Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

STOSOWANIE PODWÓJNEGO DWUKROPKA W UKD (PRAKTYKA BN)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "STOSOWANIE PODWÓJNEGO DWUKROPKA W UKD (PRAKTYKA BN)"— Zapis prezentacji:

1 STOSOWANIE PODWÓJNEGO DWUKROPKA W UKD (PRAKTYKA BN)

2 Stosowanie podwójnego dwukropka - teoretyczny punkt widzenia

3 „Podwójny dwukropek :: może być używany w celu ustalenia kolejności jakichkolwiek dwu (lub więcej) symboli prostych UKD w ramach symbolu złożonego, w szczególności w przypadku stosowania UKD w zautomatyzowanych lub zmechanizowanych systemach informacji, np (100)::002FID Międzynarodowa Federacja Dokumentacji 575::576.3 Cytogenetyka 61::796 Medycyna sportowa” Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna FID 607 : Tablice pomocnicze. I poddziały wspólne (z wyłączeniem tabl. Ie. Poddziały wspólne miejsca) II. Poddziały specjalne / oprac. red. Henryka Golasowska pod kier. Eugeniusza Ścibora. 2 wyd. pełne w jęz. pol. Warszawa : CINTE. Wydaw. Informacyjne, 1982

4 „Podwójny dwukropek, wprowadzony przez FID w 1969 r
„Podwójny dwukropek, wprowadzony przez FID w 1969 r., jest stosowany dla symboli złożonych, których człony nie są odwracalne, ponieważ nie wyrażają wzajemnego stosunku dwóch lub więcej pojęć, ale tworzą nowy symbol dla oznaczenia konkretnego pojęcia, dla którego nie ma w tablicach symbolu prostego, np.: 56::57 Paleobiologia Niekiedy tworzy się w ten sposób dalszy podział danego symbolu głównego, np.: Przemysł. Produkcja rzemieślnicza i przemysłowa ::622 Górnictwo ::66 Przemysł chemiczny ::677 Przemysł włókienniczy” Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna FID 667 / oprac. Jadwiga Czarnecka, Henryk Sawoniak. Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 1988

5 „W tablicy I.b. przedstawione są ogólne zasady stosowania najczęściej wykorzystywanych znaków łączących, tj. znaków : (dwukropek) i :: (dwukropek podwójny). Wyrażają one zależności semantyczne między dwoma symbolami UKD. Znak : (dwukropek) wyraża relacje symetryczne i wobec tego nazywany jest znakiem odwracalnym. Znak :: (dwukropek podwójny) wyraża relację niesymetryczną, czyli taką której odwrócenie prowadzi do zmiany znaczenia całego symbolu złożonego. Podręcznik UKD dla bibliotekarzy i pracowników informacji / Barbara Sosińska-Kalata. Warszawa : Wydaw. SBP, 1995

6 W przypadku tworzenia symboli złożonych, w których zmiana kolejności elementów połączonych dwukropkiem powoduje zmianę sensu symbolu, lub w których ze względów praktycznych nie jest celowe traktowanie symboli składowych jako równorzędnych kluczy wyszukiwawczych zaleca się stosowanie znaku :: dwukropek podwójny. Użycie dwukropka podwójnego uniemożliwia więc inwersję symbolu złożonego, a co za tym idzie, wyklucza wprowadzenie go do kartoteki pod symbolem umieszczonym po tym znaku łączącym.” Podręcznik UKD dla bibliotekarzy i pracowników informacji / Barbara Sosińska-Kalata. Warszawa : Wydaw. SBP, 1995

7 „Dwukropek podwójny może być używany zamiast pojedynczego dwukropka do zasygnalizowania, że pojęcie następujące po dwukropku podwójnym pozostaje w związku podrzędności do poprzedzającego go i cały symbol jest traktowany jako całość. Np.: 575::576.3 Cytogenetyka ::355.4 Fotografia wojenna” The Universal Decimal Classification : a guide to its use / I. C. McIlwaine. The Hague : UDC Consortium, 2000

8 ZASADY PRZYJĘTE W TABLICACH SKRÓCONYCH UKD UDC-P058 (2006 r.)
„Znak :: (dwukropek podwójny) łączy symbole proste lub rozwinięte, między którymi występuje jednostronna zależność semantyczna. Symbole te nie podlegają inwersji. Znak :: stosuje się również wtedy, gdy tworzony jest symbol dla zagadnień, dla których w UKD nie ma odpowiedniego symbolu. Np.: 56::57 Paleobiologia 657::339.1 Rachunkowość handlowa”

9 W tablicach z 2006 r. stosowanie podwójnego dwukropka jest zgodne z tradycją poprzednich wydań tablic skróconych UKD (1997 r., 1988 r., 1978 r.). Przykłady rozbudowy symbolu głównego przy użyciu podwójnego dwukropka

10 Ekonomika przemysłu 338.45:: Jakość produkcji przemysłowej 338.45::621 Ekonomika przemysłu maszynowego 338.45::622 Ekonomika górnictwa 338.45::623 Ekonomika przemysłu obronnego

11 Ekonomika łączności 338.47:: Ekonomika transportu samochodowego 338.47::656.2 Ekonomika transportu kolejowego 338.47::656.7 Ekonomika transportu powietrznego

12 34 Prawo 343::336 Prawo karne skarbowe
343.1::336 Postępowanie karne skarbowe 347.73::336.1 Prawo finansów publicznych 347.73:: Prawo budżetowe

13 37 Oświata. Pedagogika. Wychowanie
:: Innowacje pedagogiczne :: Efektywność nauczania :: Innowacje w szkolnictwie wyższym

14 56 Paleontologia 56::57 Paleobiologia 56::581 Paleobotanika ogólna
56::591 Paleozoologia ogólna

15 657 Rachunkowość 657::339.1 Rachunkowość handlowa
657::66/69 Rachunkowość przemysłowa

16 658.1/.5 Organizacja przedsiębiorstwa
658.1/.5:: Organizacja przedsiębiorstwa usługowego 658.1/.5::339.1 Organizacja przedsiębiorstwa handlowego 658.1/.5::351(1-21) Organizacja przedsiębiorstwa komunalnego 658.1/.5::66/69 Organizacja przedsiębiorstwa przemysłowego

17 69 Przemysł budowlany 69::631.2 Budownictwo wiejskie
69::725.1:66/69 Budownictwo przemysłowe 69::728 Budownictwo mieszkaniowe 69::728.3 Budownictwo jednorodzinne

18 913 Geografia regionalna w ogólności
913(100)::911.2 Geografia fizyczna świata 913(73)::911.2 Geografia fizyczna Stanów Zjednoczonych 913(100)::911.3 Geografia człowieka na świecie 913(430)::911.3 Geografia człowieka w Niemczech

19 94 Historia „Zagadnienia historyczne polityki klasyfikuje się w dziale 94 Historia, dodając po podwójnym dwukropku odpowiedni symbol z działu 32, np.: 94(438)::322 Historia stosunków między państwem a Kościołem w Polsce” (nota stosowania zawarta w dziale 32 Polityka)

20 94(100) Historia świata 94(100)”1939/1945”::327 Historia polityczna II wojny światowej 94(100)”1939/1945”:: Przestępstwa i zbrodnie związane z II wojną światową 94(100)”1939/1945”::355.4 Historia wojskowa II wojny światowej 94(100)”1939/1945”:: Służba tajna 94(100)”1939/1945”:: Wojna lotnicza 94(100)”1939/1945”:: Wojna morska

21 94(438) Historia Polski 94(438)::008 Historia kultury polskiej
94(438):: Historia emigracji polskiej 94(438)::323.2/.3 Historia polskich ruchów społecznych i rewolucyjnych 94(438)::323.3: Historia ruchu ludowego w Polsce

22 81 Językoznawstwo. Języki
: ]::81’25 Przekłady z języka rosyjskiego na język polski i z języka polskiego na język rosyjski 821.14’06(091)(438)::81’25 Literatura nowogrecka w polskich przekładach „Słowniki wielojęzyczne klasyfikuje się symbolem złożonym, stosując odpowiednio dwukropek pojedynczy bądź podwójny, np.: :: ]’374 Słownik polsko-francuski”

23 Pojedyncze zastosowania podwójnego dwukropka w tablicach UDC-P058
3::001(091) Historia nauk społecznych 327.39::28 Panislamizm

24 DECYZJE PRACOWNI UKD BN
Decyzje te są wytycznymi dla pracowników opracowania rzeczowego BN, natomiast innym bibliotekom mogą służyć jako wskazówki (nie są obligatoryjne).

25 72 Architektura 725.1::614.2 Budynki służby zdrowia
Po symbolach z architektury Budynki użyteczności publicznej, 726 Architektura kościelna, 727 Budynki do celów oświaty, nauki i kultury i Zamki obronne lub półobronne stosujemy podwójny dwukropek, np.: 725.1::614.2 Budynki służby zdrowia 726::272 Architektura kościelna – katolicyzm 726::274.5 Architektura kościelna – luteranizm 727::37 Budynki szkół 728.81::623.1/.3 Architektura obronna

26 69 Przemysł budowlany W związku z ustaleniem dotyczącym symboli z działu 72 stosujemy podwójny dwukropek także przy symbolach z 69 Przemysł budowlany, np.: 69::725.1::66/69 Budownictwo przemysłowe 69::726::272 Budownictwo kościołów katolickich

27 75 Malarstwo W dziale 75 symbol na ikony połączymy podwójnym dwukropkiem :: /.7 :: /.7 (47+57)"14/15”(084.1) Ikony ruskie w. - album

28 77 Fotografia Ze względu na zakaz dodawania poddziału .071 do symbolu 77 Fotografia, połączyłyśmy dwa symbole podwójnym dwukropkiem 77::7.071 Artyści fotograficy, fotograficy 77::7.071(438)”1944/…”A/Z Bujak, Adam (1942- ) - twórczość

29 78 Muzyka Analogicznie jak w przypadku działu 72 Architektura po symbolu 783 Muzyka religijna stawiamy podwójny dwukropek, np.: 783::272 Muzyka Kościoła katolickiego 783::271 Muzyka Kościoła wschodniego

30 911.37 Geografia osadnictwa Symbole na geografię osadnictwa
911.37, , w odniesieniu do poszczególnych krajów stosujemy po podwójnym dwukropku, np.: 913(438)::911.37A/Z Mazowsze – osadnictwo 913(438):: A/Z Kraków (woj. małopolskie) – osadnictwo

31 94 Historia Aspekt historyczny Polityki Państwo a Kościół 322,
Polityki wewnętrznej 323, Polityki zagranicznej 327 oraz Migracji i Kultury 008 ukazujemy przez dodanie podwójnego dwukropka po symbolu 94 Historia.

32 94 Historia Dla zagadnień historycznych (do roku 2001) stosujemy symbol złożony zaczynający się od 94. 94(438).083::323"1944/1956„ Polska -polityka wewnętrzna r. 323(438)"2001/...„ Polska - polityka wewnętrzna - od 2001 r. - publicystyka

33 94::008 Kultura - historia 94(438).06::008A/Z Warszawa - kultura - 18 w. 94(438).08::008:: (410) Polacy za granicą - kultura - Wielka Brytania - 20 w.

34 94:: Migracja 94(438).083:: (410)”1945/...” Polacy za granicą - Wielka Brytania - od 1945 r. 94(438).082:: Wysiedlanie Polaków w latach r.

35 94::322 Kościół a państwo 94(438).083::322 Kościół a państwo - Polska r. 94(4-67)::322 Kościół a państwo - kraje Unii Europejskiej

36 94::323 Polityka wewnętrzna
94(438).081::323 Polska - polityka wewnętrzna r. 94(438).083::323"1989" Konferencja Okrągłego Stołu (1989 ; Warszawa) 94(438).083::323.15(=161.2)"1944/1956" Operacja "Wisła" 94(438).083::323.2"1981/1983" Stan wojenny r. w Polsce 94(438).083::323.2: NSZZ "Solidarność" 94(438).083::323.22/.26"1956" Wydarzenia 1956 r. w Polsce 94(47+57)::323.27"1917/1922" Rewolucja 1917 r. październikowa i wojna domowa 94(675.98)::323.27"1990/..." Wojna domowa w Ruandzie

37 94::327 Polityka zagraniczna
94(100)"1939/1945":94(430)::327"1933/1945":94( ) Generalny Plan Wschodni 94(438).07:94(44)]::327"17/18" Polska - polityka - Francja w. 94(73)::327"1945/1989":338.2(4) Plan Marshalla

38 34 Prawo 343::346 Prawo karne gospodarcze
347.73::336.14:  Partnerstwo publiczno-prywatne - prawo 347.73::336.14:352]( ):657.3 Bilans samorządu terytorialnego

39 37 Oświata. Pedagogika. Wychowanie
Dziedzinę prac magisterskich podamy w drugim symbolu wiązanym podwójnym dwukropkiem z Metodyka i technika pracy umysłowej, np.: 378.22:62:: Technika - prace dyplomowe – poradnik

40 decyzje szczegółowe – inne działy
39::001A/Z dla konkretnego etnografa 504::62 Inżynieria środowiska 591.15::575 Markery genetyczne 63...:: Towaroznawstwo rolnicze, np.: zboże - towaroznawstwo 633.1::66.017 636.1/.5:591.15::575 Zwierzęta gospodarskie - genetyka 657:658.1/.5:: Rachunkowość międzynarodowa

41 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Joanna Kwiatkowska Pracownia UKD BN


Pobierz ppt "STOSOWANIE PODWÓJNEGO DWUKROPKA W UKD (PRAKTYKA BN)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google