Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pierwsze sobory Kościoła O KSZTAŁTOWANIU SIĘ DOKTRYNY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pierwsze sobory Kościoła O KSZTAŁTOWANIU SIĘ DOKTRYNY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ."— Zapis prezentacji:

1 Pierwsze sobory Kościoła O KSZTAŁTOWANIU SIĘ DOKTRYNY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

2 Sobory Kościoła niepodzielonego  Nicea I – 325 r.  Konstantynopol I – 381 r.  Efez – 431 r.  Chalcedon – 451 r.  Konstantynopol II – 553 r.  Konstantynopol III – 680 r.  Nicea II – 787 r.

3 Definicja pojęcia: „herezja”  Herezja / ortodoksja – takiego podziału nie ma w starożytności.  ai`re,w = biorę, chwytam,  ai[resij = wzięcie, wybór.  Herezja jako odłam / wybrana grupa / stronnictwo:  Dz 5,17: ai[resij tw/n Saddoukai,wn.  Dz 26,5: „Wiedzą o mnie od dawna - gdybyż chcieli zaświadczyć! - że żyłem według zasad najsurowszego stronnictwa ( ai[resin ) naszej religii jako faryzeusz”.

4 Definicja pojęcia: „herezja”  Chrześcijaństwo jako herezja:  Dz 24,14: „Według drogi, nazywanej przez nich sektą ( o`do.n h]n le,gousin ai[resin ), służę Bogu moich ojców, wierząc we wszystko, co napisane zostało w Prawie i u Proroków”.  Negatywne rozumienie herezji:  2 P 2,1: „Znaleźli się jednak fałszywi prorocy wśród ludu tak samo, jak wśród was będą fałszywi nauczyciele, którzy wprowadzą wśród was zgubne herezje ( ai`re,seij )”.

5 Doketyzm  Doketyzm - gr. doke,w = wydaje mi się.  Teoria, według której Chrystus miał jedynie pozorne ciało - wydawało się, że ja ma.  Chrystus nie był więc prawdziwym człowiekiem, tylko istotą niebiańską, która stwarzała pozory bycia prawdziwym człowiekiem.  Wzmianki o doketyzmie już w NT:  2 J 1,7: „Wielu bowiem pojawiło się na świecie zwodzicieli, którzy nie uznają, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele ludzkim. Taki jest zwodzicielem i Antychrystem”.

6 Doketyzm  Wpływ platonizmu.  Niezrozumienie „skandalu krzyża”.  Podstawa biblijna:  Nadzwyczajne poczęcie – z Ducha. Por. Łk 1,35.  J 1,12-13: „Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego – którzy [który] ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili”.

7 Doketyzm  Polikarp, List do Filipian 7,1 : „Kto nie wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, jest antychrystem. Kto nie uznaje świadectwa krzyża, jest po stronie diabła. Kto przekręca słowa Pana po swojemu i mówi, że nie ma ani zmartwychwstania ani sądu, jest pierworodnym synem Szatana”.  Ignacy Antiocheński, List do Smyrneńczyków 7,1: „Powstrzymują się dokeci od Eucharystii i modlitwy, gdyż nie wierzą, że Eucharystia jest Ciałem Pana naszego, Ciałem, które cierpiało za nasze grzechy i które Ojciec w swej dobroci wskrzesił. Tak więc ci, co odmawiają daru Boga, umierają wśród swoich dysput. Lepiej byłoby dla nich, żeby mieli miłość, bo w ten sposób i oni mogliby zmartwychwstać”.

8 Adopcjonizm  Adopcjonizm - łac. adopto = adoptuję.  Adopcja to uznanie dziecka za swoje.  Pogląd głoszący, iż Jezus Chrystus jest stworzeniem, i nie istniał przed założeniem świata jako Bóg.  Bóg jednak adoptował Go i uczynił Synem – Bogiem w pewnym momencie historii zbawienia, np.:  w momencie Wcielenia;  inni: w momencie chrztu w Jordanie;  inni: w chwili Zmartwychwstania.

9 Adopcjonizm  Konsekwencją adopcjonizmu jest negacja wiary w Trójcę.  Trójca nie istniała od zawsze, ale od pewnego momentu (posłuszeństwo Syna i Jego przebóstwienie).  Nie wyklucza to preegzystencji Syna, czy Ducha – czyli wiary że Syn istniał przed założeniem świata jak mówi Pismo.  Bóg stworzył wiele stworzeń przed stworzeniem świata.  Wpływ judaizmu.  Judaizm bronił monoteizmu. Nawróconym Żydom trudno było uwierzyć, że Jezus też jest Bogiem.

10 Adopcjonizm  Podstawa Biblijna – pierwotne głoszenie apostolskie.  W Dziejach Apostolskich znajdujemy 6 streszczeń katechezy pierwotnej: 2,14-40; 3,12-26; 4,8-12; 5, 29-32; 10,34-43; 13,16-41  Można je streścić w siedmiu punktach: 1. Wy (Żydzi) zabiliście Jezusa. 2. Tak jak to zapowiadały Pisma. 3. Lecz Bóg wzbudził go na nowo do życia. 4. I przyznał Mu nową funkcję (tytuły mesjańskie), 5. Zgodnie z Pismami (tutaj cytuje się fragmenty ST).

11 Adopcjonizm 4. My Jesteśmy tego świadkami, 5. I prosimy was, byście się do niego nawrócili (bo Pismo głosi, że w Nim jest zbawienie).  Dz 2,36: „Niech więc cały dom Izraela wie z niewzruszoną pewnością, że tego Jezusa, którego wyście ukrzyżowali, uczynił Bóg i Panem, i Mesjaszem”.  Dz 5,30-31: „Bóg naszych ojców wskrzesił Jezusa, którego straciliście, zawiesiwszy na drzewie. Bóg wywyższył Go na prawicę swoją jako Władcę i Zbawiciela, aby dać Izraelowi nawrócenie i odpuszczenie grzechów”.

12 Modalizm  Modalizm – łac. modus = sposób.  Teoria, która głosi, że Bóg jest jeden, ale objawia się na różne sposoby (modi): raz jako Ojciec, raz jako Syn, raz jako Duch.  W tej teorii Trójca nie istnieje nigdy (nie jak w adopcjonizmie).  Ojciec, Syn i Duch nie są osobami, lecz sposobami objawiania się jednego Boga.  Skoro Bóg jest jeden, to na krzyżu cierpiał Bóg Ojciec (łac. Pater + passio). Patrypasjanizm, to inna nazwa modalizmu.  Patrypasjanizm - pogląd głoszony przez Sabeliusza (ok. 220 r.).

13 Modalizm  Podstawy Biblijne modalizmu:  J 10,30: „Ja i Ojciec jedno jesteśmy”.  J 10,38: „Wierzcie moim dziełom, abyście poznali i wiedzieli, że Ojciec jest we Mnie, a Ja w Ojcu”.  J 14,9-11: „«Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: "Pokaż nam Ojca?" Czy nie wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. Ojciec, który trwa we Mnie, On sam dokonuje tych dzieł?”.

14 Modalizm  Z różnymi herezjami starożytności walczyli:  Hipolit (+235 r.), Przeciw Noetosowi.  Tertulian (+240 r.), Przeciw Prakseaszowi.  Nowacjan (+258 r.), O Trójcy świętej.  Dzięki tym zachowanym dziełom mamy również wiedzę o tym, co głosili modaliści i adopcjoniści.

15 Modalizm  Tertulian, Przeciw Prakseaszowi 1,1; O Prakseaszu: „Głosi więc, że istnieje tylko jeden Pan, Wszechmogący, Stworzyciel świata, aby nawet z „jedyności” Boga zrodziła się herezja. Twierdzi, iż sam Ojciec zstąpił na Dziewicę, sam z niej się narodził, sam został umęczony, słowem: On sam jest Jezusem Chrystusem.  Hipolit, Przeciw Noetosowi 1; O Noetosie: „Pisma głoszą jednego Boga. Skoro wyraźnie to stwierdzono, skoro jasno to sformułowano, muszę uznać, że ten jeden poniósł też mękę, Chrystus wszak był Bogiem i za nas poniósł mękę będąc Ojcem, aby też mógł nas zbawić”.

16 Orygenes  Benedykt XVI: „Orygenes Aleksandryjski jest rzeczywiście jedną z najważniejszych postaci dla całego rozwoju myśli chrześcijańskiej. Tworzy on teologię w sposób tak bardzo oryginalny, że przyczynia się do nieodwracalnego przełomu w rozwoju myśli chrześcijańskiej”. H. Urs von Balthasar: „Żaden z wielkich Ojców Teologii nie mógł uniknąć wpływu magicznej niemal siły promieniowania „człowieka ze stali”, jak go nazywano. Nie ma w Kościele myśliciela, który byłby tak niewidzialnie wszechobecny jak Orygenes”.

17 Orygenes  Ur. W Aleksandrii (185-254 r.).  Ojciec: Leonidas – chrześcijanin i męczennik (+202),  Orygenes o męczeństwie: „Na nic się zda, że miałem ojca męczennika, jeśli nie postępuję dobrze i nie przynoszę zaszczytu mojemu szlachetnemu rodowi, to znaczy nie stoję na wysokości męczeństwa mojego ojca oraz świadectwa, które uczyniło go wybitnym w Chrystusie” (Hom. Ez., 4, 8).  Studiował u Pantenajosa – chrześcijanina, filozofa.  Ammoniusza Sakkas – twórcy neoplatonizmu, mistrza Plotyna.

18 Odwieczne rodzenie Syna przez Ojca  Argument filozoficzny.  Skoro substancja Boska jest wieczna, doskonała i niezmienna – więc Bóg nie może się zmieniać.  Nie może więc być tak, żeby Bóg raz sobie rodził Syna a raz nie. Syn musi istnieć zawsze.  Orygenes znajduje potwierdzenie swojej tezy w PŚ:  Prz 8,22-25: „Pan mnie stworzył, początkiem swych dróg w swoich dziełach, przed wiekami założył mnie, na początku uczynił przed ziemią i uczynił przed otchłanią […] przed wszystkimi wzgórzami rodzi mnie”.

19 Odwieczne rodzenie Syna przez Ojca  Syn jest rodzony przez Boga cały czas, odwiecznie.  To rodzenie musi być czymś niezmiennym, bo Bóg jest niezmienny.  Więc – Ojciec cały czas syna rodzi.  Nawet, gdy syn był na ziemi, był nieustannie rodzony przez Ojca. Syn więc jest rodzony od zawsze.  Inaczej Bóg nie byłby niezmienny, albo Syn nie byłby Bogiem.  Jest to możliwe tylko w przypadku bytów niecielesnych.  Nie ma to nic wspólnego z „rodzeniem przez kobietę”.

20 Odwieczne rodzenie Syna przez Ojca  Argument biblijny :  Bóg nazywany jest w Biblii Ojcem.  Skoro jest Bogiem Ojcem – to jest i był nim zawsze: w ST i NT; ale nie tylko, także przed założeniem świata był Ojcem, bo Bóg się nie zmienia (Por. argument filozoficzny).  Żeby być ojcem, trzeba mieć syna.  Ale zrodzenie w czasie zakłada zmianę, a Bóg jest niezmienny.  Bóg będąc Ojcem, musi zawsze mieć Syna.  Ponadto bycie synem zakłada jakieś podobieństwo do ojca.

21 Odwieczne rodzenie Syna przez Ojca  W przypadku ludzi, podobieństwo polega na rysach cielesnych.  Nie jest tak w przypadku Boga Ojca i Syna, gdyż to byty niecielesne.  Podobieństwo między nimi dotyczy cech niecielesnych: świętość, dobro, wieczność, moc…  W Synu rodzonym przez Ojca jest więc podobieństwo dotyczące cech niematerialnych: jedną z nich jest wieczność.  Ponadto rodzenie Syna przez Ojca, ze względu na niecielesność Boskiej substancji, nie polega na odłączeniu się jednego od drugiego.

22 Odwieczne rodzenie Syna przez Ojca  Aby Bóg Ojciec był Bogiem i Ojcem, musi więc rodzić, i to bez początku czasowego, podobnego Mu, a więc i wiecznego, Syna.  Argument z biblijny 2 :  Jednorodzony Syn nazwany jest: „Obrazem niewidzialnego Boga” (Kol 1,15).  Bycie obrazem nie dotyczy rzeczywistości cielesnej, lecz niewidzialnej.  Nie chodzi tu o Syna wcielonego, lecz o Logos, który istniał przed założeniem świata – przed wcieleniem.

23 Odwieczne rodzenie Syna przez Ojca  Potwierdzają to inne wypowiedzi PŚ.  On (Logos / Mądrość):  „Jest odblaskiem chwały i odbiciem istoty Boga”,  „Jest tchnieniem mocy Bożej i najczystszym wypływem chwały Wszechmocnego”,  „Jest odblaskiem wiekuistej światłości i nieskalanym zwierciadłem działalności Boga oraz obrazem Jego dobroci”.  Bycie „obrazem”, „odblaskiem”, czy „zwierciadłem” – dotyczy cech istotowych Boga.

24 Odwieczne rodzenie Syna przez Ojca  Syn jest więc niewidzialnym obrazem niewidzialnego Boga – bo tak, jak Ojciec nie ma On ciała, a będąc obrazem ukazuje Jego: dobroć, wszechmoc, wieczność, miłość… – niczego innego nie może być obrazem.  Zgadza się to ze słowami Pisma: „Syn czyni wszystko, co czyni Ojciec”.  Syn będąc obrazem istoty i aktywności Boga – musi odwiecznie być rodzony przez Ojca. Jest bowiem dobrocią, którą Bóg czyni,  …a Bóg zawsze jest dobry i nie przestaje rodzić dobra. Zawsze więc istnieje „obraz Jego dobroci” – Syn.


Pobierz ppt "Pierwsze sobory Kościoła O KSZTAŁTOWANIU SIĘ DOKTRYNY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ."

Podobne prezentacje


Reklamy Google