Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Omówienie zagadnień regionalnych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Omówienie zagadnień regionalnych"— Zapis prezentacji:

1 Omówienie zagadnień regionalnych
K O N F E R E N C J A Projekt „Modernizacja egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe” – informacja i promocja Nowy egzamin zawodowy – organizacja i przeprowadzenie części pisemnej i praktycznej Omówienie zagadnień regionalnych Dyskusja października 2012r

2 Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
Przy odpowiednim planowaniu i zaangażowaniu nie ma rzeczy niemożliwych. Tom Lambert 2 2

3 ZMIANY W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM

4 Obszary zmian Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego.
Struktura i organizacja kształcenia zawodowego. System egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. 4 4 4

5 Zmiany w prawie oświatowym
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. 5 5 5

6 Zmiany w prawie oświatowym
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie egzaminów eksternistycznych. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lutego 2012r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. 6 6 6

7 Zmiany w prawie oświatowym
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2012r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 lipca 2012r. w sprawie przypadków, w jakich do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat oraz przypadków, w jakich osoba, która ukończyła gimnazjum, może spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy. 7 7 7

8 Zmiany w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego
Na wniosek ministrów właściwych dla zawodów wprowadzono do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego zmiany: skreślenie zawodów z listy zawodów wprowadzenie nowych zawodów podział niektórych zawodów połączenie kilku zawodów w jeden zmiana nazw zawodów 8

9 Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego
Na wniosek ministrów właściwych dla zawodów, wprowadzono do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego nowe zawody (częściowo powstałe w wyniku grupowania i zintegrowania zawodów już istniejących lub zawodów wykreślonych). Są to następujące zawody: Technik żywienia i usług gastronomicznych – powstały z połączenia zawodów technik organizacji usług gastronomicznych, technik żywienia i gospodarstwa domowego i kucharz (nauczany na poziomie technikum); Technik renowacji elementów architektury – powstały z połączenia zawodów renowator zabytków architektury i technik sztukatorstwa i kamieniarstwa artystycznego; Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych – powstały z połączenia zawodów monter instalacji i urządzeń sanitarnych i monter sieci komunalnych; Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie – zawód powstały z połączenia zawodów: malarz-tapeciarz, posadzkarz, technolog robót wykończeniowych w budownictwie, Stroiciel fortepianów i pianin – powstały na bazie zawodu korektor i stroiciel instrumentów muzycznych; Technik budowy fortepianów i pianin – powstały na bazie zawodu technik instrumentów muzycznych; 9 9

10 Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego
Asystent kierownika produkcji filmowej / telewizyjnej – powstały na bazie zawodu technik organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej Technik realizacji nagrań i nagłośnień – powstały na bazie zawodu asystent operatora dźwięku; Technik sterylizacji medycznej; Technik elektroniki i informatyki medycznej – powstały na bazie zawodu technik elektroniki medycznej; Technik procesów drukowania – powstały na bazie zawodu technik poligraf; Technik procesów introligatorskich – powstały na bazie zawodu technik poligraf; Wiertacz – powstały na bazie zawodu wiertacz odwiertów eksploatacyjnych i geofizycznych; Murarz-tynkarz – powstały na bazie zawodu murarz; Wędliniarz – powstały na bazie zawodu rzeźnik-wędliniarz. 10 10

11 Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego
Nowa klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego uwzględnia także uzasadnione wnioski właściwych ministrów dotyczące wykreślenia z klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego zawodów, w których kształcenie w ramach systemu oświaty uznano za nieprzydatne (np. z uwagi na realizowanie kształcenia na odpowiednim kierunku studiów w ramach szkolnictwa wyższego), bądź które stanowiły podstawę do wprowadzenia do klasyfikacji nowych (wyżej wymienionych) zawodów. W związku z tym, z projektu klasyfikacji wykreślono następujące zawody: 1) Technik geofizyk; 2) Technik hydrolog; 3) Technik meteorolog; 4) Technik elektroniki medycznej; 5) Technik poligraf; 6) Technik urządzeń audiowizualnych; 7) Technik dźwięku; 8) Monter instalacji gazowych; 9) Technik informacji naukowej; 10) Technik żywienia i gospodarstwa domowego; 11 11

12 Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego
Technik organizacji usług gastronomicznych; Kucharz małej gastronomii; Korektor i stroiciel instrumentów muzycznych; Technik instrumentów muzycznych; Asystent operatora dźwięku; Technik organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej Murarz; Renowator zabytków architektury; Monter instalacji i urządzeń sanitarnych; Monter sieci komunalnych; Posadzkarz; Technolog robót wykończeniowych w budownictwie; Malarz-tapeciarz; Monter-instalator urządzeń technicznych w budownictwie wiejskim; Monter instrumentów muzycznych; Rzeźnik-wędliniarz; Wiertacz odwiertów eksploatacyjnych i geofizycznych; Technik sztukatorstwa i kamieniarstwa artystycznego. 12 12

13 Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie
Kwalifikacja - wyodrębniony w danym zawodzie zestaw oczekiwanych efektów kształcenia, których osiągnięcie potwierdza świadectwo wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną, po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji. Przykład wyodrębnienia kwalifikacji w zawodzie Zawód elektryk KWALIFIKACJA 2 KWALIFIKACJA 1 E.7. montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych E.8. montaż i konserwacja instalacji elektrycznych 13 13

14 Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie
ELEKTRYK KWALIFIKACJA E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych Montaż maszyn i urządzeń elektrycznych Konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych KWALIFIKACJA:E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych Montaż instalacji elektrycznych Konserwacja instalacji elektrycznych 14 14

15 Podstawa programowa kształcenia w zawodzie
… obowiązkowe zestawy celów kształcenia i treści nauczania opisane w formie oczekiwanych efektów kształcenia: wiedzy, umiejętności zawodowych oraz kompetencji personalnych i społecznych, (…) uwzględniane w programach nauczania i umożliwiające ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych oraz warunki realizacji kształcenia w zawodach, w tym zalecane wyposażenie w pomoce dydaktyczne i sprzęt oraz minimalną liczbę godzin kształcenia zawodowego; 15 15 15

16 Oczekiwane efekty kształcenia, ujęte w podstawie programowej kształcenia w zawodach a wymagania egzaminacyjne Kwalifikacja E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych 1. Montaż maszyn i urządzeń elektrycznych. Uczeń: rozpoznaje podzespoły oraz maszyny i urządzenia elektryczne na podstawie oznaczeń na nich stosowanych, symboli graficznych, parametrów katalogowych i wyglądu; określa funkcje podzespołów stosowanych w maszynach i urządzeniach elektrycznych; rozpoznaje na podstawie wyglądu narzędzia monterskie dobiera narzędzia do montażu maszyn i urządzeń elektrycznych; wykonuje montaż mechaniczny podzespołów elektrycznych i elektronicznych oraz maszyn i urządzeń elektrycznych; wykonuje montaż elektryczny podzespołów elektrycznych i elektronicznych oraz maszyn i urządzeń elektrycznych; wykonuje pomiary parametrów maszyn i urządzeń elektrycznych; 16 16

17 Egzamin potwierdzający kwalifikację w zawodzie
Test pisemny - zadania zamknięte - zdający wskazuje prawidłową odpowiedź spośród 4 zaproponowanych Test praktyczny – ocenie podlegać będzie: jakość rezultatu końcowego, jakość rezultatu pośredniego, przebieg wykonania zadania 17 17

18 w zasadniczej szkole zawodowej kształconym
ś w i a d e c t w o p o t w i e r d z a j ą c e o k r e ś l o n ą k w a l i f i k a c j ę m o ż n a u z y s k a ć p o p o t w i e r d z e n i u k a ż d e j k w a l i f i k a c j i w y o d r ę b n i o n e j w z a w o d z i e ś w i a d e c t w o s z k o ł y o d w r z e ś n i a r . j e s t d o k u m e n t e m p o t w i e r d z a j ą c y m u k o ń c z e n i e s z k o ł y d a n e g o t y p u i p o s i a d a n i e o k r e ś l o n e g o p o z i o m u w y k s z t a ł c e n i a ( n i e j e s t n a n i m u m i e s z c z a n a n a z w a z a w o d u ) d y p l o m o r a z s u p l e m e n t d o d y p l o m u u z y s k a o s o b a p o p o t w i e r d z e n i u w s z y s t k i c h w y o d r ę b n i o n y c h k w a l i f i k a c j i w   z a w o d z i e , p o s i a d a j ą c a ś w i a d e c t w o u k o ń c z e n i a o d p o w i e d n i o z a s a d n i c z e j s z k o ł y z a w o d o w e j l u b s z k o ł y ś r e d n i e j . 1818 DYPLOM W ZAWODZIE kształconym w zasadniczej szkole zawodowej kształconym w technikum, szkole policealnej wykształcenie ogólne zasadnicze zawodowe wykształcenie ogólne średnie ŚWIADECTWO POTWIERDZAJĄCE KWALIFIKACJĘ ZAWODOWĄ ŚWIADECTWO POTWIERDZAJĄCE KWALIFIKACJĘ ZAWODOWĄ ŚWIADECTWO POTWIERDZAJĄCE KWALIFIKACJĘ ZAWODOWĄ ŚWIADECTWO POTWIERDZAJĄCE KWALIFIKACJĘ ZAWODOWĄ ŚWIADECTWO POTWIERDZAJĄCE KWALIFIKACJĘ ZAWODOWĄ potwierdzone wszystkie kwalifikacje składające się na zawód potwierdzone wszystkie kwalifikacje składające się na zawód 18

19 PROJEKT „MODERNIZACJA EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE ZAWODOWE”
Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI Priorytet III Wysoka jakość oświaty Działanie Rozwój systemu egzaminów zawodowych Beneficjentem jest Centralna Komisja Egzaminacyjna Okres realizacji 2010 – 2013, przedłużony do 2014 r.

20 Struktura działań w projekcie
Stworzenie zaplecza merytorycznego Stworzenie zaplecza technicznego Stworzenie zaplecza informatycznego Pilotaże 20 20

21 Stworzenie zaplecza merytorycznego
Opracowanie koncepcji nowego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Opracowanie metodologii tworzenia zadań potwierdzających kwalifikacje, wyodrębnione w zawodach ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. 21 21

22 Stworzenie zaplecza merytorycznego
Przeprowadzenie szkoleń autorów zadań na przełomie roku przeszkolono autorów zadań egzaminacyjnych. w roku 2011 i 2012 zorganizowano seminaria dla autorów, recenzentów i liderów, w których wzięło udział ok. 400 osób. 22 22

23 Stworzenie zaplecza merytorycznego
Opracowanie zestawów zadań egzaminacyjnych Zestaw zadań składa się z: 40 zadań do części pisemnej egzaminu (test pisemny), jednego zadania praktycznego (test praktyczny). Opracowanych będzie 2760 zestawów zadań (średnio ok. 11 zestawów na każdą z 252 kwalifikacji). 23 23

24 Stworzenie zaplecza merytorycznego
Opracowanie materiałów do informatorów o egzaminie zawodowym Informator, w wersji elektronicznej, zawiera informacje: o strukturze egzaminu zawodowego, o wymaganiach dotyczących przystępowania do egzaminu, o wymaganiach egzaminacyjnych, o postępowaniu po egzaminie. Powyższe informacje odbiorca znajdzie poprzez wybór: symbolu i nazwy zawodu, oznaczenia i nazwy kwalifikacji. 24 24

25 Stworzenie zaplecza technicznego
Opracowanie programów: szkoleń uzupełniających dla egzaminatorów i szkoleń dla kandydatów na egzaminatorów. Przeprowadzenie szkoleń uzupełniających dla egzaminatorów. Przygotowano 96 trenerów do prowadzenia szkoleń. Dokonano naboru egzaminatorów na szkolenie uzupełniające - zgłosiło się osób. 25 25

26 Szkolenia egzaminatorów
Komisja okręgowa Liczba zdeklarowanych egzaminatorów OKE Gdańsk 1509 OKE Jaworzno 2436 OKE Kraków 2728 OKE Łomża 1702 OKE Łódź 1225 OKE Poznań 2185 OKE Warszawa 896 OKE Wrocław 1065 Łącznie 13746 26 26

27 Stworzenie zaplecza technicznego
Szkolenia uzupełniające egzaminatorów: dotyczyć będą oceniania kryterialnego wykonania zadania praktycznego; realizowane będą przez KOWEZiU; zaplanowano 576 grup; grupy 24-osobowe, dwóch prowadzących; czas trwania szkolenia – 16 godzin, w tym: 8 godzin – praca własna z przesłanymi materiałami, 8 godzin – szkolenie stacjonarne. 27 27

28 Szkolenia egzaminatorów
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna Miasta w których zaleca się organizowanie szkoleń liczba grup szkole-niowych OKE Gdańsk  Gdańsk, Bydgoszcz, Toruń 76 OKE Jaworzno Częstochowa, Katowice, Bielsko Biała, Sosnowiec, Gliwice, Bytom 88 OKE Kraków Kraków, Tarnów, Nowy Sącz, Nowy Targ, Oświęcim, Wadowice, Chełm, Zamość, Lublin, Puławy, Radzyń Podlaski, Biała Podlaska, Rzeszów, Jarosław, Przemyśl, Krosno, Mielec, Stalowa Wola, Tarnobrzeg 122 OKE Łomża Olsztyn, Łomża, Ełk, Białystok, Elbląg 41 OKE Łódź Łódź, Kielce, Sieradz, Starachowice 58 OKE Poznań Poznań, Zielona Góra, Szczecin, Koszalin, Gorzów Wlkp., Leszno, Kalisz OKE Warszawa Warszawa, Radom OKE Wrocław Wrocław, Opole 52 Szkolenia egzaminatorów 28 28

29 Stworzenie zaplecza technicznego
Zewidencjonowanie funkcjonujących ośrodków egzaminacyjnych (prace prowadzone w 2010 r.) Opracowanie standardów wyposażenia ośrodków egzaminacyjnych dla wszystkich zawodów/kwalifikacji ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. 29 29

30 30 30

31 31 31

32 Stworzenie zaplecza informatycznego
Opracowanie i wdrożenie systemu informatycznego łączącego CKE, komisje okręgowe i instytucje tworzące sieć ośrodków egzaminacyjnych i zapewniającego kompleksową obsługę egzaminów zawodowych. 32 32

33 Stworzenie zaplecza informatycznego
Opracowanie koncepcji i pilotażowe przeprowadzenie części pisemnej egzaminu w formie elektronicznej 33 33 33

34 System będzie zapewniał:
34 34

35 Centralna Komisja Egzaminacyjna
Dziękujemy za uwagę Zespół ds. Realizacji Projektów Współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego Centralna Komisja Egzaminacyjna ul. Lewartowskiego Warszawa tel. (022) fax (022) 35 35

36 NOWY EGZAMIN ZAWODOWY

37 Założenia do zmian w egzaminie zawodowym
możliwość oddzielnego potwierdzenia przez ucznia każdej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie – otrzymanie świadectwa potwierdzającego określoną kwalifikację; potwierdzenie wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie – otrzymanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje – warunek odpowiedni poziom wykształcenia ogólnego; wzmocnienie praktycznego aspektu egzaminu w zawodach na poziomie technikum; opracowanie koncepcji i utworzenie zinformatyzowanego banku zadań egzaminacyjnych; umożliwienie osobom dorosłym potwierdzania kwalifikacji zdobytych poza systemem szkolnym; możliwość zdawania testu pisemnego z zastosowaniem komputera, docelowo egzamin ON-LINE; klasa IV technikum – egzamin w lutym; 37 37

38 Dla kogo egzamin potwierdzający kwalifikacje?
Uczniowie Deklaracja przystąpienia do dyrektora szkoły 4 miesiące przed egzaminem Egzamin w zakresie kwalifikacji Egzamin eksternistyczny Absolwenci szkół deklaracja przystąpienia składana do dyrektora oke 4 miesiące przed egzaminem świadectwo ukończenia szkoły wniosek składany do dyrektora oke 30 września/31 stycznia dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe/kształcenie Absolwenci KKZ deklaracja przystąpienia składana do dyrektora oke właściwej dla miejsca kursu 4 miesiące przed egzaminem zaświadczenie ukończenia kursu 38 38

39 Co będzie sprawdzane na egzaminie?
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie jest formą oceny poziomu opanowania przez zdającego wiedzy i umiejętności z zakresu danej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, ustalonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach. 39 39

40 Kiedy egzamin? Egzamin zawodowy może być przeprowadzany w ciągu całego roku szkolnego w terminie ustalonym przez dyrektora komisji okręgowej, w uzgodnieniu z dyrektorem Komisji Centralnej. Termin egzaminu zawodowego dyrektor komisji okręgowej ogłasza na stronie internetowej komisji okręgowej nie później niż na 5 miesięcy przed terminem egzaminu zawodowego. Dyrektor komisji okręgowej ustala harmonogram przeprowadzania części praktycznej egzaminu zawodowego i przekazuje go kierownikom ośrodków egzaminacyjnych. 40 40

41 Struktura egzaminu Część pisemna Część praktyczna
test składający się z 40 zadań wielokrotnego wyboru czas 60 min Część praktyczna test praktyczny składający się z jednego zadania praktycznego czas min (będzie ustalony w Informatorze zawodowym) 41 41

42 Część pisemna egzaminu
42 42

43 Formy przeprowadzania części pisemnej egzaminu
tradycyjna wydrukowane arkusze egzaminacyjne, karty odpowiedzi dostarczane pocztą do szkoły. z wykorzystaniem komputerów upoważnienie Do 2017 r. 43 43

44 Część pisemna z wykorzystaniem systemu elektronicznego
Maksymalna liczba stanowisk egzaminacyjnych uzależniona jest od wydajności Stanowiska Zarządzania Egzaminem potwierdzonej w procedurze upoważnienia do przeprowadzenia egzaminu 1 10 Stanowisko Zarządzania Egzaminem 2 9 3 8 7 4 Wirtualny Serwer Egzaminacyjny 5 6 44 44 44

45 Upoważnienia do przeprowadzenia części pisemnej egzaminu
udziela się na wniosek szkoły, placówki lub pracodawcy złożony nie później niż do dnia 1 września roku szkolnego, w którym ma być przeprowadzona część pisemna egzaminu zawodowego z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego. 45 45

46 Upoważnienia do przeprowadzenia części pisemnej egzaminu
udziela się, jeżeli szkoła, placówka lub pracodawca posiada warunki zapewniające prawidłowy przebieg części pisemnej egzaminu zawodowego z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego, a w szczególności: 1) posiada odpowiednie wyposażenie indywidualnych stanowisk egzaminacyjnych wspomaganych elektronicznie, 2) zapewnia warunki do samodzielnego wykonywania zadań egzaminacyjnych przez zdających. 46 46

47 Przykładowa organizacja sieci egzaminacyjnej
47 47

48 Przykładowa organizacja sieci egzaminacyjnej
48 48

49 Przykładowa organizacja sieci egzaminacyjnej
49 49

50 Przykładowa organizacja pomieszczenia egzaminacyjnego
50 50

51 Warunki otrzymania upoważnienia
Złożenie wniosku o upoważnienie Pozytywna weryfikacja dotycząca wyposażenia Pomyślne przejście próby przeprowadzenia części pisemnej z wykorzystaniem systemu (przesłanie raportu do OKE) Upoważnienie przez dyrektora OKE do przeprowadzenia części pisemnej z wykorzystaniem systemu elektronicznego Test maszyny wirtualnej na krótko przed egzaminem 51 51

52 Wniosek o upoważnienie do części pisemnej
Należy: przeanalizować załącznik 1 zawierający opis minimalnych wymagań zaplanować sale i sprzęt do przeprowadzenia części pisemnej egzaminu wprowadzić dane do wniosku, wydrukować wniosek i podpisać przesłać do OKE 52 52

53 Część pisemna egzaminu zawodowego
Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego (PZE) – dyrektor szkoły Zespół nadzorujący część pisemną Zespół nadzorujący część pisemną 1 10 2 9 3 8 7 4 5 6 Operator systemu Nie jest członkiem ZN część pisemną. Odpowiada za przygotowanie serwera i stanowisk egzaminacyjnych oraz za poprawność ich funkcjonowania w czasie egzaminu. Uczestniczył w szkoleniu zorganizowanym przez OKE   53 53

54 Skład zespołu nadzorującego
W skład zespołu nadzorującego wchodzą: w szkole lub placówce - co najmniej trzech nauczycieli, z tym że co najmniej jeden nauczyciel jest zatrudniony w innej szkole lub placówce; u pracodawcy - co najmniej trzech pracowników upoważnionych przez tego pracodawcę lub pracowników upoważnionych przez innych pracodawców. W przypadku, gdy w sali egzaminacyjnej jest więcej niż 30 zdających, liczbę członków zespołu nadzorującego zwiększa się o jedną osobę na każdych kolejnych 20 zdających. W skład zespołu nadzorującego nie mogą wchodzić nauczyciele zajęć edukacyjnych objętych egzaminem zawodowym oraz wychowawcy zdających. 54 54

55 Część praktyczna egzaminu
55 55

56 Organizacja części praktycznej egzaminu
Za organizację i przebieg odpowiada kierownik ośrodka egzaminacyjnego (KOE) (m.in. zapewnia obecność asystenta technicznego). KOE powołuje zespoły nadzorujące przebieg części praktycznej w poszczególnych salach (ZNCP) i wyznacza przewodniczących tych zespołów. W skład ZNCP wchodzą: w szkole/placówce – 2 nauczycieli zatrudnionych w tej szkole/placówce, u pracodawcy – 2 pracowników upoważnionych przez tego pracodawcę. W skład ZNCP nie mogą wchodzić nauczyciele oraz instruktorzy praktycznej nauki zawodu, którzy prowadzą zajęcia ze zdającymi. 56 56

57 Zespół nadzorujący część praktyczną
Uczestnicy egzaminu Zespół nadzorujący część praktyczną Egzaminator Asystent techniczny 57 57

58 Egzaminator na egzaminie zawodowym to osoba:
wpisana do ewidencji egzaminatorów w zakresie przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, wyznaczona przez KOE spośród egzaminatorów ujętych w wykazie przekazanym przez dyrektora oke, nie będąca nauczycielem zatrudnionym w szkole lub placówce, w której jest przeprowadzana część praktyczna egzaminu zawodowego. 58 58 58

59 Uprawnienia egzaminatorów
Osoba wpisana do ewidencji egzaminatorów w zakresie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe otrzyma także uprawnienia w zakresie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie we wszystkich kwalifikacjach wyodrębnionych w tym zawodzie 59 59

60 Egzaminator na egzaminie zawodowym
W czasie trwania części praktycznej egzaminu obserwuje i ocenia przebieg wykonania zadania oraz jakość rezultatu pośredniego (o ile taki występuje), stosując kryteria oceniania opracowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną dla danego egzaminu zawodowego. Po zakończeniu części praktycznej egzaminu w obecności ZNCP ocenia jakość rezultatu końcowego i wypełnia karty oceny zdających, stosując kryteria oceniania opracowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną dla danego egzaminu zawodowego podpisuje protokół przebiegu części praktycznej egzaminu uczestniczy w przekazaniu przez PZNCP kart oceny i dokumentacji KOE i w pakowaniu ich do zwrotnych kopert. 60 60

61 Egzaminator ocenia: jakość rezultatu końcowego: wyrobu, usługi lub dokumentacji, pod względem spełnienia wymagań określonych w zadaniu egzaminacyjnym zawartym w arkuszu egzaminacyjnym jakość rezultatu pośredniego w przypadku, gdy jego ocena ma bezpośredni wpływ na ocenę jakości rezultatu końcowego, a nie jest możliwa po wykonaniu zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym przebieg wykonania zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym pod względem: przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodności z metodami lub technologiami właściwymi do wykonania zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym. 61 61

62 Czas i miejsce oceny rezultatów końcowych?
Po zakończeniu części praktycznej egzaminu zawodowego zdający opuszczają salę egzaminacyjną, pozostawiając na swoich stanowiskach egzaminacyjnych efekty wykonania zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym oraz związaną z nim dokumentację. Egzaminator, w obecności zespołu nadzorującego część praktyczną, stosując kryteria oceniania opracowane przez Komisję Centralną dla danego egzaminu zawodowego, wypełnia karty oceny zdających. 62 62

63 KRYTERIA OCENIANIA TESTU PRAKTYCZNEGO
Kwalifikacja: T.6. Sporządzanie potraw i napojów Zawód: kucharz Numer zadania: …. Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny Rezultat 1 końcowy ……………………………………………….…….. Kryterium 1 ….…………………………………………………... ………………… Kryterium 10 Rezultat 2 końcowy …………………… Rezultat 3 pośredni ……………… Przebieg 1 ………………………………………………………… ……………….. Przebieg 2 ……………………………………………………….. Kryteria oceny 63 63

64 KRYTERIA OCENIANIA TESTU PRAKTYCZNEGO
Kwalifikacja: E.13 Projektowanie i administracja lokalnych sieci komputerowych Zawód: Technik informatyk Numer zadania: …. Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny Rezultat 1 końcowy System Linux Kryterium 1 system Linux jest zainstalowany Kryterium 2 dysk jest podzielony na 2 partycje Kryterium 3 katalog /home jest umieszczony na oddzielnej partycji o wielkości min. 10 GB Rezultat 2 końcowy Interfejs sieciowy karta sieciowa ma przypisany adres IP x maska sieci jest ustawiona na ………………….. ….…………………………………………………... Przebieg 1 Przestrzeganie przepisów bhp zdający dbał o porządek w miejscu pracy zdający posprzątał resztki przewodów i materiałów izolacyjnych 64 64

65 Karta oceny 65 65

66 Liczba egzaminatorów na egzaminie
Jeden egzaminator obserwuje i ocenia 6 zdających część praktyczną egzaminu zawodowego w danej sali egzaminacyjnej. W przypadku gdy w danej sali egzaminacyjnej jest więcej niż 6 zdających, dla każdych kolejnych 6 zdających wyznacza się dodatkowo egzaminatora. Egzaminator Egzaminator 66 66

67 Liczba egzaminatorów na egzaminie
Jeżeli ze względów technicznych lub organizacyjnych do części praktycznej egzaminu zawodowego w danej sali egzaminacyjnej przystępuje mniej niż 6 zdających, obserwuje ich i ocenia jeden egzaminator. Egzaminator 67 67

68 Miejsce przystępowania do części praktycznej egzaminu
Uczniowie/słuchacze przystępują do części praktycznej egzaminu w szkole do której uczęszczają lub u pracodawcy, u którego odbywają praktyczną naukę zawodu, Absolwenci przystępują do części praktycznej egzaminu w szkole do której uczęszczali lub u pracodawcy, u którego odbywali praktyczną naukę zawodu, Absolwenci KKZ i osoby przystępujące do egzaminu eksternistycznego - w ośrodku egzaminacyjnym wskazanym przez dyrektora oke. 68 68

69 Wyposażenie ośrodków egzaminacyjnych
Wspólne kwalifikacje w zawodach kształconych w technikach i w zsz Identyczny egzamin Potrzebne takie samo wyposażenie stanowisk 69 69

70 Wyposażenie ośrodków egzaminacyjnych
Technik mechatronik Monter mechatronik Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych 70 70

71 Upoważnienie do przeprowadzenia części praktycznej egzaminu
udziela się na wniosek szkoły, placówki lub pracodawcy udziela się, jeżeli szkoła, placówka lub pracodawca posiada warunki zapewniające prawidłowy przebieg części praktycznej egzaminu zawodowego, a w szczególności: zapewnia warunki realizacji kształcenia w danym zawodzie, określone w podstawie programowej kształcenia w zawodach zapewnia warunki do samodzielnego wykonywania przez zdających zadań egzaminacyjnych … zapewnia zdającym ze specjalnymi potrzebami przystąpienie do egzaminu zawodowego w warunkach dostosowanych do ich potrzeb … zapewnia zdającym pierwszą pomoc medyczną. 71 71

72 Wniosek o upoważnienie do części praktycznej
Należy: przeanalizować zapisy w PP wprowadzić dane, wydrukować i podpisać przesłać do OKE istotne dla kwalifikacji wyposażenie 72 72

73 Część praktyczną egzaminu dla uczniów i absolwentów przeprowadza
szkoła we własnych pracowniach z wnioskiem o upoważnienie występuje szkoła (zespół szkół) szkoła na wynajętych na czas egzaminu stanowiskach egzaminacyjnych (umowa) z wnioskiem o upoważnienie występuje szkoła (zespół szkół) CKP /CKU, z którym szkoła ma podpisaną umowę o przeprowadzenie egzaminu (skierowanie uczniów do OE wyłącznie na podstawie umowy) z wnioskiem o upoważnienie występuje placówka CKP/CKU pracodawca, u którego uczniowie odbywali praktyczną naukę zawodu z wnioskiem o upoważnienie występuje pracodawca 73

74 Uwarunkowania do przeprowadzenia części praktycznej egzaminu
Złożenie wniosku o upoważnienie Pozytywna weryfikacja dotycząca wyposażenia sprawdzenie wyposażenia porównanie ze szczegółowym wykazem Upoważnienie przez dyrektora OKE do przeprowadzenia części praktycznej egzaminu 74 74

75 Do przeprowadzenia egzaminu potrzebne są:
zasoby ludzkie: zespoły nadzorujące, egzaminatorzy, asystenci techniczni/operatorzy systemu; zasoby materialne: wyposażenie ośrodków egzaminacyjnych; dostępność wyposażenia w trakcie egzaminu; czas: czas na przygotowanie się do egzaminów; czas na przeprowadzenie egzaminów. 75 75

76 Pierwsze działania przed nowym egzaminem
Celem informacji nie jest uzyskanie wiedzy na dany temat, lecz umożliwienie dzięki niej podjęcia właściwych działań. Peter Drucer 76 76

77 Obowiązujące terminy do 30 września 2012
Zgłoszenie szkoły/placówki/pracodawcy (egzamin po raz pierwszy) Złożenie wniosku o udzielenie upoważnienia do zorganizowania części praktycznej egzaminu Złożenie wniosku o udzielenie upoważnienia do zorganizowania części pisemnej egzaminu z wykorzystaniem elektronicznego systemu 14 dni od daty rozpoczęcia kształcenia Zgłoszenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego do 28 września ankieta Przekazanie przez szkoły informacji o rozpoczęciu kształcenia w 2012 według nowej PP 77 77

78 Zgłoszenia szkół/kursów do OKE w Warszawie – stan na dzień 8.10.2012
Egzamin w 1 zawodzie w czasie roku szkolnego 2012/2013 technik usług pocztowych i finansowych (421108) A Świadczenie usług pocztowych, finansowych i kurierskich oraz w zakresie obrotu towarowego Egzamin w 61 zawodach w czasie roku szkolnego 2012/2013 w 94 kwalifikacjach 26 z obszaru administracyjno-usługowego 11 z obszaru budowlanego 14 z obszaru elektryczno-elektronicznego 9 z obszaru mechanicznego i górniczo-hutniczego 9 z obszaru rolniczo-leśnego z ochroną środowiska 13 z obszaru medyczno-społecznego


Pobierz ppt "Omówienie zagadnień regionalnych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google