Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

FIZYKA. Bartosz Jabłonecki WAŻNE !!! www.fizyka.iss.com.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "FIZYKA. Bartosz Jabłonecki WAŻNE !!! www.fizyka.iss.com.pl."— Zapis prezentacji:

1 FIZYKA

2 Bartosz Jabłonecki WAŻNE !!! www.fizyka.iss.com.pl

3 Zapoznanie z programem nauczania, wymaganiami, PSO i BHP. Bartosz Jabłonecki

4 Program nauczania Bartosz Jabłonecki

5 Działy I - Astronomia i grawitacja II - Fizyka atomowa III - Fizyka jądrowa Bartosz Jabłonecki

6 PSO Bartosz Jabłonecki Przedmiotowy SYSTEM OCENIANIA

7 Ocenianiu podlegają następujące formy aktywności: prace klasowe – obejmujące materiał z działu sprawdziany – obejmujące większy fragment materiału kartkówka – obejmująca ostatnio przerabianą tematykę praca w grupach odpowiedź ustna ucznia aktywność na lekcji prace pisemne wykonywane przez ucznia w domu przygotowanie do lekcji: (zeszyt, przybory, podręcznik) olimpiady i konkursy przedmiotowe. Bartosz Jabłonecki P S O

8 W każdej klasie odbędą się, w ciągu semestru, co najmniej jedna praca klasowa i/lub sprawdzian. Każdy uczeń otrzyma, w ciągu semestru, co najmniej trzy oceny z różnych form aktywności. Poszczególnym formom aktywności ucznia przyporządkowane zostaną następujące wagi: praca klasowa, sprawdzian, konkurs – waga 2 kartkówka, praca w grupach, odpowiedź ustna, prace pisemne i inne – waga 1 aktywność i przygotowanie – waga 1*, * gdzie plus oznacza 1/3 oceny bardzo dobrej, natomiast minus 1/3 oceny niedostatecznej Bartosz Jabłonecki P S O

9 Procedura ustalania ocen z prac pisemnych wg skali procentowej: 0% - 30% - niedostateczna 31% - 50% - dopuszczająca 51% - 70% - dostateczna 71% - 90% - dobra 91% - 98% - bardzo dobra 99% - 100% - celująca Bartosz Jabłonecki P S O

10 Podstawą wystawienia oceny semestralnej i proponowanej oceny semestralnej będzie średnia ważona ocen otrzymanych w ciągu całego semestru wg progów: 1,00 – 1,74 - niedostateczna 1,75 – 2,74 - dopuszczająca 2,75 – 3,74 - dostateczna 3,75 – 4,74 - dobra 4,75 – 5,49 - bardzo dobra 5,50 – 6,00 – celująca Bartosz Jabłonecki ! P S O W wypadku, gdy uczeń otrzyma proponowaną ocenę semestralną/końcoworoczną niedostateczną lub inną która go nie satysfakcjonuje, poprawia oceny cząstkowe z prac pisemnych koniecznych do uzyskania wyższej oceny za semestr/rok.

11 Podstawą wystawienia oceny końcoworocznej i proponowanej oceny końcoworocznej będzie średnia dwóch ocen semestralnych wg progów: 1,00 – 1,74 - niedostateczna 1,75 – 2,74 - dopuszczająca 2,75 – 3,74 - dostateczna 3,75 – 4,74 - dobra 4,75 – 5,49 - bardzo dobra 5,50 – 6,00 – celująca Bartosz Jabłonecki ! P S O W przypadku otrzymania oceny niedostatecznej za semestr I uczeń jest zobowiązany do: - napisania egzaminu poprawkowego, - innej formy poprawy ocen cząstkowych z prac pisemnych.

12 zW sprawach nieregulowanych przez Przedmiotowy System Oceniania obowiązuje Wewnątrzszkolny System Oceniania. Bartosz Jabłonecki P S O WAŻNE !!! pso znajdę na: www.fizyka.iss.com.pl

13 BHP Bartosz Jabłonecki | pracy Bezpieczenstwo. HiGiENA

14 Nauczyciel dba o bezpieczny przebieg lekcji. Podczas prac grupowych, ćwiczeń laboratoryjnych itp., potrzebne przyrządy przynoszą wyznaczeni uczniowie, zaś właściwy eksperyment można rozpocząć na polecenie i po sprawdzeniu stanowiska przez nauczyciela. Uczeń odpowiada materialnie za dokonanie umyślnie uszkodzenia sprzętu. Instalację elektryczną może włączać i wyłączać tylko nauczyciel. Zaistniały w gabinecie wypadek należy natychmiast zgłosić nauczycielowi. Bartosz Jabłonecki p B H

15

16 Z bliska i z daleka zJednostka astronomiczna (j.a.), odpowiada średniej odległości Ziemi od Słońca i wynosi około 150mln km.

17 Bartosz Jabłonecki Z bliska i z daleka z1 rok świetlny (1r. św.) - jest to odległość jaką światło, poruszające się z prędkością 300000 km / s, przebędzie w ciągu jednego roku. z1 rok świetlny = 9500 mld km zprędkość światła

18 Bartosz Jabłonecki 100 km 0 http://maps.google.pl odległość Czersk - Gdańsk ok. 100 km 0x0x

19 Bartosz Jabłonecki 1000 km 0 http://earthobservatory.nasa.gov/images/imagerecords/1000/1136/mo dis_poland_lrg.jpg Polska 1x1x

20 Bartosz Jabłonecki 10 000 km 0 http://visibleearth.nasa.gov/view_detail.php Ziemia 2x2x

21 Bartosz Jabłonecki 100 000 km 0 orbita satelity geostacjonarnego 36 000 km 3x3x

22 Bartosz Jabłonecki 1 mln km 0 orbita Księżyca 380 000 km 4x4x

23 Bartosz Jabłonecki 10 mln km 0 orbita Księżyca 5x5x

24 Bartosz Jabłonecki 100 mln km 0 41 mln km opozycja Wenus Ziemia 6x6x

25 Bartosz Jabłonecki 780 mln km Ziemia Słońce Pas planetoid Jowisz orbita Jowisza 1 mld km 0 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/38/Uklad_Slonec zny.svg (fragment) 7x7x

26 Bartosz Jabłonecki 10 mld km 0 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/38/Uklad_Slonec zny.svg Układ Słoneczny 8x8x

27 Bartosz Jabłonecki 100 mld km 0 orbity komet krótkookresowych Układ Słoneczny 9x9x

28 Bartosz Jabłonecki 1000 mld km 0 orbity komet długookresowych 10x

29 Bartosz Jabłonecki 1 rok świetlny 0 zasięg występowania komet Obłok Oorta 11x

30 Bartosz Jabłonecki 10 lat świetlnych (lś) 0 4,2 lś Słońce Alfa Centauri najbliższa gwiazda 12x

31 Bartosz Jabłonecki 100 lś 0 Słońce najbliższe gwiazdy 13x

32 Bartosz Jabłonecki 1000 lś 0 Słońce 400 lś gromady otwarte 14x

33 Bartosz Jabłonecki 10 000 lś 0 Słońce spiralne ramię Oriona 15x

34 Bartosz Jabłonecki 100 000 lś 0 http://en.wikipedia.org/wiki/File:Universe_Reference_Map_%28Loc ation%29_001.jpeg Droga Mleczna 30 000 lś Słońce 16x

35 Bartosz Jabłonecki 1 mln lś 0 http://en.wikipedia.org/wiki/File:Universe_Reference_Map_%28Loc ation%29_001.jpeg 170 000 lś najbliższe galaktyki Droga Mleczna Wielki Obłok Magellana 17x

36 Bartosz Jabłonecki 10 mln lś 0 http://en.wikipedia.org/wiki/File:Universe_Reference_Map_%28Loc ation%29_001.jpeg Grupa Lokalna Droga Mleczna galaktyka Andromedy 2 mln lś 18x

37 Bartosz Jabłonecki 100 mln lś 0 okoliczne gromady galaktyk 19x

38 Bartosz Jabłonecki 1 mld lś 0 zakres obserwowanego wszechświata 20x

39 Układ Słoneczny Mechanika ciał układu planetarnego Bartosz Jabłonecki Rys. Układ geocentryczny Ptolemeusza II w. n.e.

40 Układ Słoneczny Mechanika ciał układu planetarnego zPlanety dolne: Merkury i Wenus. zPlanety górne: Mars, Jowisz, Saturn, Uran, Neptun i Pluton (tradycyjnie). zPlanety dolne zawsze znajdowały się w pobliżu Słońca, nie oddalając się od niego na niebie dalej niż: 28 o (Merkury) i 48 o (Wenus). Bartosz Jabłonecki

41 Układ Słoneczny Mechanika ciał układu planetarnego Bartosz Jabłonecki Rys. Układ heliocentryczny Kopernika.

42 Układ Słoneczny Mechanika ciał układu planetarnego zPrzełomem w historii poglądów na budowę Układu Słonecznego było ukazanie się w roku 1543 dzieła Mikołaja Kopernika (1473 – 1543) de Revolutionibus. Bartosz Jabłonecki

43 Planety zPlanety to stosunkowo duże ciała niebieskie, obiegające Słońce lub inne gwiazdy. zSą ciałami zimnymi, nie emitują własnego światła i są widoczne dzięki oświetleniu przez gwiazdę, wokół której krążą. zPosiadają atmosferę, a materia występuje na ich powierzchni jednocześnie w trzech stanach skupienia.

44 Bartosz Jabłonecki Planety Układu Słonecznego http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/38/Uklad_Sloneczny.svg

45 Bartosz Jabłonecki Aleksander Wolszczan odkrywca egzoplanet zW 1990 roku za pomocą radioteleskopu w Arecibo (Portoryko) odkrył pierwsze trzy planety poza Układem Słonecznym, krążą one wokół pulsara PSR 1257+12. http://torun.gazeta.pl/

46 Bartosz Jabłonecki Pierwsza zobrazowana planeta układu pozasłonecznego (2004r.) z2M1207b http://en.wikipedia.org/wiki/File:Primera_foto_planeta_extrasolar_ESO.jpg

47 Bartosz Jabłonecki Pozasłoneczny układ planetarny (2008r.) zWokół OGLE-06-109L krążą przynajmniej dwie planety: OGLE-2006-BLG-109L b OGLE-2006-BLG-109L c. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/ 5/59/OGLE-2006-BLG-109_scheme2.png

48 Księżyc – towarzysz Ziemi Fazy Księżyca 1)nów 2)sierp 3)pierwsza kwadra 4)niepełna tarcza 5)pełnia 6)niepełna tarcza 7)ostatnia kwadra 8)sierp Bartosz Jabłonecki

49 Księżyc – towarzysz Ziemi Bartosz Jabłonecki nów pełnia pierwsza kwadra ostatnia kwadra sierp niepełna tarcza niepełna tarcza

50 Księżyc – towarzysz Ziemi Zaćmienie Księżyca zPodczas zaćmienia Księżyca jest on niewidoczny, ponieważ Ziemia zasłania Księżycowi światło Słoneczne. Bartosz Jabłonecki

51 Księżyc – towarzysz Ziemi Zaćmienie Słońca zPodczas zaćmienia Słońca jest ono niewidoczne (tylko w części powierzchni Ziemi), ponieważ zasłania je Księżyc. Bartosz Jabłonecki

52 Gwiazdy i galaktyki zGalaktyki to skupiska (układy) złożone nawet z miliardów gwiazd. Siły grawitacji powodują, że gwiazdy tworzą takie układy.

53 Bartosz Jabłonecki

54

55 Wielki Obłok Magellana http://apod.nasa.gov/apod/archivepix.html

56 Bartosz Jabłonecki Wielki Obłok Magellana - Seahorse http://apod.nasa.gov/apod/archivepix.html

57 Bartosz Jabłonecki Mały Obłok Magellana http://apod.nasa.gov/apod/archivepix.html

58 Bartosz Jabłonecki Galaktyka NGC 1569

59 Bartosz Jabłonecki

60 Galaktyka Wirowa- M51 i jej towarzysz NGC 5195

61 Bartosz Jabłonecki Hickson 44 – zwarta grupa galaktyk http://apod.nasa.gov/apod/archivepix.html

62 Bartosz Jabłonecki Gwiazdy i galaktyki zGwiazdy to rozżarzone kule gazowe. Temperatura we wnętrzu gwiazd sięga milionów stopni. Najbliższą nam gwiazdą jest Słońce. Za pomocą naszego wzroku możemy dostrzec w nocy ok. 2500 gwiazd.

63 Bartosz Jabłonecki Wielkość gwiazd http://en.wikipedia.org/wiki/File:Star-sizes.jpg

64 Bartosz Jabłonecki Cykl życia słońca http://apod.nasa.gov/apod/archivepix.html

65 Bartosz Jabłonecki http://apod.nasa.gov/apod/archivepix.html

66 Obserwacje makroskopowe Bartosz Jabłonecki

67 Niebo nad mostem kolejowym w Buszkowie.

68 Bartosz Jabłonecki

69 Zjawisko paralaksy – idea P – obserwowany przedmiot b – baza (odległość między oczami) d – odległość do przedmiotu – kąt paralaksy 1 i 2 – położenie na tle obserwowanego przedmiotu (widziane jednym i drugim okiem) Bartosz Jabłonecki tło

70 Paralaksa geocentryczna Bartosz Jabłonecki Ziemia Księżyc na tle gwiazd

71 Paralaksa heliocentryczna Bartosz Jabłonecki Ziemia Słońce obserwowana gwiazda tło - gwiazdy odległe

72 Parsek zGwiazda znajduje się w odległości jednego parseka (1pc) od Słońca, jeżeli jej paralaksa heliocentryczna wynosi 1 sekundę łuku (1). 1 pc = 30,9 bln km = 3,26 lś zGwiazda znajdująca się 2 razy dalej będzie miała paralaksę dwukrotnie mniejszą (wielkości te są odwrotnie proporcjonalne). Bartosz Jabłonecki

73 Zadanie zParalaksa 61Cygni wynosi: 0,28718 (sekundy łuku). Oblicz jej odległość od Słońca w: yparsekach (pc) ylatach świetlnych (lś). Bartosz Jabłonecki

74 Zadanie domowe Zad. 2 str. 47 zGwiazda Betelgeza świecąca w gwiazdozbiorze Oriona ma paralaksę 0,005. Ile wynosi jej odległość od Słońca w parsekach i w latach świetlnych. Bartosz Jabłonecki

75 KONIEC www.fizyka.iss.com.pl


Pobierz ppt "FIZYKA. Bartosz Jabłonecki WAŻNE !!! www.fizyka.iss.com.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google