Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Starzenie się społeczeństwa, prognozy demograficzne epidemiologia choroby Alzheimera rekomendacje wynikające z polskiej prezydencji GRZEGORZ OPALA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Starzenie się społeczeństwa, prognozy demograficzne epidemiologia choroby Alzheimera rekomendacje wynikające z polskiej prezydencji GRZEGORZ OPALA."— Zapis prezentacji:

1 Starzenie się społeczeństwa, prognozy demograficzne epidemiologia choroby Alzheimera rekomendacje wynikające z polskiej prezydencji GRZEGORZ OPALA

2 Starzenie się społeczeństwa Prognozy demograficzne Epidemiologia choroby Alzheimera Rekomendacje wynikające z polskiej prezydencji

3 1998 AGEQUAKE “We are in the midst of silent revolution that extends well beyond demographic, with major economic, social, cultural, psychological and spiritual implications” Kofi Annan General Secretary of UN International Year of Elderly People

4 STARZEJĄCA SIĘ POPULACJA Zmiany demograficzne w XX wieku
W minionym 50-cioleciu oczekiwana długość życia w chwili urodzenia wzrosła o około 20 lat osiągając 66 lat obecnie W UE każdego roku liczba mieszkańców powyżej 60 lat wzrasta o 2 mln największy przyrost ma miejsce w najstarszej grupie, powyżej 80 r. ż. 80-ciolatkowie stanowią już 4% ogólnej populacji, a w 2060 będzie 12%

5 2013 STARZEJĄCA SIĘ POPULACJA
Japonia jest obecnie jedynym krajem w którym populacja w wieku podeszłym i starczym przekroczyła 30% ogólnej populacji   ale około 2050 roku, populacja państw w tym większość państw europejskich, osiągnie podobne proporcje Photo: ALAMY

6 STARZEJĄCA SIĘ POPULACJA
Wraz z rosnącą średnią długością życia malejącym przyrostem naturalnym (obecny poziom dzietności w Polsce wynosi 1,3 potrzeba 2,1 dla utrzymania populacji) mieszkańcy Europy są już starsi od jakiegokolwiek innego większego regionu na świecie ta różnica będzie się pogłębiać.

7 Starzenie się społeczeństwa - Europa
Oczekiwana długość życia rośnie o około 2-3 miesiące każdego roku. W 2009 roku wynosiła: dla kobiet dla mężczyzn w UE ,4 lata, 76,4. w Polsce 80,9 lat 72,4. Hiszpanie, Francuzi, Włosi i Szwedzi ponad 85 lat ponad 80 lat Raport Komisji Europejskiej i Eurostatu, opublikowany 1 kwietnia 2011 r

8 STARZEJĄCA SIĘ POPULACJA
W Polsce populacja powyżej 65 r.ż. liczy (13%) wg standardów demograficznych populacja Polski już osiągnęła etap starości demograficznej M. Rószkiewicz, Psychogeriatria Polska 2006,3(1);1-10

9 Starzenie się społeczeństwa Prognozy demograficzne Epidemiologia choroby Alzheimera Rekomendacje wynikające z polskiej prezydencji

10 Prognozy demograficzne na świecie
Zgodnie z prognozami liczebność najstarszej populacji będzie zwiększać się o ponad 200 milionów co 10 lat, przekroczy jeden miliard w tej dekadzie by wzrastając w kolejnych latach osiągnąć dwa ! miliardy w 2050 roku Liczba stulatków ma świecie wzrośnie z 316,600 in 2011 do 3.2 million in 2050. ONZ raport 2012

11 Prognozy demograficzne (Wielka Brytania)
W Wielkiej Brytanii przewiduje się, że liczba stulatków przekroczy pół miliona około 2066 roku jedna trzecia dzieci urodzonych w 2012 roku będzie świętowała swoje 100-tne urodziny British Government Statistics

12 Prognozy demograficzne (Polska)
Populacja powyżej 65 r.ż. liczy (13%) do 2030 roku - populacja >65 powiększy się o 3,61 mln i będzie stanowiła około 8,5 miliona (23%) - nastąpi wzrost przeciętnego trwania życia mężczyźni o 7,2 lat do 77,6 lat kobiety o 4,5 roku do 83,4 lat liczba 75-latków wzrośnie w naszym kraju o blisko 2 miliony M. Rószkiewicz, Psychogeriatria Polska 2006,3(1);1-10 Zdrowie Publiczne 2013 NIZP PZH Raport "Sytuacja zdrowotna ludności polskiej i jej uwarunkowania"

13 Prognozy demograficzne (Polska) populacja 60+
Populacja osób starszych systematycznie rośnie - w 2010 r. populacja 60+ stanowiła 19,7 %. Przekroczenie 12 % przez populację 60 + jest wyznacznikiem przekroczenia progu demograficznej starości . Polska należy do krajów o zaawansowanym procesie demograficznego starzenia się.

14 Prognozy demograficzne (Polska) populacja 60+
W 2035 r. odsetek ludności w wieku 60+ wyniesie 30 % mediana wieku (parametr wyznaczający granicę wieku, którą połowa populacji przekroczyła, a druga połowa jeszcze nie osiągnęła) ulegnie podwyższeniu z 38 lat w 2010 r. do 47,9 lat.

15 Prognozy demograficzne STARZEJĄCA SIĘ POPULACJA STANOWI JUŻ DZIŚ TYKAJĄCĄ BOMBĘ
Zgodnie z najnowszym (2012) raportem ONZ , liczba ludzi powyżej 60 roku życia przekroczy miliard jeszcze w ciągu tej dekady. Świat potrzebuje pilnych działań by rozwiązać problemy związane z następstwami szybko starzejącej się populacji Report ONZ

16 Starzenie się społeczeństwa
Starzenie się społeczeństwa Prognozy demograficzne Epidemiologia choroby Alzheimera Rekomendacje wynikające z polskiej prezydencji

17 Epidemiologia choroby Alzheimera prognozy demograficzne a choroby mózgu w wieku podeszłym
Choroby mózgu w wieku podeszłym – ch. Alzheimera – wiek czynnikiem ryzyka Aktualnie na świecie żyje ponad 70 milionów ludzi liczących powyżej 80 lat Ocenia się, że do 2050 roku ich liczba wzrośnie 5-ciokrotnie 350 milionów !

18 CHOROBY MÓZGU W EUROPIE
W krajach UE gwałtownie rośnie liczba Europejczyków cierpiących na choroby mózgu (obliczenia uwzględniają 12 chorób mózgu) w milionów w milionów leczonych z powodu chorób mózgu European Brain Council – Eur. Neuropsych.(2011) 21,

19 Epidemiologia choroby Alzheimera
w przypadku przewlekłej nieuleczalnej choroby - liczba przybywających z każdym rokiem chorych i - coraz dłuższy czas ich przeżycia zwiększają rozpowszechnienie czyli liczbę chorych w ogóle. Ponieważ ch. Alzheimera jest nierozerwalnie związana z wiekiem, to - wzrost liczebności starszych grup wiekowych w populacji będzie nieuchronnie prowadził do wzrostu jej rozpowszechnienia Będzie to prowadzić do coraz to większych kosztów społecznych w szerokim tego słowa znaczeniu.

20 Epidemiologia choroby Alzheimera otępienia CZĘSTOŚĆ WYSTĘPOWANIA
Częstość występowania otępień wzrasta od 65 roku życia dwukrotnie co 5 lat. W przedziale wieku : 65 – 70 = 5% 70 – 75 = 10% 75 – 80 = 20% 80 – 85 = 40% ? ch. Alzheimera - w Polsce ok osób Występowanie w Europie (2004) Roczny koszt Euro wg EBC

21 Otępienie liczba koszt koszt przypadków jednostkowy całkowity (mld)
Epidemiologia choroby Alzheimera występowanie i koszty otępień w Europie (Euro PPP million*) Otępienie liczba koszt koszt przypadków jednostkowy całkowity (mld) ,9 mln 11, ,175 ,3 mln 16, ,163 (European Brain Council )

22 Epidemiologia choroby Alzheimera
W grupie chorób związanych z wiekiem ogromny problem stanowią ch. Alzheimera i inne otępienia. Zdaniem Ferri i wsp. liczba osób z otępieniem w populacji 60+ w Europie Zachodniej wzrośnie z 4,9 mln w 2001 r. do 9,9 mln w 2040 r.

23 Epidemiologia choroby Alzheimera
Starzenie się społeczeństwa Prognozy demograficzne Epidemiologia choroby Alzheimera Rekomendacje wynikające z polskiej prezydencji

24 CHOROBY MÓZGU W EUROPIE
Szybko wzrastająca liczba ludzi starszych w Europie powoduje odpowiednio wzrost liczby chorób mózgu Jest bardzo ważne by wyciągać wnioski ze znanych już wyników badań wskazujących na konsekwencje prowadzące do ogromnego wzrostu obciążeń ekonomicznych państwa wpływu na narodowe systemy zdrowia wpływu chorób mózgu na koszty całkowite ochrony zdrowia European Brain Council – (2005) Eur. Neuropsych.(2011) 21,

25 Najważniejszy wniosek z badań z 2010 roku
– koszty całkowite chorób mózgu gwałtownie rosną (Eur. Neuropsych.(2011) 21, ) W 2004 koszty chorób mózgu w Europie osiągnęły miliardów Euro = 829 Euro na 1 mieszkańca Europy W 2010 koszty chorób mózgu w Europie osiągnęły kwotę 798 miliardów Euro = 1550 Euro na 1 mieszkańca Europy Dane nie uwzględniają rzadziej występujących chorób mózgu Rzeczywiste koszty chorób mózgu są znacznie wyższe Eur. Neuropsych.(2011) 21,

26 Porównanie kosztów chorób mózgu do innych głównych chorób
Koszty chorób mózgu są wyższe niż koszty chorób sercowo naczyniowych, nowotworów i cukrzycy razem wziętych To musi mieć swoje konsekwencje w odniesieniu do badań naukowych, opieki zdrowotnej, nauczania medycyny i badań nad nowymi lekami

27 ZAMIAST PODSUMOWANIA KOSZTY I ZYSKI
Nawet niewielkie - o 6 miesięcy - opóźnienie początku objawów choroby Alzheimera zmniejszyłoby liczbę chorych po 10 latach o , a po 50 latach o To względnie niewielkie opóźnienie dawałoby roczne oszczędności około 4,7 miliarda $, po 10 latach i 18 miliardów po 50 latach. Brookmeyer R,at all: Projections of Alzheimer’s disease in the United States and the public health impact of delaying disease onset. Am J Public Health 1998;88:

28 priorytet polskiej prezydencji w UE
Choroby mózgu priorytet polskiej prezydencji w UE Pierwszy Europejski Dzień Mózgu. Starzenie się, Udar Mózgu i Choroba Alzheimera – Poszukiwanie Innowacyjnych Rozwiązań Warszawa 18 listopad 2011

29 Uczestnicy Konferencji podkreślają, że:
koniecznym jest zapewnienie obywatelom Europy warunków do starzenia się z godnością, w tym jak najlepszego rozwiązywania problemów etycznych związanych z chorobami mózgu, jak również przestrzegania zasad Europejskiej Karty Praw Podstawowych w szczególności zapisów rozdziału I dotyczącego godności; złożoność opieki nad starszym pacjentem wymaga interdyscyplinarnego, profesjonalnego i wielosektorowego podejścia oraz integracji sektorów zdrowia, nauki i polityki społecznej; istotnym elementem opieki nad starszym pacjentem jest ochrona prawna i respektowanie ich praw inicjatywy na rzecz rozwoju i finansowania badań mózgu pozostają ciągle zbyt mało skuteczne;

30 Uczestnicy Konferencji przypominają, że:
Europa stoi przed ogromnym wyzwaniem dla krajowych polityk zdrowotnych w związku z prognozami demograficznymi, które przewidują podwojenie ludności UE w wieku powyżej 65 lat pomiędzy rokiem 1995 a 2050 30% ludności UE, czyli 135 milionów ludzi ukończy 65 lat w 2050 r. szacuje się, iż na chorobę Alzheimera i inne otępienia cierpi w Europie około 7 mln osób, a do 2020 r. liczba ta prawdopodobnie ulegnie podwojeniu choroby neurodegeneracyjne będą stanowić poważne i rosnące obciążenie dla systemów opieki zdrowotnej w Europie, w tym dla opieki nieinstytucjonalnej oraz placówek opieki długoterminowej;

31 Konkluzje należy doprowadzić do priorytetyzacji chorób mózgu wieku podeszłego w celu poprawienia jakości dostępu tej populacji do opieki i leczenia, działania te powinny pomóc w planowaniu potrzeb w zakresie opieki i wsparcia dla chorych i ich opiekunów i ułatwić przewidywanie wpływu na sytuację finansową systemów zdrowotnych i społecznych konieczne jest zapewnienie stabilności świadczeń zdrowotnych z budżetów państw oraz ze środków pomocowych UE, które powinny być wykorzystywane w celu lepszego finansowania badań naukowych;

32 Konkluzje Postulujemy aby rok 2014 ogłosiła Rada Europy Europejskim Rokiem Mózgu

33 CHOROBY MÓZGU W WIEKU PODESZŁYM

34


Pobierz ppt "Starzenie się społeczeństwa, prognozy demograficzne epidemiologia choroby Alzheimera rekomendacje wynikające z polskiej prezydencji GRZEGORZ OPALA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google