Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA LETNIA 2013 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA LETNIA 2013 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich."— Zapis prezentacji:

1 EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA LETNIA 2013 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich

2 Do sali egzaminacyjnej nie wolno wnosić : telefonów komórkowych żadnych urządzeń telekomunikacyjnych Pod groźbą unieważnienia egzaminu Na etap pisemny egzaminu zdający przynoszą tylko dowód osobisty i długopisy z czarnym tuszem Na etap praktyczny egzaminu zdający przynoszą: dowód osobisty i długopisy z czarnym tuszem, kalkulator, ołówek, gumka, linijka,

3 Egzamin zawodowy Jest formą oceny poziomu opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu danego zawodu, określonych w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

4 Egzamin zawodowy jest przeprowadzany dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, zasadniczych szkół zawodowych, techników, techników, techników uzupełniających, techników uzupełniających, szkół policealnych. szkół policealnych.

5 Egzamin zawodowy jest przeprowadzany jeden raz w ciągu roku szkolnego - w okresie od czerwca do sierpnia, w terminie ustalonym przez dyrektora Komisji Centralnej. Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe-Czerwiec 2013 Egzamin zawodowy jest przeprowadzany jeden raz w ciągu roku szkolnego - w okresie od czerwca do sierpnia, w terminie ustalonym przez dyrektora Komisji Centralnej.

6 Struktura egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe ETAP PISEMNY ETAP PRAKTYCZNY Część I – zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikacji w zawodzie Zdający rozwiązuje test zawierający 50 zadań zamkniętych Część II – zakres wiadomości i umiejętności związanych z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą Zdający rozwiązuje test zawierający 20 zadań zamkniętych Etap praktyczny – obejmuje wykonanie zadania egzaminacyjnego, sprawdzającego praktyczne umiejętności z zakresu kwalifikacji w danym zawodzie. Zdający wykonuje 1 zadanie egzaminacyjne Czas trwania 120 minut Czas trwania 180 – 240 min

7 Deklaracje Uczeń lub absolwent, który zamierza przystąpić do egzaminu zawodowego, składa pisemną deklarację dotyczącą przystąpienia do egzaminu zawodowego w danym zawodzie. Uczeń, który zamierza przystąpić do egzaminu zawodowego bezpośrednio po ukończeniu szkoły, składa deklarację dyrektorowi szkoły, a absolwent, który ukończył szkołę we wcześniejszych latach - dyrektorowi szkoły, którą ukończył. Deklarację składa się nie później niż do dnia 20 grudnia roku szkolnego, w którym zdający zamierza przystąpić do egzaminu zawodowego.

8 Etap pisemny trwa 120 minut Część I obejmuje zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikacji w zawodzie Część II obejmuje zakres wiadomości i umiejętności związanych z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą Etap pisemny jest przeprowadzany w formie testu i składa się z dwóch części, podczas których zdający rozwiązuje:

9 Etap praktyczny Etap praktyczny polega na wykonaniu zadania egzaminacyjnego, sprawdzającego praktyczne umiejętności z zakresu kwalifikacji w danym zawodzie. Etap praktyczny egzaminu przeprowadza się w ośrodku egzaminacyjnym, którym jest upoważniona przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej: szkoła, placówka kształcenia praktycznego placówka kształcenia ustawicznego, upoważniony pracodawca.

10 Etap praktyczny Etap praktyczny egzaminu zawodowego trwa nie krócej niż 180 minut i nie dłużej niż 240 minut. Czas trwania etapu praktycznego egzaminu zawodowego w danym zawodzie określa informator dla danego zawodu. Dla zdających ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może być przedłużony, nie więcej jednak niż o 30 minut.

11 Lp. Symbol cyfrowy zawodu Nazwa zawodu Czas etapu pisemnego Czas etapu praktycznego 120 min. 180 min. 240 min. 1.311 [20] Technik mechanik XX 2.341 [03] Technik handlowiec Xx 3.311 [08] Technik elektryk XX 4.341 [02] Technik ekonomista XX 5.341 [07] Technik organizacji usług gastronomicznych XX 6.342 [02] Technik spedytor XX 7341 [01] Technik agrobiznesu -X 8311 [08] Technik elektronik XX 9311 [50] Technik mechatronik XX Organizacja egzaminu

12 Zdający zdał egzamin zawodowy, jeżeli : z etapu pisemnego: - z części pierwszej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania, - z części drugiej – co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania, z etapu praktycznego - co najmniej 75% możliwych do uzyskania punktów. Wynik egzaminu zawodowego ustala okręgowa komisja egzaminacyjna. Wynik ten jest ostateczny. Absolwent, który zdał egzamin zawodowy, otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe

13 Harmonogram Egzamin zawodowy jest przeprowadzany jeden raz w ciągu roku szkolnego - w okresie od czerwca do sierpnia, w terminie ustalonym przez dyrektora Komisji Centralnej. Ostateczny termin składania deklaracji: 20 grudzień 2012 r etap pisemny: 17 czerwca 2013 roku, etap praktyczny: od 18-20 czerwca 2013 r. technikum od 03-06 lipca 2013 roku, zsz wydanie dyplomów: 30 sierpień 2013 r.

14 LAUREACI I FINALISCI TURNIEJÓW LUB OLIMPIAD TEMATYCZNYCH Laureaci i finaliści turniejów lub olimpiad tematycznych związanych z wybraną dziedziną wiedzy zawodowej są zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu zawodowego na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty. Zaświadczenie przedkłada się przewodniczącemu szkolnego zespołu nadzorującego. Zwolnienie laureata lub finalisty turnieju lub olimpiady tematycznej z etapu pisemnego egzaminu zawodowego jest równoznaczne uzyskaniem z części pierwszej i z części drugiej etapu pisemnego egzaminu zawodowego najwyższego wyniku. Na dyplomie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, w miejscach przeznaczonych na wpisanie wyników egzaminu zawodowego z części pierwszej i z części drugiej etapu pisemnego, wpisuje się 100, oraz zamieszcza się adnotację o zwolnieniu z etapu pisemnego egzaminu zawodowego i posiadanym tytule laureata lub finalisty odpowiednio turnieju lub olimpiady tematycznej. Wykaz turniejów i olimpiad tematycznych, dyrektor Komisji Centralnej podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej Komisji Centralnej, nie później niż w czerwcu roku poprzedzającego rok, w którym jest przeprowadzany egzamin zawodowy.

15 DATA EGZAMINU: 17 czerwiec 2013 r. godz. 12 00 ( poniedziałek) ETAP PISEMNY (zsz) Nr sali Zawód / zawody, w których w danej sali odbywa się egzamin 3- Sala Gim WS ŻółtaKucharz małej gastronomii + 1p 4- Sala gimnastyczna Sprzedawca + 1p 8- Sala 43 Mechanik pojazdów samochodowych + 1p Operator obrabiarek skrawających + 1p Ślusarz + 1p Stolarz

16 DATA EGZAMINU: 17 czerwiec 2013 r. godz. 12 00 ( poniedziałek) ETAP PISEMNY (technikum) Nr saliZawód / zawody, w których w danej sali odbywa się egzamin 2- Sala gimnastyczna WS ZielonaTechnik mechanik + 5p 3- Sala gimnastyczna WS Żółta Technik organizacji usług gastronomicznych IV Tg A nr 17-19 Technik organizacji usług gastronomicznych IV Tg B 4- Sala Gimnastyczna Technik handlowiec + 1p Technik mechatronik Technik elektryk 1p Technik elektronik 1p 5- Sala 48 Technik obsługi turystycznej Tot nr 1-14 6- Sala 46 Technik obsługi turystycznej Tot nr 15-27 7- Sala 45 Technik ekonomista Tet + 2p 9- Sala 55 Technik obsługi turystycznej Tet 10- Sala 39Technik org. usług gastronomicznych IV Tg A nr 01-06, 08-16 11- Sala 38Technik ekonomista Tek nr 01-15 12 -Sala 37Technik ekonomista Tek nr 16-29

17 DATA EGZAMINU: 18 czerwiec 2013 r. godz. 9 00 ( wtorek) ETAP PRAKTYCZNY (technikum) Nr saliZawód / zawody, w których w danej sali odbywa się egzamin 1- Sala WS 106Technik org, usług gastronomicznych IV Tg A nr 01-06, 08-16 2- Sala gim WS ZielonaTechnik mechanik + 5 powt. 3- Sala Gim WS Żółta Technik org. usług gastronomicznych IV TgB Technik org. usług gastronomicznych IV TgA nr 16 - 19 Technik elektryk – 1 powt. Technik elektronik – 1 powt. 5- Sala WS 136 Technik mechatronik nr 01-04 14- Sala WS 117Technik ekonomista Tek nr 01-11 15- Sala WS 118 Technik ekonomista Tek nr 12-22 16- Sala WS 107 Technik spedytor – 6 p Technik agrobiznesu – 1p DATA EGZAMINU: 18 czerwiec 2013 r. godz. 15 00 ( wtorek) 5- Sala WS 136Technik mechatronik nr 05-08

18 DATA EGZAMINU: 19 czerwiec 2013 r. godz. 9 00 ( środa) ETAP PRAKTYCZNY (technikum) Nr saliZawód / zawody, w których w danej sali odbywa się egzamin 1- Sala WS 106Technik obsługi turystycznej Tet 2- Sala gim WS ZielonaTechnik handlowiec + 3 pow. 3- Sala Gim WS Żółta Technik obsługi turystycznej Tot + 2 pow. 5- Sala WS 136 Technik mechatronik nr 9-13 14- Sala WS 117Technik ekonomista Tek nr 23-29 15- Sala WS 118 Technik ekonomista Tet nr 12-22 DATA EGZAMINU: 19 czerwiec 2013 r. godz. 15 00 ( środa) 5- Sala WS 136Technik mechatronik nr 14-17

19 DATA EGZAMINU: 20 czerwiec 2013 r. godz. 9 00 ( czwartek) ETAP PRAKTYCZNY (technikum) Nr saliZawód / zawody, w których w danej sali odbywa się egzamin 5- Sala WS 136 Technik mechatronik nr 18-21

20 Egzamin zawodowy jest przeprowadzany jeden raz w ciągu roku szkolnego - w okresie od czerwca do sierpnia, w terminie ustalonym przez dyrektora Komisji Centralnej.

21 Osoba, która nie przystąpiła do egzaminu zawodowego lub odpowiedniego etapu tego egzaminu, przerwała egzamin zawodowy albo nie uzyskała wymaganej do zdania egzaminu zawodowego liczby punktów z danego etapu tego egzaminu, ma prawo przystąpić do egzaminu zawodowego lub odpowiedniego etapu tego egzaminu w kolejnych terminach przeprowadzania egzaminu zawodowego. Osoby, które zamierzają przystąpić do egzaminu zawodowego lub odpowiedniego etapu tego egzaminu, deklarację przystąpienia do egzaminu zawodowego, składają dyrektorowi szkoły, którą ukończyli, a w przypadku likwidacji lub przekształcenia szkoły - dyrektorowi komisji okręgowej. Po upływie 3 lat od daty pierwszego egzaminu zawodowego osoby, zdają egzamin zawodowy w pełnym zakresie.

22 Zastrzeżenia do przebiegu Uczeń lub absolwent może, w terminie 2 dni od daty odpowiednio sprawdzianu, odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego w części ustnej lub pisemnej z danego przedmiotu albo etapu pisemnego lub praktycznego egzaminu zawodowego, zgłosić zastrzeżenia do dyrektora komisji okręgowej, jeżeli uzna, że w trakcie sprawdzianu albo egzaminu zostały naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzania. Dyrektor komisji okręgowej rozpatruje zastrzeżenia w terminie 7 dni od daty ich otrzymania. Rozstrzygnięcie dyrektora komisji okręgowej jest ostateczne.

23 Odpowiedzialność Centralna Komisja Egzaminacyjna www.cke.edu.pl Okręgowa Komisja Egzaminacyjna www.oke.wroc.pl www.oke.wroc.pl Za organizację i przebieg egzaminu zawodowego w danej szkole odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego.

24 symbol cyfrowy zawodu wersję arkusza numer PESEL datę urodzenia nakleja naklejkę z numerem PESEL na karcie odpowiedzi kodowanie karty odpowiedzi należy do obowiązków zdającego Zdający wpisuje:

25

26 poprawianie błędów w części przeznaczonej na zadania 7 A B C D odpowiedź B Taka sama zasada obowiązuje przy poprawianiu błędów w kodowaniu.

27 Strzelce Opolskie 2012 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA LETNIA 2013 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich."

Podobne prezentacje


Reklamy Google