Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Internetowe Centra Informacji Multimedialnej (ICIM) w PBW w Nowym Sączu i filiach Ewaluacja pracy w latach 2006-2009.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Internetowe Centra Informacji Multimedialnej (ICIM) w PBW w Nowym Sączu i filiach Ewaluacja pracy w latach 2006-2009."— Zapis prezentacji:

1 Internetowe Centra Informacji Multimedialnej (ICIM) w PBW w Nowym Sączu i filiach Ewaluacja pracy w latach 2006-2009

2 Ankietę przeprowadzono w okresie 2 tygodni w dniach od 24.06.2010 do 08.07.2010r.w oparciu o przygotowaną listę pytań. Ankieta była anonimowa. Próbą badawczą objęto 90 użytkowników ICIM, w tym: centrala Nowy Sącz 25, filia Gorlice 20, filia Limanowa 15, filia Nowy Targ 10, filia Rabka 10, filia Zakopane 10.

3 Odwiedziny w ICIM w PBW i filiach w latach 2006-2009

4 Odwiedziny grup użytkowników ICIM w latach 2006 do 2009

5 Odwiedziny nauczycieli w ICIM – dane liczbowe RokNowy Sącz GorliceLimano wa Nowy Targ Rabk a ZakopaneRazem ICIM 2009207243693120156726 2008245374725225151919 20073272557168 52814 200622818985335465654

6 Odwiedziny studentów kierunków pedagogicznych – dane liczbowe RokNowy Sącz GorliceLimano wa Nowy Targ RabkaZakopa ne Razem ICIM 20091 3884881961477582 284 20081 52541221420781262 492 200798134922410216521 724 2006509182130171232882

7 Odwiedziny studentów kierunków innych niż pedagogiczne - dane liczbowe RokNowy Sącz GorliceLimano wa Nowy Targ RabkaZakopa ne Razem ICIM 20094705053924153711 379 20087056351362311371922 036 20077275111571031751571 830 200651520951610898987

8 Odwiedziny uczniów W ICIM – dane liczbowe RokNowy Sącz GorliceLimano wa Nowy Targ RabkaZakopa ne Raze m ICIM 2009782587884136603652 814 20088196961 0512692232703 328 20078866017101483741172 836 200681129237111145741 704

9 Odwiedziny innych użytkowników – dane liczbowe RokNowy Sącz GorliceLimano wa Nowy Targ RabkaZakopa ne Raze m ICIM 2009455519129110202211 454 200825155212165822461 317 20072493221256582135975 200616318822102236441

10 Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej – analiza ankiet 1.Powstanie ICIM w bibliotece pedagogicznej było Twoim zdaniem: możliwe odpowiedzi Liczba odpowiedzi bezwzględna% badanych bardzo potrzebne6774 potrzebne2326 niepotrzebne00

11 Użytkownicy ICIM stanowczo stoją na stanowisku, że Internetowe Centrum Informacji było potrzebne w bibliotece. Wydaje się, że obecnie biblioteka nie może istnieć bez zapewnienia czytelnikom możliwości dostępu do stanowisk internetowych, pozwalających na przeszukiwanie zasobów Internetu w celu znalezienia potrzebnej informacji.

12 Najwięcej badanych wskazuje na aktywność średnią 5 razy w miesiącu, nieco mniej na korzystanie powyżej 5 razy w miesiącu. Na 90-ciu ankietowanych 15 wskazuje na częsty kontakt z ICIM - powyżej 10 razy w miesiącu. 2.Określ częstotliwość korzystania z ICIM w bibliotece pedagogicznej możliwe odpowiedzi Liczba odpowiedzi bezwzględna% badanych do 5 razy w miesiącu4044 powyżej 5 razy w miesiącu 3539 powyżej 10 razy w miesiącu 1517

13 3.Informacje uzyskiwane przez Ciebie w ICIM są: możliwe odpowiedzi* Liczba odpowiedzi bezwzględna% badanych a/ są uzupełnieniem informacji poszukiwanych w książkach i czasopismach 6775 b/ zastępują wyszukiwanie informacji w książkach i czasopismach 2629 *jako bezwzględną przyjęto 89 (1 osoba nie udzieliła wcale odpowiedzi), 4 osoby w tym pytaniu zakreśliły równocześnie odpowiedź a i b. Większość ankietowanych uznała, że informacje uzyskiwane w ICIM są uzupełnieniem informacji poszukiwanych w książkach i czasopismach.

14 4. Jakiego rodzaju informacji poszukujesz w ICIM? możliwe odpowiedzi Liczba odpowiedzi* bezwzględna% badanych a/ materiały dydaktyczne do lekcji/zajęć 2730 b/ materiały z problematyki psychologiczno-pedagogicznej 2528 c/ materiały do studiów/nauki7684 d/ rozrywka 2326 e/ sprawdzenie poczty elektronicznej 5460 f/ inne 1314 *Ankietowany mógł wskazać więcej niż jedną odpowiedź.

15 Największa ilość użytkowników wskazała na poszukiwanie w ICIM informacji związanych z realizowanymi studiami lub nauką. Na drugim miejscu wymienia się możliwość korzystania z poczty elektronicznej. Podobne w ilości wskazania od 26-28% odnoszą się do: poszukiwań materiałów dydaktycznych, materiałów dotyczących zagadnień psychologiczno-pedagogicznych i nieco mniejsza do rozrywki. W opcji otwartej inne użytkownicy wskazywali poszukiwania takie jak: materiały do prac kontrolnych/zaliczeniowych (można je uznać jako materiały do studiów) wchodzenie na fora dyskusyjne kontakt z wydawnictwami szukanie informacji w OKE, MKO szukanie informacji o konkursach przedmiotowych wyszukiwanie materiałów do pracy naukowej i przygotowywanych publikacji poszukiwanie pracy przeszukiwanie katalogów bibliotecznych np. Biblioteki Narodowej tłumaczenie tekstów

16 5. Czy akceptujesz przyjęte w bibliotece zasady korzystania z ICIM? możliwe odpowiedzi Liczba odpowiedzi bezwzględna% badanych tak8595 nie22 nie mam zdania33 Zdecydowana większość badanych akceptuje przyjęte w bibliotece zasady korzystania z ICIM. Są one zawarte są w stosownym regulaminie. Należy podkreślić, że projekt był współfinansowany przez EFS i miał swoje wyraźnie określone cele i zadania. Usytuowany jest w jest w szkołach i placówkach oświatowych, dlatego też nie ma charakteru kafejek internetowych - co powinni brać pod uwagę użytkownicy. Pracownicy biblioteki jako nauczyciele monitorują również zakres poszukiwań i zgodność wykorzystania ICIM z celami projektu.

17 6. Jak oceniasz funkcjonowanie ICIM w podanej skali? możliwe odpowiedzi w skali 1-5 Liczba odpowiedzi bezwzględna% badanych 1 min.00 200 344 4 2326 5 max. 6370 Zdecydowana większość użytkowników oceniła bardzo wysoko (4 i 5 ) funkcjonowanie ICIM w bibliotekach. Mimo trudnych warunków lokalowych (mało miejsca) centra internetowe umieściliśmy w naszych bibliotekach głównie w obrębie czytelni. Stworzyliśmy dogodne warunki do pracy w ICIM na miarę naszych możliwości (doświetlenie lokali, funkcjonalne meble, wyszkolona kadra). Bardzo szybko naprawiamy wszelkie usterki sprzętu. Dysponujemy łączem DSL 1000 w centrali i DSL 500 w filiach. Czytelnicy mogą zakupić w bibliotece nośniki – dyskietkę, płytę CD. Mogą dokonać drukowania, skanowania materiałów na urządzeniu wielofunkcyjnym. Korzystają z wydawnictw multimedialnych dostępnych w czytelni.

18 7. Jak oceniasz dostępność do ICIM pod względem oczekiwania na miejsce? możliwe odpowiedzi w skali 1-5 Liczba odpowiedzi bezwzględna% badanych 1 min.11 200 322 42832 5 max. 5865 Zdecydowana większość oceniła bardzo wysoko (4 i 5 punktów) dostępność stanowisk w ICIM. W zasadzie czytelnicy nie oczekują na zwolnienie stanowiska. Bardzo często korzystają ponad wskazany w regulaminie limit czasowy 1 godziny.

19 8. Korzystanie z ICIM w bibliotece pedagogicznej jest w Twoim przypadku? możliwe odpowiedzi Liczba odpowiedzi bezwzględna% badanych a/ całkowicie samodzielne 6673 b/ wymaga instruktażu i pomocy nauczyciela bibliotekarza 78 c/ jest częściowo samodzielne, dlatego wymaga pomocy nauczyciela bibliotekarza 1719 Większość użytkowników obecnie wykazuje samodzielność w korzystaniu z ICIM. Jedynie 8% wymaga pomocy ze strony bibliotekarza. Jest też grupa, która wymaga częściowej pomocy. Nie chodzi tu jedynie o umiejętność posługiwania się komputerem jako sprzętem, ale o ukierunkowanie prowadzenia poszukiwań w zasobach Internetu.

20 9. Jak ocenisz pomoc nauczyciela bibliotekarza podczas korzystania z ICIM? możliwe odpowiedzi Liczba odpowiedzi bezwzględna% badanych bardzo dobra5258 dobra1213 dostateczna11 słaba 00 nie potrzebuję pomocy 2528 Zdecydowana większość osób (odliczając tych, którzy nie potrzebują pomocy) ocenia bardzo wysoko jakość pomocy fachowej nauczyciela bibliotekarza w korzystaniu z ICIM.

21 10. Jakie masz uwagi do działania ICIM? tematyka wskazań Liczba odpowiedzi bezwzględna% badanych lepszy sprzęt; oprogramowanie; szybsze łącza1011 nadal realizować; dobrze, że istnieje; pozytywnie 56 żeby był tańszy wydruk33 żeby było czynne w soboty33 wydłużenie czasu pracy ICIM 2 2 więcej stanowisk komputerowych 2 2 brak kolorowego wydruku1 1 wprowadzić limit czasowy1 1 bez zeszytu z podpisami1 1 brak możliwości korzystania z własnych nośników1 1 brak odgrodzeń pomiędzy stanowiskami1 1

22 Pytanie miało otwarty charakter. Z analizy wynika, że użytkownicy doceniają korzyści płynące z możliwości korzystania z ICIM w bibliotece, ale 10% chciałoby korzystać z lepszego sprzętu, oprogramowania, szybszego Internetu. Dalej – 3 % ankietowanych postuluje o tańszy wydruk i dostępność ICIM w soboty. Nasze placówki dostępne były w soboty, jednak w od stycznia 2010r. zlikwidowane zostały (cięcia budżetowe) etaty w filiach Limanowa, Nowy Targ i organizacja pracy nie pozwala na zapewnienie otwarcia biblioteki w soboty. Wcześniej zlikwidowane zostały soboty w filiach Rabka i Zakopane, ponieważ jest w nich 2-sobowa obsada. Inne sugestie jak: kolorowy wydruk, więcej stanowisk – wynikają z aspektów lokalowo – finansowych. Nie ma możliwości na zwiększenie ilości stanowisk, ponieważ w bibliotekach nie ma na to miejsca.

23 Wyeliminowanie zeszytu z podpisami – nie jest to jakaś specjalna uciążliwość dla użytkownika – wynika z przyjętego regulaminu, pozwala monitorować użytkowników, ustalić ewentualne szkody. Uwaga o wprowadzeniu limitu czasowego świadczy o nieznajomości regulaminu, bowiem taki limit jest ustalony. Wskazano na brak odgrodzeń pomiędzy stanowiskami – stoliki i fotele do wyposażenia ICIM kupowane były samodzielnie przez filie. W kilku znajdują się takie przegrody, a w kilku nie. Jednak należy podkreślić, że ICIM nie jest kafejką internetową. Ma charakter dydaktyczny w placówce oświatowej jaką jest biblioteka pedagogiczna. Nauczyciele bibliotekarze pełnią również funkcje wychowawcze i odpowiadają za niwelowanie wszelkich zagrożeń płynących z Internetu – stąd dyskretne monitorowanie pracy na stanowiskach internetowych i reagowanie na naruszenie zasad. W ICIM prowadzone są zajęcia szkoleniowe, lekcje biblioteczne stąd przegrody pomiędzy stanowiskami nie są niezbędne.

24 11. Określ swoją przynależność do 1 z 5 kategorii użytkowników ICIM: Grupy użytkowników Liczba odpowiedzi bezwzględna% badanych N - nauczyciel2123 SP - student kierunków pedagogicznych 2730 S - student (kierunki inne)1719 U - uczeń 1315 I - inny 1213 Wśród ankietowanych największą grupę badanych stanowili studenci kierunków pedagogicznych, potem nauczyciele i studenci pozostałych kierunków (niepedagogicznych).

25 E w a l u a c j a – o g ó l n e w n i o s k i Internetowe Centrum Informacji jest bardzo potrzebne i nadal należy zapewnić sprawne jego funkcjonowanie ponieważ zmodernizowało proces informacji bibliotecznej, unowocześniło ofertę biblioteki jeśli chodzi o działalność dydaktyczną (analiza tematyki lekcji bibliotecznych). ICIM jest aktywnie użytkowane, funkcjonuje bardzo dobrze, płynnie, nie ma kolejek w oczekiwaniu na miejsce.

26 sprzęt ICIM w ilości 26 stanowisk komputerowych wymaga wymiany w 2011r., ponieważ pracuje bardzo efektywnie od 2006r. W roku 2010 mija okres 5-letniego użytkowania sprzętu. Wykorzystany został okres napraw gwarancyjnych. Z informacji ustnych od opiekunów ICIM wynika, że komputery psują się coraz częściej, nie można z poszczególnych stanowisk drukować lub korzystać z głośników itp. Stare monitory zabierają dużo miejsca na stoliku, są mało estetyczne i funkcjonalne w porównaniu z ekranami LCD. Docelowo można zwiększyć szybkość łącza DSL, o ile pozwolą na to warunki finansowe.

27 użytkownicy wykazują samodzielność w wyszukiwaniu informacji z ICIM, a jeśli korzystają z pomocy nauczyciela bibliotekarza to oceniają tę pomoc bardzo wysoko. użytkownicy akceptują zasady korzystania z ICIM, docelowo można wykreślić zapis regulaminowy w części I. Warunki korzystania - mówiący o zakazie korzystania z własnych nośników informacji. ICIM zostanie uruchomiony w soboty, jeśli podjęta zostanie praca bibliotek w soboty w filiach Nowy Targ i Limanowa po zwiększeniu obsady kadrowej (do stanu z 2009r.), co zależy od przyznanego budżetu.

28 w 2008r. ICIM cieszyło się największym wykorzystaniem, w 2009r. liczba korzystających spadła – w szkołach i bibliotekach szkolnych wzrasta ilość pracowni internetowych oraz ICIM- ów; dane statystyczne potwierdzają w Polsce wzrost ilości gospodarstw domowych posiadających dostęp do Internetu; w środowisku lokalnym rośnie liczba innych miejsc oferujących dostęp do Internetu (inne biblioteki, uczelnie lokalne, kafejki internetowe, Internet bezprzewodowy).

29 Wymaganie 1.1 Potrzeby osób korzystających z oferty placówki są realizowane Poziom spełniania wymagania : B Komentarz: Biblioteka wraz z wszystkimi filiami przystąpiła do projektu Internetowe Centra Informacji Multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych w grudniu 2004r. ponieważ potrzebą użytkowników bibliotek, w tym pedagogicznych było poszerzenie usług informacyjnych o zasoby Internetu. Zasoby te są niezbędne w celu dotarcia do źródeł informacji zawartych poza kolekcją zbiorów dostępną w bibliotece. W Internecie dostępne są m.in. zasoby bibliotek cyfrowych, katalogi on-line bibliotek, witryny czasopism i wydawnictw, bibliografie, strony szkół i uczelni, organizacji i stowarzyszeń, organów władzy państwowej i samorządowej, które to materiały chcieliśmy wykorzystać w lekcjach bibliotecznych i szkoleniach dla bibliotekarzy.

30 Rozpoczęcie działalności ICIM miało miejsce w 2006r. i była to ważna zmiana w naszej ofercie. 7 pracowników bibliotek ukończyło specjalistyczne kursy opiekunów ICIM. Musieliśmy zmodyfikować przydziały czynności i sposób pracy. Dzięki temu zmodernizowaliśmy również lokale biblioteczne. Projekt miał swoje wyraźnie określone cele, usytuowany jest w szkołach i placówkach oświatowych, dlatego też centra internetowe nie mogą mieć charakteru kafejek internetowych - co muszą brać pod uwagę użytkownicy. W celu poprawy jakości udzielanych usług informacyjnych i lepszego wsparcia użytkowników ICIM w korzystaniu z zasobów Internetu nauczyciele bibliotekarze aktywnie doskonalą swoje kompetencje informatyczne, co potwierdzają sprawozdania z doskonalenia zawodowego kadry.

31 Innym działaniem wspierającym szczególnie uczniów, nauczycieli, bibliotekarzy szkolnych i innych, dzięki któremu odbiorcy ICIM wzbogacają swoją wiedzę i umiejętności są lekcje biblioteczne, konferencje szkoleniowe, zespoły samokształceniowe i inne formy (np. zajęcia słuchaczy SUTW) z wykorzystaniem zasobów Internetu poprzez ICIM. Wymaganie 1.2. Osoby korzystające z oferty placówki są aktywne Poziom spełnienia wymagania: B Komentarz Gromadzenie wskaźników wykorzystania ICIM jest głównym miernikiem atrakcyjności ofert ICIM. Rozpoczęto je od momentu jego uruchomienia w sposób przyjęty w bibliotece, z podziałem na 5 grup użytkowników.

32 Zebrane wskaźniki wykorzystania ICIM analizuje się co roku w ujęciu za rok kalendarzowy i szkolny. ICIM był i jest aktywnie wykorzystany przez czytelników oraz przez bibliotekarzy do zajęć dydaktycznych ( szkolenia oraz lekcje biblioteczne). Aby oferta ICIM i jego dostępność była atrakcyjna kładziemy wysoki nacisk na jakość i fachowość obsługi biblioteczno-informacyjnej, dopuszczamy korzystanie poza regulaminowo określony czas, eliminujemy tak szybko jak się da wszelkie awarie sprzętu. Wspomagamy instruktażem szczególnie osoby starsze oraz słabo posługujące się komputerem i Internetem, dbamy o stałych użytkowników.

33 Z analizy danych wynika, że zainteresowanie korzystaniem z ICIM wzrastało wyraźnie od 2006r. po 2008r. w każdej z wymienionych grup użytkowników. W roku 2009 notujemy wzrost jedynie w grupie inni. Obecnie obserwujemy spadek liczebności użytkowników – sądzimy, że ustabilizuje się on na jednakowym poziomie. Spadek liczby korzystających z ICIM związany jest z tym, że w szkołach i bibliotekach szkolnych wzrasta ilość pracowni internetowych oraz ICIM-ów; dane statystyczne potwierdzają w Polsce wzrost ilości gospodarstw domowych posiadających dostęp do Internetu; w środowisku lokalnym rośnie liczba innych miejsc oferujących dostęp do Internetu (inne biblioteki, uczelnie lokalne, kafejki internetowe, darmowy Internet w pubach i kawiarniach).

34 Wymaganie 1.3 Osoby korzystające z oferty placówki są zadowolone z działalności placówki. Poziom spełnienia wymagania: B Komentarz: Ankietowani stwierdzili jasno, że Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej jest bardzo potrzebne i nadal należy zapewnić sprawne jego funkcjonowanie - ICIM zmodernizowało proces informacji bibliotecznej, unowocześniło ofertę biblioteki jeśli chodzi o działalność dydaktyczną (lekcje biblioteczne, szkolenia dla nauczycieli). ICIM jest aktywnie użytkowane, funkcjonuje dobrze, płynnie, nie ma kolejek w oczekiwaniu na miejsce – co jest zawsze cenione w instytucjach świadczących usługi (w naszym przypadku informacyjne) ze względu na szybkie dotarcie do informacji.

35 Ustalenie regulaminu ICIM było wynikiem kompromisu pomiędzy oczekiwaniami klientów a celami projektu i zasadami przyjętymi w bibliotece. Z opinii użytkowników wyże wynika, że jest on akceptowany. Bardzo wysoko oceniana jest pomoc bibliotekarzy w korzystaniu z ICIM i wyszukiwaniu informacji – niejednokrotnie czytelnicy zgłaszają, że dopiero wskazanie przez bibliotekarza w Internecie odpowiedniego miejsca poszukiwań pozwoliło na znalezienie odpowiednich materiałów do pracy naukowej, mimo, iż wcześniej szukali samodzielnie.


Pobierz ppt "Internetowe Centra Informacji Multimedialnej (ICIM) w PBW w Nowym Sączu i filiach Ewaluacja pracy w latach 2006-2009."

Podobne prezentacje


Reklamy Google