Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Modyfikacje aplikacji „e-drewno”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Modyfikacje aplikacji „e-drewno”"— Zapis prezentacji:

1 Modyfikacje aplikacji „e-drewno”
Zmiany w widoku kontrahenta Aktualizacja wg stanu na r.

2 Dodanie grup handlowych dotyczących drewna kłodowanego

3 W serwisie aukcyjnym „e-drewno” dodano grupy handlowe drewna kłodowanego, wymienione w Załączniku nr 6 do Zarządzenia Nr 82 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia listopada 2012 r. w sprawie sprzedaży drewna przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe na 2013 rok.

4 Modyfikacja zakresu danych widocznych dla użytkowników niezalogowanych

5 Modyfikacja zakresu danych widocznych dla użytkowników niezalogowanych
Szczegóły zakończonych aukcji dostępne są tylko po zalogowaniu. Użytkownik niezalogowany w momencie, gdy chce odświeżyć okno z właśnie zakończoną aukcją, zostaje przekierowany na stronę z informacją: „Aby obejrzeć szczegóły zakończonych aukcji należy się zalogować”.

6 Modyfikacja informacji o czasie trwania sesji

7 Modyfikacja informacji o czasie trwania sesji

8 Modyfikacja informacji o czasie trwania sesji

9 Modyfikacja prezentacji kontrahenta w trakcie licytacji w aplikacji „e-drewno”

10 Możliwe sposoby prezentacji kontrahenta na aukcji
1. Nazwa kontrahenta 2. Alias kontrahenta - pseudonim internetowy kontrahenta wykorzystywany podczas prezentacji ofert w rankingu aukcji. PGL LP zastrzega sobie prawo do zablokowania aliasu o treści powszechnie uznawanej za obraźliwą oraz naruszającej dobra innych uczestników licytacji.

11 Możliwe sposoby prezentacji kontrahenta na aukcji cd.
3. Alias ogólny - pseudonim internetowy kontrahenta uniemożliwiający jego identyfikację. Przyjmuje postać "Oferta X", gdzie "X" to numer kolejny oferty w rankingu ofert.

12 Wybór sposobu prezentacji kontrahenta
Wyboru sposobu prezentacji może dokonać dowolny użytkownik kontrahenta na stronie „Moje dane”, w ramce „Alias”.

13 Wybór sposobu prezentacji kontrahenta cd.
Alias kontrahenta może mieć długość od 4 do 12 znaków i składać się z małych liter (a-z) oraz cyfr (0-9). W aliasie nie można stosować liter diakrytycznych, znaków specjalnych oraz spacji. Użytkownik może podać nowy alias lub użyć któregoś z wcześniej używanych aliasów. Uwaga! Po wybraniu sposobu prezentacji i zapisaniu zmian użytkownik jest automatycznie wylogowywany z aplikacji.

14 Raport zawierający historię zmian sposobu prezentacji nazwy oraz aliasu kontrahenta

15 Raport zawierający historię zmian sposobu prezentacji nazwy oraz aliasu kontrahenta

16 Modyfikacja raportu dla kontrahenta z wygranych ofert

17 Modyfikacja raportu dla kontrahenta z wygranych ofert

18

19 Modyfikacja sposobu prowadzenia licytacji Licytacja za pomocą limitu ceny

20 Funkcjonalność „Oferty z limitem ceny”
Składając ofertę z limitem ceny klient definiuje maksymalną cenę, jaką zgadza się zapłacić za przedmiot aukcji. System automatycznej licytacji oferuje minimalne kwoty potrzebne do przebicia ofert innych uczestników aukcji i jej wygrania. Postąpienie wynosi 1 zł. Postąpienia mają czas równy czasowi zarejestrowania wariantu oferty z limitem ceny.

21 Funkcjonalność „Oferty z limitem ceny” cd.
Do momentu redukcji o kolejności w rankingu decyduje czas ofert. Z chwilą redukcji w wyniku działania automatu oferta zredukowana osiąga swój limit ceny a oferty złożone przed ofertą zredukowaną osiągają ceny takie jak limit ceny oferty zredukowanej i wygrywają wcześniejszym czasem. Oferty złożone później od oferty, która podlega redukcji aby z nią wygrać mają ceny podniesione o złotówkę ponad limit ceny oferty zredukowanej.

22 Klient składa ofertę na 200 m3 z limitem ceny 167 zł.
Przykład 1 Aukcja na 500 m3 z ceną minimalną 159 zł. Na aukcji nie ma żadnych złożonych ofert. Klient składa ofertę na 200 m3 z limitem ceny 167 zł. System rejestruje w rankingu ofertę klienta z masą 200 m3 i ceną 159 zł i oczekuje na konkurencyjne oferty. Aukcja kończy się. Klient wygrywa 200 m3 za cenę 159 zł.

23 Licytacja z limitem ceny przykład 1

24 Przykład 2 Aukcja na 500 m3 z ceną minimalną 159 zł. Na aukcji nie ma żadnych złożonych ofert. Klient A składa ofertę na 200 m3 z limitem ceny 167 zł. System rejestruje ofertę z masą 200 m3 i ceną 159 zł i oczekuje na konkurencyjne oferty. Inny klient (B) składa ofertę na 500 m3 z limitem ceny 160 zł. System uruchamia mechanizm licytacji w imieniu Klienta A do limitu ceny 167 zł i rejestruje ofertę Klienta A na 200 m3 z ceną 160 zł a ofertę Klienta B redukuje do 300 m3 z ceną 160 zł. Oferta Klienta A znajduje się wyżej w rankingu ofert ponieważ była złożona przed ofertą Klienta B. Aukcja kończy się. Klient A wygrywa 200 m3 za cenę 160 zł. Klient B wygrywa 300 m3 za cenę 160 zł.

25 Widok zakładki Oferty Klient A Klient B

26 Przykład 3 Aukcja na 500 m3 z ceną minimalną 159 zł. Na aukcji nie ma żadnych złożonych ofert. Klient A składa ofertę na 200 m3 z limitem ceny 167 zł. System rejestruje ofertę z masą 200 m3 i ceną 159 zł i oczekuje na konkurencyjne oferty. Inny klient (B) składa ofertę na 400 m3 z limitem ceny 168 zł. System uruchamia mechanizm licytacji w imieniu Klienta A do limitu ceny 167 zł oraz w imieniu klienta B do limitu ceny 168 zł i rejestruje ofertę Klienta A na 100 m3 z ceną 167 zł a ofertę Klienta B na 400 m3 z ceną 168 zł. Oferta Klienta B wygrywa z ofertą Klienta A ceną, ponieważ była złożona później od oferty Klienta A więc aby wygrać musi mieć wyższą cenę od limitu ceny Klienta A. Aukcja kończy się. Klient A wygrywa 100 m3 za cenę 167 zł. Klient B wygrywa 400 m3 za cenę 168 zł.

27 Widok zakładki Oferty Klient A Klient B

28 Ogólne zasady funkcjonowania ofert wariantowych w licytacji z limitem ceny
Kontrahent na każdej aukcji może złożyć tylko jedną ofertę zakupu. Ofertę może składać i edytować każdy z użytkowników przypisanych do kontrahenta. Oferta może składać się z jednego lub wielu (dowolnej liczby) wariantów. W danym momencie w aukcji uczestniczy (jest wyświetlany w rankingu ofert) wyłącznie jeden wariant. Tylko masa tego wariantu wpływa na wykorzystanie wadium kontrahenta. Warianty można dodawać, edytować (wariant aktywny) i usuwać (warianty oczekujące). Warianty czynne oferty (aktywny i oczekujące) muszą różnić się masą i limitem ceny. Każdy kolejny wariant oczekujący musi charakteryzować się wyższym limitem ceny i niższą masą od wariantu poprzedniego (aktywnego lub oczekujących).

29 Ogólne zasady funkcjonowania ofert wariantowych w licytacji z limitem ceny cd.
Zapisanie oferty o wyższej masie od masy wariantu aktywnego (przy spełnionym kryterium limitu ceny wyższego od ceny wynikającej z aktualnych rozstrzygnięć) powoduje zamknięcie bieżącego wariantu aktywnego, stworzenie nowego wariantu aktywnego (z nowym czasem) i usuwa wszystkie warianty oczekujące. Wariant kolejny uruchamia się automatycznie w momencie, gdy masa zakupu na skutek redukcji spadnie poniżej masy kolejnego wariantu.

30 Usunięty – zachowywany w celach archiwalnych.
Rodzaje wariantów: Aktywny – aktualnie biorący udział w licytacji, tj. wyświetlany w rankingu ofert wygrywających w danej aukcji; Zamknięty – już nie bierze udziału w licytacji, ponieważ w efekcie wzrostu ceny masa zakupu została zredukowana poniżej masy wariantu kolejnego (jego limit ceny był niższy od aktualnej ceny zakupu na aukcji); Oczekujący – jeszcze nie bierze udziału w licytacji, ponieważ nie został przekroczony limit ceny wariantu poprzedniego; Usunięty – zachowywany w celach archiwalnych.

31 Przystąpienie do licytacji
Użytkownik ma dwie niezależne możliwości przystąpienia do licytacji: Pierwszą z nich jest skorzystanie z formularza dostępnego na stronie szczegółów aukcji. Po złożeniu oferty w oknie szczegółów aukcji następuje automatyczne utworzenie pierwszego wariantu oferty, która poza rankingiem na stronie szczegółów aukcji jest także widoczna w formularzu zbiorczym edycji ofert (zakładka „Oferty”). W dalszej kolejności oferta może być uzupełniana w formularzu edycji ofert o kolejne warianty.

32 Formularz na stronie szczegółów aukcji

33 Przystąpienie do licytacji cd.
Druga możliwość przystąpienia do licytacji to nabór aukcji do formularza edycji ofert i późniejsza ich edycja w tym formularzu. Nabór ten odbywa się przez kliknięcie przycisku „Obserwuj” na ekranie prezentującym wykaz aukcji w danym regionie lub na ekranie szczegółów konkretnej aukcji. Przycisk „Obserwuj” jest widoczny tylko dla aukcji, które nie znajdują się jeszcze w formularzu.

34 Dodanie aukcji do Formularza zbiorczego edycji ofert – lista aukcji w Regionie 3

35 Dodanie aukcji do Formularza zbiorczego edycji ofert

36 Dodanie aukcji do Formularza zbiorczego edycji ofert – widok szczegółów aukcji

37 Formularz skrócony na stronie szczegółów aukcji
Na stronie szczegółów aukcji pod informacją o wadium umieszcza się skróconą informację o wariantach oferty „Warianty oferty” dotyczących danej aukcji.

38 Jeżeli w aukcji nie złożono dotąd żadnej oferty i aukcja nie jest dodana do obserwowanych to w skróconym formularzu ofert jest wyświetlany przycisk „Obserwuj” Kliknięcie tego przycisku powoduje dodanie aukcji do obserwowanych (dodanie do listy aukcji w zakładce „Oferty”)

39 Przystąpienie do licytacji cd.
Użycie przycisku powoduje dopisanie aukcji do listy aukcji w formularzu zbiorczym edycji ofert bez parametrów wymaganych do uczestnictwa w licytacji (masa, limit ceny). Przystąpienie do licytacji następuje z chwilą uzupełnienia tych parametrów (dodania wariantu). Aukcje obserwowane, które trafiły do formularza, ale nie zostały przekształcone w oferty, mogą być z tej listy usunięte. Do tego celu służy przycisk „Usuń z formularza”.

40 Przystąpienie do licytacji cd.
Po złożeniu pierwszej oferty i po dodaniu aukcji do obserwowanych w skróconym formularzu ofert jest wyświetlany przycisk „Przejdź do formularza ofert”. Kliknięcie tego przycisku przenosi do zakładki „Oferty”, do strony, na której wyświetlane są warianty oferty dotyczące tej aukcji, na której kliknięto przycisk.

41 Formularz zbiorczy edycji ofert
Formularz „Oferty” jest nową zakładką dołożoną między zakładką „Region 4” i zakładką „Makler”. Podobnie jak formularz „Umowy” formularz „Oferty” zawiera listy aukcji posortowane wg regionów. Aby zmienić wyświetlany w formularzu region należy użyć rozwijanej listy regionów. Domyślnie wyświetlane są warianty aktywne i oczekujące, aby zobaczyć warianty zamknięte i usunięte należy rozwinąć listę.

42 Formularz zbiorczy edycji ofert – wybór Regionu oraz filtra wariantów

43 Formularz zbiorczy edycji ofert
Formularz umożliwia: filtrowanie aukcji na aukcje z ofertami klienta, aukcje bez złożonych ofert klienta oraz powrót do widoku wszystkich aukcji w formularzu.

44 Formularz zbiorczy edycji ofert
Możliwe akcje na formularzu ofert: Dodanie nowego wariantu oferty; Edycja istniejącego wariantu oferty (tylko wariant aktywny ); Usuwanie wariantu oferty (tylko warianty oczekujące).

45 Formularz zbiorczy edycji ofert – dodawanie nowego wariantu

46 Skrócona lista wariantów – filtrowanie
1. 2. 3.

47 Skrócona lista wariantów – filtrowanie cd.
1. 2. 3.

48 Statystki aktualnie wygrywanych mas - widok
Kliknięcie przycisku „Pokaż statystyki” otwiera zestawienie aktualnie wygrywanych mas

49 Statystki aktualnie wygrywanych mas - widok

50 Formularz edycja oferty
W obecnym oknie „Edycja oferty” (na stronie aukcji) wprowadzono następujące zmiany: zmieniono „Cena [PLN/m3]” na „Limit ceny [PLN/m3]”; dodano informację „Aktualnie wygrywa [PLN/m3]” - podawana jest najwyższa cena w rankingu ofert wygrywających. dodano komunikat: Zmieniasz aktywny wariant oferty. Wszystkie warianty oczekujące zostaną usunięte a wariant aktywny zostanie zapisany z bieżącym czasem.

51 Tryb oferty jednowariantowej – edycja wariantu aktywnego
Uruchomienie akcji „edytuj” otwiera formularz edycji wariantu oferty i oznacza przejście w tryb oferty jednowariantowej

52 Tryb oferty jednowariantowej – edycja wariantu aktywnego cd.

53 Tryb oferty jednowariantowej - obniżanie limitu ceny wariantu aktywnego
Podczas edycji wariantu aktywnego a także używając formularza na stronie szczegółów aukcji lub Maklera można obniżyć limit ceny wariantu aktywnego jednak tylko do poziomu bieżącej ceny na aukcji + 1 zł. Po zapisaniu takiej edycji powstaje nowy wariant aktywny, z nowym czasem. Nowy czas oznacza pogorszenie jednego z parametrów wpływających na ranking – skutkiem, w przypadku pełnego obłożenia masy na aukcji ofertami jest uruchomienie automatu licytującego i podniesienie bieżącej ceny kontrahenta.

54 MAKLER Aplikacja Makler prezentuje dane w dotychczasowym układzie z następującymi zmianami: Dodano kolumnę „Mój limit ceny”, która pokazuje dwie wartości – limit ceny z wariantu aktywnego oraz limit ceny z najwyższego wariantu oczekującego. Informacje te są prezentowane obok siebie - limit ceny wariantu aktywnego jako pierwszy, a limit ceny wariantu oczekującego jako drugi i w nawiasie. Jeśli nie ma wariantów oczekujących to wyświetlana jest pojedyncza informacja bez nawiasu. Zamieniono kolumnę „Aby wygrać” kolumną „Teraz wygrywa”, która prezentuje aktualnie wygrywającą cenę

55 MAKLER

56 MAKLER W oknie, które otwiera się po kliknięciu na link „Cena -> Moja” wprowadzono tabelę zawierającą informację o wariantach do oferty oraz zmieniono nazwę kolumny „Wpisz nową cenę moją” na „Wpisz nowy Limit ceny” oraz wprowadzono przycisk „Przejdź do formularza ofert”.

57 Tryb oferty jednowariantowej – MAKLER i strona szczegółów aukcji
Tryb oferty jednowariantowej dostępny po kliknięciu przycisku edytuj jest także domyślnym trybem licytacji w Maklerze i w oknie Moja oferta na stronie szczegółów aukcji W każdym z tych miejsc po zapisaniu oferty następuje zamknięcie bieżącego wariantu aktywnego , usunięcie wariantów oczekujących (jeżeli występują) i zapisanie nowego wariantu aktywnego z nowym czasem

58 POZOSTAŁE ZMIANY W aukcjach w serwisie E-DREWNO mogą brać udział wyłącznie przedsiębiorcy. Dane osobowe kontrahentów–osób fizycznych zostaną zastąpione komunikatem o treści: „osoba fizyczna-dane usunięto”. Dotyczy to również raportów.

59 Dziękujemy za uwagę Zespół zadaniowy ds. utrzymania i rozwoju internetowej sprzedaży drewna w LP


Pobierz ppt "Modyfikacje aplikacji „e-drewno”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google