Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wybierz język (choose language/zvolte jazyk) Polski EnglishČeský

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wybierz język (choose language/zvolte jazyk) Polski EnglishČeský"— Zapis prezentacji:

1

2 Wybierz język (choose language/zvolte jazyk) Polski EnglishČeský

3 Jak przeglądać prezentacje? lub POZWÓL POPROWADZIĆ SIĘ PREZENTACJI WYBIERZ JEDNĄ Z OPCJI KIEDY ZOSTANIESZ O TO POPROSZONY

4 Prezentacja firmy Zarządzaj swoja firmą z dowolnego miejsca na ziemi

5 Działalność Od 2010 roku realizujemy międzynarodowe projekty IT w oparciu o najnowszą technologię CHMURY (CLOUD COMPUTING), która jest dostępna również na wszystkich mobilnych urządzeniach. Nasze systemy realizujemy w oparciu o unikatowy na rynku Certyfikat SLA - Service Level Agreement

6 Zespół Naszą największą wartością jest zespół kilkudziesięciu programistów. Każdy projekt jest realizowany przy wsparciu praktyków i konsultantów biznesowych. Opowiedz nam o swojej firmie, a my zaprojektujemy dla Ciebie systemy IT zwiększające sprzedaż, usprawniające komunikację i obniżające koszty administracyjne.

7 Dlaczego my? Dedykowany Projekt Manager: który wie i rozumie czego potrzebujesz przetłumaczy język informatyczny na język zrozumiały dla Ciebie wykona serwis w ramach Certyfikatu SLA - Service Level Agreement

8 Wybierz branże lub stanowisko

9 Wybierz swoją branże Finanse Ubezpieczenia Odszkodowania Inwestycje OZE MLM

10 Finanse Prowadź biznes z każdego miejsca na ziemi dzięki usłudze BUSINESS EVERYWHERE 56% szybszy przepływ informacji w strukturach dzięki INTRANET Osobista "wirtualna asystentka" dla każdego = większa produktywność Nowoczesny model biznesowy wymaga nowoczesnego wsparcia IT

11 Ubezpieczenia Innowacyjny podgląd procesu sprzedaży BAZA WIEDZY aktualizowana przez ekspertów ANALIZY ONLINE Usługa DIRECT to nawet 48% większa sprzedaż Moduł rozliczeń automatycznie naliczy prowizje oraz dokona bilansu Twojej działalności

12 Inwestycje Stwórz mailing aby poinformować automatycznie o zmianie portfela Zarządzaj klientami dzięki usłudze Time – Management To samo w tablecie, smartfonie i laptopie BAZA WIEDZY aktualizowana przez ekspertów ANALIZY ONLINE

13 Odszkodowania 86% lepsza kontrola procesu odszkodowawczego dzięki modułowi TIME-LINE Automatyczne powiadomienia e-mail i sms o statusie procesu odszkodowawczego Generuj raporty i wskaźniki efektywności Twojej organizacji Moduł rozliczeń naliczy prowizję i wygeneruje rachunek/fakturę

14 Odnawialne Źródła Energii Optymalizuj zarządzanie projektami Zyskaj więcej klientów dzięki systemowi EKSTRANET i podglądowi realizowanych inwestycji Zaplanuj zyski dzięki monitorowaniu efektywności produkcyjnej elektrowni oraz wycen zielonych certyfikatów Prowadź biznes z każdego miejsca na ziemi dzięki usłudze BUSINESS EVERYWHERE

15 MLM Zwiększ sprzedaż o 48% dzięki modułowi Cross-Selling Wejdź do Ligii Mistrzów Sprzedaży dzięki Systemowi DIRECT – sprzedawaj i odnawiaj polisy automatycznie Nowoczesny model biznesowy wymaga nowoczesnego wsparcia IT Nasz system CRM jest dla Ciebie "wirtualną asystentką"

16 Wybierz stanowisko Zarząd Manager Marketing Administracja Klient Handlowiec

17 Zarząd Porozmawiajmy o liczbach: Nawet 30% niższe koszty administracyjne 48% większa sprzedaż dzięki modułowi CROSS- SELLING 20 % zaoszczędzonego czasu poprzez optymalizację procesów 50 % bardziej zadowoleni klienci Proszę przelicz to na pieniądze

18 Manager ORGANIZUJ pracę poprzez system INTRANET usprawniający przepływ informacji w całej firmie PLANUJ projekty, zadania, cele z Organizerem KONTROLUJ efektywność poprzez generator raportów i barometry skuteczności MOTYWUJ do działania poprzez konkursy oraz narzędzia Gamifikacji

19 Administracja Automatyczne rozliczenie firmy zawsze będzie na czas Procesowanie umów nigdy nie było łatwiejsze Kontroluj zawieranie umów z nowymi współpracownikami Szybko rozwiązuj problemy dzięki INTRANETOWI Certyfikacja współpracowników poprzez e- learning

20 Marketing Automatyczne kampanie e-mail i sms Zaplanuj akcje promocyjne i powiadom a tym wszystkich klientów na raz Motywuj pracowników poprzez elementy GAMIFIKACJI

21 Klient Drzwi Twojej firmy zawsze stoją otworem do Klienta dzięki systemowi EKSTRANET Możliwość zawierania nowych umów przez internet dzięki modułowi DIRECT Możliwość szybkiej komunikacji między klientem a firmą

22 Handlowiec Osiągaj większą sprzedaż dzięki: kontroli procesu sprzedaży, budowaniu relacji z klientem, dzięki modułowi CROSS-SELLING Pamiętaj o ważnych wydarzeniach w życiu klienta (urodziny, kupno nowego samochodu itp.) Wyślij życzenia do klienta poprzez zintegrowany system e-mail lub sms Nasz system CRM jest dla Ciebie "wirtualną asystentką"

23 Proces realizacji Analiza potrzeb klienta Przygotowanie wirtualnej makiety Projekt systemu wraz z doborem funkcjonalności Opracowanie Dokumentacji systemu Szkolenia dla użytkowników Serwis Powdrożeniowy poprzez Certyfikat SLA - Service Level Agreement Wdrożenie systemu

24 Wizualizacje

25 Zaufali nam …

26 Dziękujemy za uwagę

27 Dane kontaktowe BERG System www.bergsystem.pl tel.: +48 535 950 687 kontakt@bergsystem.pl

28 How to view the presentations? or LET LEAD A PRESENTATION CHOOSE ONE OF THE OPTIONS WHEN PROMPTED

29 Company presentation Manage your business in anywhere in the world

30 Comprehensive IT service for your business Were accomplishing international IT projects since 2010, based on latest technology (CLOUD COMPUTING), and available on all mobile devices Everythings backed up by a unique market SLA service – Service Level Agreement

31 Team Our greatest asset is team of tens programmers. Each project is implemented by practical practician support of the MLM industry, financial advice Tell us about your business and well design IT systems for you, increases sale, improve communication, lowering administrative costs

32 Why should we? Dedicated Manager Project: which knows and understands what you need will translate computer language into understandable for you language and perform service in the SLA Certificate – Service Level Agreement

33 Select industries or position

34 Choose your indsutries FINANCE INSURANCE COMPENSATION INVESTMENTS RES MLM

35 FINANCE An innovative view of the sale process KNOWLEDGE BASE updated by experts ANALYSISS ONLINE DIRECT service its up to 48% more sale Nowoczesny model biznesowy wymaga nowoczesnego wsparcia IT

36 INSURANCE Increase sales by 48% due to Cross-Selling module Enter the Sales Champions League thanks the DIRECT system – sell and renew the policy automatically

37 INVESTMENTS Create a mailing to automatically inform the wallet change Manage customer through Time – Management service The same in the tablet, smartphone and laptop

38 COMPENSATION 86% better the compensation process control by the TIME-LINE module Automatic e-mail notification and sms about compensation process status

39 RENEWABLE ENERGY SOURCES Optimize project management Gain more customers thanks the EXTRANET and our investments preview Plan profits by efficiency production monitoring of power and – green certificates valuation

40 MLM Lead business from each place on Earth through BUSINESS EVERYWHERE service 56% faster flow information in the structures through INTRANET Personal virtual assistant for everyone = more productivity Modern business model needs a modern IT support

41 Select the position Management Manager Marketing Administration Customer Trader

42 Management Lets talk about numbers: Administrative coasts lower up to 30% 48% more sales through cross-selling module 20% time saving through process optimization 50% more satisfied customers Please convert it to EURO

43 Manager ORGANIZE work through the INTRANET streamline the information flow throughout the company PLAN projects, tasks, Organizer goals CONTROL efficiency by report generator and efficiency barometers MOTIVATE to action through the competitions and Gamefication tools

44 Administration Automatic company settlement will always be on time Contracts processing has never been easier Quickly solve problems through INTRANET Associate certification through e-learning

45 Marketing Automatic e-mail and sms campaigns Plan promotional campaign and inform all customers at a time Motivate the employees by GAMEFICATION elements

46 Customer Your companys doors are always opened for customers thanks to EKSTRANET system Online possibility of entering into new contracts due to DIRECT module

47 Trader Achieve more sales through: process sales control, clients relationships building thanks CROSS-SELLING module Remember about important events in the customers life (birthday, buying a new car, etc.) Send wishes to the customer via an integrated e-mail or sms system Our crm system is a virtual assistant for you

48 Implementation process Customers Needs Analysis Preparing a virtual model system System design with functionality choice The documentation system development Training for users Post-implementation Service by SLA Certificate – Service Level Agreement System implementation

49 Visualization

50 They trust us …

51 Thank you for your attention

52 Contact BERG System www.bergsystem.pl tel.: +48 535 950 687 kontakt@bergsystem.pl

53 Jak prohlížet prezentaci? nebo NECH SE PREZENTACÍ VÉST KDYŽ BUDEŠ POŽÁDÁN, VYBER JEDNU Z MOŽNOSTÍ

54 Prezentace firmy Spravujte své podnikání s kdekoli na světě

55 Kompletní IT obsluha pro Tvoji firmu Od roku 2010 realizujeme mezinárodní projekty IT, které se opírají o nejnovější technologii (CLOUD COMPUTING), a která je dostupná na všech mobilních zařízeních Vše je podporováno na trhu unikátní službou SLA - Service Level Agreement

56 Tým Naší největší výhodou je tým několika desítek programátorů. Každý projekt realizujeme za fyzické podpory profesionálu z oboru MLM, finančního poradenství Popiš nám svoji firmu a my pro Tebe vytvoříme projekt IT systému, který Ti zvýší prodej, vylepší komunikaci, sníží administrativní náklady

57 Proč právě my? Zkušený Projekt Manager Který rozumí a ví, co potřebuješ Přeloží složitý IT jazyk na ten, který je Tobě nejbližší A provede servis v rámci Certifikátu SLA - Service Level Agreement

58

59 Zvolte svůj obor FINANCE POJIŠTĚNÍ ODŠKODNĚNÍ INVESTICE OZE MLM

60 FINANCE Inovativní náhled procesu prodeje DATABÁZE INFORMACÍ aktualizovaná experty ANALÝZY ONLINE Služba DIRECT umožní dokonce o 48% větší prodej

61 POJIŠTĚNÍ Zajisti nárůst prodeje o 48% díky modulu Cross-Selling Staň se součástí Ligy Mistrů Prodeje díky Systému DIRECT - prodávej a obnovuj automatické pojistky Modul vyúčtování automaticky přičte provize a provede bilanci Vaší společnosti

62 INVESTICE Vytvoř e-mailovou konverzaci, abys informoval automaticky o změně portfolia Řízení klientů díky službě Time-Management To všechno i v tabletu, chytrém telefonu či notebooku

63 ODŠKODNĚNÍ O 86% lepší kontrola průběhu odškodnění díky modulu TIME-LINE Automatické informační e-maily a SMS o průběžném stavu procesu odškodnění Vygenerujte hlášení a ukazatele efektivity Vaší organizace Modul vyúčtování přičte provize a vygeneruje účet/fakturu

64 OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE Optimalizuj řízení projektů Získej ještě více klientů díky systému EXTRANET a náhledu realizovaných investic Naplánuj zisky pomocí monitorování produkční efektivity elektrárny a bonifikací zelených certifikátů

65 MLM Podnikej z libovolného místa na Zemi díky službě BUSINESS EVERYWHERE o 56% rychlejší přenos informací ve strukturách díky INTRANETU Osobní "Virtuální asistentka" pro každého = zvýšení produktivity Moderní podnikání se neobejde bez nejmodernější IT podpory

66 Výběru pozice Představenstvo Manager Marketing Administrativa Klient Obchodník

67 Představenstvo Popovídejme si o číslech: Až o 30% nižší administrativní náklady O 48% větší prodej díky modulu cross-selling 20% úspora času díky optimalizaci procesů O 50% spokojenější klientela Přepočti, prosím, na KORUNY

68 Manager ORGANIZUJ práci pomocí systému INTRANET, který ulehčí přenos informací v celé firmě PLÁNUJ projekty, úkoly a cíle s Organizérem KONTROLUJ efektivitu za pomoci generátoru hlášení a barometru úspěšnosti MOTIVUJ do další práce pomocí soutěží a nástrojů Gamifikace

69 Administrativa Automatický rozpočet firmy bude vždy včas hotový Procesování smluv nebylo nikdy jednodušší Kontroluj uzavírání smluv s novými spolupracovníky Své problémy vyřeš rychleji díky INTRANETU Certifikace spolupracovníků přes e-learning

70 Marketing Automatické e-mailové i SMS kampaně Naplánuj slevové akce a informuj o tom všechny klienty zároveň Motivuj zaměstnance pomocí elementů GAMIFIKACE

71 Klient Dveře tvojí firmy jsou pro klienta díky systému EXTRANET vždy otevřeny Možnost uzavírání smluv přes internet díky modulu DIRECT Možnost rychlejší komunikace mezi klientem a firmou

72 Obchodník Zvyš prodej díky: kontrole procesu prodeje, budování vztahu s klientem díky modulu CROSS-SELLING Nezapomeň na důležité životní události klienta (narozeniny, koupě nového automobilu atd.) Popřej klientovi e-mailem či sms přes integrovaný systém Náš systém crm je tvojí "virtuální asistentkou"

73 Implementační proces Analýza Potřeb Klienta Příprava virtuálního modelu systému Projekt systému spolu s výběrem funkcí Vypracování dokumentace systému Školení uživatelů Následný Servis pomocí Certifikátu SLA - Service Level Agreement Zapojení systému

74 Vizualizace

75 Důvěřují nám: …

76 Děkujeme za pozornost

77 Kontaktní údaje BERG System www.bergsystem.pl tel.: +48 535 950 687 kontakt@bergsystem.pl


Pobierz ppt "Wybierz język (choose language/zvolte jazyk) Polski EnglishČeský"

Podobne prezentacje


Reklamy Google