Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ORGANIZOWANIE I UDZIELANIE UCZNIOM POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ W ŚWIETLE NOWYCH REGULACJI PRAWNYCH PODNIESIENIE EFEKTYWNOSCI KSZTAŁCENIA UCZNIÓW.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ORGANIZOWANIE I UDZIELANIE UCZNIOM POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ W ŚWIETLE NOWYCH REGULACJI PRAWNYCH PODNIESIENIE EFEKTYWNOSCI KSZTAŁCENIA UCZNIÓW."— Zapis prezentacji:

1 ORGANIZOWANIE I UDZIELANIE UCZNIOM POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ W ŚWIETLE NOWYCH REGULACJI PRAWNYCH PODNIESIENIE EFEKTYWNOSCI KSZTAŁCENIA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

2 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
Nowe regulacje prawne ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z r., poz. 532) oraz z dnia 24 lipca 2015r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 7 sierpnia 2015r., poz. 1113)

3 Organizacja pomocy psychologiczno -pedagogicznej
W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne wymaga objęcia pomocą psychologiczno – pedagogiczną nauczyciel, specjalista (wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej, m.in. pedagog, doradca zawodowy) informuje o tym wychowawcę klasy i dyrektora szkoły. Pomoc psychologiczno – pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły.

4 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole polega na:
Dla kogo? Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole polega na: • rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów • rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych uczniów wynikających w szczególności:

5 Dla kogo? 1) ze szczególnych uzdolnień 2) z niepełnosprawności 3) z choroby przewlekłej 4) z niedostosowania społecznego 5) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym 6) ze specyficznych trudności w uczeniu się 7) z zaburzeń komunikacji językowej

6 Dla kogo? 8) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych 9) z niepowodzeń edukacyjnych 10) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi 11) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą

7 Dla kogo? Pomoc udzielana rodzicom ucznia i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności pomocy psychologiczno–pedagogicznej dla uczniów.

8 Kto udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej?
Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi i doradcy zawodowi, we współpracy z: 1) rodzicami uczniów 2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi 3) placówkami doskonalenia nauczycieli 4) innymi szkołami i placówkami 5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

9 Kto występuje o pomoc? Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest z inicjatywy: 1) ucznia 2) rodziców ucznia 3) dyrektora szkoły 4) nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty prowadzącego zajęcia z uczniem 5) poradni psychologiczno-pedagogicznej 6) asystenta edukacji romskiej 7) pomocy nauczyciela 8) pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolnej 9) pracownika socjalnego 10) asystenta rodziny 11) kuratora sądowego

10 Dostępność pomocy psychologiczno-pedagogicznej
Korzystanie z pomocy psychologiczno - pedagogicznej jest bezpłatne i dobrowolne.

11 Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej
Pomoc rodzicom uczniów i nauczycielom udzielana jest w formie: porad konsultacji warsztatów szkoleń

12 Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej
Pomoc uczniom udzielana jest uczniowi w trakcie bieżącej pracy z nim oraz w formie : zajęć rozwijających uzdolnienia zajęć dydaktyczno–wyrównawczych zajęć specjalistycznych zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej warsztatów porad i konsultacji

13 Kto planuje i koordynuje udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej?
W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinię poradni planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi w szkole jest zadaniem wychowawcy. Wychowawca klasy, planując udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, współpracuje z rodzicami ucznia oraz – w zależności od potrzeb – z innymi nauczycielami i specjalistami, prowadzącymi zajęcia z uczniem, poradnią lub innymi osobami (wymienionymi powyżej).

14 Kto planuje i koordynuje udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej?
W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej jest zadaniem zespołu. Zespół opracowuje indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny.

15 IPET W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego formy, sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno–pedagogicznej ustalone dla ucznia oraz wymiar godzin, umieszcza się w Indywidualnym Programie Edukacyjno – Terapeutycznym.

16 O czym informowany jest rodzic ucznia?
Rodzice ucznia, któremu udzielana jest pomoc psychologiczno– pedagogicznej (ze względu na posiadane orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego, opinię poradni): 1) Są informowani przez wychowawcę klasy o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno – pedagogiczną 2) Są pisemnie informowani przez dyrektora szkoły o ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane.

17 O czym informowany jest rodzic ucznia?
Rodzice ucznia, któremu udzielana jest pomoc psychologiczno– pedagogiczna (ze względu na posiadane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego): 1) Mają prawo uczestniczyć w spotkaniach zespołu, w opracowaniu i modyfikacji IPET-u oraz dokonywaniu oceny poziomu funkcjonowania ucznia (która dokonywana jest co najmniej dwa razy w roku). O terminach spotkań informuje dyrektor. 2) Mogą wnioskować lub wyrazić zgodę na udział innych osób, w szczególności lekarza, psychologa, pedagoga, logopedy lub innego specjalisty w spotkaniu zespołu, który tworzą nauczyciele i specjaliści prowadzący zajęcia z ich dzieckiem zgodnie z opracowanym IPET-em. 3) Mogą wnioskować o wydanie IPET-u.

18 Organizowanie i udzielanie uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej w świetle nowych regulacji prawnych Dziękuję za uwagę Opracowała: Anna Sitek


Pobierz ppt "ORGANIZOWANIE I UDZIELANIE UCZNIOM POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ W ŚWIETLE NOWYCH REGULACJI PRAWNYCH PODNIESIENIE EFEKTYWNOSCI KSZTAŁCENIA UCZNIÓW."

Podobne prezentacje


Reklamy Google