Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Formalnoprawne podstawy rozwoju placówek oświatowych i obszary podnoszenia jakości pracy 24 września 2015 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Formalnoprawne podstawy rozwoju placówek oświatowych i obszary podnoszenia jakości pracy 24 września 2015 r."— Zapis prezentacji:

1 Formalnoprawne podstawy rozwoju placówek oświatowych i obszary podnoszenia jakości pracy 24 września 2015 r.

2 Zmiany w ustawie o systemie oświaty art. 21.a ust.3 – dotyczący działań podnoszących jakość pracy szkół i placówek poprzez spełnianie wymagań stawianych im przez państwo Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. 2015r. poz. 1214)

3 Rozporządzenie określa wymagania wobec szkół i placówek, dotyczące tworzenia optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej. Wymagania te dotyczą:  organizacji procesów kształcenia, wychowania i opieki,  tworzenia warunków do rozwoju i aktywności uczniów,  współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym,  efektów w zakresie kształcenia, wychowania i opieki oraz realizacji celów i zadań statutowych,  zarządzania szkołą i placówką. Wymagania wyznaczają pożądany stan w systemie oświaty, pokazując jego, uznane za kluczowe, cele i zadania. Zrezygnowano z ustalania poziomu spełniania wymagań, którym odpowiadały symbole literowe E, D, C, B, A.

4 art.34.ust.2b W przypadku niespełniania przez szkołę lub placówkę na poziomie podstawowym wymagań, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 21a ust. 3, dotyczących efektów w zakresie kształcenia, wychowania i opieki oraz realizacji celów i zadań statutowych, organ sprawujący nadzór pedagogiczny przeprowadza w szkole lub placówce ponowne badanie spełniania wymagań, nie później niż w terminie 3 lat od dnia przekazania dyrektorowi szkoły lub placówki wyników nadzoru pedagogicznego, w którym stwierdzono niespełnianie tych wymagań.

5 Kryteria oceny spełniania wymagań SYSTEMOWOŚĆ POWSZECHNOŚĆ ADEKWATNOŚĆ SPÓJNOŚĆ UŻYTECZNOŚĆ SKUTECZNOŚĆ RÓŻNORODNOŚĆ AKCEPTACJA PARTYCYPACJA

6 Zmiany w ustawie o systemie oświaty art. 35 ust. 6 – dotyczący warunków i trybu sprawowania oraz form nadzoru pedagogicznego Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 27sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. 2015r. poz. 1270)

7 art.33 ust.6 Dyrektor szkoły lub placówki, w terminie 30 dni od dnia otrzymania zaleceń, o których mowa w ust. 4, a w przypadku wniesienia zastrzeżeń zgodnie z ust. 5 – w terminie 30 dni od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia o nieuwzględnieniu zastrzeżeń, jest obowiązany powiadomić: 1) organ sprawujący nadzór pedagogiczny o sposobie realizacji zaleceń; 2) organ prowadzący szkołę lub placówkę o otrzymanych zaleceniach oraz o sposobie ich realizacji.

8 art.35.1 pkt.3 Minister Edukacji Narodowej podejmuje działania służące zapewnieniu sprawności i efektywności nadzoru pedagogicznego, w szczególności: a) opracowuje i modyfikuje narzędzia nadzoru pedagogicznego, b) opracowuje programy szkoleń osób realizujących zadania w zakresie nadzoru pedagogicznego oraz organizuje takie szkolenia, c) analizuje i opracowuje dane dotyczące nadzoru pedagogicznego, d) opracowuje corocznie i ogłasza na stronie internetowej obsługującego go urzędu informacje o wynikach nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratorów oświat y.

9 art. 35. ust.1a. W celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 3, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania prowadzi elektroniczną platformę nadzoru pedagogicznego i administruje nią. Do dostępu do elektronicznej platformy nadzoru pedagogicznego są upoważnione osoby realizujące zadania w zakresie nadzoru pedagogicznego, nauczyciele, uczniowie, rodzice i przedstawiciele organów prowadzących szkoły lub placówki.

10 Zmiany w ustawie o systemie oświaty Rozdział 3a Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach publicznych Rozporządzenie MEN z 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 843).

11 Ogólne zasady w ustawie o systemie oświaty. Wprowadza przede wszystkim zmiany dotyczące ocen z wychowania fizycznego i zachowania w tym określa warunki zwalniania uczniów z zajęć wychowania fizycznego kryteria oceniania z tego przedmiotu obszary zachowania uczniów, które winny podlegać ocenie

12 Zmiany w ustawie o systemie oświaty Rozdział 3b Sprawdzian, egzamin gimnazjalny i egzamin maturalny oraz egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Rozporządzenie MEN z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz. U. poz. 959

13 Rozporządzenie MEN z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz. U. poz. 959). Rozporządzenie: upraszcza część procedur egzaminacyjnych – określa warunki odpłatności za powtarzanie egzaminów maturalnych i zawodowych Dookreśla: terminy informacji Dyrektora CKE o terminarzach i materiałach, obowiązki w sprawie zgłaszania szkół, uczniów, - dokumentowanie wystąpień o zwolnienie ucznia ze sprawdzianu/egzaminu zewnętrznego, odbiory materiałów i zdawanie arkuszy, przebiegi i zadania zespołów nadzorujących.

14 Nowe brzmienie ust. 1, 2 i 3 w art.64.1 Art. 64. 1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno- wychowawczej szkoły są: 1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne; 2) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 3) w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe – praktyczna nauka zawodu; 4) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych; 5) zajęcia prowadzone w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych.]

15 Zmiany w ustawie o systemie oświaty Art. 71b ust. 7 pkt 2 dotyczący organizacji kształcenia specjalnego w tym dostosowania programów i wymagań do możliwości uczniów Rozporządzenie M EN z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. poz. 1113) - wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 r., z wyjątkiem § 7 ust. 2-6, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

16 Zmiany w kształceniu uczniów niepełnosprawnych Organ prowadzący ma zapewnić warunki umożliwiające stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym. Dyrektor szkoły lub placówki jest podmiotem odpowiedzialnym za realizację zaleceń wynikających z orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia. Dodano zapis umożliwiający zwiększenie kwoty dotacji celowej w odniesieniu do niektórych uczniów niepełnosprawnych (z niepełnosprawnością intelektualną, niesłyszących, słabosłyszących, z autyzmem, niewidomych i słabowidzących), posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i korzystających z podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dostosowanych do ich potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych. Dodano zapis umożliwiający przekazywanie między szkołami podręczników dla uczniów niepełnosprawnych.

17 Zmiany w kształceniu uczniów niepełnosprawnych Od 1 I 2016 roku obowiązek zatrudnienia dodatkowo nauczyciela z kwalifikacjami w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych lub specjalistę (psychologa, logopedę, rehabilitanta) lub asystenta nauczyciela w przypadku klas I-III szkoły podstawowej lub pomoc nauczyciela. Zajęcia rewalidacyjne organizowane dla uczniów niewidomych, niesłyszących, z afazją lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, mają obejmować: 1) naukę orientacji przestrzennej i poruszania się oraz naukę systemu Braille’a lub innych alternatywnych metod komunikacji – w przypadku dziecka lub ucznia niewidomego, 2)naukę języka migowego lub innych alternatywnych metod komunikacji – w przypadku dziecka lub ucznia niesłyszącego lub z afazją, 3)zajęcia rozwijające umiejętności społeczne, w tym umiejętności komunikacyjne – w przypadku dziecka lub ucznia z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera.

18 Minister Edukacji Narodowej ustanowiła rok szkolny 2015/2016 Rokiem Otwartej Szkoły. Otwarta szkoła to taka, która nie zamyka się na kulturę, sztukę, sport, środowiska lokalne. Potrafi korzystać z tego, co ją otacza.

19 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Formalnoprawne podstawy rozwoju placówek oświatowych i obszary podnoszenia jakości pracy 24 września 2015 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google