Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podstawowe wiadomości o organizacji systemu ochrony zdrowia w Polsce

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podstawowe wiadomości o organizacji systemu ochrony zdrowia w Polsce"— Zapis prezentacji:

1 Podstawowe wiadomości o organizacji systemu ochrony zdrowia w Polsce
Opracowała: Dorota Kulus pielęgniarka środowiskowo-rodzinna

2 Podstawowe wiadomości o organizacji systemu ochrony zdrowia w Polsce
Świadczenia opieki zdrowotnej Świadczenia zdrowotne Świadczenia zdrowotne rzeczowe Świadczenia towarzyszące

3 ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE
Podstawowe wiadomości o organizacji systemu ochrony zdrowia w Polsce ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE To wszelkiego rodzaju procedury medyczne służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działanie medyczne wynikające z procesu leczenia.

4 ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE RZECZOWE
Podstawowe wiadomości o organizacji systemu ochrony zdrowia w Polsce ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE RZECZOWE Zalicza się do nich: związane z procesem leczenia leki, wyroby medyczne (np. endoprotezy), wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi (np. laski i kule, wózki inwalidzkie), środki pomocnicze (np. okulary, aparaty słuchowe, pieluchomajtki, materace przeciwodleżynowe).

5 ŚWIADCZENIA TOWARZYSZĄCE
Podstawowe wiadomości o organizacji systemu ochrony zdrowia w Polsce ŚWIADCZENIA TOWARZYSZĄCE Są to: zakwaterowanie i wyżywienie w podmiocie leczniczym wykonującym świadczenia w sposób całodobowy lub całodzienny (np. w szpitalu, w jednostce udzielającej świadczeń w ramach tzw. chirurgii jednego dnia)

6 ZASADY UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ
Podstawowe wiadomości o organizacji systemu ochrony zdrowia w Polsce ZASADY UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

7 Podstawowe wiadomości o organizacji systemu ochrony zdrowia w Polsce
OBOWIĄZEK NATYCHMIASTOWEGO UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZE WZGLĘDU NA ZAGROŻENIE ŻYCIA LUB ZDROWIA Każda placówka ochrony zdrowia, w tym każda osoba wykonująca zawód medyczny, nie może odmówić udzielenia świadczenia zdrowotnego osobie, która potrzebuje natychmiastowego udzielenia pomocy ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia (osobie będącej w stanie nagłym).

8 Podstawowe wiadomości o organizacji systemu ochrony zdrowia w Polsce
OBOWIĄZEK INFORMOWANIA PACJENTA Polega na obowiązku informowania pacjenta o jego stanie zdrowia oraz stosowanych względem metodach leczenia.

9 Podstawowe wiadomości o organizacji systemu ochrony zdrowia w Polsce
OBOWIĄZEK UZYSKANIA ZGODY PACJENTA NA LECZENIE Poprzedzona powinna być przekazaniem pacjentowi pełnej informacji na temat wszystkich proponowanych i możliwych metod diagnostycznych i leczniczych oraz dających się przewidzieć następstw ich zastosowania albo zaniechania. Zgodę można wyrazić ustnie (np. w lecznictwie otwartym – przyjęcie recept) oraz pisemnie (w przypadku, gdy pacjent ma zostać poddany leczeniu operacyjnemu albo ma zostać zastosowana wobec niego metoda leczenia lub diagnostyki, która podwyższa ryzyko dla pacjenta).

10 Podstawowe wiadomości o organizacji systemu ochrony zdrowia w Polsce
OBOWIĄZEK ZACHOWANIA TAJEMNICY ZAWODOWEJ Dotyczy personelu służby zdrowia (np. lekarz, pielęgniarka) w stosunku do pacjenta. Celem zachowania w tajemnicy informacji dotyczących pacjenta w szpitalu na łóżkach nie powinny wisieć tzw. karty gorączkowe, ani żadne inne dokumenty. Istnieją liczne wyjątki, kiedy można ujawnić wiadomości dotyczące pacjenta, np. policji, prokuratorowi.

11 Podstawowe wiadomości o organizacji systemu ochrony zdrowia w Polsce
OBOWIĄZEK POSZANOWANIA INTYMNOŚCI I GODNOŚCI PACJENTA Obowiązek zapewnienia pacjentom poszanowania intymności podczas udzielania świadczeń zdrowotnych, czyli przede wszystkim: możliwość przygotowania się do badania w miarę możliwości w zasłoniętym miejscu, brak udziału osób postronnych, np. innych pacjentów, zwracanie się do pacjenta kulturalnie i życzliwie, w odpowiedni i zrozumiały sposób

12 Podstawowe wiadomości o organizacji systemu ochrony zdrowia w Polsce
OBOWIĄZEK PROWADZENIA I UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ Dokumentację medyczną zawierającą informacje na temat stanu zdrowia pacjenta i udzielonych mu świadczeń zdrowotnych. Obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej gwarantuje pacjentowi dostęp do informacji na temat jego stanu zdrowia oraz pozwala osobom wykonującym zawód medyczny kontrolować proces leczniczy lub odtworzyć informacje dotyczące stanu zdrowia pacjenta.

13 PRAWO DO ŚWIADCZEŃ OPIEKI
Podstawowe wiadomości o organizacji systemu ochrony zdrowia w Polsce PRAWO DO ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH Ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych mogą korzystać wszyscy ubezpieczeni, czyli osoby objęte powszechnym, obowiązkowym i dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym w Narodowym Funduszu Zdrowia.

14 PRAWO DO ŚWIADCZEŃ OPIEKI
Podstawowe wiadomości o organizacji systemu ochrony zdrowia w Polsce PRAWO DO ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH Ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych mogą korzystać wszyscy ubezpieczeni, czyli osoby objęte powszechnym, obowiązkowym i dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym w Narodowym Funduszu Zdrowia. Pacjent zobowiązany jest do potwierdzenia swojego prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w dniu udzielenia świadczenia.

15 Podstawowe wiadomości o organizacji systemu ochrony zdrowia w Polsce
Każdy pacjent przychodzący w dniu świadczenia powinien posiadać przy sobie DOWÓD OSOBISTY zawierający numer PESEL. Na jego podstawie pacjent weryfikowany jest w systemie tzw. eWUŚ (elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców), który sprawdza czy osobie chorej przysługują świadczenia opieki zdrowotnej. Jeżeli ich nie posiada pacjent zobowiązany jest złożyć oświadczenie o posiadaniu uprawnienia do uzyskania tego typu świadczeń.

16 NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA
Podstawowe wiadomości o organizacji systemu ochrony zdrowia w Polsce NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to przedłużenie świadczeń lekarskich i pielęgniarskich podstawowej opieki zdrowotnej. Pomoc świadczona jest codziennie od godz do godz rano następnego dnia. Opieka nocna i świąteczna działa również przez 24 godziny na dobę w soboty i niedziele, a także w dni świąteczne i inne dni ustawowo wolne od pracy. Kto może korzystać z tego typu opieki? pacjent nie ma objawów bezpośrednio zagrażających jego życiu lub grożących istotnym uszczerbkiem zdrowia, zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy; pacjent ma istotne obawy, że czekanie do momentu otwarcia przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na rozwój choroby i jego stan zdrowia.

17 Podstawowe wiadomości o organizacji systemu ochrony zdrowia w Polsce
Pomoc medyczna w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej obejmuje lekarską i pielęgniarską opiekę ambulatoryjną, która jest udzielana w wybranej przez pacjenta placówce. W przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia pacjenta istnieje możliwość wezwania dyżurującego lekarza lub pielęgniarki, udzielających pomocy medycznej w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Na terenie powiatu wolsztyńskiego dyżuruje SPOZ Szpital pod numerem telefonów:

18 Podstawowe wiadomości o organizacji systemu ochrony zdrowia w Polsce
Na terenie powiatu wolsztyńskiego dyżuruje SPOZ Szpital pod numerem telefonów: lekarz „wyjazdowy”: pielęgniarka „wyjazdowa”:

19 POGOTOWIE RATUNKOWE (ZESPOŁY WYJAZDOWE RATOWNICTWA MEDYCZNEGO)
Podstawowe wiadomości o organizacji systemu ochrony zdrowia w Polsce POGOTOWIE RATUNKOWE (ZESPOŁY WYJAZDOWE RATOWNICTWA MEDYCZNEGO) Wezwanie zespołu ratownictwa medycznego powinno mieć miejsce wyłącznie w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia, czyli stanach nagłych mogących prowadzić do istotnego uszczerbku zdrowia.

20 Podstawowe wiadomości o organizacji systemu ochrony zdrowia w Polsce
DOKUMENTY UPRAWNIAJĄCE DO UZYSKANIA ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ FINANSOWANYCH PRZEZ NFZ

21 Podstawowe wiadomości o organizacji systemu ochrony zdrowia w Polsce
Podstawowymi dokumentami uprawniającymi do uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej są: skierowanie (np. do szpitala, lekarza specjalisty i sanatorium), zlecenie (np. na przedmioty ortopedyczne oraz przejazd środkami transportu sanitarnego), recepta na leki i wyroby medyczne (recepty refundowane ważne są 30 dni za wyjątkiem recept na antybiotyki, których ważność wynosi 7 dni).

22 SKIEROWANIA DO LEKARZA SPECJALISTY I DO SZPITALA
Podstawowe wiadomości o organizacji systemu ochrony zdrowia w Polsce SKIEROWANIA DO LEKARZA SPECJALISTY I DO SZPITALA Skierowanie zachowuje swoją ważność do czasu podjęcia leczenia pacjenta, poprzez ustalenie terminu przyjęcia pacjenta do poradni lub szpitala. Skierowanie nie jest wymagane w przypadku osób będących inwalidami wojennymi i wojskowymi oraz osobom represjonowanym (wymaga jest ważna legitymacja). W poradni rehabilitacyjnej na podstawie jednego skierowania leczenie prowadzone przez lekarza specjalistę może być prowadzone nie dłużej niż 12 miesięcy.

23 SKIEROWANIA NA REHABILITACJĘ I LECZENIE UZDROWISKOWE
Podstawowe wiadomości o organizacji systemu ochrony zdrowia w Polsce SKIEROWANIA NA REHABILITACJĘ I LECZENIE UZDROWISKOWE Skierowania na zabiegi rehabilitacyjne, tzw. fizjoterapię, są ważne, dopóki istnieje potrzebę wykonania w stosunku do pacjenta zabiegów rehabilitacyjnych. Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe jest ważne 18 miesięcy licząc od dnia jego wystawienia przez lekarza kierującego.

24 SKIEROWANIA DO OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ
Podstawowe wiadomości o organizacji systemu ochrony zdrowia w Polsce SKIEROWANIA DO OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ Skierowania do opieki długoterminowej są ważne, dopóki istnieje potrzebę wykonania leczenie pacjenta w ramach opieki długoterminowej. Pacjent musi spełniać kryteria wyznaczane przez skalę Barthel. Pozwala na ocenę chorego pod względem czynności życia codziennego (spożywanie posiłków, poruszanie się, siadanie, ubieranie się i rozbieranie, utrzymanie higieny osobistej, korzystanie z toalety, kontrolowanie czynności fizjologicznych).

25 ZLECENIA NA PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE
Podstawowe wiadomości o organizacji systemu ochrony zdrowia w Polsce ZLECENIA NA PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE Zlecenia, na: przedmioty ortopedyczne (takie jak na przykład wózki inwalidzkie, aparaty ortopedyczne, protezy, aparaty słuchowe, czy materace przeciwodleżynowe) środki pomocnicze (np. pieluchomajtki, sprzęt stomijny) są ważne przez 30 dni od daty wystawienia zlecenia przez lekarza.

26 ZLECENIA NA TRANSPORT SANITARNY
Podstawowe wiadomości o organizacji systemu ochrony zdrowia w Polsce ZLECENIA NA TRANSPORT SANITARNY Bezpłatny transport sanitarny finansowany jest ze środków publicznych, i wymaga zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Realizacja świadczenia zdrowotnego następuje w trzech przypadkach: konieczności podjęcia natychmiastowego leczenia, potrzeby zapewnienia ciągłości leczenia, dysfunkcji narządu ruchu uniemożliwiającej korzystanie ze środków transportu publicznego, w celu odbycia leczenia.

27 PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA
Podstawowe wiadomości o organizacji systemu ochrony zdrowia w Polsce PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

28 WYBÓR ŚWIADCZENIODAWCY
Podstawowe wiadomości o organizacji systemu ochrony zdrowia w Polsce WYBÓR ŚWIADCZENIODAWCY Każdy pacjent uprawniony do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (w tym każda osoba ubezpieczona zdrowotnie) ma prawo wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) spośród osób posiadających umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Wybór następuje w drodze złożenia stosownej deklaracji wyboru. Pacjentowi przysługuje wybór tylko do jednego: lekarza, pielęgniarki położnej. Pacjent ma możliwość bezpłatnej zmiany swojego wyboru 4 razy w ciągu roku. Kolejna (piąta) zmiana jest płatna w kwocie 80 zł.

29 od poniedziałku do piątku 8.00 do 18.00
Podstawowe wiadomości o organizacji systemu ochrony zdrowia w Polsce Podstawowa opieka zdrowotna świadczy usługi (lekarz, pielęgniarka i położna) od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 do 18.00

30 Podstawowe wiadomości o organizacji systemu ochrony zdrowia w Polsce
Pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) w przypadkach schorzeń ostrych i nagłej pomocy medycznej winna świadczyć usługi w dniu zgłoszenia. W przypadku schorzeń przewlekłych pielęgniarka uzgadnia termin wizyty z pacjentem.

31 ZADANIA PIELĘGNIARKI POZ
Podstawowe wiadomości o organizacji systemu ochrony zdrowia w Polsce ZADANIA PIELĘGNIARKI POZ realizacja zleceń lekarskich w gabinecie oraz w miejscu zamieszkania / pobytu pacjenta, rozpoznawanie warunków i potrzeb zdrowotnych podopiecznych, rozpoznawanie problemów pielęgnacyjnych, planowanie i realizowanie opieki pielęgnacyjnej, udzielanie pielęgniarskich świadczeń profilaktycznych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych wykonywanych samodzielnie, edukacja zdrowotna, profilaktyka chorób i promocja zdrowia.

32 OPIEKA DŁUGOTERMINOWA
Podstawowe wiadomości o organizacji systemu ochrony zdrowia w Polsce OPIEKA DŁUGOTERMINOWA W ramach uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych pacjentowi przysługują następujące świadczenia w opiece długoterminowej: opieka długoterminowa w zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych, pielęgniarska opieka długoterminowa, opieka paliatywna i hospicyjna. Wnioski do opieki długoterminowej wystawia lekarz rodzinny lub lekarz z oddziału szpitalnego.

33 Podstawowe wiadomości o organizacji systemu ochrony zdrowia w Polsce
Opieka długoterminowa - to opieka nad obłożnie i przewlekle chorymi przebywającymi w domu. Opieka pielęgniarska obejmuje dni od poniedziałku do piątku pomiędzy godz a oraz w przypadkach uzasadnionych medycznie także soboty, niedziele i dni ustawowo wolne. Wizyty pielęgniarskie odbywają się nie mniej niż 4 razy w tygodniu. W przypadku opieki długoterminowej lekarskie wizyty są uzależnione od stanu pacjenta.

34 Podstawowe wiadomości o organizacji systemu ochrony zdrowia w Polsce
Opieka paliatywna – jest całościową, wszechstronną opieką nad pacjentem chorującym na nieuleczalne, postępujące choroby w końcowym okresie życia. W ramach świadczeń gwarantowanych opieki paliatywnej i hospicyjnej, w zakresie koniecznym do ich wykonania, świadczeniodawca zapewnia chorym nieodpłatnie: badania diagnostyczne, leki i wyroby medyczne oraz środki pomocnicze. Obejmuje wszechstronne działania (opiekę holistyczną) interdyscyplinarnego zespołu (lekarz, pielęgniarka, psycholog, pracownik socjalny, rehabilitant, duszpasterz oraz wolontariusze).

35 LECZNICTWO UZDROWISKOWE
Podstawowe wiadomości o organizacji systemu ochrony zdrowia w Polsce LECZNICTWO UZDROWISKOWE

36 Podstawowe wiadomości o organizacji systemu ochrony zdrowia w Polsce
Lecznictwo uzdrowiskowe może być kontynuacją leczenia szpitalnego lub ambulatoryjnego. Pacjent kierowany jest na leczenie w uzdrowisku przez instytucje:

37 Podstawowe wiadomości o organizacji systemu ochrony zdrowia w Polsce
Pacjenci, ze względu na miejsce udzielania świadczeń i czas trwania leczenia, kierowani są na leczenie uzdrowiskowe: do szpitala uzdrowiskowego dla dorosłych – okres 21 dni; do sanatorium uzdrowiskowego dla dorosłych – okres 21 dni; na rehabilitację dla dorosłych w sanatorium uzdrowiskowym – okres 28 dni; na rehabilitację dla dorosłych w szpitalu uzdrowiskowym – okres 28 dni. Częstotliwość korzystania z leczenia uzdrowiskowego nie częściej niż raz na 18 miesięcy!

38 LECZENIE NA TERENIE UNII EUROPEJSKIEJ
Podstawowe wiadomości o organizacji systemu ochrony zdrowia w Polsce LECZENIE NA TERENIE UNII EUROPEJSKIEJ

39 Podstawowe wiadomości o organizacji systemu ochrony zdrowia w Polsce
Pacjent będący osobą uprawnioną do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych może również w określonych sytuacjach skorzystać z pomocy medycznej w innych krajach członkowskich Unii Europejskiej. Pacjent, chcący skorzystać z niezbędnych świadczeń zdrowotnych na terenie państwa członkowskiego Unii Europejskiej, musi udokumentować posiadanie uprawnienia w tym zakresie poprzez okazanie ważnej europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ).

40 Podstawowe wiadomości o organizacji systemu ochrony zdrowia w Polsce
W celu uzyskania karty EKUZ należy wypełniony i podpisany wniosek złożyć w najbliższym oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia (Leszno) lub wysłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną. Ważność karty dla emerytów wynosi 5 lat.

41 Podstawowe wiadomości o organizacji systemu ochrony zdrowia w Polsce
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ !!!

42 Podstawowe wiadomości o organizacji systemu ochrony zdrowia w Polsce
Prezentacje opracowano na podstawie: „Zrozumieć prawa pacjenta. Podstawowe wiadomości o organizacji systemu ochrony zdrowia w Polsce” Tomasz Filarski, Tomasz Sroka Wydawnictwo: akademia NFZ


Pobierz ppt "Podstawowe wiadomości o organizacji systemu ochrony zdrowia w Polsce"

Podobne prezentacje


Reklamy Google