Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przekształcenie biblioteki w szkolne centrum informacji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przekształcenie biblioteki w szkolne centrum informacji."— Zapis prezentacji:

1 Przekształcenie biblioteki w szkolne centrum informacji

2 Stan wyj ś ciowy 01.09.1999 Lokal : wypo ż yczalnia, czytelnia, magazyn – 86,75 m 2 Ksi ę gozbiór : 4 862 woluminy Zbiór kaset wideo : 98 Sprz ę t : telewizor, wideo, magnetofon

3

4 WIZJA …. wspólna dyrekcji i bibliotekarzy Utworzenie nowoczesnego centrum informacji Budowanie pozytywnego wizerunku biblioteki Wdro ż enie komputerowego systemu obs ł ugi wypo ż yczalni Wdra ż anie uczniów do wykorzystywania technologii informacyjnej i komunikacyjnej w pracy w ł asnej Podniesienie jako ś ci pracy szko ł y

5 Krok 1 Zmiana nazwy: Gimnazjalne Centrum Informacji w skrócie GCI Godziny otwarcia: 8 – 16 (wyd ł u ż one o 2 godziny) Powi ę kszenie biblioteki o dodatkowe pomieszczenie: sal ę multimedialn ą – 67,85 m 2 Łą cznie – 154,6 m2

6 Krok 2 Zakup pierwszego komputera Wybór i zakup programu Zakup drukarki pozwalaj ą cej drukowa ć karty katalogowe Obs ł uga programu

7 Krok 3 : opracowanie zbiorów Opracowanie tylko z autopsji (ksi ąż ka, Ksi ę ga Inwentarzowa, rachunek) Pe ł en opis Kody kreskowe naklejane na bie żą co Program w wersji wielostanowiskowej

8

9 Krok 4 : wypo ż yczalnia Tworzenie baza danych czytelników Legitymacje Uruchomienie skomputeryzowanej wypo ż yczalni nast ą pi ł o we wrze ś niu 2004 Brak opcji promocja uczniów

10

11

12 Krok 5 : Udost ę pnienie Katalogów Bibliotecznych w Internecie!

13 Przebudowa czytelni w pracowni ę multimedialn ą Pozyskiwanie sprz ę tu Gromadzenie multimediów Opracowanie regulaminu Wymiana mebli

14 Rok 2000

15 Rok 2001

16

17

18 Rok 1999 x 1 Rok 2000 x 2 + x 1 Rok 2001 x 5 + sta ł e łą cze internetowe Rok 2002 x 6 + x 3 Rok 2004 x 11+ x 6 Rok 2005 x 12 + x 1

19 Strona WWW pa ź dziernik 2004 Dobór tre ś ci Problemy techniczne Promocja biblioteki Rozbudowa strony Administrowanie stron ą

20

21

22

23 Projekt e-szko ł a rok szkolny 2005/06 Wyposa ż enie GCI w sprz ę t przeno ś ny: - 20 laptopów - 6 projektorów multimedialnych - 3 ekrany

24

25

26

27 Zbiory: Ksi ę gozbiór: - 6 115 woluminów Multimedia - 73 wideotek ę - 137 kaset VHS; Stan obecny

28 Sprz ę t : - 12 komputerów stacjonarnych - 20 laptopów - 6 drukarek (3 kolorowe, 1 A3) - 7 projektorów - 2 odtwarzacze DVD - wideo - 3 radioodtwarzacze CD - 2 cyfrowe aparaty fotograficzne - kserokopiarka - 2 skanery - telewizor

29 Sprz ę t techniczny: - Bindownica - Gilotyna - Laminarka - Zgrzewarka do folii

30 Regulaminy Regulamin korzystania z wypo ż yczalni Regulamin korzystania ze sprz ę tu komputerowego Regulamin wypo ż yczania przeno ś nego sprz ę tu komputerowego Regulamin wypo ż yczania projektora multimedialnego Regulamin wypo ż yczania ekranu przeno ś nego Regulamin korzystania z sali multimedialnej

31 Mo ż liwo ś ci jakie Centrum daje u ż ytkownikom : wypo ż yczanie ksi ąż ek korzystanie z ksi ę gozbioru podr ę cznego korzystania z komputera przygotowuj ą c w ł asne opracowanie korzystania z multimediów z Internetu mo ż liwo ść wydrukowania potrzebnych materia ł ów zapisania ich na dyskietce, CD, pen-drivie, wys ł ania mailem, zapisania w sieci kserowania skanowania bindowania, laminowania (nauczyciele)

32 Mo ż liwo ś ci jakie daje Centrum u ż ytkownikowi grupowemu mo ż liwo ść prowadzenia zaj ęć lekcyjnych z wykorzystaniem multimediów spotkania klubów zainteresowa ń ogl ą dania filmów na du ż ym ekranie udost ę pnianie mobilnych zestawów do klasopracowni

33

34

35

36 1.U ś wiadamianie – Bezpieczny Internet 2.Blokowanie – Cenzor 3.Kontrola Bezpiecze ń stwo uczniów

37

38 Ma ł a poligrafia na potrzeby szko ł y: przygotowujemy dyplomu, zaproszenia, plakaty, materia ł y na wystawy, opracowujemy i oprawiamy dokumentacj ę szkoln ą bindujemy, skanujemy, laminujemy, archiwizujemy materia ł y elektroniczne

39

40 …. nie samymi komputerami czytelnik ż yje….

41 Happening nawo ł uj ą cy do czytania

42 Zbiórka makulatury Prawie 5 ton !

43 Wystawa starej ksi ąż ki

44 Fraszka o bibliotece Gminny konkurs literacki Gościu siądź pod mym regałem I odpocznij sobie, Nie dojedzie Cię tu lenistwo Przyrzekam ja Tobie

45 Harry Potter Powiatowy konkurs czytelniczy

46 Bale charytatywne 3,5 tysiąca na książki…!

47 Co dalej…? Dalej budujemy Centrum


Pobierz ppt "Przekształcenie biblioteki w szkolne centrum informacji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google