Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EGZAMIN MATURALNY ’2016 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7.IX. 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EGZAMIN MATURALNY ’2016 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7.IX. 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania."— Zapis prezentacji:

1 EGZAMIN MATURALNY ’2016 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7.IX. 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz.U. nr 199 z 13.IX.2004 r. poz. 2046)

2 ZASADY OGÓLNE Obowiązują jednolite standardy wymagań egzaminacyjnych uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego. Stosowane są jednakowe w całym kraju arkusze egzaminacyjne oraz kryteria oceniania. Prace zdających są sprawdzane przez zewnętrznych egzaminatorów. Wynik egzaminu będzie uwzględniany w rekrutacji na studia wyższe. Egzamin składa się z części ustnej ocenianej przez nauczyciela w szkole i części pisemnej ocenianej przez egzaminatorów zewnętrznych - przeprowadzany jest w szkole.

3 ZASADY OGÓLNE Egzamin sprawdza wiadomości i umiejętności określone w Standardach wymagań egzaminacyjnych. Harmonogram przebiegu egzaminów ustala dyrektor CKE i ogłasza go na stronie internetowej CKE - http://www.cke.edu.pl/http://www.cke.edu.pl/

4 CZĘŚĆ USTNA Przedmioty obowiązkowe CZĘŚĆ USTNA Przedmioty obowiązkowe język polski, język obcy nowożytny.

5 CZĘŚĆ USTNA Przedmioty dodatkowe CZĘŚĆ USTNA Przedmioty dodatkowe język obcy nowożytny inny niż wybrany jako obowiązkowy bez określania poziomu

6 CZĘŚĆ PISEMNA Przedmioty obowiązkowe  język polski  język obcy nowożytny  matematyka  jeden z przedmiotów dodatkowych.

7 Przedmioty dodatkowe maksymalnie sześć przedmiotów, w tym jeden w części pisemnej wybrany obowiązkowo.

8 Lista przedmiotów do wyboru (przedmioty dodatkowe)  język polski - rozszerzony  język obcy nowożytny (ten sam który był wybrany jako obowiązkowy) – pisemny rozszerzony  język obcy nowożytny (inny niż wybrany jako obowiązkowy) – pisemny rozszerzony lub ustny bez określania poziomu  biologia-rozszerzony  chemia-rozszerzony  fizyka-rozszerzony  geografia -rozszerzony  historia -rozszerzony  historia muzyki -rozszerzony  historia sztuki -rozszerzony  matematyka -rozszerzony  wiedza o społeczeństwie -rozszerzony

9 Lista przedmiotów do wyboru (przedmioty dodatkowe)  informatyka -rozszerzony  język łaciński i kultura antyczna -rozszerzony

10 DEKLARACJA UCZNIA (wstępna do 30 września a ostateczna do 5 lutego)  wybór przedmiotów dodatkowych,  wybór języka obcego obowiązkowego,  wybór środowiska komputerowego, programów użytkowych oraz języka programowania,

11 Przygotowanie materiałów do egzaminu ustnego  Język polski – zestawy zadań egzaminacyjnych są opracowywane przez OKE  Język obcy nowożytny – zestawy zadań egzaminacyjnych są opracowywane przez OKE

12 WARUNKI ZDANIA EGZAMINU MATURALNEGO  Wyniki egzaminu przedstawiane są w skali procentowej.  Część ustna: 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego.  Część pisemna: 30% punktów z każdego przedmiotu obowiązkowego na danym poziomie.  Przystąpienie do jednego z przedmiotów dodatkowych w formie pisemnej na poziomie rozszerzonym.

13 WARUNKI ZDANIA EGZAMINU MATURALNEGO Zdający zdał egzamin, jeżeli w części ustnej i w części pisemnej ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych uzyskał 30 % pkt; Z jednej części egzaminu można zdawać egzamin poprawkowy w sierpniu; Nieprzystąpienie do jednej części egzaminu nie uprawnia do egzaminu poprawkowego; Osoby które z poważnych przyczyn zdrowotnych lub losowych nie mogą przystąpić do egzaminu z jednego lub więcej przedmiotów w wyznaczonym w maju terminie mogą w dniu egzaminu złożyć do dyrektora OKE udokumentowany wniosek za pośrednictwem dyrektora szkoły o wyrażenie zgody na przystąpienie do egzaminu w terminie dodatkowym w czerwcu.

14 WAŻNE DLA UCZNIA Absolwenci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić do egzaminu maturalnego w formie dostosowanej do indywidualnych potrzeb absolwenta, na podstawie opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej, Opinia powinna być wydana przez poradnię nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin maturalny, i nie wcześniej niż na 4 lata przed terminem egzaminu maturalnego.

15 WAŻNE DLA UCZNIA Zdający może dokonać zmian w deklaracji, do 5 lutego 2016 r.Zdający może dokonać zmian w deklaracji, do 5 lutego 2016 r.

16 WAŻNE DLA UCZNIA  Wybór przedmiotu nie zależy od planu nauczania danej szkoły.  Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych są zwolnieni z egzaminu z danego przedmiotu (na świadectwie: wpis zwolniony oraz podstawa zwolnienia).  Informatory maturalne ogłaszane są do 1 września roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym jest egzamin.  W czasie egzaminu nie wolno korzystać z urządzeń telekomunikacyjnych.  Na egzaminie z języka polskiego można korzystać ze słownika ortograficznego oraz ze słownika poprawnej polszczyzny.

17 WAŻNE DLA UCZNIA c.d.  Na egzaminie z języka obcego nowożytnego nie można korzystać z żadnych słowników.  Można korzystać z pomocy dopuszczonych i ogłoszonych na stronie internetowej CKE 2 miesiące przed egzaminem.  Wynik egzaminu można poprawić w kolejnych sesjach przez 5 lat.  Sprawdzone i ocenione arkusze egzaminacyjne są udostępniane do wglądu.

18 Matura 2005 18

19 Matura 2005 19

20 Powtarzanie egzaminu maturalnego  Zdający, który nie zdał egzaminu maturalnego z określonego przedmiotu, w części ustnej lub pisemnej,albo przerwał egzamin, może ponownie przystąpić do egzaminu lub jego części w kolejnych sesjach przez okres 5 lat.  Po upływie 5 lat od pierwszego egzaminu, absolwent zdaje egzamin w pełnym zakresie.

21 Poprawianie wyniku egzaminu  Zdający ma prawo, w ciągu 5 lat od pierwszego egzaminu, przystąpić do niego ponownie w części pisemnej do jednego lub więcej przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych w celu podwyższenia wyniku z tych przedmiotów lub zdania egzaminu z przedmiotów dodatkowych.

22 Terminy

23

24

25

26

27

28 www.zstnr2.pop.pl http://www.oke.jaworzno.pl/


Pobierz ppt "EGZAMIN MATURALNY ’2016 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7.IX. 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google