Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. K O N F E R E N C J A Projekt Modernizacja egzaminów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. K O N F E R E N C J A Projekt Modernizacja egzaminów."— Zapis prezentacji:

1 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. K O N F E R E N C J A Projekt Modernizacja egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe – informacja i promocja Nowy egzamin zawodowy – organizacja i przeprowadzenie części pisemnej i praktycznej Omówienie zagadnień regionalnych Dyskusja października 2012r

2 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 2 Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie 2 Przy odpowiednim planowaniu i zaangażowaniu nie ma rzeczy niemożliwych. Tom Lambert

3 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. ZMIANY W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM

4 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 4 Obszary zmian Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego. Struktura i organizacja kształcenia zawodowego. System egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. 4

5 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 5 Zmiany w prawie oświatowym Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 5

6 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 6 Zmiany w prawie oświatowym Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie egzaminów eksternistycznych. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lutego 2012r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. 6

7 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 7 Zmiany w prawie oświatowym Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2012r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 lipca 2012r. w sprawie przypadków, w jakich do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat oraz przypadków, w jakich osoba, która ukończyła gimnazjum, może spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy. 7

8 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zmiany w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego Na wniosek ministrów właściwych dla zawodów wprowadzono do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego zmiany: skreślenie zawodów z listy zawodów wprowadzenie nowych zawodów podział niektórych zawodów połączenie kilku zawodów w jeden zmiana nazw zawodów 8

9 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 9 Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego 9 Na wniosek ministrów właściwych dla zawodów, wprowadzono do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego nowe zawody (częściowo powstałe w wyniku grupowania i zintegrowania zawodów już istniejących lub zawodów wykreślonych). Są to następujące zawody: Technik żywienia i usług gastronomicznych – powstały z połączenia zawodów technik organizacji usług gastronomicznych, technik żywienia i gospodarstwa domowego i kucharz (nauczany na poziomie technikum); Technik renowacji elementów architektury – powstały z połączenia zawodów renowator zabytków architektury i technik sztukatorstwa i kamieniarstwa artystycznego; Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych – powstały z połączenia zawodów monter instalacji i urządzeń sanitarnych i monter sieci komunalnych; Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie – zawód powstały z połączenia zawodów: malarz-tapeciarz, posadzkarz, technolog robót wykończeniowych w budownictwie, Stroiciel fortepianów i pianin – powstały na bazie zawodu korektor i stroiciel instrumentów muzycznych; Technik budowy fortepianów i pianin – powstały na bazie zawodu technik instrumentów muzycznych;

10 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 10 Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego 10 Asystent kierownika produkcji filmowej / telewizyjnej – powstały na bazie zawodu technik organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej Technik realizacji nagrań i nagłośnień – powstały na bazie zawodu asystent operatora dźwięku; Technik sterylizacji medycznej; Technik elektroniki i informatyki medycznej – powstały na bazie zawodu technik elektroniki medycznej; Technik procesów drukowania – powstały na bazie zawodu technik poligraf; Technik procesów introligatorskich – powstały na bazie zawodu technik poligraf; Wiertacz – powstały na bazie zawodu wiertacz odwiertów eksploatacyjnych i geofizycznych; Murarz-tynkarz – powstały na bazie zawodu murarz; Wędliniarz – powstały na bazie zawodu rzeźnik-wędliniarz.

11 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 11 Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego 11 Nowa klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego uwzględnia także uzasadnione wnioski właściwych ministrów dotyczące wykreślenia z klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego zawodów, w których kształcenie w ramach systemu oświaty uznano za nieprzydatne (np. z uwagi na realizowanie kształcenia na odpowiednim kierunku studiów w ramach szkolnictwa wyższego), bądź które stanowiły podstawę do wprowadzenia do klasyfikacji nowych (wyżej wymienionych) zawodów. W związku z tym, z projektu klasyfikacji wykreślono następujące zawody: 1)Technik geofizyk; 2)Technik hydrolog; 3)Technik meteorolog; 4)Technik elektroniki medycznej; 5)Technik poligraf; 6)Technik urządzeń audiowizualnych; 7)Technik dźwięku; 8)Monter instalacji gazowych; 9)Technik informacji naukowej; 10)Technik żywienia i gospodarstwa domowego;

12 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 12 Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego 11)Technik organizacji usług gastronomicznych; 12)Kucharz małej gastronomii; 13)Korektor i stroiciel instrumentów muzycznych; 14)Technik instrumentów muzycznych; 15)Asystent operatora dźwięku; 16)Technik organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej 17)Murarz; 18)Renowator zabytków architektury; 19)Monter instalacji i urządzeń sanitarnych; 20)Monter sieci komunalnych; 21)Posadzkarz; 22)Technolog robót wykończeniowych w budownictwie; 23)Malarz-tapeciarz; 24)Monter-instalator urządzeń technicznych w budownictwie wiejskim; 25)Monter instrumentów muzycznych; 26)Rzeźnik-wędliniarz; 27)Wiertacz odwiertów eksploatacyjnych i geofizycznych; 28)Technik sztukatorstwa i kamieniarstwa artystycznego. 12

13 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 13 Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie Kwalifikacja - wyodrębniony w danym zawodzie zestaw oczekiwanych efektów kształcenia, których osiągnięcie potwierdza świadectwo wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną, po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji. 13 Przykład wyodrębnienia kwalifikacji w zawodzie KWALIFIKACJA 2 Zawód elektryk KWALIFIKACJA 1 E.7. montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych E.8. montaż i konserwacja instalacji elektrycznych

14 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 14 Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie ELEKTRYK I.KWALIFIKACJA E. 7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych 1.Montaż maszyn i urządzeń elektrycznych 2.Konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych I.KWALIFIKACJA:E. 8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych 1.Montaż instalacji elektrycznych 2.Konserwacja instalacji elektrycznych 14

15 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 15 … obowiązkowe zestawy celów kształcenia i treści nauczania opisane w formie oczekiwanych efektów kształcenia: wiedzy, umiejętności zawodowych oraz kompetencji personalnych i społecznych, (…) uwzględniane w programach nauczania i umożliwiające ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych oraz warunki realizacji kształcenia w zawodach, w tym zalecane wyposażenie w pomoce dydaktyczne i sprzęt oraz minimalną liczbę godzin kształcenia zawodowego; Podstawa programowa kształcenia w zawodzie 15

16 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 16 Oczekiwane efekty kształcenia, ujęte w podstawie programowej kształcenia w zawodach a wymagania egzaminacyjne Kwalifikacja E. 7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych 1. Montaż maszyn i urządzeń elektrycznych. Uczeń: 1)rozpoznaje podzespoły oraz maszyny i urządzenia elektryczne na podstawie oznaczeń na nich stosowanych, symboli graficznych, parametrów katalogowych i wyglądu; 2)określa funkcje podzespołów stosowanych w maszynach i urządzeniach elektrycznych; 3)rozpoznaje na podstawie wyglądu narzędzia monterskie 4)dobiera narzędzia do montażu maszyn i urządzeń elektrycznych; 5)wykonuje montaż mechaniczny podzespołów elektrycznych i elektronicznych oraz maszyn i urządzeń elektrycznych; 6)wykonuje montaż elektryczny podzespołów elektrycznych i elektronicznych oraz maszyn i urządzeń elektrycznych; 7)wykonuje pomiary parametrów maszyn i urządzeń elektrycznych; 16

17 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 17 Egzamin potwierdzający kwalifikację w zawodzie 17 Test pisemny - zadania zamknięte - zdający wskazuje prawidłową odpowiedź spośród 4 zaproponowanych Test praktyczny – ocenie podlegać będzie: -jakość rezultatu końcowego, -jakość rezultatu pośredniego, -przebieg wykonania zadania

18 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. kształconym w zasadniczej szkole zawodowej wykształcenie ogólne zasadnicze zawodowe kształconym w technikum, szkole policealnej wykształcenie ogólne średnie DYPLOM W ZAWODZIE 18 ŚWIADECTWO POTWIERDZAJĄCE KWALIFIKACJĘ ZAWODOWĄ potwierdzone wszystkie kwalifikacje składające się na zawód

19 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PROJEKT MODERNIZACJA EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE ZAWODOWE Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI Priorytet III Wysoka jakość oświaty Działanie 3.2 Rozwój systemu egzaminów zawodowych Beneficjentem jest Centralna Komisja Egzaminacyjna Okres realizacji 2010 – 2013, przedłużony do 2014 r.

20 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 20 Struktura działań w projekcie Stworzenie zaplecza merytorycznego Stworzenie zaplecza technicznego Stworzenie zaplecza informatycznego Pilotaże 20

21 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 21 Opracowanie koncepcji nowego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Opracowanie metodologii tworzenia zadań potwierdzających kwalifikacje, wyodrębnione w zawodach ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Stworzenie zaplecza merytorycznego 21

22 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 22 Przeprowadzenie szkoleń autorów zadań Stworzenie zaplecza merytorycznego na przełomie roku przeszkolono 720 autorów zadań egzaminacyjnych. w roku 2011 i 2012 zorganizowano seminaria dla autorów, recenzentów i liderów, w których wzięło udział ok. 400 osób. na przełomie roku przeszkolono 720 autorów zadań egzaminacyjnych. w roku 2011 i 2012 zorganizowano seminaria dla autorów, recenzentów i liderów, w których wzięło udział ok. 400 osób. 22

23 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 23 Opracowanie zestawów zadań egzaminacyjnych Stworzenie zaplecza merytorycznego Zestaw zadań składa się z: 40 zadań do części pisemnej egzaminu (test pisemny), jednego zadania praktycznego (test praktyczny). Opracowanych będzie 2760 zestawów zadań (średnio ok. 11 zestawów na każdą z 252 kwalifikacji). Zestaw zadań składa się z: 40 zadań do części pisemnej egzaminu (test pisemny), jednego zadania praktycznego (test praktyczny). Opracowanych będzie 2760 zestawów zadań (średnio ok. 11 zestawów na każdą z 252 kwalifikacji). 23

24 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 24 Opracowanie materiałów do informatorów o egzaminie zawodowym Stworzenie zaplecza merytorycznego Informator, w wersji elektronicznej, zawiera informacje: o strukturze egzaminu zawodowego, o wymaganiach dotyczących przystępowania do egzaminu, o wymaganiach egzaminacyjnych, o postępowaniu po egzaminie. Powyższe informacje odbiorca znajdzie poprzez wybór: a)symbolu i nazwy zawodu, b)oznaczenia i nazwy kwalifikacji. Informator, w wersji elektronicznej, zawiera informacje: o strukturze egzaminu zawodowego, o wymaganiach dotyczących przystępowania do egzaminu, o wymaganiach egzaminacyjnych, o postępowaniu po egzaminie. Powyższe informacje odbiorca znajdzie poprzez wybór: a)symbolu i nazwy zawodu, b)oznaczenia i nazwy kwalifikacji. 24

25 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 25 Opracowanie programów: szkoleń uzupełniających dla egzaminatorów i szkoleń dla kandydatów na egzaminatorów. Przeprowadzenie szkoleń uzupełniających dla egzaminatorów. Stworzenie zaplecza technicznego Przygotowano 96 trenerów do prowadzenia szkoleń. Dokonano naboru egzaminatorów na szkolenie uzupełniające - zgłosiło się osób. Przygotowano 96 trenerów do prowadzenia szkoleń. Dokonano naboru egzaminatorów na szkolenie uzupełniające - zgłosiło się osób. 25

26 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 26 Szkolenia egzaminatorów Komisja okręgowa Liczba zdeklarowanych egzaminatorów OKE Gdańsk 1509 OKE Jaworzno 2436 OKE Kraków 2728 OKE Łomża 1702 OKE Łódź 1225 OKE Poznań 2185 OKE Warszawa 896 OKE Wrocław 1065 Łącznie

27 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 27 Stworzenie zaplecza technicznego Szkolenia uzupełniające egzaminatorów: dotyczyć będą oceniania kryterialnego wykonania zadania praktycznego; realizowane będą przez KOWEZiU; zaplanowano 576 grup; grupy 24-osobowe, dwóch prowadzących; czas trwania szkolenia – 16 godzin, w tym: 8 godzin – praca własna z przesłanymi materiałami, 8 godzin – szkolenie stacjonarne. Szkolenia uzupełniające egzaminatorów: dotyczyć będą oceniania kryterialnego wykonania zadania praktycznego; realizowane będą przez KOWEZiU; zaplanowano 576 grup; grupy 24-osobowe, dwóch prowadzących; czas trwania szkolenia – 16 godzin, w tym: 8 godzin – praca własna z przesłanymi materiałami, 8 godzin – szkolenie stacjonarne. 27

28 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 28 Szkolenia egzaminatorów Okręgowa Komisja Egzaminacyjna Miasta w których zaleca się organizowanie szkoleń liczba grup szkole- niowych OKE Gdańsk Gdańsk, Bydgoszcz, Toruń 76 OKE Jaworzno Częstochowa, Katowice, Bielsko Biała, Sosnowiec, Gliwice, Bytom 88 OKE Kraków Kraków, Tarnów, Nowy Sącz, Nowy Targ, Oświęcim, Wadowice, Chełm, Zamość, Lublin, Puławy, Radzyń Podlaski, Biała Podlaska, Rzeszów, Jarosław, Przemyśl, Krosno, Mielec, Stalowa Wola, Tarnobrzeg 122 OKE Łomża Olsztyn, Łomża, Ełk, Białystok, Elbląg 41 OKE Łódź Łódź, Kielce, Sieradz, Starachowice 58 OKE Poznań Poznań, Zielona Góra, Szczecin, Koszalin, Gorzów Wlkp., Leszno, Kalisz 88 OKE Warszawa Warszawa, Radom 58 OKE Wrocław Wrocław, Opole 52 28

29 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 29 Zewidencjonowanie funkcjonujących ośrodków egzaminacyjnych (prace prowadzone w 2010 r.) Opracowanie standardów wyposażenia ośrodków egzaminacyjnych dla wszystkich zawodów/kwalifikacji ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Stworzenie zaplecza technicznego 29

30 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 30

31 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 31

32 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 32 Opracowanie i wdrożenie systemu informatycznego łączącego CKE, komisje okręgowe i instytucje tworzące sieć ośrodków egzaminacyjnych i zapewniającego kompleksową obsługę egzaminów zawodowych. Stworzenie zaplecza informatycznego 32

33 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 33 Opracowanie koncepcji i pilotażowe przeprowadzenie części pisemnej egzaminu w formie elektronicznej Stworzenie zaplecza informatycznego 33

34 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 34 System będzie zapewniał: 34

35 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 35 Zespół ds. Realizacji Projektów Współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego Centralna Komisja Egzaminacyjna ul. Lewartowskiego Warszawa tel. (022) fax (022) Dziękujemy za uwagę 35

36 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. NOWY EGZAMIN ZAWODOWY

37 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 37 Założenia do zmian w egzaminie zawodowym możliwość oddzielnego potwierdzenia przez ucznia każdej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie – otrzymanie świadectwa potwierdzającego określoną kwalifikację; potwierdzenie wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie – otrzymanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje – warunek odpowiedni poziom wykształcenia ogólnego; wzmocnienie praktycznego aspektu egzaminu w zawodach na poziomie technikum; opracowanie koncepcji i utworzenie zinformatyzowanego banku zadań egzaminacyjnych; umożliwienie osobom dorosłym potwierdzania kwalifikacji zdobytych poza systemem szkolnym; możliwość zdawania testu pisemnego z zastosowaniem komputera, docelowo egzamin ON-LINE; klasa IV technikum – egzamin w lutym; 37

38 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 38 Dla kogo egzamin potwierdzający kwalifikacje? Egzamin w zakresie kwalifikacji Uczniowie Absolwenci szkół Absolwenci KKZ Egzamin eksternistyczny Deklaracja przystąpienia do dyrektora szkoły 4 miesiące przed egzaminem deklaracja przystąpienia składana do dyrektora oke 4 miesiące przed egzaminem świadectwo ukończenia szkoły deklaracja przystąpienia składana do dyrektora oke właściwej dla miejsca kursu 4 miesiące przed egzaminem zaświadczenie ukończenia kursu wniosek składany do dyrektora oke 30 września/31 stycznia dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe/kształcenie 38

39 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 39 Co będzie sprawdzane na egzaminie? Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie jest formą oceny poziomu opanowania przez zdającego wiedzy i umiejętności z zakresu danej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, ustalonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach. 39

40 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 40 Kiedy egzamin? Egzamin zawodowy może być przeprowadzany w ciągu całego roku szkolnego w terminie ustalonym przez dyrektora komisji okręgowej, w uzgodnieniu z dyrektorem Komisji Centralnej. Termin egzaminu zawodowego dyrektor komisji okręgowej ogłasza na stronie internetowej komisji okręgowej nie później niż na 5 miesięcy przed terminem egzaminu zawodowego. Dyrektor komisji okręgowej ustala harmonogram przeprowadzania części praktycznej egzaminu zawodowego i przekazuje go kierownikom ośrodków egzaminacyjnych. 40

41 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 41 Struktura egzaminu Część pisemna test składający się z 40 zadań wielokrotnego wyboru czas 60 min Część praktyczna test praktyczny składający się z jednego zadania praktycznego czas min (będzie ustalony w Informatorze zawodowym) 41

42 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 42 Część pisemna egzaminu 42

43 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 43 Formy przeprowadzania części pisemnej egzaminu tradycyjna wydrukowane arkusze egzaminacyjne, karty odpowiedzi dostarczane pocztą do szkoły. z wykorzystaniem komputerów upoważnienieDo 2017 r. 43

44 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 44 Część pisemna z wykorzystaniem systemu elektronicznego Stanowisko Zarządzania Egzaminem Wirtualny Serwer Egzaminacyjny Maksymalna liczba stanowisk egzaminacyjnych uzależniona jest od wydajności Stanowiska Zarządzania Egzaminem potwierdzonej w procedurze upoważnienia do przeprowadzenia egzaminu

45 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 45 Upoważnienia do przeprowadzenia części pisemnej egzaminu udziela się na wniosek szkoły, placówki lub pracodawcy złożony nie później niż do dnia 1 września roku szkolnego, w którym ma być przeprowadzona część pisemna egzaminu zawodowego z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego. 45

46 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 46 udziela się, jeżeli szkoła, placówka lub pracodawca posiada warunki zapewniające prawidłowy przebieg części pisemnej egzaminu zawodowego z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego, a w szczególności: 1) posiada odpowiednie wyposażenie indywidualnych stanowisk egzaminacyjnych wspomaganych elektronicznie, 2) zapewnia warunki do samodzielnego wykonywania zadań egzaminacyjnych przez zdających. Upoważnienia do przeprowadzenia części pisemnej egzaminu 46

47 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 47 Przykładowa organizacja sieci egzaminacyjnej 47

48 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 48 Przykładowa organizacja sieci egzaminacyjnej 48

49 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 49 Przykładowa organizacja sieci egzaminacyjnej 49

50 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 50 Przykładowa organizacja pomieszczenia egzaminacyjnego 50

51 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 51 Warunki otrzymania upoważnienia Złożenie wniosku o upoważnienie Upoważnienie przez dyrektora OKE do przeprowadzenia części pisemnej z wykorzystaniem systemu elektronicznego Test maszyny wirtualnej na krótko przed egzaminem Pomyślne przejście próby przeprowadzenia części pisemnej z wykorzystaniem systemu (przesłanie raportu do OKE) Pozytywna weryfikacja dotycząca wyposażenia 51

52 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 52 Wniosek o upoważnienie do części pisemnej Należy: przeanalizować załącznik 1 zawierający opis minimalnych wymagań zaplanować sale i sprzęt do przeprowadzenia części pisemnej egzaminu wprowadzić dane do wniosku, wydrukować wniosek i podpisać przesłać do OKE 52

53 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 53 Część pisemna egzaminu zawodowego Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego (PZE) – dyrektor szkoły Operator systemu Zespół nadzorujący część pisemną 53 Nie jest członkiem ZN część pisemną. Odpowiada za przygotowanie serwera i stanowisk egzaminacyjnych oraz za poprawność ich funkcjonowania w czasie egzaminu. Uczestniczył w szkoleniu zorganizowanym przez OKE

54 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 54 Skład zespołu nadzorującego W skład zespołu nadzorującego wchodzą: w szkole lub placówce - co najmniej trzech nauczycieli, z tym że co najmniej jeden nauczyciel jest zatrudniony w innej szkole lub placówce; u pracodawcy - co najmniej trzech pracowników upoważnionych przez tego pracodawcę lub pracowników upoważnionych przez innych pracodawców. W przypadku, gdy w sali egzaminacyjnej jest więcej niż 30 zdających, liczbę członków zespołu nadzorującego zwiększa się o jedną osobę na każdych kolejnych 20 zdających. W skład zespołu nadzorującego nie mogą wchodzić nauczyciele zajęć edukacyjnych objętych egzaminem zawodowym oraz wychowawcy zdających. 54

55 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 55 Część praktyczna egzaminu 55

56 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 56 Za organizację i przebieg odpowiada kierownik ośrodka egzaminacyjnego (KOE) (m.in. zapewnia obecność asystenta technicznego). KOE powołuje zespoły nadzorujące przebieg części praktycznej w poszczególnych salach (ZNCP) i wyznacza przewodniczących tych zespołów. W skład ZNCP wchodzą: w szkole/placówce – 2 nauczycieli zatrudnionych w tej szkole/placówce, u pracodawcy – 2 pracowników upoważnionych przez tego pracodawcę. W skład ZNCP nie mogą wchodzić nauczyciele oraz instruktorzy praktycznej nauki zawodu, którzy prowadzą zajęcia ze zdającymi. Organizacja części praktycznej egzaminu 56

57 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 57 Uczestnicy egzaminu Zespół nadzorujący część praktyczną Egzaminator Asystent techniczny 57

58 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 58 wpisana do ewidencji egzaminatorów w zakresie przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, wyznaczona przez KOE spośród egzaminatorów ujętych w wykazie przekazanym przez dyrektora oke, nie będąca nauczycielem zatrudnionym w szkole lub placówce, w której jest przeprowadzana część praktyczna egzaminu zawodowego. Egzaminator na egzaminie zawodowym to osoba: 58

59 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 59 Uprawnienia egzaminatorów Osoba wpisana do ewidencji egzaminatorów w zakresie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe otrzyma także uprawnienia w zakresie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie we wszystkich kwalifikacjach wyodrębnionych w tym zawodzie 59

60 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 60 Egzaminator na egzaminie zawodowym obserwuje i ocenia przebieg wykonania zadania oraz jakość rezultatu pośredniego (o ile taki występuje), stosując kryteria oceniania opracowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną dla danego egzaminu zawodowego. W czasie trwania części praktycznej egzaminu ocenia jakość rezultatu końcowego i wypełnia karty oceny zdających, stosując kryteria oceniania opracowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną dla danego egzaminu zawodowego podpisuje protokół przebiegu części praktycznej egzaminu uczestniczy w przekazaniu przez PZNCP kart oceny i dokumentacji KOE i w pakowaniu ich do zwrotnych kopert. Po zakończeniu części praktycznej egzaminu w obecności ZNCP 60

61 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 61 Egzaminator ocenia: 1.jakość rezultatu końcowego: wyrobu, usługi lub dokumentacji, pod względem spełnienia wymagań określonych w zadaniu egzaminacyjnym zawartym w arkuszu egzaminacyjnym 2.jakość rezultatu pośredniego w przypadku, gdy jego ocena ma bezpośredni wpływ na ocenę jakości rezultatu końcowego, a nie jest możliwa po wykonaniu zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym 3.przebieg wykonania zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym pod względem: przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodności z metodami lub technologiami właściwymi do wykonania zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym. 61

62 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 62 Czas i miejsce oceny rezultatów końcowych? Po zakończeniu części praktycznej egzaminu zawodowego zdający opuszczają salę egzaminacyjną, pozostawiając na swoich stanowiskach egzaminacyjnych efekty wykonania zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym oraz związaną z nim dokumentację. Egzaminator, w obecności zespołu nadzorującego część praktyczną, stosując kryteria oceniania opracowane przez Komisję Centralną dla danego egzaminu zawodowego, wypełnia karty oceny zdających. 62

63 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 63 Kryteria oceny Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny Rezultat 1 końcowy ……………………………………………….…….. Kryterium 1….…………………………………………………... …………………….…………………………………………………... Kryterium 10….…………………………………………………... Rezultat 2 końcowy…………………… Kryterium 1….…………………………………………………... …………………….…………………………………………………... Kryterium 10….…………………………………………………... Rezultat 3 pośredni…………………… Kryterium 1….…………………………………………………... ………………….…………………………………………………... Kryterium 10….…………………………………………………... Przebieg 1………………………………………………………… Kryterium 1….…………………………………………………... ………………..….…………………………………………………... Przebieg 2……………………………………………………….. Kryterium 1….…………………………………………………... KRYTERIA OCENIANIA TESTU PRAKTYCZNEGO Kwalifikacja: T.6. Sporządzanie potraw i napojów Zawód: kucharz Numer zadania: …. 63

64 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 64 Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny Rezultat 1 końcowy System Linux Kryterium 1 system Linux jest zainstalowany Kryterium 2 dysk jest podzielony na 2 partycje Kryterium 3 katalog /home jest umieszczony na oddzielnej partycji o wielkości min. 10 GB Rezultat 2 końcowy Interfejs sieciowy Kryterium 1karta sieciowa ma przypisany adres IP x Kryterium 2maska sieci jest ustawiona na …………………..….…………………………………………………... Przebieg 1Przestrzeganie przepisów bhp Kryterium 1 zdający dbał o porządek w miejscu pracy Kryterium 2zdający posprzątał resztki przewodów i materiałów izolacyjnych KRYTERIA OCENIANIA TESTU PRAKTYCZNEGO Kwalifikacja: E.13 Projektowanie i administracja lokalnych sieci komputerowych Zawód: Technik informatyk Numer zadania: …. 64

65 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 65 Karta oceny 65

66 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 66 Jeden egzaminator obserwuje i ocenia 6 zdających część praktyczną egzaminu zawodowego w danej sali egzaminacyjnej. Liczba egzaminatorów na egzaminie W przypadku gdy w danej sali egzaminacyjnej jest więcej niż 6 zdających, dla każdych kolejnych 6 zdających wyznacza się dodatkowo egzaminatora. Egzaminator 66

67 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 67 Jeżeli ze względów technicznych lub organizacyjnych do części praktycznej egzaminu zawodowego w danej sali egzaminacyjnej przystępuje mniej niż 6 zdających, obserwuje ich i ocenia jeden egzaminator. Liczba egzaminatorów na egzaminie Egzaminator 67

68 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 68 Miejsce przystępowania do części praktycznej egzaminu Uczniowie/słuchacze przystępują do części praktycznej egzaminu w szkole do której uczęszczają lub u pracodawcy, u którego odbywają praktyczną naukę zawodu, Absolwenci przystępują do części praktycznej egzaminu w szkole do której uczęszczali lub u pracodawcy, u którego odbywali praktyczną naukę zawodu, Absolwenci KKZ i osoby przystępujące do egzaminu eksternistycznego - w ośrodku egzaminacyjnym wskazanym przez dyrektora oke. 68

69 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 69 Wyposażenie ośrodków egzaminacyjnych Wspólne kwalifikacje w zawodach kształconych w technikach i w zsz Identyczny egzamin Potrzebne takie samo wyposażenie stanowisk 69

70 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 70 Wyposażenie ośrodków egzaminacyjnych Monter mechatronik Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych Technik mechatronik 70

71 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 71 Upoważnienie do przeprowadzenia części praktycznej egzaminu udziela się na wniosek szkoły, placówki lub pracodawcy udziela się, jeżeli szkoła, placówka lub pracodawca posiada warunki zapewniające prawidłowy przebieg części praktycznej egzaminu zawodowego, a w szczególności: 1)zapewnia warunki realizacji kształcenia w danym zawodzie, określone w podstawie programowej kształcenia w zawodach 2)zapewnia warunki do samodzielnego wykonywania przez zdających zadań egzaminacyjnych … 3)zapewnia zdającym ze specjalnymi potrzebami przystąpienie do egzaminu zawodowego w warunkach dostosowanych do ich potrzeb … 4)zapewnia zdającym pierwszą pomoc medyczną. 71

72 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 72 Wniosek o upoważnienie do części praktycznej Należy: przeanalizować zapisy w PP wprowadzić dane, wydrukować i podpisać przesłać do OKE istotne dla kwalifikacji wyposażenie 72

73 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Część praktyczną egzaminu dla uczniów i absolwentów przeprowadza 73 CKP /CKU, z którym szkoła ma podpisaną umowę o przeprowadzenie egzaminu (skierowanie uczniów do OE wyłącznie na podstawie umowy) szkoła na wynajętych na czas egzaminu stanowiskach egzaminacyjnych (umowa) szkoła we własnych pracowniach pracodawca, u którego uczniowie odbywali praktyczną naukę zawodu z wnioskiem o upoważnienie występuje szkoła (zespół szkół) z wnioskiem o upoważnienie występuje placówka CKP/CKU z wnioskiem o upoważnienie występuje pracodawca z wnioskiem o upoważnienie występuje szkoła (zespół szkół)

74 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 74 Uwarunkowania do przeprowadzenia części praktycznej egzaminu Złożenie wniosku o upoważnienie Upoważnienie przez dyrektora OKE do przeprowadzenia części praktycznej egzaminu Pozytywna weryfikacja dotycząca wyposażenia sprawdzenie wyposażenia porównanie ze szczegółowym wykazem 74

75 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 75 Do przeprowadzenia egzaminu potrzebne są: zasoby ludzkie: zespoły nadzorujące, egzaminatorzy, asystenci techniczni/operatorzy systemu; zasoby materialne: wyposażenie ośrodków egzaminacyjnych; dostępność wyposażenia w trakcie egzaminu; czas: czas na przygotowanie się do egzaminów; czas na przeprowadzenie egzaminów. 75

76 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 76 Celem informacji nie jest uzyskanie wiedzy na dany temat, lecz umożliwienie dzięki niej podjęcia właściwych działań. Peter Drucer Pierwsze działania przed nowym egzaminem

77 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 77 do 30 września 2012 Zgłoszenie szkoły/placówki/pracodawcy (egzamin po raz pierwszy) do 30 września 2012 Złożenie wniosku o udzielenie upoważnienia do zorganizowania części praktycznej egzaminu Złożenie wniosku o udzielenie upoważnienia do zorganizowania części pisemnej egzaminu z wykorzystaniem elektronicznego systemu 14 dni od daty rozpoczęcia kształcenia Zgłoszenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego do 28 września ankieta Przekazanie przez szkoły informacji o rozpoczęciu kształcenia w 2012 według nowej PP Obowiązujące terminy

78 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zgłoszenia szkół/kursów do OKE w Warszawie – stan na dzień Egzamin w 1 zawodzie w czasie roku szkolnego 2012/2013 technik usług pocztowych i finansowych (421108) A Świadczenie usług pocztowych, finansowych i kurierskich oraz w zakresie obrotu towarowego Egzamin w 61 zawodach w czasie roku szkolnego 2012/2013 w 94 kwalifikacjach 26 z obszaru administracyjno-usługowego 11 z obszaru budowlanego 14 z obszaru elektryczno-elektronicznego 9 z obszaru mechanicznego i górniczo-hutniczego 9 z obszaru rolniczo-leśnego z ochroną środowiska 13 z obszaru medyczno-społecznego


Pobierz ppt "Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. K O N F E R E N C J A Projekt Modernizacja egzaminów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google