Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Joanna Dosz Tomasz Sosnowski Koło Naukowe Metod Ilościowych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Joanna Dosz Tomasz Sosnowski Koło Naukowe Metod Ilościowych"— Zapis prezentacji:

1 Badanie opinii studentów III roku studiów licencjackich UG – ocena realizacji oraz analiza wyników
Joanna Dosz Tomasz Sosnowski Koło Naukowe Metod Ilościowych Wydział Zarządzania Uniwersytet Gdański

2 Charakterystyka badania
Organizacja badania Baza danych a SPSS Omówienie ogólnych wyników Grupowanie podziałowe Podsumowanie Badanie przeprowadzone przez KNMI wśród studentów III roku studiów dziennych w grudniu 2007 r.

3 Główny cel badania Główny cel badania
W roku akademickim 2005/2006 na Uniwersytecie Gdańskim wprowadzono tzw. boloński system kształcenia, co wiązało się z wprowadzeniem trzyletnich studiów licencjackich. W czerwcu 2008 większość przyjętych wówczas studentów ukończy te studia. Zaraz po tym wydarzeniu rozpocznie się proces rekrutacji na uzupełniające studia magisterskie. Aby odpowiednio się do niego przygotować, władze uczelni potrzebują konkretnych informacji, dotyczących wspomnianej grupy studentów. Główny cel badania Oszacowanie odsetka absolwentów studiów dziennych licencjackich, którzy będą zainteresowani kontynuowaniem nauki w ramach studiów drugiego stopnia na UG lub poza nim oraz poznanie czynników mających największy wpływ na to zainteresowanie. Badanie przeprowadzone przez KNMI wśród studentów III roku studiów dziennych w grudniu 2007 r.

4 Cele dodatkowe zbadanie zadowolenia studentów ze studiów licencjackich, ocena oferty programowej studiów drugiego stopnia, poznanie czynników motywujących studentów do dalszej nauki, poznanie najczęstszych przeszkód stojących im na drodze, zbadanie wpływu egzaminów wstępnych na zainteresowanie studentów dalszym kształceniem, określenie kryteriów wyboru uczelni i wydziału, na których dany student zamierza kontynuować naukę oraz preferowanego trybu dalszych studiów, pozyskanie dodatkowych informacji o studentach. Badanie przeprowadzone przez KNMI wśród studentów III roku studiów dziennych w grudniu 2007 r.

5 Organizacja badania badaną populację stanowili studenci trzeciego roku studiów licencjackich Wydziału Zarządzania i Wydziału Ekonomii UG, przedmiotami badania było zainteresowanie badanych studentów dalszym kształceniem oraz czynniki mające na nie znaczący wpływ, zogniskowany wywiad grupowy, mający na celu zebranie materiału ułatwiającego skonstruowanie kwestionariusza, badanie wstępne, czas realizacji badania: r., badanie przeprowadzane ze wszystkimi studentami obecnymi na wybranych zajęciach (kryterium wyboru – frekwencja). Badanie przeprowadzone przez KNMI wśród studentów III roku studiów dziennych w grudniu 2007 r.

6 Pytanie 3 – problemy z przejściami
Badanie przeprowadzone przez KNMI wśród studentów III roku studiów dziennych w grudniu 2007 r.

7 Baza danych szablon bazy w programie SPSS for Windows 14.0 (za pomocą poleceń tekstowych) łączenie baz kontrola wprowadzonego materiału (błędy odpowiedzi, błedy wprowadzania) kodowanie zmiennych 98 – nieuzasadnione braki danych, (lub 998 ) 99 – uzasadniony brak danych, „czyszczenie” bazy Badanie przeprowadzone przez KNMI wśród studentów III roku studiów dziennych w grudniu 2007 r.

8 Baza danych - polecenia tekstowe
Nazwy zmiennych VAR LAB P1_1 'aspekt: liczba specjalności (szerokość oferty)' /P1_2 'aspekt: jakość Twojej specjalności' /P1_3 'aspekt: łatwość dostania się na specjalność' /P1_4 'aspekt: jakość nauczania języków obcych‘. exe. Badanie przeprowadzone przez KNMI wśród studentów III roku studiów dziennych w grudniu 2007 r.

9 Baza danych - polecenia tekstowe
Etykiety wartości val lab P1_1 P1_2 P1_3 P1_4 1 'bardzo źle' 2 'źle' 3 'ani dobrze, ani źle' 4 'dobrze' 5 'bardzo dobrze' 9 'nie wiem (nie mam zdania)' 98 'nieuzasadniony brak odpowiedzi'. Badanie przeprowadzone przez KNMI wśród studentów III roku studiów dziennych w grudniu 2007 r.

10 Ocena poszczególnych aspektów studiowania na WZR / WE
1 – bardzo źle 2 – źle 3 – ani źle, ani dobrze 4 – dobrze 5 – bardzo dobrze Badanie przeprowadzone przez KNMI wśród studentów III roku studiów dziennych w grudniu 2007 r.

11 Jak oceniasz ofertę programową studiów II stopnia?
Czy jesteś zainteresowany dalszym kształceniem w ramach studiów II stopnia? Badanie przeprowadzone przez KNMI wśród studentów III roku studiów dziennych w grudniu 2007 r.

12 Czynniki wpływające na zainteresowanie dalszym kształceniem
Wydział Zarządzania Wydział Ekonomii Badanie przeprowadzone przez KNMI wśród studentów III roku studiów dziennych w grudniu 2007 r.

13 Jaki tryb studiów odpowiada Twoim preferencjom?
OGÓŁEM WYDZIAŁ ŚREDNIA OCEN Badanie przeprowadzone przez KNMI wśród studentów III roku studiów dziennych w grudniu 2007 r. Badanie przeprowadzone przez KNMI wśród studentów III roku studiów dziennych w grudniu 2007 r.

14 Wpływ poszczególnych czynników na wybór trybu studiów
Badanie przeprowadzone przez KNMI wśród studentów III roku studiów dziennych w grudniu 2007 r.

15 Na jakim wydziale/uczelni chciałbyś / -abyś podjąć studia II stopnia?
Badanie przeprowadzone przez KNMI wśród studentów III roku studiów dziennych w grudniu 2007 r.

16 Kryteria wyboru wydziału / uczelni na studia II stopnia
Badanie przeprowadzone przez KNMI wśród studentów III roku studiów dziennych w grudniu 2007 r.

17 Kryteria wyboru wydziału / uczelni na studia II stopnia
1 – zdecydowanie ważny 2 – raczej ważny 3 – ani ważny, ani nieważny 4 – raczej nieważny 5 – zdecydowanie nieważny Badanie przeprowadzone przez KNMI wśród studentów III roku studiów dziennych w grudniu 2007 r.

18 Grupowanie podziałowe
Istota i cel grupowania podział zbioru n obiektów na k rozłącznych grup znalezienie podzbiorów , które są jednocześnie homogeniczne oraz dobrze oddzielone (k-partition) Kryterium adekwatności podziału miary heterogeniczności miary izolacji …grupowanie to stosowane było już w starożytności: Hindusi dzielili ludzi na 6 klas Podstawowe metody optymalizacyjne k-średnich – Mac Queen, 1967 rok k-medoids Badanie przeprowadzone przez KNMI wśród studentów III roku studiów dziennych w grudniu 2007 r.

19 Metoda k-średnich każda klasa jest reprezentowana przez centroid – środek ciężkości poszukiwanie podziału zbioru n obiektów na k klas, tak aby wartość śladu macierzy kowariancji osiągała minimum n – liczba obiektów k – liczba klas, liczba rozłącznych skupień tr(S)=min – minimalizacja śladu macierzy kowariancji Badanie przeprowadzone przez KNMI wśród studentów III roku studiów dziennych w grudniu 2007 r.

20 Etapy algorytmu k-średnich
pierwszych k obiektów jako jednoelementowe skupienia (wstępne centroidy) pozostałe n-k obiektów dopasowane do skupienia o najbliższym im centroidzie (kierując się najczęściej odległością euklidesową) przeliczone nowe centroidy skupienia - po przyporządkowaniu każdego kolejnego obiektu do tego skupienia po przyporządkowaniu wszystkich jednostek do poszczególnych skupień na nowo przeliczone centroidy stają się centrami i cały algorytm od początku jeśli po przeliczeniu i dopasowaniu obiektów otrzymano identyczny efekt jak w poprzedniej iteracji – algorytm zakończony Badanie przeprowadzone przez KNMI wśród studentów III roku studiów dziennych w grudniu 2007 r.

21 Ustalanie liczby skupień
Oceny wyników grupowania algorytmów zewnętrzne wewnętrzne względne - indeks silhouette Badanie przeprowadzone przez KNMI wśród studentów III roku studiów dziennych w grudniu 2007 r.

22 Wyniki grupowania Badanie przeprowadzone przez KNMI wśród studentów III roku studiów dziennych w grudniu 2007 r.

23 Wyniki grupowania Wiele zmiennych, między innymi czynniki wyboru wydziału (uczelni) na studia II stopnia uzyskują niemal identyczne oceny. Wydział Zarządzania Wydział Ekonomiczny grupa I 72% 28% grupa II 35% 65% Badanie przeprowadzone przez KNMI wśród studentów III roku studiów dziennych w grudniu 2007 r.

24 Wnioski dotyczące badanej populacji:
najlepiej oceniane aspekty studiowania: kadra naukowa i jakość specjalności, najsłabiej: system stypendialny, jakość nauczania języków obcych, ok. 90% studentów zamierza kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia, czynniki najsilniej motywujące do tego studentów to wzmocnienie swojej pozycji na rynku pracy oraz poszerzenie wiedzy w danym kierunku, ponad 90% przebadanych studentów preferuje dalsze studia w trybie dziennym, ok. 85% respondentów zamierza kontynuować studia na tym samym wydziale, najważniejsze kryteria wyboru uczelni to zgodność kierunku z zainteresowaniami, prawdopodobieństwo dostania się, ranga wydziału/uczelni oraz koszty. Badanie przeprowadzone przez KNMI wśród studentów III roku studiów dziennych w grudniu 2007 r.

25 Wnioski dotyczące realizacji badania oraz analizy statystycznej:
badanie musi mieć jasno sprecyzowany cel, kryteria określające populację, czas oraz miejsce, w projektowaniu kwestionariusza bardzo przydatne są wywiady oraz badania wstępne, bardzo istotną kwestią jest graficzna forma kwestionariusza, zwłaszcza wyraźne oznaczenie przejść, szczególną uwagę należy zwrócić na kwestię braków danych oraz ich kodowanie, Badanie przeprowadzone przez KNMI wśród studentów III roku studiów dziennych w grudniu 2007 r. Badanie przeprowadzone przez KNMI wśród studentów III roku studiów dziennych w grudniu 2007 r.

26 Literatura W. Makać, D. Krzysztofiak-Urbanek, Metody opisu statystycznego, wyd. UG, Gdańsk 2000; S. Kaczmarczyk, Badania marketingowe, PWN Warszawa 2002; D. Maison, Zogniskowane wywiady grupowe, PWN, Warszawa 2003; K. Migdał-Najman, Ocena wyników grupowania, Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2004; K. Migdał-Najman, K. Najman Wykorzystanie indeksu silhouette do ustalania optymalnej liczby skupień, Wiadomości statystyczne, nr 6, czerwiec 2006, ZWS Warszawa 2006 ; Badanie przeprowadzone przez KNMI wśród studentów III roku studiów dziennych w grudniu 2007 r.


Pobierz ppt "Joanna Dosz Tomasz Sosnowski Koło Naukowe Metod Ilościowych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google