Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Formalno prawne wymogi sprzedaży bezpośredniej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Formalno prawne wymogi sprzedaży bezpośredniej"— Zapis prezentacji:

1 Formalno prawne wymogi sprzedaży bezpośredniej

2 Dostawy bezpośrednie Sprzedaż bezpośrednia Działalność Marginalna Lokalna i Ograniczona ( MLO)

3 Ekonomiczne aspekty sprzedaży bezpośredniej
Krótki łańcuch dostaw: rolnik konsument = korzyści Im dłuższy łańcuch, tym niższe marże na każdym etapie, oraz droższy produkt… klient pośrednik skup/hurt rolnik

4 Produkty rolne w sprzedaży bezpośredniej:
wysokiej jakości, najświeższe jakość żywności oceniana jest przy producencie znanego pochodzenia przystępna cena określonej marki uznanej na rynku spełniające wymagania higieniczne i zdrowotne bezpośredni kontakt z producentem żywności możliwość negocjowania ceny

5 Rolnik - korzyści: ma możliwość ustalenia ceny produktu, wzrost dochodowości gospodarstwa, motywacja do inwestycji i rozwoju produkcji umożliwia istnienie niewielkiego gospodarstwa kreuje własną markę producenta

6 Produkty podstawowe pochodzenia roślinnego:
Dostawy bezpośrednie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2007 r. w sprawie dostaw bezpośrednich środków spożywczych Produkty podstawowe pochodzenia roślinnego: zboża, warzywa, owoce, zioła, grzyby uprawne, surowce z dokonywanych osobiście zbiorów ziół i runa leśnego

7 Dostawy bezpośrednie Produkty przetworzone: w formie kiszonej,
w formie suszonej, Produkty te nie mogą stanowić działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych

8 Dostawy bezpośrednie Dotyczą sprzedaży małych ilości produktów rolnych
Wielkości obrotu: nie mogą przekroczyć wielkości plonów, w skali roku, uzyskanych przez rolnika z gospodarstwa, ilości surowców pochodzących z dokonywanych osobiście zbiorów ziół i runa leśnego, rolnik konsument sprzedaż wyłącznie własnych produktów

9 pod potrzeby konsumentów finalnych
Dostawy bezpośrednie Miejsca sprzedaży: na terenie gospodarstwa na targowiskach do lokalnego sklepu detalicznego lokalnej restauracji, stołówki pod potrzeby konsumentów finalnych na terenie województwa w którym prowadzona jest produkcja na terenie województw przyległych

10 Dostawy bezpośrednie - rejestracja
Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 o bezpieczeństwie żywności i żywienia art. 61 i 63 ust.2 Rolnik dokonuje rejestracji – składa wniosek w Powiatowym Inspektoracie Sanitarnym na 14 dni przed rozpoczęciem tej formy sprzedaży wzór wniosku zawiera załącznik 2 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania, zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegającej urzędowej kontroli PIS

11 Sprzedaż bezpośrednia
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej Produkty nieprzetworzone pochodzenia zwierzęcego: tuszki drobiowe, zajęczaki, tusze zwierzyny łownej, produkty rybołówstwa, surowe mleko i śmietanę, jaja, produkty pszczele, żywe ślimaki określonych gatunków

12 Sprzedaż bezpośrednia
ubój drobiu w gospodarstwie rolnym, którego roczna produkcja nie przekracza w przypadku: indyków i gęsi sztuk; pozostałych gatunków drobiu sztuk, Wielkość sprzedaży tygodniowo: do 50 sztuk tuszek indyków lub gęsi, do 200 sztuk tuszek innych gatunków drobiu, do 100 sztuk tuszek zajęczaków, od 350 do 2450 sztuk jaj, do 1000 litrów surowego mleka, do 500 litrów surowej śmietany

13 Sprzedaż bezpośrednia
Nie ustalono limitów wielkości sprzedaży dla: produktów pszczelich, produktów rybołówstwa, ślimaków lądowych, tusz lub tuszek zwierząt łownych Produkty te, powinny być sprzedawane jako produkty świeże

14 Sprzedaż bezpośrednia
rolnik konsument sprzedaż wyłącznie własnych produktów Miejsca sprzedaży: na terenie gospodarstwa na targowiskach do lokalnego sklepu detalicznego lokalnej restauracji, zakładu prowadzącego catering pod potrzeby konsumentów finalnych na terenie województwa w którym prowadzona jest produkcja na terenie województw przyległych ze specjalistycznych środków transportu: sprzedaż więcej niż jednego rodzaju produktów - rozdzielenie tych produktów

15 Sprzedaż bezpośrednia
Drób- ubój w gospodarstwie rolnym i sprzedaż, Zajęczaki- ubój w gospodarstwie rolnym i sprzedaż, Zwierzęta łowne- sprzedaż: tusz grubej zwierzyny łownej nieoskórowanej tuszek drobnej zwierzyny łownej niewypatroszonej po odstrzale wykonywanym zgodnie z prawem łowieckim, konsumentowi końcowemu w miejscach prowadzenia sprzedaży bezpośredniej lub do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego

16 Sprzedaż bezpośrednia
Produkty rybołówstwa – sprzedaż poddanych czynnościom: uśmiercanie, wykrwawianie, odgławianie, usuwanie płetw i patroszenie konsumentowi końcowemu. ze statków, z wyłączeniem statków zamrażalni lub statków przetwórni, w miejscach prowadzenia sprzedaży bezpośredniej, w tym znajdujących się na terenie gospodarstw rybackich, na targowiskach, do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego

17 Sprzedaż bezpośrednia
Produkty pszczele nieprzetworzone miód, pyłek pszczeli, pierzga, mleczko pszczele pozyskiwane z pasiek będących w posiadaniu producenta sprzedaż: w miejscach prowadzenia sprzedaży bezpośredniej, w tym znajdujących się na terenie gospodarstw rolnych, na targowiskach, do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego jeżeli zostały opakowane w opakowania jednostkowe

18 Sprzedaż bezpośrednia- rejestracja
Dostarczyć projekt wraz z wnioskiem o jego zatwierdzenie i informacją o zakresie i wielkości produkcji, rodzaju produktów pochodzenia zwierzęcego do powiatowego lekarza weterynarii właściwemu ze względu na planowane miejsce prowadzenia działalności

19 Sprzedaż bezpośrednia- rejestracja
Po uzyskaniu decyzji administracyjnej zatwierdzającej projekt technologiczny i zakończeniu inwestycji należy złożyć wniosek o wpis do rejestru zakładów do właściwego powiatowego lekarza weterynarii w formie pisemnej w terminie co najmniej 30 dni przed dniem rozpoczęcia planowanej działalności.

20 Działalność Marginalna Lokalna i Ograniczona ( MLO)
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków uznania działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej W odróżnieniu od sprzedaży bezpośredniej, nie ma tu obowiązku ograniczania działalności do produktów tylko z własnego gospodarstwa

21 Działalność Marginalna Lokalna i Ograniczona
W ramach tego rodzaju działalności można prowadzić: produkcję produktów mlecznych, produkcję obrobionych lub przetworzonych produktów rybołówstwa, produkcję surowych wyrobów mięsnych, mięsa mielonego, produktów mięsnych, rozbiór mięsa wołowego, wieprzowego, baraniego, koziego, końskiego, z drobiu lub zajęczaków, zwierząt łownych oraz zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych

22 Działalność Marginalna Lokalna i Ograniczona
zniesiony został limit w odniesieniu do produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w miejscu produkcji konsumentowi końcowemu limitowane są jedynie dostawy do innych zakładów prowadzących handel detaliczny (w tym należących do tego samego podmiotu) z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego Maksymalna wielkość dostaw: świeże mięso wołowe, wieprzowe, baranie, kozie, końskie lub produkcja z tego mięsa surowych wyrobów mięsnych lub mięsa mielonego – tona tygodniowo,

23 Działalność Marginalna Lokalna i Ograniczona
Maksymalna wielkość dostaw: świeże mięso drobiowe lub zajęczaków lub produkcja z tego mięsa surowych wyrobów mięsnych lub mięsa mielonego – 0,5 tony tygodniowo, świeże mięso zwierząt łownych lub zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych lub produkcja z tego mięsa surowych wyrobów mięsnych lub mięsa mielonego – 0,5 tony miesięcznie, produkty mięsne – 1,5 tony tygodniowo, produkty mleczne – 0,3 tony tygodniowo, produkty rybołówstwa – 0,15 tony tygodniowo

24 Działalność Marginalna Lokalna i Ograniczona
Jeżeli zakład prowadzi więcej niż jeden z możliwych rodzajów działalności, suma wielkości dostaw wszystkich rodzajów produktów nie może przekroczyć najwyższego limitu przewidzianego dla jednego z rodzajów produktów produkowanych w tym zakładzie Świeże mięso, w tym tusze, półtusze, ćwierćtusze czy elementy mięsne, przeznaczone do obróbki lub przetwarzania w ramach tego rodzaju działalności nie mogą pochodzić z produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny czyli obowiązek uboju w rzeźni

25 Gospodarstwo a działalność gospodarcza
Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2004 r., Nr 173, poz ze zmianami) przepisów ustawy nie stosuje się do: działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, Rolnicy prowadzący działalność w takim zakresie nie mają obowiązku zgłaszania do ewidencji gospodarczej

26 Gospodarstwo a działalność gospodarcza
Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych art. 2 ust.1, pkt 1-2 stanowi, że przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej Zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych , działalnością rolniczą jest działalność polegająca na: wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym z własnych upraw albo hodowli lub chowu.

27 Gospodarstwo a działalność gospodarcza
Rolnicy mogą sprzedawać bez rejestrowania działalności gospodarczej i płacenia podatku dochodowego: nieprzetworzone produkty roślinne i zwierzęce, pochodzące z własnej uprawy lub hodowli, nie stanowiących działów specjalnych produkcji rolnej produkty nieprzetworzone to: zboża, owoce, warzywa, zioła, grzyby, mleko, jaja, miód, ryby, drób, zajęczaki jak również produkty roślinne przetworzone w postaci kiszonej lub suszonej

28 Gospodarstwo a działalność gospodarcza zmiany w przepisach
Ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (…) Zgodnie z nowelizacją przychody tego rodzaju kwalifikować się będzie do tzw. innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT. Będą je stanowiły przychody ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu, z wyjątkiem przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych uzyskanych w ramach prowadzonych działów specjalnych produkcji rolnej oraz produktów opodatkowanych podatkiem akcyzowym na podstawie odrębnych przepisów. Nie będzie wymagane założenie działalności gospodarczej

29 Dodatkowe warunki - ewidencja sprzedaży, brak zatrudnienia, określone miejsca sprzedaży
Rolnik może sprzedaż rozliczać prywatnie pod warunkiem, że: sprzedaż nie jest wykonywana na rzecz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub na rzecz osób fizycznych na potrzeby prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej; przetwarzanie produktów roślinnych i zwierzęcych i ich sprzedaż nie odbywa się przy zatrudnieniu osób na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze; sprzedaż następuje wyłącznie: w miejscach, w których produkty te zostały wytworzone, na targowiskach, przez które rozumie się wszelkie miejsca przeznaczone do prowadzenia handlu, z wyjątkiem sprzedaży dokonywanej w budynkach lub w ich częściach; prowadzona jest dodatkowa ewidencja sprzedaży.

30 Rolnik zobowiązany jest prowadzić ewidencję zawierającą co najmniej
numer kolejnego wpisu, datę uzyskania przychodu, kwotę przychodu Dzienne przychody ewidencjonowane w niej muszą być w dniu sprzedaży (np. po zakończeniu handlu, z zapisu nie wynika, by ewidencję trzeba było prowadzić na bieżąco). Ewidencję sprzedaży należy posiadać w miejscu sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych.

31 Rolnik sprzedaje prywatnie bez rachunku
Jak wskazuje nowelizacja przepisów, obowiązek wystawienia rachunku nie dotyczy rolników sprzedających produkty roślinne i zwierzęce pochodzące z własnej uprawy, hodowli lub chowu, nieprzerobione lub nieprzetworzone sposobem przemysłowym, chyba że sprzedaż jest dokonywana w ich odrębnych, stałych miejscach sprzedaży poza obrębem uprawy, hodowli lub chowu, z wyjątkiem sprzedaży na targowiskach

32 Według skali lub ryczałtem
Rolnik ma możliwość dokonywać sprzedaży produktów opodatkowując je ryczałem 2% (od wartości przychodu) lub według skali podatkowej 18% (od dochodu, po rozliczeniu kosztów uzyskania). Wybór ryczałtu wymaga jednak dokonania odpowiednich zgłoszeń w urzędzie skarbowym. Niespełnienie warunków formalnych m.in. w zakresie prowadzenia ewidencji przychodów, zatrudnienia osób czy sprzedaży poza miejscami do tego przeznaczonymi, prowadzić może do utraty ryczałtowej formy opodatkowania

33 Gospodarstwo a działalność gospodarcza
Podatek od towarów i usług - VAT dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej są zwolnione z podatku VAT, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), osoby, które z tytułu sprzedaży towarów i odpłatnego świadczenia usług nie przekroczą ustalonej kwoty rocznego przychodu (150 tys. zł), są zwolnione z tego podatku

34

35 Centrum Produktu Lokalnego w Rzuchowej

36 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Formalno prawne wymogi sprzedaży bezpośredniej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google