Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ 1 IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ REGULAMIN, PRZEPISYIGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ REGULAMIN, PRZEPISY, TEST IGRZYSKA MŁODZIEŻY.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ 1 IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ REGULAMIN, PRZEPISYIGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ REGULAMIN, PRZEPISY, TEST IGRZYSKA MŁODZIEŻY."— Zapis prezentacji:

1

2 IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ 1 IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ REGULAMIN, PRZEPISYIGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ REGULAMIN, PRZEPISY, TEST IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ REGULAMIN, PRZEPISY mgr Marcin Cieluch mgr Marcin Cieluch 2004 r. 2004 r.Start

3 IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ 2 RegulaminPrzepisyTest KONIEC

4 IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ 3 REGULAMIN OGÓLNY MAŁOPOLSKIEGO SYSTEMU WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO MENU DALEJ

5 IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ 4 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin określa zasady przeprowadzania zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży na terenie województwa małopolskiego, organizowanych przez Szkolny Związek Sportowy. DALEJ WRÓĆ

6 IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ 5 CELE I ZADANIA 1. Zawody szkolne i międzyszkolne stanowią integralną część ogólnopolskiego systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży. 2. Aktywne uczestniczenie dzieci i młodzieży w zawodach sportowych stanowi: a) kontynuację celów i zadań wychowania fizycznego i zdrowotnego b) przeciwdziałanie postępującym zjawiskom patologii społecznej c) popularyzowanie i upowszechnianie sportu d) możliwości tworzenia każdemu uczniowi warunków do czynnego uczestniczenia w różnych formach aktywności sportowej e) możliwość intensyfikacji działalności, oceny pracy i osiągnięć szkół i klubów sportowych współpracujących ze szkołami WRÓĆ DALEJ

7 IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ 6 ORGANIZATORZY 1. Ogólne kierownictwo nad całością systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży zawartego w załączonym kalendarzu zawodów sprawuje Małopolski Szkolny Związek Sportowy w Krakowie. 2. Bezpośrednimi organizatorami zawodów są: a) w szkole - Szkolny, Uczniowski Klub Sportowy b) w gminie (w mieście) - Zarząd Gminny Szkolnego Związku Sportowego, Gminny Organizator Sportu w porozumieniu z nauczycielami wychowania fizycznego i z samorządem lokalnym c) w powiecie - Powiatowy Szkolny Związek Sportowy, a tam gdzie nie został on powołany - Szkolny, Uczniowski Klub Sportowy lub osoba upoważnio­na przez Małopolski Szkolny Związek Sportowy w Krakowie - w porozu­mieniu ze Starostwem Powiatowym d) w rejonie - Rejonowy Organizator Sportu wspólnie z Powiatowymi Szkol­nymi Związkami Sportowymi e) w województwie - Małopolski Szkolny Związek Sportowy wspólnie z Powiatowymi Szkolnymi Związkami Sportowymi. WRÓĆ DALEJ

8 IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ 7 ORGANIZATORZY c.d. 3. Na wszystkich szczeblach organizacji zawodów organizatorzy winni dążyć do prowadzenia całorocznej działalności umożliwiającej każdemu uczniowi udział we współzawodnictwie sportowym. Zawody sportowe winny być przeprowadzane w różnych dyscyplinach sportowych, zgodnie z zainteresowaniami dzieci i młodzieży oraz zapotrzebowaniem środowiska. WRÓĆ DALEJ

9 IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ 8 ORGANIZATORZY c.d. 4. Do obowiązków organizatora należy: a) opracowanie szkolnego, gminnego, powiatowego, rejonowego kalendarza zawodów sportowych b) powiadamianie zainteresowanych szkół o terminie i miejscu zawodów sportowych c) zapewnienie obsady sędziowskiej, protokołów zawodów, przygotowanie obiektów sportowych, zabezpieczenie sprzętu sportowego i niezbędnych przyrządów pomiarowych d) zorganizowanie odpowiedniej oprawy zawodów (dekoracja, uroczyste otwar­cie i zakończenie zawodów, przygotowanie nagród, zaproszenie gości itp.) e) po zakończeniu zawodów sportowych w ciągu 5 dni opracowanie i rozesła­nie komunikatów końcowych do: zainteresowanych szkół - z zawodów wszystkich szczebli Powiatowych SZS - z zawodów gminnych Rejonowych Organizatorów Sportu - z zawodów powiatowych Małopolskiego SZS z zawodów powiatowych (w dyscyplinach, w których nie przeprowadzane są eliminacje rejonowe) i z zawodów rejonowych WRÓĆ DALEJ

10 IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ 9 UCZESTNICTWO 1. W zawodach szczebla gminnego i powiatowego reprezentanci szkół startują wg ustaleń regulaminów i kalendarzy gminnych i powiatowych. 2. W zawodach rejonowych i w finałach wojewódzkich prawo startu mają reprezentanci powiatów zgodnie z ustaleniami regulaminów szczegółowych. 3. Prawo reprezentowania szkoły w roku szkolnym 2003/04 mają uczniowie, którzy rozpoczęli naukę w tej szkole nie później niż l października 2003 roku. 4. O udziale drużyn - zawodników w następnym szczeblu zawodów decyduje start w zawodach niższego szczebla. 5. We wszystkich dyscyplinach drużynowych zespół składa się z uczniów jednej szkoły (bez prawa kooptacji). 6. Wiek startujących jest określony w regulaminach szczegółowych. 6. Wiek startujących jest określony w regulaminach szczegółowych. WRÓĆ DALEJ

11 IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ 10 UCZESTNICTWO c.d. 7. W zawodach sportowych we wszystkich grupach wiekowych prawo startu ma młodzież ucząca się w szkołach dziennych bez względu na przynależność klubową. 8. W zawodach rejonowych i w finałach wojewódzkich w dyscyplinach zespołowych szkoła może być reprezentowana tylko przez jedną drużynę. 9. Do zawodów sportowych - drużyny, zawodnicy zgłaszani są na imiennych li­stach, podpisanych przez dyrekcję szkoły i opiekuna - nauczyciela wychowania fizycznego. 10. Każdy uczestnik zawodów musi posiadać ważną legitymację szkolną. 11. Do zawodów sportowych dopuszczeni są uczniowie bez dodatkowych badań lekarskich, posiadający grupę dyspanseryjną A lub B, uczestniczący czynnie w zajęciach wychowania fizycznego i wymienieni na zgłoszeniach szkoły. 12. Młodzież ma prawo startu tylko w zawodach jednej kategorii wiekowej. Wykluczony jest start zawodnika młodszego w starszej kategorii. WRÓĆ DALEJ

12 IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ 11 UCZESTNICTWO c.d. 13. Nauczyciele - opiekunowie młodzieży uczestniczącej w zawodach wszystkich szczebli mają obowiązek dopilnować, aby w ceremoniach otwarcia zawodów młodzież brała udział w strojach sportowych. Nie stosowanie się do tego zalecenia może spowodować niedopuszczenie przez organizatora zespołów do udziału w zawodach. 14. Niesportowe zachowanie się uczestników zawodów, opiekunów i osób towarzyszących drużynom uczestniczącym w zawodach wszystkich szczebli może być przyczyną niedopuszczenia zespołów do dalszych rozgrywek. 15. Na bezpośrednich organizatorów zawodów - w przypadku żądania nauczycieli - opiekunów drużyn zainteresowanych - nakłada się obowiązek przeprowadzenia szczegółowej weryfikacji zawodników. WRÓĆ DALEJ

13 IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ 12 PUNKTACJA W DYSCYPLINACH ZESPOŁOWYCH Za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje 3 punkty w piłce nożnej, w pozostałych 2 punkty; za remis 1 pkt., za przegraną 0 pkt. O kolejności miejsc we wszystkich grach decyduje kolejno: a) większa liczba zdobytych punktów b) wynik bezpośredniego spotkania przy 2-ch zespołach z jednakową ilością punktów c) mała tabela przy 3-ch zespołach z jednakową ilością punktów d) lepsza różnica zdobytych bramek, setów, koszy e) większa ilość zdobytych bramek, punktów, koszy. WRÓĆ DALEJ

14 IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ 13 ZASADY FINANSOWANIA 1. Koszty organizacji zawodów na szczeblu gminnym i powiatowym pokrywają Gminne, Powiatowe SZS ze środków samorządowych. 2. Koszty organizacyjne zawodów rejonowych i finałów wojewódzkich pokrywa Małopolski Szkolny Związek Sportowy w Krakowie ze środków Urzędu Marszałkowskiego i Ministerstwa Edukacji i Sportu (poprzez Zarząd Główny SZS). 3. Koszty udziału w zawodach (transport, wyżywienie) na poszczególnych szczeblach zawodów pokrywają zainteresowane szkoły. WRÓĆ DALEJ

15 IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ 14NAGRODY 1. W zawodach gminnych i powiatowych nagrody przydzielane są wg ustalonych dla tych zawodów regulaminów. 2. W zawodach rejonowych za miejsca I-VI indywidualnie i drużynowo przyznawane będą dyplomy i w miarę posiadanych możliwości finansowych za I miejsce puchary. 3. W finałach wojewódzkich za miejsca I-III indywidualnie i drużynowo wręczane będą dyplomy i medale, a za miejsca IV-VI dyplomy. Drużyny za miejsca I-III otrzymują też pamiątkowe puchary. WRÓĆ DALEJ

16 IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ 15 OGÓLNE ZASADY ORGANIZOWANIA ROZGRYWEK W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH Rozgrywki w zespołowych grach sportowych: koszykówce, piłce siatkowej, piłce ręcznej, piłce nożnej i unihokeju można organizować na kilka różnych sposobów, w zależności od liczby zgłoszonych drużyn, czasu jakim się dysponuje na przeprowadzenie rozgrywek, liczby boisk, itp. Najczęściej stosowane są dwa główne systemy rozgrywek: - pucharowy - pucharowy - "każdy z każdym - "każdy z każdym Pewną modyfikacją system u pucharowego jest system "do dwóch przegranych". "do dwóch przegranych". Stosuje się też system mieszany, będący praktycznie połączeniem zasad systemów pucharowego i "każdy z każdym". Wiele zasad stosowanych w omawianych systemach może odnosić się nie tylko do rozgrywek w grach zespołowych. Wiele z nich ma zastosowanie także w różnego rodzaju dyscyplinach i konkurencjach indywidualnych. Stosuje się też system mieszany, będący praktycznie połączeniem zasad systemów pucharowego i "każdy z każdym". Wiele zasad stosowanych w omawianych systemach może odnosić się nie tylko do rozgrywek w grach zespołowych. Wiele z nich ma zastosowanie także w różnego rodzaju dyscyplinach i konkurencjach indywidualnych. WRÓĆ DALEJ

17 IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ 16 SYSTEM PUCHAROWY Stosowany jest przy dużej liczbie drużyn i braku możliwości zorganizowania dostatecznej liczby spotkań. Polega on, najogólniej mówiąc, na tym, że wszystkie zgłaszane drużyny zestawia się (losowanie) w pary. Stosowany jest przy dużej liczbie drużyn i braku możliwości zorganizowania dostatecznej liczby spotkań. Polega on, najogólniej mówiąc, na tym, że wszystkie zgłaszane drużyny zestawia się (losowanie) w pary. Przegrywające drużyny odpada ją, wygrywające znów tworzą pary i tak aż do momentu, kiedy zostają tylko dwie drużyny, które rozgrywają finał. Przegrywające drużyny odpada ją, wygrywające znów tworzą pary i tak aż do momentu, kiedy zostają tylko dwie drużyny, które rozgrywają finał. SYSTEM "DO DWÓCH PRZEGRANYCH" System ten jest znacznie sprawiedliwszy od pucharowego, ponieważ drużyna przegrywająca raz w eliminacjach otrzymuje jeszcze jedną szansę. System ten jest znacznie sprawiedliwszy od pucharowego, ponieważ drużyna przegrywająca raz w eliminacjach otrzymuje jeszcze jedną szansę. WRÓĆ DALEJ

18 IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ 17 SYSTEM "KAŻDY Z KAŻDYM" System ten polega na tym, że zawodnicy (drużyny) spotykają się każdy z każdym 1 raz lub 2 razy (mecz i rewanż). Jest to system najbardziej sprawiedliwy, umożliwia bowiem zawodnikowi lub drużynie pełne wykazanie swych możliwości w walce ze wszystkimi rywalami. Jest on jednak możliwy do zastosowania przy niewielkiej liczbie zawodników (drużyn) i dostatecznej liczbie terminów na rozgrywki. Aby obliczyć ile spotkań odbędzie się, trzeba pomnożyć liczbę drużyn przez taką samą liczbę minus l oraz wynik podzielić przez 2. Na przykład przy 8 drużynach obliczenie to wygląda następująco: 8 x (8-1) = 8x7 = 56/2 = 28 8 x (8-1) = 8x7 = 56/2 = 28 WRÓĆ MENU

19 IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ 18 PRZEPISY MINI GIER ZESPOŁOWYCH I WYBRANYCH KONKURENCJI SPORTOWYCH MINI KOSZYKÓWKA MINI KOSZYKÓWKA MINI SIATKÓWKA MINI SIATKÓWKAMINI SIATKÓWKAMINI SIATKÓWKA MINI PIŁKA RĘCZNA MINI PIŁKA RĘCZNA MINI PIŁKA NOŻNA MINI PIŁKA NOŻNA UNIHOKEJ BIEGI PRZEŁAJOWE INDYWIDUALNE BIEGI PRZEŁAJOWE INDYWIDUALNE SZTAFETOWE BIEGI PRZEŁAJOWE SZTAFETOWE BIEGI PRZEŁAJOWE TENIS STOŁOWY – INDYWIDUALNY TENIS STOŁOWY – INDYWIDUALNY SZACHY TENIS STOŁOWY – DRUŻYNOWY TENIS STOŁOWY – DRUŻYNOWY MENU CZWÓRBÓJ LEKKOATLETYCZNY CZWÓRBÓJ LEKKOATLETYCZNY

20 IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ 19 MINI KOSZYKÓWKA a) Uczestnictwo Zespól liczy 10-12 zawodników. Zespól liczy 10-12 zawodników. b) Przepisy gry Zawody rozgrywane są piłką Nr 5, kosze na wysokości 305 cm, na pełnowymiarowym boisku – 26m.x14 m. Zawody rozgrywane są piłką Nr 5, kosze na wysokości 305 cm, na pełnowymiarowym boisku – 26m.x14 m. Czas gry: Zawody składać się będą z czterech kwart po 6 minut, przy czym pierwsza i druga kwarta stanowią połowę spotkania, przerwy między pierwszą i drugą kwartą oraz trzecią i czwartą wynoszą l minutę, zaś przerwa po drugiej kwarcie 5 minut. DALEJ PRZEPISY

21 IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ 20 MINIKOSZYKÓWKA c.d. Mierzący czas zatrzymuje zegar: - przy każdym faulu i błędzie, - na wykonywanie rzutu osobistego, - na koniec każdej części gry, - na przerwę na żądanie trenera, - z powodu kontuzji zawodnika, - gdy sędzia wyraźnie sygnalizuje do stolika, że należy zatrzymać czas. Wprowadzenie piłki do gry: - po błędzie lub przewinieniu nie karanym rzutami wolnymi piłka wprowadzana będzie do gry spoza boiska w miejscu najbliższym popełnienia wykroczenia, tak na liniach bocznych, jak i na końcowych, - włączenie czasu następuje po dotknięciu piłki przez zawodnika będącego na boisku. DALEJ WRÓĆ

22 IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ 21 MINIKOSZYKÓWKA c.d. OBOWIĄZUJĄ PRZEPISY: a) przepis o 3 sekundach, b) przepis o 5 sekundach, c) przepis o powrocie piłki na pole obrony, d) przepis o 4 przewinieniach drużyny. Zawodnik faulowany podczas rzutu do kosza w przypadku zaliczenia punktów nie wykonuje dodatkowego rzutu. Przerwy na żądanie trenerów będą wynosić 30 sekund i mogą być przyznawane każdej drużynie po jednej w każdej kwarcie, również w dogrywce. Zabrania się stosowania obrony strefowej! Obrona każdy swego" musi być czytelna. DALEJ WRÓĆ

23 IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ 22 MINIKOSZYKÓWKA c.d. DOGRYWKI W przypadku, gdy po upływie czasu gry wynik meczu zostaje nie rozstrzygnięty, zarządza się trzy minuty dogrywki. Jeśli to nie przyniesie rezultatu zarządza się kolejne dogrywki. W dogrywce mogą brać udział dowolni zawodnicy, mogą też być przeprowadzone zmiany z ławki. W dogrywce nie mogą brać udziału zawodnicy, którzy w czasie meczu popełnili 5 przewinień osobistych lub zostali zdyskwalifikowani. W przypadku wyraźnego przewinienia w czasie gry zawodnika lub trenera świadczącego o niesportowym zachowaniu, przewinienie takie będzie karane dwoma rzutami osobistymi bez gry, a piłka dodatkowo po drugim rzucie przyznana zostanie drużynie wykonującej rzuty i zostanie wprowadzona do gry spoza linii bocznej, na środku boiska. DALEJ WRÓĆ

24 IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ 23 MINIKOSZYKÓWKA c.d. ZMIANY ZAWODNIKÓW Każdy zawodnik może wystąpić tylko w dwóch kwartach. W pierwszej i drugiej kwarcie biorą udział dwie różne piątki i nie wolno dokonywać zmian. W trzeciej i czwartej kwarcie można dokonywać zmiany. Drużyny w zawodach powinny posiadać dwa komplety strojów (jasny i ciemny) z numerami z przodu i z tyłu. Drużyna, która jest na pierwszym miejscu w terminarzu powinna wystąpić w stroju jasnym. Drużyny w zawodach powinny posiadać dwa komplety strojów (jasny i ciemny) z numerami z przodu i z tyłu. Drużyna, która jest na pierwszym miejscu w terminarzu powinna wystąpić w stroju jasnym. Ze względów estetycznych dziewczęta i chłopcy biorący udział w meczu muszą obowiązkowo mieć koszulki włożone do spodenek. Zawody na boisku i przy stolikach prowadzić będą sędziowie młodzieżowi. DALEJ WRÓĆ

25 IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ 24 MINIKOSZYKÓWKA c.d. Przed meczem należy dostarczyć sekretarzowi zawodów składy drużyn napisane wyraźnym pismem. Z drużyną na ławce będą mogły przebywać jedynie osoby wpisane do protokołu zawodów (2 osoby). Jeżeli zostaną stwierdzone przypadki łamania zasad kultury sportowej, może nastąpić wykluczenie z zawodów osoby dopuszczającej się takiego czynu, a będącej w czasie zawodów opiekunem drużyny wpisanym do protokołu. Może też nastąpić wykluczenie całej drużyny z turnieju. W przypadku kwestii spornych związanych z regulaminem, rozstrzygnięć dokonuje organizator zawodów. c) Punktacja - jak w regulaminie ogólnym. WRÓĆ PRZEPISY

26 IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ 25 MINI PIŁKA SIATKOWA a) Uczestnictwo Igrzyska rejonowe i wojewódzkie rozgrywane będą czwórkami. W skład zespołu wchodzi 10 zawodników, z tym że: - w pierwszym secie gra 4 zawodników + 1 rezerwowy, - w drugim secie pozostałych 4 zawodników (+1 rezerwowy), (+1 rezerwowy), - w trzecim secie rozgrywanym w przypadku remisu w setach, gra dowolna czwórka, wyznaczona z dziesiątki z dowolnymi zmianami. DALEJ PRZEPISY

27 IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ 26 MINI PIŁKA SIATKOWA c.d. b) Przepisy gry Zawody rozgrywane są zgodnie z przepisami PZPS. Wymiary boiska: 7 x 14 m. Wysokość siatki: 215 cm - chłopcy; 205 cm - dziewczęta. Gra się do dwóch wygranych setów. Sety rozgrywane są tie breakiem do 25 pkt., trzeci set do 15 pkt. Każdy zespół może wykorzystać dwa czasy po 30 sek. w każdym secie. Zawodnikowi zagrywającemu nie wolno blokować i atakować. Zawody rozgrywane są mini piłkami nr 4. c) Punktacja - jak w regulaminie ogólnym. WRÓĆ PRZEPISY

28 IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ 27 MINI PIŁKA RĘCZNA a) Uczestnictwo Zespół liczy 12 zawodników. b) Przepisy gry Zawody rozgrywane są zgodnie z przepisami PZPR z ułatwieniami: - na boisku może znajdować się łącznie z bramkarzem 7 zawodników, - można grać na boisku o zmniejszonych wymiarach zachowując odpowiednie proporcje: 32 x 16, 34 x 17, 36 x 18. Piłka do mini piłki ręcznej. Czas gry 2 x 12,5 min. + 5 min. przerwy. W czasie turnieju można skracać czas gry na 2 x 7,5 min. Opiekun drużyny może poprosić o 1-minutowy czas w każdej połowie meczu. c) Punktacja - jak w regulaminie ogólnym. PRZEPISY

29 IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ 28 MINI PIŁKA NOŻNA 7-mki piłkarskie" a) Uczestnictwo Zespół liczy 12 zawodników. b) Przepisy gry Zawody rozgrywane zgodnie z przepisami PZPN z ułatwieniami: zespól składa się z 6 zawodników w polu + bramkarz, ' boisko trawiaste 50 - 60 x 30 - 40 m, bramki 5 x 2 m (trampkarskie), czas gry 2 x 15 min. + 5 min. przerwa, obowiązujące obuwie - korkotrampki, lanki (nie dopuszczane jest obuwie z korkami wkręcanymi), piłka Nr 4, bramkarz może chwytać piłkę rękami tylko w polu karnym o wymiarach 11 x 16 m, gra bez spalonego", rzut karny wykonuje się z 9 m. zmiany dowolne. c) Punktacja - jak w regulaminie ogólnym. PRZEPISY

30 IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ 29 INDYWIDUALNE BIEGI PRZEŁAJOWE a) Uczestnictwo Zasady przeprowadzania eliminacji powiatowych ustalają Powiatowe SZS. Do finałów wojewódzkich igrzysk awansuje po 8 najlepszych zawodników/czek z igrzysk powiatowych z klas IV, 8 z klas V, 8 z klas VI. Młodzież może startować w obuwiu z kolcami. Powiaty przesyłają zgłoszenia startującej młodzieży (wg limitów regulaminowych) na listach, najpóźniej do dwóch dni przed terminem zawodów - do biura Małopolskiego SZS. Kierownik reprezentacji powiatu na l godzinę przed rozpoczęciem zawodów dostarcza do biura zawodów dokładnie wypełnione zgłoszenie (wg wcześniej przesianej listy zgłoszeń) startujących. b) Program zawodów Zawody odbywają się w formie indywidualnej dla dziewcząt 800 m i dla chłopców 1000 m. Przed biegiem młodzież otrzymuje karty startowe, które oddaje na mecie po biegu. c) Punktacja Punktacja indywidualna wg zajętych miejsc. PRZEPISY

31 IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ 30 SZTAFETOWE BIEGI PRZEŁAJOWE a) Uczestnictwo W zawodach biorą udział uczniowie ze szkół podstawowych, z klas IV, V, VI. Do finałów wojewódzkich awansują po 2 drużyny z powiatów - dziewcząt i chłopców (łącznie 4 drużyny). Drużyna składa się z reprezentacji szkół - 9 zawodników, w tym 3 uczniów (uczennice) z klas IV, 3 z kl. V, 3 z kl. VI (rocznikowo). Kolejność biegów jest następująca: I - II - III zmiana - uczniowie/uczennice klas IV, IV - V - VI zmiana - uczniowie/uczennice klas V, VII - VIII - IX zmiana - uczniowie/uczennice klas VI. Powiaty przesyłają zgłoszenia startujących w zawodach sztafet, najpóźniej do dwóch dni przed terminem zawodów - do biura Małopolskiego SZS. Kierownik reprezentacji powiatu na l godzinę przed rozpoczęciem zawodów dostarcza do biura zawodów dokładnie wypełnione zgłoszenie (wg wcześniej przesłanej listy zgłoszeń) startujących. DALEJ PRZEPISY

32 IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ 31 SZTAFETOWE BIEGI PRZEŁAJOWE c.d. b) Program Dziewczęta startują na dystansie 9 x 800 m, chłopcy 9 x 1000 m. c) Sposób przeprowadzenia zawodów Biegi rozegrane zostaną w formie sztafet, zawodnicy startujący na pierwszej zmianie biegną ze startu wspólnego. Strefa zmian wynosi 20 m. Młodzież biegnąca na I zmianie (rozpoczynająca bieg) - biega w obuwiu bez kolców. d) Punktacja - wg kolejności zajętych miejsc WRÓĆ PRZEPISY

33 IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ 32 CZWÓRBÓJ LEKKOATLETYCZNY a) Uczestnictwo W zawodach startują reprezentacje szkół podstawowych oddzielnie dziewcząt i chłopców. Reprezentacja składa się z 6 dziewcząt i 6 chłopców. Do finałów wojewódzkich awansują po 2 zespoły z zawodów rejonowych, w tym z rejonu Kraków Miasto - 4 zespoły. Razem 14 drużyn dziewcząt i 14 drużyn chłopców. Reprezentacje szkół zgłaszają się do zawodów rejonowych i finałów wojewódzkich po wcześniejszym przesłaniu do Rejonowych Organizatorów Sportu i do biura Małopolskiego SZS zgłoszenia. b) Program zawodów b) Program zawodów Bieg 60 m. Rzut piłeczką palantową (do 150 g). Bieg dla dziewcząt 600 m, dla chłopców 1000 m. Skok w dal ze strefy. DALEJ PRZEPISY

34 IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ 33 CZWÓRBÓJ LEKKOATLETYCZNY c.d. c) Sposób przeprowadzenia zawodów Będzie ustalony w zależności od ilości zgłoszonych drużyn. Kolejność rozgrywania konkurencji jest dowolna, z tym, że bieg długi musi być rozgrywany jako ostatnia konkurencja. 60 m Bieg będzie rozgrywany w seriach na czas. Zawodnicy startują z bloków i winni biec po przydzielonym im torze od startu do mety. Zawodnik zostaje wyeliminowany z biegu po trzecim falstarcie zachowując prawo startu w następnych konkurencjach. Skok w dal Strefa jest częścią rozbiegu, posypana kredą. Szerokość strefy równa się szerokości rozbiegu, a długość wynosi 100 cm. Końcem strefy powinna być belka z plasteliną. W skład strefy nie wchodzi plastelinA. Każdy zawodnik ma prawo do 3 prób. Pomiaru dokonujemy od najbliższego śladu zostawionego przez czubek buta w strefie. Jeżeli zawodnik odbije się przed strefą, pomiaru dokonujemy od początku strefy. WRÓĆ DALEJ

35 IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ 34 CZWÓRBÓJ LEKKOATLETYCZNY c.d. Rzut piłką palantową Rzuty wykonuje się w dowolny sposób prawą lub lewą ręką, z miejsca lub z rozbiegu. Każdy startujący zawodnik ma prawo do wykonania jednego rzutu próbnego, a następnie trzech rzutów w konkursie. Odległość uzyskaną przez zawodnika ocenia sędzia z dokładnością do 0,5 m. Liczy się najlepszy rezultat. Pomiaru dokonuje się w linii prostopadłej do osi rzutu na niekorzyść zawodnika. 600 m i 1000 m Biegi rozgrywane są w seriach na czas. WRÓĆ DALEJ

36 IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ 35 CZWÓRBÓJ LEKKOATLETYCZNY c.d. d) Punktacja Wyniki przelicza się na punkty wg tabel czwórbojowych. Suma osiągniętych punktów za cztery konkurencje daje ostateczny rezultat każdego zawodnika. Na wynik drużyny składają się końcowe rezultaty 5 najlepszych zawodników (z 6 startujących). W przypadku równej liczby punktów uzyskanych przez dwie lub więcej szkół przyznaje się miejsca dzielone. Przy jednakowej liczbie punktów uzyskanych przez szkoły zajmujące miejsca I - III o wyższej lokacie decyduje wynik w 4-boju najlepszego zawodnika/czki. WRÓĆ PRZEPISY

37 IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ 36 UNIHOKEJ a) Uczestnictwo Drużynę stanowią uczniowie/uczennice jednej, szkoły podstawowej występujący w kategorii wiekowej igrzysk. Zespół składa się z maksymalnie 12 zawodników, w tym 5 grających na boisku i 7 rezerwowych, oddzielnie dziewcząt, oddzielnie chłopców. Do finałów wojewódzkich awansuje po l drużynie dziewcząt i chłopców z przeprowadzonych zawodów powiatowych. Natomiast z Krakowa Miasta i powiatu nowotarskiego awansują po 2 drużyny (oddzielnie dziewcząt i chłopców). PRZEPISY DALEJ

38 IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ 37 UNIHOKEJ c.d. b) Sposób przeprowadzenia zawodów Zawody rozgrywane są zgodnie z przepisami PFU-F. Wymiary boiska 20 x 40 m, bramek 160 x 115 cm, pole bramkarskie 3 x 1,5 m. Czas gry 2x5-10 min. Przerwa między tercjami 2-5 min. (zgodnie z ustaleniami organizatora). Drużynie przysługuje w meczu czas - 30 sekund. Bramkarza obowiązuje strój bramkarski z kaskiem, bez kija. System zawodów uzależniony jest od ilości zgłoszonych drużyn. W finale wojewódzkim obowiązuje podział na grupy - jak w grach zespołowych. c) Punktacja - jak w regulaminie ogólnym. WRÓĆ PRZEPISY

39 IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ 38 TENIS STOŁOWY - DRUŻYNOWY a) Uczestnictwo Zawody rozgrywane są zgodnie z przepisami PZTS. W zawodach biorą udział drużyny dziewcząt i chłopców. Drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły podstawowej. Zespół liczy 2 dziewczynki (+ l rezerwowa) lub 2 chłopców (+ l rezerwowy). Do gry dopuszcza się 3-go zawodnika/czkę, który/a ma prawo gry w deblu, w czasie rozgrywania meczu. b) Sposób przeprowadzenia zawodów Igrzyska rejonowe i wojewódzkie rozgrywane będą wg zasad obowiązujących w grach zespołowych (P-R-W), z tym że: do igrzysk rejonowych awansują po 2 drużyny z igrzysk powiatowych (I-II m), do finałów igrzysk wojewódzkich awansują po 2 drużyny z zawodów rejonowych (I-II m). System rozgrywek uzależniony jest od liczby uczestniczących drużyn. Mecz rozgrywany jest do 3 wygranych spotkań PRZEPISY

40 IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ 39 TENIS STOŁOWY - INDYWIDUALNY a) Uczestnictwo Do igrzysk rejonowych awansuje po 6 zawodników/czek z finałów powiatowych. Do finałów wojewódzkich awansuje po 6 zawodników/czek z zawodów rejonowych, z rejonu Kraków Miasto po 10. Razem w każdym turnieju finałowym startuje po 40 zawodników/czek. b) Program Zawody rozgrywane są zgodnie z przepisami PZTS Program oraz system rozgrywania zawodów zostanie ustalony po weryfikacji zawodników. PRZEPISY

41 IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ 40 SZACHY a) Uczestnictwo Prawo gry w turnieju finałowym mają uczniowie (uczennice) szkół podstawowych urodzeni w roku 1991 i młodsi, wyłonieni w zawodach powiatowych - po 4 dziewczęta i 4 chłopców z powiatu. Z zawodów Krakowa Miasta - dopuszcza się udział 8 dziewcząt i 8 chłopców. Warunkiem dopuszczenia do zawodów jest pisemne zgłoszenie przez Powiatowy SZS na adres Małopolskiego SZS oraz okazanie organizatorowi przed zawodami ważnej legitymacji szkolnej. Osoby, które nie dopełnią tego warunku mogą być dopuszczone do gry wyłącznie od drugiej rundy. b) Program zawodów Zawody rozgrywane będą w formie indywidualnej (osobno w grach dziewcząt i chłopców) systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund. Tempo gry - 15 minut na partię dla zawodnika. O miejscu zawodnika decyduje kolejno: liczba punktów, średni Buchholz, pełny Buchholz, progresja większa ilość zwycięstw, progresja z odrzuceniem I rundy (i ew. kolejnych rund). PRZEPISY


Pobierz ppt "IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ 1 IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ REGULAMIN, PRZEPISYIGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ REGULAMIN, PRZEPISY, TEST IGRZYSKA MŁODZIEŻY."

Podobne prezentacje


Reklamy Google