Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1. 2 W uchwalonej przez Radę m. st. Warszawy Polityce Edukacyjnej m. st. Warszawy w latach 2008-2012 podkreślono znaczącą rolę szkolnictwa niepublicznego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1. 2 W uchwalonej przez Radę m. st. Warszawy Polityce Edukacyjnej m. st. Warszawy w latach 2008-2012 podkreślono znaczącą rolę szkolnictwa niepublicznego."— Zapis prezentacji:

1 1

2 2 W uchwalonej przez Radę m. st. Warszawy Polityce Edukacyjnej m. st. Warszawy w latach 2008-2012 podkreślono znaczącą rolę szkolnictwa niepublicznego. Za wartość warszawskiego systemu edukacji uznano różnorodność szkół. Ważną częścią warszawskiej oświaty jest w tym kontekście szkolnictwo niepubliczne, stanowiące integralny element stołecznego systemu oświatowego. W kwietniu 2009 roku 558 przedszkolach i szkołach niepublicznych uczyło się 46 292 uczniów, co stanowiło 18,34% wszystkich uczniów objętych systemem edukacyjnym na terenie m. st. Warszawy. Samorząd warszawski podejmuje różnorodne działania mające na celu stworzenie warunków i mechanizmów do dalszego rozwoju szkół niepublicznych, ułatwienie dostępności szkolnictwa niepublicznego do: informacji edukacyjnej, systemu doskonalenia nauczycieli, środków finansowych na nowatorskie przedsięwzięcia szkolne. Wspieranie rozwoju szkolnictwa niepublicznego (zgodnie z załozeniami Polityki Edukacyjnej) obejmuje: tworzenie sprzyjających warunków do zakładania publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych przez osoby prawne i osoby fizyczne, tworzenie warunków ułatwiających dostęp do oświatowych obiektów miasta placówkom niepublicznym, stwarzanie możliwości do wymiany doświadczeń między kadrą oświatową szkolnictwa niepublicznego i publicznego, wspieranie innowacyjnych działań edukacyjnych realizowanych przez szkoły niepubliczne w ramach konkursu ofert dla organizacji pozarządowych, umożliwienie dostępu uczniów szkół niepublicznych do jak najszerszego udziału w programach ogólnomiejskich oraz do wybranych zajęć realizowanych przez szkoły publiczne, w tym nauki języka polskiego dla dzieci cudzoziemskich, włączenie placówek niepublicznych do miejskiego systemu informacji edukacyjnej na poziomie miasta i dzielnic.

3 3 Działania władz samorządowych Warszawy na rzecz szkolnictwa niepublicznego. W roku szkolnym 2008/2009 samorządowe władze oświatowe Warszawy podjęły wiele działań na rzecz szkolnictwa niepublicznego. Wskazać w pierwszym rzędzie należy te przedsięwzięcia, które podjęto po raz pierwszy i które posiadają innowacyjny charakter w skali kraju. 1.Nauczyciele i dyrektorzy szkół niepublicznych objęci zostali doskonaleniem zawodowym organizowanym przez samorząd terytorialny. Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń stało się miejscem otwartym dla dyrektorów i nauczycieli szkół niepublicznych. Nauczyciele tych szkół mają dostęp do szkoleń organizowanych przez WCIES dzięki wydzieleniu dodatkowych środków miasta (nie obciążających tych pochodzących z art. 70a Karty Nauczyciela) na doskonalenie kadry szkół niepublicznych. Biorąc pod uwagę fakt, że prawie co piąty warszawski uczeń uczęszcza do szkół niepublicznych ma to wymierny korzystny wpływ na jakość kształcenia w całym warszawskim systemie oświatowym. 2.Powstał Klub Dyrektorów Szkół Niepublicznych. Spotkania Klubu odbywają się we WCIES. Dzięki takiej formie stowarzyszenia szkoły niepubliczne lepiej mogą artykułować swoje potrzeby i oczekiwania wobec władz samorządowych, co jest istotne wobec faktu, że takich palcówek jest w Warszawie blisko pół tysiąca i konieczne było w związku z tym stworzenie sprawnej organizacyjnej formuły kontaktów. W czasie wspólnych spotkań dyrektorów szkół niepublicznych z przedstawicielami władz miasta omawiane są ważne kwestie związane z funkcjonowaniem szkolnictwa niepublicznego. Brak takiej platformy kontaktów utrudniał rozmowy w latach poprzednich. 3.Stypendia edukacyjne Prezydenta Warszawy stały się dostępne dla uczniów szkół niepublicznych. Uczniowie niepublicznych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych mogą występować z wnioskiem o przyznanie stypendium edukacyjnego Prezydenta m.st. Warszawy za wybitne osiągnięcia w nauce. W tym względzie posiadają takie same prawa jak uczniowie szkół samorządowych. W roku szkolnym 2008/2009 stypendia edukacyjne otrzymało 30 uczniów szkół niepublicznych. 4.Program Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych został otwarty dla szkół niepublicznych. Powstała specjalna ścieżka finansowania projektów szkół niepublicznych poprzez organizacje pozarządowe. Szkoły niepubliczne przystąpiły do otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie oświaty i wychowania, polegającego na prowadzeniu programu wspierania innowacyjnych projektów edukacyjnych i wychowawczych w szkołach niepublicznych w ramach WIE. W latach 2008/2009 zrealizowano w tej formule około 20 programów edukacyjnych. 5.Wdrożono internetowy system rozliczania dotacji dla jednostek oświatowych prowadzonych przez podmioty inne niż m. st. Warszawa, zwany ODPN. System ten znacznie uprościł proces rozliczania dotacji. W Raporcie przedstawiono dane z kwietnia 2009 r.

4 4 Szkolnictwo niepubliczne w liczbach Edukacja niepubliczna w Warszawie: 579 przedszkoli i szkół 449 placówek kursowych 32 poradnie psychologiczno-pedagogiczne i placówki specjalne 1060 Razem

5 5 Przedszkola, szkoły i placówki niepubliczne oraz publiczne, prowadzone przez podmioty inne niż m.st. Warszawa (dane ewidencyjne) TypRodzajLiczba Przedszkola niepubl 183 publ * 7 razem 190 Punkty i zespoły przedszkolne punkty 12 zespoły 2 punkty publiczne 2 razem 16 Szkoły Podstawowe niepubl 64 publ * 3 spec 4 razem 71 Gimnazja niepubl 67 publ * 3 spec 3 razem 73

6 6 Przedszkola, szkoły i placówki niepubliczne oraz publiczne, prowadzone przez podmioty inne niż m.st. Warszawa (dane ewidencyjne) TypRodzajLiczba Licea Ogólnokształcące młodzież48 dorośli27 uzupełniające25 spec1 razem101 Liceum Profilowane młodzież4 dorośli2 razem6 Technika młodzież8 dorośli10 uzupełniające14 publ.1 razem33 Zasadnicze Szkoły Zawodowe niepubl 2 publ * 1 przysp. do pracy 2 razem 5 Szkoły Policealnerazem84

7 7 Przedszkola, szkoły i placówki niepubliczne oraz publiczne, prowadzone przez podmioty inne niż m.st. Warszawa (dane ewidencyjne) TypRodzajLiczba Placówki kształcenia ustawicznego i placówki edukacji pozaszkolnejrazem449 Poradnie psychologiczno-pedagogicznerazem24 Placówki Kształcenia Specjalnegorazem8 Ogółemrazem1060 * przedszkola i szkoły publiczne prowadzone przez inne organy

8 8 Wykaz przedszkoli i szkół niepublicznych oraz publicznych, prowadzonych przez podmioty inne niż m.st. Warszawa – rozmieszczenie w dzielnicach Typ szkoły Bemowo Białołęka Bielany Mokotów Ochota Praga Południe Praga Północ Rembertów Śródmieście Targówek Ursus Ursynów Wawer Wesoła Wilanów Włochy Wola Żoliborz Razem Przedszkola 103012164132541011271747684190 Punkty i zespoły przedszkolne 13 1 1 2411 11 16 Szkoły Podstawowe 3261245 1552873215 71 Gimnazja 4161241219211062326173 Licea Ogólnokształcące 42615389 28 12242141101 Liceum Profilowane 1 5 6 Technika 141 76 9 3233 Zasadnicze Szkoły Zawodowe 11 11 1 5 Szkoły Policealne111103314 31 18 1 91 84 Ogółem 23403668184034 7 9217 6933151411369579

9 9 Rozmieszczenie przedszkoli niepublicznych i publicznych, prowadzonych przez inne podmioty, w dzielnicach m.st. Warszawy

10 10 Rozmieszczenie punktów i zespołów przedszkolnych niepublicznych i publicznych, prowadzonych przez inne podmioty, w dzielnicach m.st. Warszawy

11 11 Rozmieszczenie szkół podstawowych niepublicznych i publicznych, prowadzonych przez inne podmioty, w dzielnicach m.st. Warszawy

12 12 Rozmieszczenie gimnazjów niepublicznych i publicznych, prowadzonych przez inne podmioty, w dzielnicach m.st. Warszawy

13 13 Rozmieszczenie liceów niepublicznych w dzielnicach m.st. Warszawy

14 14 Rozmieszczenie techników niepublicznych i publicznych, prowadzonych przez inne podmioty, w dzielnicach m.st. Warszawy

15 15 Rozmieszczenie zasadniczych szkół zawodowych niepublicznych i publicznych, prowadzonych przez inne podmioty, w dzielnicach m.st. Warszawy

16 16 Rozmieszczenie szkół policealnych niepublicznych w dzielnicach m.st. Warszawy

17 17 Udział procentowy przedszkoli i szkół niepublicznych i publicznych, prowadzonych przez podmioty inne niż m.st. Warszawa w edukacji warszawskiej Typ szkoły Bemowo Białołęka Bielany Mokotów Ochota Praga Południe Praga Północ Rembertów Śródmieści e Targówek Ursus Ursynów Wawer Wesoła Wilanów Włochy Wola Żoliborz Przedszkola Publiczne 19526472038134392213311857794 Niepubliczne 103012164132541011271747684 Razem 293538632451159433224583591413178 % udział 34,4885,7131,5825,4016,6725,4913,3355,569,3031,2545,8346,5548,5744,4450,0046,1547,0650,00 Szkoły Podstawowe Publiczne 710142381654142213311857794 Niepubliczne 3261245 1552873215 Razem 101220351221551927153925898144 % udział 30,0016,6730,0034,2933,3323,810,0020,0026,3218,5213,3320,5128,0037,5022,2212,5035,710,00 Gimnazja Publiczne 651221617732064613323147 Niepubliczne 41612412192110623261 Razem 106183310189429851619555208 % udział 40,0016,6733,3336,3640,005,5622,2225,0031,0325,0020,0062,5031,5840,0060,0040,0030,0012,50

18 18 Udział procentowy szkół niepublicznych i publicznych, prowadzonych przez podmioty inne niż m.st. Warszawa w edukacji warszawskiej Typ szkoły Bemowo Białołęka Bielany Mokotów Ochota Praga Południe Praga Północ Rembertów Śródmieście Targówek Ursus Ursynów Wawer Wesoła Wilanów Włochy Wola Żoliborz Licea Ogólnokształcące Publiczne 31915313111256342 12196 Niepubliczne 42615389 28 12242141 Razem 7315306212015363164433237 % udział 57,1466,6740,0050,00 38,1045,000,0052,830,00 75,0050,00100,0066,6733,3317,3914,29 Szkoły Zawodowe Publiczne 826111813 2957 22815 Niepubliczne1261231121 41 18 1 123 Razem 121438142934 70588 1 24018 % udział 100,0 0 42,8631,5821,4337,9361,76 58,570,0012,50100,00 0,0030,0016,67

19 19 Udział procentowy przedszkoli niepublicznych i publicznych, prowadzonych przez podmioty inne niż m.st. Warszawa w edukacji warszawskiej

20 20 Udział procentowy szkół podstawowych niepublicznych i publicznych, prowadzonych przez podmioty inne niż m.st. Warszawa w edukacji warszawskiej

21 21 Udział procentowy gimnazjów niepublicznych i publicznych, prowadzonych przez podmioty inne niż m.st. Warszawa w edukacji warszawskiej

22 22 Udział procentowy liceów niepublicznych i publicznych, prowadzonych przez podmioty inne niż m.st. Warszawa w edukacji warszawskiej

23 23 Udział procentowy szkół zawodowych niepublicznych i publicznych, prowadzonych przez podmioty inne niż m.st. Warszawa w edukacji warszawskiej

24 24 Udział procentowy przedszkoli i szkół niepublicznych i publicznych, prowadzonych przez podmioty inne niż m.st. Warszawa w edukacji warszawskiej Typ szkoły Bemowo Białołęka Bielany Mokotów Ochota Praga Południe Praga Północ Rembertów Śródmieście Targówek Ursus Ursynów Wawer Wesoła Wilanów Włochy Wola Żoliborz Przedszkola Publiczne 21859963171477021374414617500343928388713557124430023391129341189 Niepubliczne 520226290294323450174324102564847163788455323369571149 Razem 27053258407357132371491569182435413402171851942128355556128035051338 % udział 19,2269,4322,1516,519,8710,1910,7139,322,8816,5849,3031,5241,5415,4958,0928,8316,2911,14 Szkoły Podstawowe Publiczne 41604890585465892752628229641176421954432428548130761303890179442421534 Niepubliczne 3362537651348437607 14943040618514261169293220152561 Razem 449651436619793731896889296413254649584926136907424515961110194648031534 % udział 7,474,9211,5616,9813,708,810,0011,259,256,947,0820,6527,5418,3619,827,8111,680,00 Gimnazja Publiczne 2037206133563621232441151725565373929069352333153280363387827581048 Niepubliczne 1305125254052512364503877149634382753099230132 Razem 2167211236084161284942381789615412629779842967191487866397729881180 % udział 6,002,416,9812,9818,432,903,588,139,382,384,9821,3719,968,544,5210,137,7011,19

25 25 Udział procentowy szkół niepublicznych i publicznych, prowadzonych przez podmioty inne niż m.st. Warszawa w edukacji warszawskiej Typ szkoły Bemowo Białołęka Bielany Mokotów Ochota Praga Południe Praga Północ Rembertów Śródmieście Targówek Ursus Ursynów Wawer Wesoła Wilanów Włochy Wola Żoliborz Licea Ogólnokształcące Publiczne 110427436236615319957632140542895817002861562739 44937071771694 Niepubliczne 133283916873661081401 4069 1615399284406569 Razem 12373024014730235656844254154213027170028631777789253341072421763 % udział 10,759,279,749,4110,2715,7915,780,0031,240,00 50,835,01100,0015,769,760,903,91 Szkoły Zawodowe Publiczne 551310579322971478 321743189 27125931529 Niepubliczne 874497951075502 7420 25455 60 73167 Razem 6383554158833721980 10637431114455 60 27133241596 % udział 13,6412,6350,0631,8825,35 69,760,0021,93100,00 0,0021,994,20

26 26 Udział procentowy przedszkoli niepublicznych i publicznych, prowadzonych przez podmioty inne niż m.st. Warszawa w edukacji warszawskiej

27 27 Udział procentowy szkól podstawowych niepublicznych i publicznych, prowadzonych przez podmioty inne niż m.st. Warszawa w edukacji warszawskiej

28 28 Udział procentowy gimnazjów niepublicznych i publicznych, prowadzonych przez podmioty inne niż m.st. Warszawa w edukacji warszawskiej

29 29 Udział procentowy liceów niepublicznych i publicznych, prowadzonych przez podmioty inne niż m.st. Warszawa w edukacji warszawskiej

30 30 Udział procentowy szkół zawodowych niepublicznych i publicznych, prowadzonych przez podmioty inne niż m.st. Warszawa w edukacji warszawskiej

31 31 Tendencje rozwojowe przedszkoli i szkół niepublicznych na terenie m.st. Warszawy – porównanie lat 2003 i 2009 Lp. Typ placówki Przedszkola i szkoły niepubliczne na terenie m. st. Warszawa 20032009 Porównanie roku 2009 do roku 2003 liczba uczniów liczba przedszkoli i szkół liczba uczniów liczba przedszkoli i szkół % l. uczniów % l. przedszkoli i szkół 1 Przedszkola niepubliczne3 5769911 123183311,05184,85 2Przedszkola specjalne1918142,11100,00 3Szkoły podstawowe6 156618 69567141,24109,84 4Szkoły podstawowe specjalne644754117,19100,00 5Gimnazja niepubliczne2 971604 03369135,75115,00 6Gimnazja specjalne101395394,06100,00 7Licea ogólnokształcące5 234819 383100179,27123,46 8Licea ogólnokształcące specjalne00231nowy typ szkoły 9Licea Profilowane003746nowy typ szkoły 10Szkoły zawodowe11 00412112 456122113,20100,83 11Szkoły przysposabiające do pracy00272nowy typ szkoły RAZEM29 12543046 292558158,94129,77

32 32 Wzost liczby uczniów w przedszkolach i szkołach niepublicznych na terenie m.st. Warszawy – porównanie lat 2003 i 2009

33 33 Wzrost liczby przedszkoli i szkół niepublicznych na terenie m.st. Warszawy – porównanie lat 2003 i 2009

34 34 Udział przedszkoli i szkół niepublicznych i publicznych, prowadzonych przez inne podmioty w edukacji warszawskiej Typ szkoły Publiczne Niepubliczne i publiczne prowadzone przez inne podmioty Razem Udział przedszkoli i szkół niepublicznych i publicznych prowadzonych przez inne podmioty w edukacji warszawskiej l. szkółl. uczniów l. szkółl. uczniówl. szkółl. uczniów% l. szkół% l. uczniów Przedszkola32236421190111235124754437,1123,40 Punkty i zespoły przedszkolne 001630716307100,00 Szkoły Podstawowe211662937187702827506325,1811,68 Gimnazja158389617341282314308931,609,58 Licea Ogólnokształcące1384624310194062395564942,2616,90 Liceum Profilowane251389637431176319,3521,21 Technika84125533311481171370128,218,38 Zasadnicze Szkoły Zawodowe 372894515442304811,905,05 Szkoły Policealne45113384111541291228765,1290,78 Ogółem102020588757946564159925245136,2118,44

35 35 Osoby prowadzące przedszkola szkoły i placówki niepubliczne oraz publiczne prowadzone przez inne podmioty niż m.st. Warszawa i lokale, w których prowadzą działalność typ placówki Osoby prowadząceLokale Fundacje i Stowarzyszenia Zgromadzenia i parafie Spółki prawa handlowego Szkoły wyższe Osoby fizyczne Szkoły publiczne prowadzone przez m.st. Warszawa Lokal Miasta Lokal własny Wynajem % udział Przedszkola, szkoły i placówki niepubliczne oraz publiczne prowadzone przez inne podmioty 24,387,5615,431,2351,3926,7016,3620,9935,96

36 36 Osoby prowadzące przedszkola, szkoły i placówki niepubliczne oraz publiczne, prowadzone przez podmioty inne niż m.st. Warszawa

37 37 Podział lokali, w których prowadzą działalność przedszkola, szkoły i placówki niepubliczne oraz publiczne prowadzone przez inne podmioty niż m.st. Warszawa


Pobierz ppt "1. 2 W uchwalonej przez Radę m. st. Warszawy Polityce Edukacyjnej m. st. Warszawy w latach 2008-2012 podkreślono znaczącą rolę szkolnictwa niepublicznego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google