy, który jest poprzedzony reakcją chemiczną Z ⇄ Ox Ox + ne ⇄ Red Podstawy elektrochemii i korozji III. Mechanizm EC. Proces, w którym reakcja elektrodowa poprzedza reakcję chemiczną: Ox + ne ⇄ Red Red ⇄ Z IV. Mechanizn ECE. Dwa procesy elektrodowe są rozdzielone reakcją chemiczną: Ox1 + n1e ⇄ Red1 (E01) Red1 ⇄ Ox2 Ox2 + n2e ⇄ Red (E02)

13 Podstawy elektrochemii i korozji
PODSTAWOWE TYPY REAKCJI ELEKTROCHEMICZNYCH ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH ANODOWE REAKCJE PODSTAWIENIA NUKLEOFILOWEGO Anodowe reakcje podstawienia mogą przebiegać według kilku różnych mechanizmów. Poniżej przedstawiony jest ogólny schemat podstawienia rodnikowego: Nu- - e → Nu. Nu. + RH → R. + HNu R. + Nu. → RNu I droga R. + e → R+ II droga Podstawy elektrochemii i korozji R+ + Nu- → RNu Przykładem może być reakcja chlorowania. Proces ten zachodzi według mechanizmu EC. Z innych możliwych mechanizmów można wymienić atak odczynnika nukleofilowego na karbokation aromatyczny. 35% 55% Pt, CH3CN + Et4 NCl

14 Podstawy elektrochemii i korozji
KATODOWE REAKCJE PODSTAWIANIA ELEKTROFILOWEGO RX + E+ + 2e → RE + X- Reakcja ta zachodzi według mechanizmu EC: RX + 2e → R + X- R- + E+ → RE Jako przykład może służyć reakcja otrzymywania kwasu fenyloacetylowego z chlorku benzylu w DMF na platynie w obecności CO2. Podstawy elektrochemii i korozji Ph—CH2— Cl + CO2 + 2e→ Ph—CH2— CO2 + Cl- - Hg, DMF

15 Podstawy elektrochemii i korozji
Schemat przedstawiający różnorodność reakcji katodowego podstawienia elektrofilowego Podstawy elektrochemii i korozji

16 Podstawy elektrochemii i korozji
ANODOWE REAKCJE PRZYŁĄCZENIA Przyłączanie nukleofilowe do kationorodnika wg mechanizmu ECEC: Podstawy elektrochemii i korozji

17 Podstawy elektrochemii i korozji
KATODOWE REAKCJE PRZYŁĄCZANIA ELEKTROFILOWEGO Katodowe reakcje przyłączania elektrofilowego przebiegają wg ogólnego schematu: R E e → RE2 Przykładem może być reakcja przyłączania CO2 do naftalenu (mechanizm ECEC): Podstawy elektrochemii i korozji

18 Podstawy elektrochemii i korozji
ANODOWE REAKCJE ELIMINACJI Ten typ reakcji dotyczy przede wszystkim eliminacji cząsteczek CO2 ze związków organicznych zgodnie ze schematem: RCO e → CO2 + R+ R+  H+ + (cykloalkany) Przykład reakcji: Podstawy elektrochemii i korozji CH3—CH2—CH2—CO2 + 2e → CO2 + CH3—CH2—CH2+

19 Podstawy elektrochemii i korozji
KATODOWE REAKCJE ELIMINACJI W przypadku tych reakcji i przebieg i produkty zależą od rodzaju wiązania, które ulega rozpadowi: RX + H+ + 2e ⇄ RH + X- I przykład: degradacja IV-rzędowych kationów amoniowych i fosfoniowych: R3N+−CH2−Ph + 2e + H+ → R3N + Ph−CH3 Ph−CH2−P−Ph e + H+ → Ph−CH3 + P(Ph)3 + Podstawy elektrochemii i korozji II przykład: eliminacja wiązania -S-O- (również mechanizm ECEC) Ar−SO3−OR + 2e + H+ → ArSO2 + ROH -

20 Podstawy elektrochemii i korozji
ANODOWE REAKCJE DIMERYZACJI Cechą charakterystyczną tych reakcji jest tworzenie wiązań typu X-X, czyli np. wiązań C – C, S – S, N – N. Klasycznym przykładem takich reakcji jest reakcja utleniania anionów Karboksylowych nazwana reakcją Kolbego. Proces zachodzi zgodnie wg mechanizmu EC ze schematem: R−CO2 - e → R. + CO2 - Podstawy elektrochemii i korozji 2 R. → R−R W przypadku mieszaniny dwóch anionów karboksylowych otrzymuje się trzy produkty: R−CO2 + R’−CO e → CO2 + ( R−R R−R’ R’−R’)

21 Podstawy elektrochemii i korozji
Tworzenie wiązań C - C jest ważną cechą opisywanych procesów, ale poza tym możliwe jest powstawanie innych rodzajów wiązań, np. S - S, N - N itp. Podstawy elektrochemii i korozji

22 Podstawy elektrochemii i korozji
KATODOWE REAKCJE ELEKTROKATALITYCZNE Są to procesy, w których jedna z form katalizuje zachodzący proces. Przykładem może być reakcja nukleofilowego podstawienia rodnikowego według schematu ECE: - A r X + e N u Podstawy elektrochemii i korozji

23 Podstawy elektrochemii i korozji
ANODOWE REAKCJE ELEKTROKATALITYCZNE Procesy te zachodzą także zgodnie z mechanizmem ECE, np. nukleofilowe podstawienie rodnikowe (ten sam rodzaj procesu, co poprzednio, ale zachodzący na drodze elektroutlenienia): A r X - e + N u Podstawy elektrochemii i korozji

24 Podstawy elektrochemii i korozji
KATODOWE REAKCJE PRZYŁĄCZANIA Jako przykład takiej reakcji może posłużyć elektroredukcja ketonów, a dokładniej jedna z liwych dróg, któmożrą może zachodzić ten proces: Reakcje te zachodzą wg mechanizmu CEC + Podstawy elektrochemii i korozji 2 A r C R O H

25 Podstawy elektrochemii i korozji
REAKCJE ELEKTRODOWE Z ELEKTROREGENACJĄ JEDNEGO Z SUBSTRATÓW Są to specyficzne procesy, w których na elektrodzie jest generowana odpowiednia postać zredukowana lub utleniona, która następnie odpowiednio redukuje lub utlenia substancje znajdujące się w roztworze: R e d - O x + z Y Podstawy elektrochemii i korozji

26 Podstawy elektrochemii i korozji
REAKCJE PRZEKSZTAŁCANIA GRUP FUNKCYJNYCH Są to reakcje, w których zmianie ulega struktura grupy funkcyjnej. Procesy te nie dają się zaklasyfikować do żadnej z wcześniej opisanych grup reakcji elektrodowych. Procesy utleniania: C H 2 O - e + 4 . 1 5 ( N i ) 3 9 P d / Podstawy elektrochemii i korozji Procesy redukcji: A r N O 2 ( H ) + e

27 Podstawy elektrochemii i korozji
Polimery Przewodzące Definicje i podział polimerów przewodzących Polimery przewodzące – substancje wielokoczasteczkowe zdolne do przewodzenia prądu elektrycznego Polimery z przewodnictwem jonowym – substancje polimerowe w których przewodnictwo odbywa się poprzez ruch jonów, zalicza się je do przewodników drugiego rodzaju. Przykładem może być odpowiednio spreparowany Nafion. Polimery z przewodnictwem elektronowym –substancje polimerowe w których przewodnictwo odbywa się poprzez ruch elektronów lub dziur, zalicza się je do przewodników pierwszego rodzaju. Przykładem mogą być polianilina, plipirol. Podstawy elektrochemii i korozji

28 Polimery z przewodnictwem jonowym Polietylen podstawiony ferrocenem
Poli-oksyetylen Nafion Podstawy elektrochemii i korozji Polimery typu redoks Polietylen podstawiony ferrocenem

29 Polimery z przewodnictwem elektronowym
Nazwa Struktura Metoda polimeryzacji Przewodnictwo [S/cm] Poliacetylen Polipirol Politiofen Poli-(3,4-etyleno-dioxytiofen) PEDOT Polianilina chem elech/chem elech 100 106 - Podstawy elektrochemii i korozji

30 Elektropolimeryzacja aniliny i pirolu
Podstawy elektrochemii i korozji Krzywe chronowoltamperometryczne polimeryzacji aniliny w wodzie. Krzywe chronowoltamperometryczne Polimeryzacji pirolu w acetonitrylu.

31 Mechanizm procesu elektropolimeryzacji aniliny
Podstawy elektrochemii i korozji

32 Wpływ warunków polimeryzacji na przewodnictwo
Zależność przewodnictwa polianiliny od pH roztworu w którym zachodzi polimeryzacja Podstawy elektrochemii i korozji Zależność przewodnictwa polianiliny od procentu domieszkowania warstwy

33 Mechanizm przewodnictwa polianiliny
Podstawy elektrochemii i korozji

34 Struktury odpowiedzialne za przewodnictwo polimerów
Solitiony Polarony (kationorodniki) Podstawy elektrochemii i korozji Bipolarony (dikationy)

35 POLIANILINA Właściwości
Stabilna od 0 – 300 C Przewodnictwo od 10-3 d0 10 S/cm Praktycznie nierozpuszczalna w rozpuszczalnikach organicznych Wykazuje właściwości katalityczne (izomeryzacja butadienu) PANI otrzymywana w środowisku kwaśnym jest elektroaktywna przy pH < 3 i nieelektroaktywna przy pH > 4 Właściwości półprzewodnikowe Podstawy elektrochemii i korozji Zastosowania Wytwarzanie baterii i akumulatorów Budowa tranzystorów Otrzymywanie powłok pochłaniających promieniowanie mikrofalowe Budowa czujników chemicznych i elektrochemicznych Pokrycia, opakowania i tkaniny antystatyczne Elektrody modyfikowane

36 Podstawy elektrochemii i korozji
Literatura H. Lund, O. Hammerich, Organic Electrochemistry, Fourth Edition, CRC Press, 2001 A.Tallec, Electrochimie organique synthèses et mécanismes, Paris: Masson, 1985 G.Inzelt, Conducting polymers, ed. F.Scholz, Springer, Berlin, 2008 H.Scholl, T. Błaszczyk , " Elektrochemia - Zarys teorii i praktyki", Wyd. U Ł , 1998 A.J.Bard, G.Inzelt, F.Scholz, Electrochemical Dictionary Springer, 2008 Podstawy elektrochemii i korozji

37 Podstawy elektrochemii i korozji
Dziękuje za uwagę Podstawy elektrochemii i korozji


Pobierz ppt "Podstawy elektrochemii i korozji"

Podobne prezentacje


Reklamy Google