Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna"— Zapis prezentacji:

1 Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna
Wprowadzenie.

2 Języki informacyjno-wyszukiwawcze JIW
Język informacyjno-wyszukiwawczy to sztuczny, czyli celowo przez kogoś zbudowany system językowy, składający się z określonego zbioru znaków i reguł posługiwania się nimi, służący do opisywania cech treściowych dokumentów i umożliwiający wyszukiwanie tych dokumentów na podstawie uprzednio przygotowanych charakterystyk.

3 Rodzaje JIW o słownictwie paranaturalnym o słownictwie sztucznym
język haseł przedmiotowych język słów kluczowych język deskryptorowy oparty na tezaurusach o słownictwie sztucznym języki klasyfikacyjne (klasyfikacje piśmiennictwa: biblioteczne, biblioteczno-bibliograficzne, dokumentacyjne)

4 Pojęcie klasyfikacji Klasyfikacja (od łac. classis - część, klasa, facio – czynić, robić) jest to logiczny podział pewnego zbioru elementów na podzbiory (klasy podziału).

5 Podział logiczny Jest to podział pewnej dziedziny (zbioru),
który spełnia warunki: adekwatności - podziałem obejmuje się całą dzieloną dziedzinę (uniwersum podziału) i żaden element uniwersum nie może zostać przez ten podział pominięty rozłączności - każdy element poddanej podziałowi dziedziny może być przyporządkowany tylko jednej klasie podziału (grupie elementów powstałych w wyniku podziału).

6 Struktura klasyfikacji
Strukturę klasyfikacji czyli uporządkowany zbiór klas wyodrębnionych zgodnie z zasadą podziału logicznego nazywamy drzewem klasyfikacyjnym. Klasy wydzielone na pierwszym stopniu podziału uniwersum to klasy (lub działy) główne.

7 Struktura klasyfikacji
Klasa, z której otrzymano klasy dalszego stopnia podziału to klasa macierzysta (węzłowa). Klasy otrzymane z podziału klasy macierzystej to klasy pochodne od niej, podklasy lub klasy podrzędne. Kolejne poziomy podziału uniwersum klasyfikacji to stopnie (szczeble) podziału.

8 Struktura klasyfikacji
Klasy nie podlegające dalszemu podziałowi to klasy końcowe. Klasy wyodrębnione z podziału jednej bezpośrednio nadrzędnej klasy macierzystej nazywają się klasami współrzędnymi. Klasy znajdujące się na tym samym szczeblu podziału, wyodrębnione z różnych klas macierzystych nazywają się klasami równorzędnymi.

9 Struktura klasyfikacji
W strukturze drzewa klasyfikacyjnego wyróżnia się trzy rodzaje podstruktur: gałąź klasyfikacyjną łańcuch klasyfikacyjny szereg klasyfikacyjny

10 Struktura klasyfikacji
Gałąź klasyfikacyjna to klasa węzłowa i wszystkie klasy pochodne otrzymane z jej podziału aż do klas końcowych. Łańcuch klasyfikacyjny to ciąg kolejnych klas zaczynający się od pewnej klasy pochodnej dowolnego stopnia, a kończący klasą węzłową. Szereg klasyfikacyjny to ciąg klas pochodnych tego samego stopnia, otrzymanych z podziału tej samej klasy węzłowej (=ciąg klas współrzędnych).

11 Struktura klasyfikacji
Uniwersum klasyfikacji Drzewo klasyfikacyjne Klasy (działy) główne A ; B ; C ; D A B C D Klasy macierzyste np. B ; B2 Klasy pochodne np. D1 ; D2 B1 B2 B3 B4 D1 D2 Łańcuch klasyfikacyjny np. B22- B2 D221- D22- D2- D Gałąź klasyfikacyjna np. D- D1- D2- D21- D22- D23- D221- D222 B21 B D21 D22 D23 B221 B222 B223 B224 D221 D222 Szereg klasyfikacyjny np. A- B- C- D B1- B2- B3- B4 Klasy końcowe np. D221 - D222

12 Idea klasyfikacji dziesiętnej
Klasyfikacja dziesiętna wykorzystuje jako alfabet czyli tzw. bazę notacyjną zbiór dziesięciu cyfr 0 - 9 Symbol każdej klasy zawiera tyle cyfr, ile szczebli podziału poprzedza tę klasę w strukturze drzewa klasyfikacyjnego Klasy główne są oznaczone symbolami jednocyfrowymi, klasy na drugim stopniu podziału - dwiema cyframi , na trzecim - trzema itd.

13 KDD (10 grudnia 1851– Melvil Dewey
26 grudnia 1931) – bibliotekarz amerykański, twórca klasyfikacji zbiorów bibliotecznych zwanej od jego nazwiska: Klasyfikacją Dziesiętną Deweya.

14 KDD Klasyfikacja Dziesiętna Deweya jest uznawana za pierwszą nowoczesną klasyfikację piśmiennictwa Współcześnie stosowana jest przez ponad bibliotek w 135 krajach świata Na jej podstawie powstała UKD Obranie notacji cyfrowej uniezależnia zarówno KDD jak i UKD od odmiennych alfabetów i języków. Są zrozumiałe na całym świecie.

15 UKD - twórcy Paul-Marie-Ghislain Otlet
(ur. 23 sierpnia 1868 w Brukseli, zm. 10 grudnia 1944 w Brukseli) belgijski naukowiec, twórca informacji naukowej, znanej wcześniej jako bibliografia. Henri-Marie La Fontaine (ur. 22 kwietnia 1854 w Brukseli, zm. 14 maja 1943 tamże) – prawnik belgijski, laureat Pokojowej Nagrody Nobla 1913.

16 UKD Organizacje zarządzające UKD, posiadające prawa autorskie, dokonujące rewizji i nowelizowania tablic: do roku 1992 FID - Międzynarodowa Federacja Dokumentacji od roku 1992 Konsorcjum ds. UKD.

17 Konsorcjum UKD Universal Decimal Classification Consortium – (UDCC) międzynarodowa organizacja odpowiedzialna za UKD, czuwająca nad rozwojem i stosowaniem klasyfikacji. Członkowie : FID oraz wydawcy tablic UKD z Belgii, Holandii, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Japonii. Siedziba : Biblioteka Królewska w Hadze.

18 MRF Master Reference File - okrojona, standardowa wersja UKD utworzona w latach Jest to komputerowa kartoteka wzorcowa zawierająca ok symboli (30% pełnej zawartości tablic) czyli pośrednia wersja tablic. Wersja pełna tablic UKD zawiera symboli z tendencją wzrostową.

19 MRF Plik wzorcowy MRF jest tworzony i modyfikowany przez Konsorcjum UKD Objaśnienia słowne symboli podaje się w nim w języku angielskim W Polsce jest kupowany średnio raz na 10 lat Po przetłumaczeniu jest materiałem źródłowym do opracowania nowych, zaktualizowanych wersji tablic UKD.

20 Budowa UKD UKD dzieli całość wiedzy na 10 działów głównych (pierwszego stopnia) oznaczonych cyframi arabskimi 0 - 9 Każdy z tych działów ulega dalszemu podziałowi na 10 działów drugiego stopnia (znakowanych dwucyfrowo, przez dopisanie do symbolu działu głównego jednej z cyfr od 0 do 9) Działy drugiego stopnia dzieli się na 10 działów trzeciego stopnia i oznacza symbolami trzycyfrowymi itd.

21 Działy główne UKD 0 Dział ogólny 1 Filozofia. Psychologia
2 Religia. Teologia 3 Nauki społeczne. Prawo. Administracja dział wolny 5 Matematyka. Nauki przyrodnicze 6 Nauki stosowane. Medycyna. Nauki techniczne. Rolnictwo 7 Sztuka. Rozrywki. Sport 8 Językoznawstwo. Nauka o literaturze. Literatura piękna 9 Archeologia. Prehistoria. Geografia. Biografie. Historia

22 Schemat rozbudowy symboli głównych UKD
[4] Dział ogólny Filozofia Religia Nauki społeczne Matematyka Nauki Sztuka Językoznawstwo. Archeologia Psychologia Teologia Prawo Nauki stosowane. Rozrywki N. o literaturze Geografia. Administracja przyrodnicze Medycyna Sport Literatura Biografie. N. techniczne piękna Historia Rolnictwo Zag. ogólne Matematyka Astronomia Fizyka Chemia Ogólne zag Mechanika Mechanika Mechanika Drgania. fizyki ogólna cieczy gazów Akustyka Drgania Rezonans Akustyka ciał muzyczna

23 Budowa UKD W ten sposób otrzymuje się podziały:
równoległy (w poziomie) hierarchiczny (w pionie) Na pierwszych szczeblach podziału podaje się zagadnienia ogólne, w głąb podziałów przechodzi się do zagadnień coraz bardziej szczegółowych.

24 Budowa UKD Elementarne jednostki leksykalne UKD noszą nazwę symboli klasyfikacyjnych. Wyróżnia się : symbole główne (autosyntaktyczne - samodzielne składniowo, zawarte w Tablicach głównych) symbole pomocnicze (pełnią funkcje uzupełniające wobec symbolu głównego, są składniowo niesamodzielne - synsyntaktyczne, zawarte w Tablicach pomocniczych)

25 Symbole główne Są wyrażane jedną, dwiema, trzema cyframi lub dłuższym ciągiem cyfr arabskich rozdzielonych kropką (znak delimitacyjny), którą umieszcza się wewnątrz symbolu po każdych trzech cyfrach. Przykłady: 6 Nauki stosowane. Medycyna. Nauki techniczne. Rolnictwo 62 Inżynieria. Technika w ogólności Ogólna budowa maszyn Elektrotechnika Elektroenergetyka Elektrownie Elektrownie parowe Elektrownie wiatrowe

26 Symbole pomocnicze symbole poddziałów wspólnych
symbole poddziałów analitycznych i syntetycznych (specjalnych) znaki łączące (relatory)

27 Poddziały wspólne języka : wskaźnik =… formy : wskaźnik (0…)
miejsca : wskaźnik (1/9) rasy, narodowości, grupy etnicznej : wskaźnik (=…) czasu : wskaźnik “…” podział A/Z i rozbudowa symboli za pomocą * (separatora symbolu UKD i symbolu zapożyczonego spoza UKD) poddziały wspólne z kreską zero : wskaźnik -0… -02 Własności -03 Materiały -04 Relacje, procesy, działania -05 Osoby

28 Poddziały specjalne analityczne z kropką i zerem: wskaźnik .01/.09
analityczne z kreską: wskaźnik -1/-9 syntetyczne: wskaźnik ′ (apostrof) Poddziały specjalne mają ograniczony zakres stosowania, występują wyłącznie w wyznaczonych działach. Poddziały wspólne mają nieograniczony zakres stosowania, mogą występować we wszystkich działach UKD.

29 Znaki łączące + (plus) / (kreska ukośna) : (dwukropek)
:: (dwukropek podwójny) [ ] (nawias kwadratowy)

30 Stosowanie znaków łączących
stosuje się w przypadku łączenia dwóch (lub więcej) nie następujących po sobie symboli UKD; gdy książka omawia kilka zagadnień równorzędnych ](438) Górnictwo i hutnictwo w Polsce .../... stosuje się w przypadku łączenia dwóch (lub więcej) następujących po sobie symboli klas współrzędnych; pozwala skrócić symbol; znaczy od - do 624/627 to: /.459 to:

31 Stosowanie znaków łączących
...:... stosuje się do łączenia symboli, między którymi zachodzi wzajemny stosunek, zależność semantyczna; wyraża relacje symetryczne (odwracalne) - można zmienić kolejność symboli bez zmiany znaczenia całego symbolu złożonego 622:669](438) Wpływ rozwoju górnictwa na rozwój hutnictwa w Polsce ...::... wyraża relację niesymetryczną, jest relatorem nieodwracalnym; wymaga łączenia symboli w ściśle określonej kolejności 343::336 Prawo karne skarbowe 657::339.1 Rachunkowość handlowa

32 Stosowanie znaków łączących
[ ] znak grupowania i włączania; grupuje dwa lub więcej symboli UKD połączonych znakiem + lub : , które jako całość są w pewnej relacji do symbolu znajdującego się poza nawiasem 016:[54+66] Bibliografia w dziedzinie chemii teoretycznej i przemysłowej symbole złożone z plusem i kreską ukośną należy stosować bardzo oszczędnie.

33 Rodzaje symboli proste - pojedynczy symbol główny
37 Oświata. Pedagogika. Wychowanie. Szkolnictwo rozwinięte - symbol główny połączony z jednym lub kilkoma symbolami poddziałów pomocniczych 37(091) Historia wychowania, oświaty i pedagogiki złożone - co najmniej dwa symbole proste lub rozwinięte połączone relatorem : Wycieczki szkolne. Zielone szkoły

34 Przykład klasyfikowania dokumentu
1. Analiza treści dokumentu 4. Przekład słów kluczowych na symbole UKD - znakowanie Stwierdzenie, że dokument omawia prognozowanie rozwoju medycyny i genetyki Przydzielone dokumentowi symbole: 61 Medycyna 575 Genetyka Poddział wspólny (z grupy - 04) Prognozy 5. 2. Sformułowanie charakterystyki wyszukiwawczej przez zapisanie symboli w odpowiednim porządku i dodanie znaku łączącego Charakterystyka słowna w postaci słów kluczowych: Medycyna Genetyka Rozwój Prognozowanie 3. 6. Charakterystyka wyszukiwawcza o postaci : 61:575] 7.

35 Analiza treści dokumentu
Korzystamy z tzw. pomocniczych tekstów metainformacyjnych czyli: przedmowy wstępu spisu treści indeksów streszczenia autorskiego, charakterystyki treści umieszczonej na skrzydełku lub okładce tytułu, podtytułu, tytułów rozdziałów, żywej paginy przypisów bibliografii załącznikowej

36 Wybór symboli Należy używać symboli prostych, jeśli zapewniają one dokładne wyrażenie treści dokumentu Jeżeli pewnego tematu nie można wyrazić symbolem prostym, lecz można dla niego zbudować zarówno symbol rozwinięty, jak i symbol złożony, to należy używać symbolu rozwiniętego Jeżeli ten sam temat można wyrazić za pomocą symbolu rozwiniętego z poddziałem analitycznym i symbolu rozwiniętego z poddziałem wspólnym, to używać należy symbolu rozwiniętego z poddziałem analitycznym. /B. Sosińska-Kalata/

37 Bibliografia 1. Sosińska-Kalata B., Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna : podręcznik. Warszawa : SBP, 1993 2. Stopa A., O treści książek : opracowanie rzeczowe piśmiennictwa. Warszawa : CEBiD, 2002 3. UKD w środowisku komputerowym : praca zbiorowa / pod red. B. Sosińskiej-Kalaty. Warszawa : SBP, 2004 Opracowała Maria Wołoszyn Wydział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów PBW w Rzeszowie


Pobierz ppt "Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna"

Podobne prezentacje


Reklamy Google