Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Krzywe kalibracyjne – rodzaje, wyznaczanie, obliczanie wyników Równanie regresji liniowej Współczynnik korelacji Seminarium 2.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Krzywe kalibracyjne – rodzaje, wyznaczanie, obliczanie wyników Równanie regresji liniowej Współczynnik korelacji Seminarium 2."— Zapis prezentacji:

1 Krzywe kalibracyjne – rodzaje, wyznaczanie, obliczanie wyników Równanie regresji liniowej Współczynnik korelacji Seminarium 2

2 Kalibracja jest zasadniczą częścią większości procedur pomiarowych. Ma ona na celu określenie zależności pomiędzy wartościami wskazanymi przez system pomiarowy (aparat, przyrząd) a wartościami wzorców.

3 Wzorce chemiczne to pojedyncze związki chemiczne lub pierwiastki charakteryzujące się znanym składem (podanym w ateście), wysoką czystością i trwałością. Służą one jako materiał odniesienia np. w analizach instrumentalnych oraz pozwalają sprawdzić wyniki pracy laboratorium.

4 WZORCE PIERWSZORZĘDOWE Wzorce, które są powszechnie uznawane ze względu na wysoką jakość metrologiczną, ich wartość jest ogólnie uznawana bez konieczności odniesienia do innych wzorców. WZORCE DRUGORZĘDOWE Wzorce, których charakterystyka została określona w wyniku porównania z wzorcami pierwszorzędowymi.

5 Materiały lub substancje, których jedna lub więcej cech charakterystycznych (własności) jest wystarczająco dobrze ustalona i homogeniczna, by można było wykorzystać materiał odniesienia do kalibracji przyrządu pomiarowego, oceny metody analitycznej bądź też wykorzystać przy badaniach innych materiałów.

6 Stabilność kalibracji wewnątrz laboratorium Poprawny punkt wyjścia do wdrożenia metody Jednolitość kalibracji pomiędzy różnymi laboratoriami

7 Sporządzenie serii roztworów wzorcowych obejmujących zakres stężeń spodziewanych w badanym materiale biologicznym. Przeprowadzenie reakcji zgodnie z procedurą założonej metody w dwóch albo trzech powtórzeniach dla każdego stężenia wzorca. Wykreślenie natężenia sygnału (absorbancja, fluorescencja) w funkcji stężenia wzorca w układzie współrzędnym.

8

9 Ustalenie typu krzywej jest istotne ze względu na różnicę częstości wykonywania kalibracji w zależności od tego czy kalibracja jest powtarzalna lub niepowtarzalna.

10 KRZYWA POWTARZALNA Kalibracje wykonywane tylko w przypadku awarii metody, o ile analiza przyczyn złych wyników w materiałach kontrolnych nasunie nam podejrzenie, że problemem jest kalibracja. Kalibracje powinno się wykonywać jak najrzadziej. KRZYWA NIEPOWTARZALNA Kalibracja metody jest konieczna w każdym postępowaniu analitycznym (w każdej serii pomiarowej) Od kształtu krzywej zależy liczba punktów ponownej kalibracji: Prostoliniowa – zwykle 1 punkt Nieprostoliniowa - wielopunktowa

11 Jeżeli stężenie analitu wszystkich próbek poddawanych analizie mieści się w zakresie liniowym, wystarczy zastosowanie jednego punktu kalibracji. Jeśli spodziewamy się, że stężenie próbki przekroczy zakres liniowy wówczas stosujemy dwa lub trzy punkty kalibracji. Ogólnie rzecz biorąc, jeśli spodziewamy się, że stężenie analitu jest mniejsze niż 3 krotność zakresu linowego, stosuje się dwa punkty kalibracji. Można przyjąć, że dwa punktu kalibracji są optymalne w przypadku umiarkowanej krzywizny (10% to 15%). Trzy punkty kalibracji powinny być wykorzystane w przypadku większej krzywizny. Wykorzystanie zbyt wielu punktów kalibracji może dać wzrost błędnych odczytów. Przykładowo, jeśli ustanowione są trzy punkty kalibracyjne w przypadku zakresu linowego krzywej kalibracyjnej można się spodziewać pojawienia się S-kształtnej krzywej kalibracyjnej na skutek zmienności odczytu instrumentu..

12 KRZYWA PROSTOLINIOWA KRZYWA NIEPROSTOLINIOWA

13

14

15 Aproksymacja danych doświadczalnych krzywymi nosi często miano regresji. W przypadku, gdy do tych danych dopasowujemy prostą, mówimy o regresji liniowej.

16 Prostą regresji wyznacza się najczęściej metodą najmniejszych kwadratów (MNK), która polega na tym aby suma kwadratów odchyleń rzędnych punktów empirycznych od wykresu prostej regresji była najmniejsza. Współczynniki prostej regresji oblicza się ze wzorów:

17 Liczba określająca w jakim stopniu zmienne są współzależne. Jest miarą stopnia powiązania dwu (lub więcej) zmiennych. Istnieje wiele różnych wzorów określanych jako współczynniki korelacji. Większość z nich jest normalizowana tak, żeby przybierała wartości od - 1 (zupełna korelacja ujemna), przez 0 (brak korelacji) do +1 (zupełna korelacja dodatnia).

18 Ogólnie współczynnik korelacji liniowej dwóch zmiennych jest ilorazem kowariancji (liczba określająca zależność liniowa między zmiennymi losowymi Xi Y) i iloczynu odchyleń standardowych:

19 Współczynnik korelacji liniowej Persona mówi o sile i kierunku związku pomiędzy zmiennymi KorelacjeUjemneDodatnie Słabe0,5 do 0,00,0 do 0,5 Silne1,0 do 0,50,5 do 1,0

20 Wnioski: Im bliżej 0 tym związek słabszy Znak + mówi o związku wprost proporcjonalnym Znak – mówi o związku odwrotnie proporcjonalnym Gdy współczynnik korelacji przyjmuje wartości [1] to zależność jest funkcją liniową.

21


Pobierz ppt "Krzywe kalibracyjne – rodzaje, wyznaczanie, obliczanie wyników Równanie regresji liniowej Współczynnik korelacji Seminarium 2."

Podobne prezentacje


Reklamy Google