Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1."— Zapis prezentacji:

1 1

2 DANE INFORMACYJNE : ID grupy: 98/44_MF_G1, 98/87_MF_G2_g2
Nazwa szkoły: Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Koźminku i Gimnazjum im. Królowej Jadwigi we Wschowie ID grupy: 98/44_MF_G1, 98/87_MF_G2_g2 Opiekun: Izabela Czechowska, Agata Malcher Kompetencja: Matematyczno - fizyczna Temat projektowy: Przemiany energetyczne Semestr/rok szkolny: Semestr III / 2

3 REALIZATORZY PROJEKTU
Uniwersytet Szczeciński COMBIDATA Poland sp. z o.o. Lider projektu Partner projektu

4 PATRONI PROJEKTU Zachodniopomorski Kurator Oświaty
Wielkopolski Kurator Oświaty Lubuski Kurator Oświaty

5 Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Koźminku

6 Grupa 98/44_mf_g1

7 Gimnazjum im. Królowej Jadwigi we Wschowie

8 Cele projektu: przypomnienie pojęć związanych z energią, ciepłem, pracą, mocą i energią wewnętrzną, omówienie ponowne podziału energii mechanicznej, przypomnienie sposobów przekazywania ciepła, przypomnienie I zasady termodynamiki i jej praktycznego zastosowania, omówienie tradycyjnych inteligentnych źródeł energii i ich znaczenia ze względu na ochronę środowiska, dyskusja na temat rodzajów energii, wymiana poglądów miedzy grupami projektowymi, komunikowanie się na portalu i za pomocą ogólnie dostępnych komunikatorów internetowych, przeprowadzanie doświadczeń związanych z energią i jej zmianami oraz wnioskowanie i dyskusja wyników,

9 wyznaczanie ciepła właściwego wody za pomocą czajnika elektrycznego oraz porównywanie wyników z tablicowymi- wnioskowanie i dyskusja wyników- poszukiwanie przyczyn rozbieżności, wykonywanie zadań z E-learningu i testów kompetencji na początku i końcu prac projektowych, rozwiązywanie zadań dotyczących przemian energetycznych, systematyczne dokumentowanie prac- e- kronika, prezentacja, wymiana doświadczeń i poszerzanie kompetencji, dzielenie się efektami pracy ze społecznością uczniowską naszych szkół.

10 Co to jest energia ? Energia– skalarna wielkość fizyczna charakteryzująca stan układu fizycznego (materii) jako jego zdolność do wykonania pracy. Energia występuje w różnych postaciach np.: energia kinetyczna, energia sprężystości, energia cieplna, energia jądrowa. Energię we wzorach fizycznych zapisuje się najczęściej za pomocą symbolu E.

11 Energia potrzebna jest ludziom w życiu codziennym
Energia potrzebna jest ludziom w życiu codziennym. Jej postać, forma czy wykorzystanie może być różne, ale przede wszystkim potrzebujemy jej przy produkcji przemysłowej, transporcie, ogrzewaniu domostw czy oświetlaniu. Początkowo tej energii dostarczało nam środowisko w postaci zasobów naturalnych nieprzetworzonych :opałów i paliw np. drewna, węgla brunatnego, kamiennego, ropy naftowej czy gazu. Również dawniej przetwarzano energię w wiatrakach czy młynach wodnych.

12 Energia mechaniczna Energia mechaniczna — suma energii kinetycznej i potencjalnej. Jest postacią energii związaną z ruchem i położeniem obiektu fizycznego (układ punktów materialnych, ośrodka ciągłego itp.) względem pewnego układu odniesienia. W sensie technicznym używa się tego terminu np. jako zdolności wytworzenia oraz przekazania napędu (momentu siły na wale, siły na cięgnie itp.) przez maszynę.

13 Podział energii Energia mechaniczna
Energia potencjalna Energia kinetyczna sprężystości grawitacji sprężystości 13

14 Energia potencjalna grawitacji
Energia potencjalna grawitacji jest wprost proporcjonalna do masy ciała i wysokości, na której to ciało znajduje się. Wzór: Epg= mgh Epg- energia potencjalna grawitacji m – masa g = 10 m/s2 h – wysokość [kg * * m = N * m = J] Jednostką jest Dżul (J).

15 Energia kinetyczna Energia kinetyczna to energia ciała będącego w ruchu, zależy ona od masy ciała i prędkości, z którą to ciało porusza się. Wzór: Ek = mV2/2 Ek – energia kinetyczna m – masa V – prędkość [kg * = kg * = N * m = J] Jednostką jest Dżul (J)

16 Ciepło Ciepło to jedna z form zmiany energii wewnętrznej polegająca na kontakcie ciała o wyższej temperaturze z ciałem o niższej temperaturze. Ciepło oznaczamy literą Q. Jednostką ciepła jest Dżul (J).

17 Konwekcja Konwekcja to samorzutne unoszenie się ciepła w cieczach i gazach ku górze; wykorzystywane jest w lotnictwie, przy montażu kaloryferów oraz możemy obserwować w kuchni podczas pieczenia i gotowania.

18 Przewodznictwo cieplne
Przewodność cieplna, inaczej współczynnik przewodzenia ciepła, określa zdolność substancji do przewodzenia ciepła. Im wyższa przewodność cieplna tym więcej ciepła (w tych samych warunkach) przez daną substancję przepłynie. Przewodność cieplna materiału zależy od jego składu chemicznego, budowy, porowatości, stanu skupienia oraz temperatury.

19 Co to jest energetyka ? Energetyka jest działem nauki i techniki, ale również gałęzią przemysłu. Zajmuje się przetwarzaniem dostępnych form energii na postać łatwą do wykorzystania (przetwarzaniem energii pierwotnej na łatwiejszą do wykorzystania energię wtórną). Cały system energetyczny to elektrownie, ciepłownie i elektrociepłownie, oraz sieci przesyłowe.

20 W praktyce, energetyka obejmuje dostarczanie energii w dwóch postaciach:
energii elektrycznej - dostarczanej do odbiorcy przewodami elektrycznymi, produkowanej za pomocą turbin i prądnic napędzanych rozmaitymi źródłami energii, energii cieplnej - dostarczanej odbiorcy za pośrednictwem transportującego ciepło nośnika, w szczególności może nim być para wodna pod dużym ciśnieniem, ogrzana woda lub inne płyny. Do ogrzewania tych nośników stosuje się rozmaite źródła energii.

21 Przemysł energetyczny składa się z dwóch części:
elektrowni, ciepłowni i elektrociepłowni czyli fabryk, w których energię pierwotną przetwarza się na jej użyteczną postać; energetycznych sieci przesyłowych, czyli systemu urządzeń umożliwiającego przesyłanie energii do odbiorcy.

22 Energetyka należy do sektorów gospodarki o najbardziej szkodliwym wpływie na środowisko naturalne i zdrowie. Na poziomie Unii Europejskiej podejmuje się skoordynowane działania na rzecz ograniczenia tego szkodliwego wpływu poprzez integrację polityki energetycznej z polityką ekologiczną.

23 Co to jest energia elektryczna ?
Energia elektryczna prądu elektrycznego to energia, jaką prąd elektryczny przekazuje odbiornikowi wykonującemu pracę lub zmieniającemu ją na inną formę energii. Energię elektryczną przepływającą lub pobieraną przez urządzenie określa iloczyn natężenia prądu płynącego przez odbiornik, napięcia na odbiorniku i czasu przepływu prądu przez odbiornik. Zużycie energii elektrycznej w technice mierzone jest w kilowatogodzinach (kWh). Urządzeniem do pomiaru zużycia energii elektrycznej jest licznik energii elektrycznej.

24 Źródła energii Źródła wyczerpywane, do których należą paliwa stałe (węgiel kamienny, węgiel brunatny, torf), paliwa ciekłe i gazowe (ropa naftowa, gaz ziemny) i paliwa jądrowe (uran, tor). Źródła energii regenerujące się to drewno czy biomasa, a źródła energii odnawialnej, to energia słoneczna, ciepło wnętrza Ziemi, energia wód śródlądowych, energia wód morskich i energia wiatru.

25 Odnawialne źródła energii elektrycznej:

26 Nieodnawialne źródła energii elektrycznej

27 Łańcuch dostaw energii

28 Wykorzystanie prawie wszystkich źródeł energii elektrycznej związane jest z minimalnym, bądź nawet żadnym wpływem na środowisko Z tego względu stanowią bardzo atrakcyjna alternatywę w stosunku do konwencjonalnych źródeł.

29

30

31

32 Co to jest energia konwencjonalna ?
Energia konwencjonalna, czyli otrzymywana w procesie spalania paliw kopalnych, stanowi dziś najpowszechniejszą i najczęściej spotykaną formę energii. Kopaliny energetyczne, takie jak węgiel, ropa naftowa i gaz ziemny odgrywają decydującą rolę w europejskim i światowym systemie zaopatrzenia w energię. Wszystko wskazuje na to, że również w następnych dziesięcioleciach będą odgrywać one podobną rolę.

33 Elektrownie konwencjonalne produkują obecnie przytłaczającą większość energii, a rezygnacja z nich z dnia na dzień jest praktycznie niemożliwa. Ich zamknięcie i utrata tysięcy miliardów włożonych w ich budowę w sytuacji, w której stale rośnie zapotrzebowanie na energię to scenariusz nierealny.

34 Tradycyjna elektrownia cieplna:

35 Elektrownie zawodowe (systemowe), konwencjonalne w Polsce:

36 Energia niekonwencjonalna :
Niekonwencjonalne źródła energii można podzielić na: odnawialne i nieodnawialne. Odnawialne źródła energii elektrycznej: energia słoneczna, energia wiatru, energia pływów morskich, fal morskich i energia cieplna oceanów (maretermiczna). Źródła nieodnawialne: wodór, energia magneto-hydro- dynamiczna i ogniwa paliwowe. drewno , torf , węgiel kamienny i brunatny ,ropa naftowa , gaz ziemny ,uran.

37 Schemat otrzymywania energii niekonwencjonalnej

38 Ograniczenia w stosowaniu mogą być rodzaju :
- technologicznego - ze względu na postać ich występowania i możliwości praktycznego wykorzystania. - ekonomicznego - związane z dużymi kosztami ich stosowania - oraz politycznego lub prawnego – związanego z możliwościami dywersji w przypadku elektrowni jądrowych - społeczna akceptacja -to najważniejszy problem energetyki jądrowej. Wiążą się z nim dodatkowe koszty i przedłużające się terminy ukończenia inwestycji.

39 Rodzaje energii niekonwencjonalnej :
Energia wiatru Energia słoneczna Ten rodzaj energii jest uważny za najbezpieczniejszy. Jedynie 50% energii docierającej ze Słońca jest dostępna na Ziemi. Reszta jest odbijana i pochłaniana przez atmosferę. Część z tych 50% jest wykorzystywane przez organizmy zamieszkujące nasza planetę. Potencjał wiatru jest przetwarzany na energię elektryczną dzięki zastosowaniu silnika wiatrowego zespolonego z generatorem prądotwórczym. Wykorzystuje się tego typu źródło na terenach oddalonych od siedlisk ludzkich.

40 Rodzaje energii niekonwencjonalnej :
Energia geotermalna Energia wodna     W tym rodzaju energii wykorzystuje się podwyższoną temperaturę skał i wód podziemnych. Temperatura wód termalnych może dochodzić do 300oC na głębokości m W geoelektrowniach energia pochodząca z wnętrza naszej planety jest przekształcana w elektryczną. Jest ona związana z energią jaka niesie spływająca woda z pewnej wysokości. Potencjał wodny płynący przez turbinę hydroelektrowni jest zamieniany na energię elektryczną przez generator. Woda jest też siłą napędową w elektrowniach związanych z pływami i morzem.

41 Inne źródła energii niekonwencjonalnej :
Ostatnio zyskało popularność ogrzewanie domów czy nawet osiedli dzięki spalaniu biomasy (wysuszone rośliny). Z odpadów organicznych można również wytworzyć biogaz. Źródła te stanowią ekologiczny sposób otrzymywania energii. Jest to bardzo ważny aspekt w obliczu tylu problemów związanych z zanieczyszczeniem środowiska. Szybki rozwój technologiczny pozwala przypuszczać, że korzystanie z tych źródeł będzie łatwe i bardziej opłacalne.

42 Biomasa

43

44 Definicja ,,bilansu cieplnego”
Bilans cieplny - w termodynamice to równanie opisujące sumę procesów cieplnych określonego układu termodynamicznego W pewnym sensie kompletny zapis bilansu cieplnego jest równoważny sformułowaniu I zasady termodynamiki dla szczególnego przypadku analizowanego układu.

45 Bilans cieplny uwzględnia:
sumę ciepła dostarczanego do układu z otoczenia sumę ciepła, którą układ wydziela na zewnątrz efekt cieplny procesów zachodzących wewnątrz układu

46 Na czym polega bilans cieplny?
Zgodnie z I zasadą termodynamiki, różnica energii termicznej dostarczanej i wydzielonej z układu równa się zmianie energii wewnętrznej układu. Gdy w układzie nie zachodzą procesy zmieniające jego energię wewnętrzną lub suma energii tych procesów jest równa 0, ciepło dostarczane do układu musi być równe ciepłu wydzielanemu. Prowadzi to do wniosku, że w układzie zamkniętym, suma procesów cieplnych jaka w nim zachodzi nie może zmienić jego ogólnej energii wewnętrznej.

47 Wzór Ciepło oddane = Ciepłu pobranemu Qpobr = Qodd

48 Efektywność energetyczna
Efektywność energetyczna jest to obniżenie zużycia energii pierwotnej, mające miejsce na etapie zmiany napięć, przesyłu, dystrybucji lub zużycia końcowego energii, spowodowane zmianami technologicznymi, zmianami zachowań i/lub zmianami ekonomicznymi, zapewniające taki sam lub wyższy poziom komfortu lub usług. Rozwiązania zwiększające efektywność końcowego zużycia energii powodują obniżenie zużycia zarówno energii pobieranej przez użytkowników końcowych, jak i energii pierwotnej.

49

50 Proces przemian energetycznych zachodzących na linii elektrownia - odbiorca.
Omawiając problematykę rynku ciepła trzeba wskazać na odrębny i dotychczas słabo rozpoznany i nie rozwiązany problem, jaki stanowi wytwarzanie ciepła w takich źródłach ciepła, w których jednocześnie jest wytwarzana energia elektryczna (w tych samych urządzeniach). Dotyczy to elektrowni cieplnych i elektrociepłowni, w których są zainstalowane kotły i turbiny parowe oraz wchodzących ostatnio na polski rynek elektrociepłowni, w których są instalowane turbiny gazowe lub silniki gazowe. Te same urządzenia są wykorzystywane do wytwarzania ciepła i energii elektrycznej.

51 W elektrowniach cieplnych i elektrociepłowniach wytworzona w kotle przegrzana para wodna o wysokim ciśnieniu i temperaturze jest kierowana do turbiny, w której na obrotowym wale zamontowane są odpowiednio wyprofilowane łopatki, a w korpusie odpowiednio ukształtowane kierownice. Układ łopatek i kierownic tworzy dysze, w których następuje rozprężanie pary i zwiększanie jej objętości, a w efekcie wzrost szybkości przepływu pary.

52 Para ulega w turbinie stopniowemu rozprężaniu na kolejnych stopniach łopatek, a odpowiednie ukształtowanie kierownic i łopatek powoduje, że energia kinetyczna rozprężającej się pary, która z dużą prędkością wykonuje ruch krzywoliniowy, powoduje ruch obrotowy łopatek połączonych z wałem turbiny. W ten sposób uzyskiwana jest energia mechaniczna obracająca wał turbiny, kosztem zmniejszenia energii kinetycznej pary.

53 W turbinie następuje więc przemiana energetyczna, w wyniku której uzyskiwana jest energia mechaniczna, a ilość tej energii zależy głównie od różnicy między ciśnieniem i temperaturą dostarczonej z kotła tzw. pary świeżej a ciśnieniem i temperaturą pary na wylocie z turbiny.

54 Aby zwiększyć ilość uzyskiwanej energii mechanicznej stosuje się zazwyczaj na wylocie turbiny urządzenia zwane kondensatorami (skraplaczami), w których następuje schłodzenie pary aż do jej skroplenia, przy czym w kondensatorze utrzymywane jest stałe ciśnienie, znacznie niższe od ciśnienia atmosferycznego (rzędu 0,003-0,008 MPa), przy którym temperatura skroplin wynosi około °C. Dzięki temu możliwe jest odebranie w kondensatorze utajonego ciepła parowania, a tym samym zwiększona jest ilość wykorzystanej energii i moc turbiny.

55 W elektrowniach cieplnych wał turbiny jest połączony z generatorem, w którym następuje przemiana energii mechanicznej w energię elektryczną.

56 Bardziej ekologiczny używać?
Energii, kosztów i emisji CO2 w porównaniu do metody wrzącej wody.

57 Temperatura czajnik jest małym ustawy powtarza się wiele razy, i wspólne mądrości jest to, że gaz jest tańszy od energii elektrycznej do ogrzewania. Wyniki wyzwanie oczywiste założenie.

58 Czajnik elektryczny często jest używane do podgrzewania małych ilości wody na kawę i herbatę, bo są wygodne. Jednakże we wcześniejszych czasach ludzie podgrzewaną wodą za pomocą czajnik na kuchence gazowej lub stałej piece paliwa, a dla większości gazu krajowego instalacjach grzewczych jest tańsza. Jest to zazwyczaj znacznie tańsze (około 33% w Wielkiej Brytanii) za kilowatogodzinę, a jako dodatkowy atut ma niższą emisję dwutlenku węgla (200g/kWh za gaz wobec ok. 500g/kWh w Wielkiej Brytanii Nr 1). Jest taniej, szybciej i uwalnia mniej CO2 do gotowania wody, z czajnikiem elektrycznym

59 Co ciekawe, w rzeczywistości jest tańszy do gotowania wody z czajnika elektrycznego. Powodem tego jest to, że czajnik jest dużo do efektywnego przekazywania energii na do wody niż przy kuchence gazowej. Zwiększona wydajność czajnik elektryczny przewyższają wszystkie inne korzyści, które za gaz.

60 Doświadczenie: Wyznaczanie ciepła właściwego za pomocą czajnika elektrycznego.

61

62

63

64

65 Ciepło właściwe wyznaczone doświadczalnie różni się od tablicowego ponieważ:
Mógł nastąpić błąd pomiaru temperatury – niedokładność odczytu, Podczas podgrzewania wody w czajniku elektrycznym następują straty ciepła ze względu na jego nieszczelność, Pomiar czasu też jest obarczony błędem.

66 Zestaw zadań „Przemiany energetyczne” w ramach projektu „Z fizyką, matematyką i przedsiębiorczością zdobywamy świat”

67 Zadanie 1 Turysta wszedł na górę, pokonując różnicę wzniesień 850 m w czasie 2 godzin. Jaką pracę wykonał i jaka była przy tym jego średnia moc, jeśli jego masa wraz z plecakiem wynosi 75 kg? Dane: Szukana: m=75kg W = F*s g = 10N/kg P = W:t F = 750N s=850m W=750N*850m W=637500J t=2*3600=7200s P=637500J:7200s P=88.54W Odp.Praca wykonana przez turystę wynosi J a jego średnia moc 88.54W .

68 Zadanie 4 Jak zmienia się energia kinetyczna i potencjalna piłki zrzuconej z pewnej wysokości? Gdy piłka spada energia potencjalna maleje a energia kinetyczna rośnie.

69 Zadanie 7 Z jakiej wysokości trzeba zrzucić ciało, aby osiągnęło ono prędkość 72 km/h w chwili uderzenia o ziemię? Dane: Szukane: V=72km/h =20 m/s S=? g=10m/s V = gt V / g = t t = V / g S = V^2 / g : 2 S = 20^2 / 2 * 10 S = 400/20 S = 20 m Odp: Ciało trzeba spuścić z wysokości 20 metrów.

70 Zadanie 8 Jaką siłą musisz ścisnąć rączki dziadka do orzechów o długości 15 cm, aby zgnieść orzech, którego łupina wytrzymuje nacisk 500 N, jeśli część, w której umieszcza się orzech ma długość 3 cm? Dane: Szukane: r1=15 cm F2= ? r2=3cm F1=500N r1*F1=r2*F2 15cm*500N=3cm*F2 7500=3cm*F2 F2=7500:3 F2=2500N Odp.Siła wynosi 2500N.

71 Zadanie 19 Elektryczny czajnik ogrzewa 2 l wody w czasie 10 min. od temperatury 200C do temperatury wrzenia przy normalnym ciśnieniu. Napięcie zasilania wynosi 230 V. Zakładając, że cały cieplny przepływ energii zachodzi tylko miedzy spiralą grzejnika a wodą, wyznacz natężenie prądu w spirali oraz jego moc Dane: Szukane: m=2l=2kg t=10min Q=m*c*?T U=230V W = U*I*t T= P = U*I Cww=4200 J/kg*stC Q = 2*4200*( ) Q=672000J J = 220 V * I * 10 min 220 V * I * 600 s  I= J : Vs I = 5A P=220V*5A P = 1100 W Odp:Natężenie prądu wynosi 5A a moc 1100W.

72 Zadanie 21 Obliczono, że wieloryb płynąc z prędkością 7,5 m/s pokonuje opór wody 18 kN. Jaką moc ma wówczas ten wieloryb? Dane: Szukane: V=7.5m/s P = W/t R=18kN W=Fr R =18000N P=F*r/t P=F*V P=18000N*7.5m/s P=135000J/s P=135000W P=135kW Odp: Wieloryb ma moc 135kW.

73 Zadanie 23 Niekiedy w użyciu jest jeszcze jedna jednostka mocy silników zwłaszcza cieplnych- KOŃ MECHANICZNY (KM). Moc 1 KM ma taki silnik, który w czasie 1 s może spowodować podniesienie ciała o masie 2=75 kg na wysokość 1m. Oblicz, ilu w przybliżeniu watom równoważna jest moc 1KM. Przyjmij g=10m/s2. Dane: Szukane: m= 75 kg P=m*g*h/t g = 10m/s2 h = 1m t=1s P=75kg*10m/s2*1m/1s P=750N*m/1s P=750J/1s P=750W Odp:W przybliżeniu watom wynosi 750W.

74 Zadanie 31 Dlaczego w mroźny dzień siedzące nieruchomo ptaki stroszą pióra? Stroszą je ponieważ pióra sie ochładzają a ptaki nie chcąc aby pióra ochładzały ich organizm próbują odsunąć je jak najdalej od swojego ciała.

75 Zadanie 38 Dlaczego podczas krzepnięcia zaprawy cementowej temperatura wyrobu cementowego wzrasta? Cząsteczki zbliżaja się do siebie przez co temperatura wzrasta. 

76 Zadanie 40 Dlaczego latem po wyjściu z kąpieli w rzece lub jeziorze odczuwamy chłód- zwłaszcza kiedy wieje wiatr? Po wyjściu z kąpieli ciało pokryte jest kropelkami wody, które szybko parują. Na skutek szybkiego parowania odczuwamy chłód

77 Doświadczenie 1 Turbina wodna
Cel doświadczenia: Zobrazowanie możliwości wykorzystania energii wody oraz przemian energetycznych. Elementy niezbędne do przeprowadzenia doświadczenia: Butelka 1,5 l Sznurek

78 Wykonanie turbiny Wykonać mały otwór o średnicy 2-3 mm na dole butelki. Otwór ten można wykonać rozgrzanym gwoździem lub nożykiem. Z uwagi na konieczność użycia ognia i ostrych narzędzi czynność ta powinna być wykonana przez lub pod nadzorem osoby dorosłej. Wykonać mały otwór o średnicy 2-3 mm w środku nakrętki i przewinąć przez niego sznurek zakończony supłem. Obok wykonać mały otwór odpowietrzający Z uwagi na konieczność użycia ognia i ostrych narzędzi czynność ta powinna być wykonana przez lub pod nadzorem osoby dorosłej.

79

80

81 Wykonanie doświadczenia
Zatkać otwór w butelce i ją napełnić Zakręcić butelkę i umieścić ją w wannie Podnieść butelkę i dokonać obserwacji

82

83 Wnioski Zgromadzona woda w butelce posiada pewną energię nazywaną energią potencjalną. Wypycha ona wodę przez otwór na dole butelki. Każdej akcji towarzyszy reakcja w przeciwnym kierunku, dlatego wypływająca woda odpycha butelkę powodując jej obrót. Obracająca się butelka powoduje skręcanie się sznurka, który gromadzi energię obracającej się butelki z tego powodu po pewnym czasie butelka zaczyna się obracać w drugą stronę.

84 Doświadczenie 2 Badanie przemian energii. Przyrządy gruby metalowy drut o długości ok. 30 cm

85 1. Zginaj drut wielokrotnie tak jakbyś chciał go przełamać.
2. Dotknij ręką drut w miejscu intensywnego wyginania. Zapisz swoje obserwacje. 3. W jaką formę energii została zamieniona praca wykonana podczas zginania drutu?

86 Obserwacje W miejscu intensywnego wyginania drut rozgrzał się (podwyższył swoją temperaturę). Praca wykonana podczas zginania drutu została zamieniona w energię cieplną (termiczną).

87 Eksperyment rozszerzeń Balon
Materiały: garnek wypełniony ciepłą wodą, rękawice z jednym palcem piekarnik lub rękawiczek, puste butelki szklane (np. butelki ketchupu), rock lub wagi trzymać butelkę w dół, balon.

88 Wykonanie: Włóż balonik na szczycie pustą butelką keczupu (może należy umieścić skały na dnie butelki do wagi). Umieść butelki w garnku z gorącą wodą. Balon powinien zwiększyć, ponieważ powietrze w butelce zyski energii cieplnej i cząsteczek poruszać więcej, wypełniając przestrzeń wewnątrz balonu.

89 Eksperyment Penny Materiały:
butelka szklana z otworem, nie większe niż grosza, jednego grosza, miska z zimną wodą.

90 Wykonanie: Zanurz grosza i nici z szyjki butelki w zimnej wodzie. Umieść grosza na otwarciu butelki i owiń ręce wokół butelki do grosza skoków.. Ciepło z rąk jest przekazywana za pośrednictwem przewodzenia do powietrza w butelce ocieplenie powietrza To powoduje, że cząsteczki powietrza szybciej i co sprawia, że ​​grosza skoku.

91 W dniu 20 czerwca 2011 r. grupa 98/44_mf_g1 zaprezentowała społeczności uczniów klas drugich Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Koźminku prezentacje dotyczącą MGP „Przemiany energetyczne”. W ostatnim tygodniu roku szkolnego grupa 98/87_mf_g2 również zaprezentowała prezentację społeczności Gimnazjum im. Królowej Jadwigi we Wschowie.

92 Wnioski: przemiany energetyczne są wszechobecne i my podlegamy im- jesteśmy w nie uwikłani, program Coauch Lab II pozwala nam przeprowadzenie ciekawych doświadczeń z wykorzystaniem czujnika temperatury- zmiana temperatury jest wprost proporcjonalna do zmiany energii wewnętrznej, przeprowadzane doświadczenia ukazują nam, że w życiu codziennym jesteśmy uwikłani w przemiany energetyczne.

93 Źródła: 1. Fizyka wokół nas” Paul G. Hewitt , Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008 2. „Fizyka i astronomia dla każdego” pod red. B. Saganowskiej Zamkor, Kraków 2007 3.Grażyna Francuz- Ornat, Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Elżbieta Kuźniak, Maria Nowotny-Różańska „Fizyka i astronomia dla gimnazjum. Zbiór zadań”, Nowa Era, W-wa 2008 4. Romuald Subiete „Zbiór zadań fizyka”, Wydawnictwa Szkolne i pedagogiczne, Warszawa 2006 5.http://fizyka.zamkor.pl/aplety/programyfizykagimnazjum/badruchugim/ badruchugimwzk.htm - symulacje komputerowe 6. 7. - badanie przemian energetycznych

94 94


Pobierz ppt "1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google