Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

FIZYKA. Bartosz Jabłonecki WAŻNE !!! www.fizyka.iss.com.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "FIZYKA. Bartosz Jabłonecki WAŻNE !!! www.fizyka.iss.com.pl."— Zapis prezentacji:

1 FIZYKA

2 Bartosz Jabłonecki WAŻNE !!!

3 Zapoznanie z programem nauczania, wymaganiami, PSO i BHP. Bartosz Jabłonecki

4 Program nauczania Bartosz Jabłonecki

5 Działy I - Astronomia i grawitacja II - Fizyka atomowa III - Fizyka jądrowa Bartosz Jabłonecki

6 PSO Bartosz Jabłonecki Przedmiotowy SYSTEM OCENIANIA

7 Ocenianiu podlegają następujące formy aktywności: prace klasowe – obejmujące materiał z działu sprawdziany – obejmujące większy fragment materiału kartkówka – obejmująca ostatnio przerabianą tematykę praca w grupach odpowiedź ustna ucznia aktywność na lekcji prace pisemne wykonywane przez ucznia w domu przygotowanie do lekcji: (zeszyt, przybory, podręcznik) olimpiady i konkursy przedmiotowe. Bartosz Jabłonecki P S O

8 W każdej klasie odbędą się, w ciągu semestru, co najmniej jedna praca klasowa i/lub sprawdzian. Każdy uczeń otrzyma, w ciągu semestru, co najmniej trzy oceny z różnych form aktywności. Poszczególnym formom aktywności ucznia przyporządkowane zostaną następujące wagi: praca klasowa, sprawdzian, konkurs – waga 2 kartkówka, praca w grupach, odpowiedź ustna, prace pisemne i inne – waga 1 aktywność i przygotowanie – waga 1*, * gdzie plus oznacza 1/3 oceny bardzo dobrej, natomiast minus 1/3 oceny niedostatecznej Bartosz Jabłonecki P S O

9 Procedura ustalania ocen z prac pisemnych wg skali procentowej: 0% - 30% - niedostateczna 31% - 50% - dopuszczająca 51% - 70% - dostateczna 71% - 90% - dobra 91% - 98% - bardzo dobra 99% - 100% - celująca Bartosz Jabłonecki P S O

10 Podstawą wystawienia oceny semestralnej i proponowanej oceny semestralnej będzie średnia ważona ocen otrzymanych w ciągu całego semestru wg progów: 1,00 – 1,74 - niedostateczna 1,75 – 2,74 - dopuszczająca 2,75 – 3,74 - dostateczna 3,75 – 4,74 - dobra 4,75 – 5,49 - bardzo dobra 5,50 – 6,00 – celująca Bartosz Jabłonecki ! P S O W wypadku, gdy uczeń otrzyma proponowaną ocenę semestralną/końcoworoczną niedostateczną lub inną która go nie satysfakcjonuje, poprawia oceny cząstkowe z prac pisemnych koniecznych do uzyskania wyższej oceny za semestr/rok.

11 Podstawą wystawienia oceny końcoworocznej i proponowanej oceny końcoworocznej będzie średnia dwóch ocen semestralnych wg progów: 1,00 – 1,74 - niedostateczna 1,75 – 2,74 - dopuszczająca 2,75 – 3,74 - dostateczna 3,75 – 4,74 - dobra 4,75 – 5,49 - bardzo dobra 5,50 – 6,00 – celująca Bartosz Jabłonecki ! P S O W przypadku otrzymania oceny niedostatecznej za semestr I uczeń jest zobowiązany do: - napisania egzaminu poprawkowego, - innej formy poprawy ocen cząstkowych z prac pisemnych.

12 zW sprawach nieregulowanych przez Przedmiotowy System Oceniania obowiązuje Wewnątrzszkolny System Oceniania. Bartosz Jabłonecki P S O WAŻNE !!! pso znajdę na:

13 BHP Bartosz Jabłonecki | pracy Bezpieczenstwo. HiGiENA

14 Nauczyciel dba o bezpieczny przebieg lekcji. Podczas prac grupowych, ćwiczeń laboratoryjnych itp., potrzebne przyrządy przynoszą wyznaczeni uczniowie, zaś właściwy eksperyment można rozpocząć na polecenie i po sprawdzeniu stanowiska przez nauczyciela. Uczeń odpowiada materialnie za dokonanie umyślnie uszkodzenia sprzętu. Instalację elektryczną może włączać i wyłączać tylko nauczyciel. Zaistniały w gabinecie wypadek należy natychmiast zgłosić nauczycielowi. Bartosz Jabłonecki p B H

15

16 Z bliska i z daleka zJednostka astronomiczna (j.a.), odpowiada średniej odległości Ziemi od Słońca i wynosi około 150mln km.

17 Bartosz Jabłonecki Z bliska i z daleka z1 rok świetlny (1r. św.) - jest to odległość jaką światło, poruszające się z prędkością km / s, przebędzie w ciągu jednego roku. z1 rok świetlny = 9500 mld km zprędkość światła

18 Bartosz Jabłonecki 100 km 0 odległość Czersk - Gdańsk ok. 100 km 0x0x

19 Bartosz Jabłonecki 1000 km 0 dis_poland_lrg.jpg Polska 1x1x

20 Bartosz Jabłonecki km 0 Ziemia 2x2x

21 Bartosz Jabłonecki km 0 orbita satelity geostacjonarnego km 3x3x

22 Bartosz Jabłonecki 1 mln km 0 orbita Księżyca km 4x4x

23 Bartosz Jabłonecki 10 mln km 0 orbita Księżyca 5x5x

24 Bartosz Jabłonecki 100 mln km 0 41 mln km opozycja Wenus Ziemia 6x6x

25 Bartosz Jabłonecki 780 mln km Ziemia Słońce Pas planetoid Jowisz orbita Jowisza 1 mld km 0 zny.svg (fragment) 7x7x

26 Bartosz Jabłonecki 10 mld km 0 zny.svg Układ Słoneczny 8x8x

27 Bartosz Jabłonecki 100 mld km 0 orbity komet krótkookresowych Układ Słoneczny 9x9x

28 Bartosz Jabłonecki 1000 mld km 0 orbity komet długookresowych 10x

29 Bartosz Jabłonecki 1 rok świetlny 0 zasięg występowania komet Obłok Oorta 11x

30 Bartosz Jabłonecki 10 lat świetlnych (lś) 0 4,2 lś Słońce Alfa Centauri najbliższa gwiazda 12x

31 Bartosz Jabłonecki 100 lś 0 Słońce najbliższe gwiazdy 13x

32 Bartosz Jabłonecki 1000 lś 0 Słońce 400 lś gromady otwarte 14x

33 Bartosz Jabłonecki lś 0 Słońce spiralne ramię Oriona 15x

34 Bartosz Jabłonecki lś 0 ation%29_001.jpeg Droga Mleczna lś Słońce 16x

35 Bartosz Jabłonecki 1 mln lś 0 ation%29_001.jpeg lś najbliższe galaktyki Droga Mleczna Wielki Obłok Magellana 17x

36 Bartosz Jabłonecki 10 mln lś 0 ation%29_001.jpeg Grupa Lokalna Droga Mleczna galaktyka Andromedy 2 mln lś 18x

37 Bartosz Jabłonecki 100 mln lś 0 okoliczne gromady galaktyk 19x

38 Bartosz Jabłonecki 1 mld lś 0 zakres obserwowanego wszechświata 20x

39 Układ Słoneczny Mechanika ciał układu planetarnego Bartosz Jabłonecki Rys. Układ geocentryczny Ptolemeusza II w. n.e.

40 Układ Słoneczny Mechanika ciał układu planetarnego zPlanety dolne: Merkury i Wenus. zPlanety górne: Mars, Jowisz, Saturn, Uran, Neptun i Pluton (tradycyjnie). zPlanety dolne zawsze znajdowały się w pobliżu Słońca, nie oddalając się od niego na niebie dalej niż: 28 o (Merkury) i 48 o (Wenus). Bartosz Jabłonecki

41 Układ Słoneczny Mechanika ciał układu planetarnego Bartosz Jabłonecki Rys. Układ heliocentryczny Kopernika.

42 Układ Słoneczny Mechanika ciał układu planetarnego zPrzełomem w historii poglądów na budowę Układu Słonecznego było ukazanie się w roku 1543 dzieła Mikołaja Kopernika (1473 – 1543) de Revolutionibus. Bartosz Jabłonecki

43 Planety zPlanety to stosunkowo duże ciała niebieskie, obiegające Słońce lub inne gwiazdy. zSą ciałami zimnymi, nie emitują własnego światła i są widoczne dzięki oświetleniu przez gwiazdę, wokół której krążą. zPosiadają atmosferę, a materia występuje na ich powierzchni jednocześnie w trzech stanach skupienia.

44 Bartosz Jabłonecki Planety Układu Słonecznego

45 Bartosz Jabłonecki Aleksander Wolszczan odkrywca egzoplanet zW 1990 roku za pomocą radioteleskopu w Arecibo (Portoryko) odkrył pierwsze trzy planety poza Układem Słonecznym, krążą one wokół pulsara PSR

46 Bartosz Jabłonecki Pierwsza zobrazowana planeta układu pozasłonecznego (2004r.) z2M1207b

47 Bartosz Jabłonecki Pozasłoneczny układ planetarny (2008r.) zWokół OGLE L krążą przynajmniej dwie planety: OGLE-2006-BLG-109L b OGLE-2006-BLG-109L c. 5/59/OGLE-2006-BLG-109_scheme2.png

48 Księżyc – towarzysz Ziemi Fazy Księżyca 1)nów 2)sierp 3)pierwsza kwadra 4)niepełna tarcza 5)pełnia 6)niepełna tarcza 7)ostatnia kwadra 8)sierp Bartosz Jabłonecki

49 Księżyc – towarzysz Ziemi Bartosz Jabłonecki nów pełnia pierwsza kwadra ostatnia kwadra sierp niepełna tarcza niepełna tarcza

50 Księżyc – towarzysz Ziemi Zaćmienie Księżyca zPodczas zaćmienia Księżyca jest on niewidoczny, ponieważ Ziemia zasłania Księżycowi światło Słoneczne. Bartosz Jabłonecki

51 Księżyc – towarzysz Ziemi Zaćmienie Słońca zPodczas zaćmienia Słońca jest ono niewidoczne (tylko w części powierzchni Ziemi), ponieważ zasłania je Księżyc. Bartosz Jabłonecki

52 Gwiazdy i galaktyki zGalaktyki to skupiska (układy) złożone nawet z miliardów gwiazd. Siły grawitacji powodują, że gwiazdy tworzą takie układy.

53 Bartosz Jabłonecki

54

55 Wielki Obłok Magellana

56 Bartosz Jabłonecki Wielki Obłok Magellana - Seahorse

57 Bartosz Jabłonecki Mały Obłok Magellana

58 Bartosz Jabłonecki Galaktyka NGC 1569

59 Bartosz Jabłonecki

60 Galaktyka Wirowa- M51 i jej towarzysz NGC 5195

61 Bartosz Jabłonecki Hickson 44 – zwarta grupa galaktyk

62 Bartosz Jabłonecki Gwiazdy i galaktyki zGwiazdy to rozżarzone kule gazowe. Temperatura we wnętrzu gwiazd sięga milionów stopni. Najbliższą nam gwiazdą jest Słońce. Za pomocą naszego wzroku możemy dostrzec w nocy ok gwiazd.

63 Bartosz Jabłonecki Wielkość gwiazd

64 Bartosz Jabłonecki Cykl życia słońca

65 Bartosz Jabłonecki

66 Obserwacje makroskopowe Bartosz Jabłonecki

67 Niebo nad mostem kolejowym w Buszkowie.

68 Bartosz Jabłonecki

69 Zjawisko paralaksy – idea P – obserwowany przedmiot b – baza (odległość między oczami) d – odległość do przedmiotu – kąt paralaksy 1 i 2 – położenie na tle obserwowanego przedmiotu (widziane jednym i drugim okiem) Bartosz Jabłonecki tło

70 Paralaksa geocentryczna Bartosz Jabłonecki Ziemia Księżyc na tle gwiazd

71 Paralaksa heliocentryczna Bartosz Jabłonecki Ziemia Słońce obserwowana gwiazda tło - gwiazdy odległe

72 Parsek zGwiazda znajduje się w odległości jednego parseka (1pc) od Słońca, jeżeli jej paralaksa heliocentryczna wynosi 1 sekundę łuku (1). 1 pc = 30,9 bln km = 3,26 lś zGwiazda znajdująca się 2 razy dalej będzie miała paralaksę dwukrotnie mniejszą (wielkości te są odwrotnie proporcjonalne). Bartosz Jabłonecki

73 Zadanie zParalaksa 61Cygni wynosi: 0,28718 (sekundy łuku). Oblicz jej odległość od Słońca w: yparsekach (pc) ylatach świetlnych (lś). Bartosz Jabłonecki

74 Zadanie domowe Zad. 2 str. 47 zGwiazda Betelgeza świecąca w gwiazdozbiorze Oriona ma paralaksę 0,005. Ile wynosi jej odległość od Słońca w parsekach i w latach świetlnych. Bartosz Jabłonecki

75 KONIEC


Pobierz ppt "FIZYKA. Bartosz Jabłonecki WAŻNE !!! www.fizyka.iss.com.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google