Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Monika Gołubiew - Konieczna Dyrektor PP-P 7 w Gdańsku

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Monika Gołubiew - Konieczna Dyrektor PP-P 7 w Gdańsku"— Zapis prezentacji:

1 Monika Gołubiew - Konieczna Dyrektor PP-P 7 w Gdańsku
Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych w świetle zmian przepisów prawa oświatowego – materiał dla rad pedagogicznych gimnazjum ogólnodostępnego Monika Gołubiew - Konieczna Dyrektor PP-P 7 w Gdańsku

2 Nowe rozporządzenia: w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach

3 Nowe rozporządzenia: zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych

4 Nowe rozporządzenia: tzw. pakiet sześciu
Dziennik Ustaw Nr 228 z dnia 17 listopada 2010 roku wchodzą w życie: w PP-P od 1 lutego 2011 roku w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych (w tym klasy „O”), szkołach i placówkach specjalnych oraz w gimnazjach od 1 września 2011 roku (wyjątek: wcześniej, bo w marcu 2011 roku powołanie Zespołów ds.uczniów o specjalnych potrzebach) w szkołach podstawowych i szkołach ponadgimnazjalnych od 1 września 2012 roku (wyjątek: wczesniej, bo w marcu 2012 roku powołanie Zespołów ds.uczniów o specjalnych potrzebach)

5 Rozporządzenia w fazie projektu:
w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wznoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (czekają do podpisu…)

6 Założenia ogólne – specjalne potrzeby edukacyjne
„wynikają ze zróżnicowanego, indywidualnego sposobu nabywania wiedzy i umiejętności w procesie uczenia się, określonego zróżnicowanym ich funkcjonowaniem poznawczo – percepcyjnym” „odnoszą się zarówno do dzieci i młodzieży mającej trudności w uczeniu się, jak i uczniów zdolnych. Rozpoznawanie specjalnych potrzeb edukacyjnych pozwala na właściwy dobór metod, środków i oddziaływań dydaktyczno – wychowawczych prowadzących do zaspokojenia potrzeb, a tym samym stworzenia optymalnych warunków rozwoju intelektualnego i osobowościowego”.

7 Założenia ogólne – uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych
niepełnosprawni i niedostosowani społecznie posiadający orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego przewlekle i czasowo chorzy posiadający orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub tylko opinię z poradni, lub bez tej opinii uczniowie z dysleksją rozwojową posiadający opinię z poradni (ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi) uczniowie tzw.słabsi z kłopotami w nauce posiadający opinię z poradni lub bez tej opinii uczniowie zaniedbani, ze środowisk patologicznych, z rodzin niewydolnych wychowawczo z opinią z poradni lub bez tej opinii uczniowie powracający zza granicy, uczniowie z rodzin obcokrajowców mieszkających w Polsce z opinią z poradni lub bez tej opinii uczniowie wybitnie zdolni, wykazujący uzdolnienia i różne predyspozycje z opiniami z poradni lub bez niej znajdujący się w trudnej sytuacji życiowej, kryzysie czy traumie z opinia poradni lub bez tej opinii inni…

8 Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych
UWAGA: by zakwalifikować ucznia do grupy uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, który nie ma żadne „dokumentu” z Poradni lub inne zaświadczenia np.. lekarskiego, szkoła powinna opierać się na przyjętych przez siebie kryteriach, pamiętając, że każdy człowiek, a tym samym uczeń, jest i ma prawo być trochę inny, niż jego rówieśnik W tym celu niezbędna jest: wnikliwa obserwacja ucznia na terenie szkoły dobra znajomość jego sytuacji rodzinnej, dobra znajomość psychologii rozwojowej głównie w odniesieniu do tzw. norm wiekowych, dużo zdrowego rozsądku

9 Założenia ogólne - diagnoza funkcjonalna
jest złożonym, wielospecjalistycznym procesem poznania człowieka, mającym na celu rozpoznanie zarówno poziomu umiejętności funkcjonalnych jak i potrzeb, zakresu możliwości i ograniczeń na tle złożonych procesów biologicznych, psychicznych i społecznych. Przebiega w sytuacjach naturalnych i powinna uwzględniać także ocenę emocji i zainteresowań. Proces przeprowadzany jest przez zespół specjalistów, także w sytuacji naturalnej diagnoza jest więc „wspólna” (szkoły/placówki i poradni) by poradnia mogła postawić diagnozę potrzebna będzie albo dobra opinia ze szkoły albo obserwacja ucznia w szkole

10 Założenia ogólne - diagnoza funkcjonalna
Opinia o uczniu ze szkoły zawiera: Funkcjonowanie w sferze fizycznej (motoryka mała, motoryka duża, samoobsługa, stan zdrowia, zmysły: wzrok i słuch, rozwój mowy) Funkcjonowanie w sferze poznawczej (uwaga i koncentracja, pamięć, myślenie logiczne, techniki szkole: czytanie, pisanie, liczenie, stopień opanowania wiadomości z poszczególnych przedmiotów) Funkcjonowanie w sferze psychicznej (motywacja do pracy, sposób radzenia sobie ze stresem) Funkcjonowanie w sferze społecznej - w grupie (reagowanie na polecenia nauczyciela kierowane do grupy, zachowanie w grupie rówieśników (zabawa, współdziałanie) BEZ DIAGNOZY KOŃCOWEJ!!!

11 Założenia ogólne - diagnoza funkcjonalna
Opinia poradni zawiera: diagnozę poziomu rozwoju, w tym indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych osoby, której dotyczy opinia, a także opis mechanizmów wyjaśniających funkcjonowanie tej osoby zalecane formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej TU DIAGNOZA „KOŃCOWA”

12 Założenia ogólne - pedagog specjalny w szkole ogólnodostępnej i integracyjnej
„nowy” pedagog specjalny to zawód, który wymaga uzyskania kwalifikacji na kierunku pedagogika specjalna, ale przede wszystkim zdobycia wiedzy i umiejętności do pracy z uczniem z każdym rodzajem niepełnosprawności pełnić go będzie mógł nauczyciel, który ukończył dowolny kierunek pedagogiki specjalnej (tyflopedagogika, surdopedagogika, oligofrenopedagogika, pedagogika lecznicza /terapeutyczna…)

13 Założenia ogólne - włączanie
włączanie (inkluzja) – do tego dążymy włączanie - nie oznacza tylko umieszczanie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych. włączanie ma oznaczać zmiany w szkołach, by lepiej odpowiadały na różnorodne potrzeby wszystkich swoich uczniów i organizowały dla nich stosowne wsparcie

14 Zmiany – wydawanie dokumentów przez poradnię
Poradnia wydaje: opinie o dziecku/uczniu (nadal w różnych sprawach) informacje o wynikach badania (na wniosek rodziców dla: sądu, MOPSu, lekarza, innych specjalistów…) orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania (jak dotychczas, nadal najważniejszy jest wniosek lekarza) orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla uczniów niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie

15 Zmiana - orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
Uczniowie niepełnosprawni: upośledzeni umysłowo w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym słabo widzący i niewidomi (Poradnia z uprawnieniami) słabo słyszący i niesłyszący (Poradnia z uprawnieniami) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (Poradnia z uprawnieniami) z niepełnosprawnościami ruchowymi, w tym z afazją z niepełnosprawnością sprzężoną Uczniowie niedostosowani społecznie: zagrożeni niedostosowaniem społecznym = socjoterapia (w szkole ogólnodostępnej, integracyjnej lub placówce specjalistycznej typu MOS) niedostosowani społecznie = resocjalizacja (w placówce specjalistycznej typu MOW) UWAGA: nie ma orzeczeń z uwagi na zaburzenia zachowania, np.uczeń z ADHD albo będzie miał opinię albo orzeczenie o zagrożeniu niedostosowaniem społecznym – decyzja specjalistów w Poradni i Zespołu Orzekającego

16 Zmiany –opinia z Poradni potwierdzająca występowanie dysleksji rozwojowej
od początku tzw. drogi edukacyjnej wnikliwa obserwacja dziecka najpierw pierwsza „diagnoza” w przedszkolu i w klasie „O” prowadzona przez nauczycieli oddziałów przedszkolnych w klasie I – III diagnoza w poradni i stwierdzanie tzw. ryzyka dysleksji rozwojowej (do ukończenia przez ucznia klasy III szkoły podstawowej) w klasie IV – VI kontrolne badanie w poradni i stwierdzanie dysleksji rozwojowej (do ukończenia klasy VI szkoły podstawowej) opinia jest bezterminowa i obliguje do dostosowań zarówno na sprawdzian, jak i test gimnazjalny, maturę, egzamin zawodowy…)

17 Zmiany –opinia z Poradni potwierdzająca występowanie dysleksji rozwojowej
w zasadzie nie można stwierdzać dysleksji „po raz pierwszy” na poziomie gimnazjum czy szkoły ponadgimnazjalnej!!! tylko wyjątkowe wypadki!!! może być wydana na wniosek rodziców, ucznia pełnoletniego lub specjalisty ze szkoły (zawsze za zgodą rodziców) wniosek w tej sprawie wraz z uzasadnieniem składa się do dyrektora gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej dyrektor gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej zwołuje radę pedagogiczną i uzyskuje jej opinię dyrektor gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej do poradni przesyła ww. wniosek wraz z opinią rady pedagogicznej dopiero wtedy poradnia wydaje opinię o dysleksji, na mocy której przysługują uczniowi stosowane udogodnienia

18 Przypomnienie – wydawanie opinii uczniom wybitnie zdolnym
opinia w sprawie indywidualnego programu nauczania (konkretny przedmiot lub grupa przedmiotów) lub opinia w sprawie indywidualnego toku nauki (odmienna organizacja nauki wszystkich przedmiotów) procedura wydawania ww. opinii przez poradnie: nauczyciele i specjaliści ze szkoły (za zgoda rodziców), rodzice lub uczeń pełnoletni składają wniosek wraz z uzasadnieniem do dyrektora szkoły dyrektor szkoły zwołuje radę pedagogiczną i uzyskuje jej opinię dyrektor szkoły przesyła do poradni ww. wniosek wraz z opinią rady pedagogicznej dopiero wtedy poradnia przeprowadza stosowną diagnozę (głównie psychologiczną) i wydaje opinię w danej sprawie

19 Udogodnienia – zwolnienie z nauki drugiego języka obcego
na podstawie opinii poradni lub orzeczenia zwolnić można ucznia z głęboką dysleksją rozwojową, z niedosłuchem, z autyzmem i zespołem Aspergera, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi zwolnić może dyrektor wydając decyzję administracyjną na świadectwie pisze się „zwolniony” UWAGA: Uczeń upośledzony umysłowo w stopniu lekkim nie wymaga zwolnienia, gdyż go obowiązuje nauka tylko jednego języka obcego (na świadectwie „stawiamy kreskę”)

20 Udogodnienia – wydłużanie etapów edukacyjnych
przywilej ucznia niepełnosprawnego, który ma ważne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego poradnia nie wypowiada się w tej kwestii (stwierdzenie, czy uczeń zrealizował przewidziany program, który był dostosowany do jego indywidualnych potrzeb i możliwości,jest zadaniem szkoły czyli nauczycieli) musi być za zgodą rodzica (ale to nie jest „widzi mi się” rodzica) decyzję podejmuje dyrektor (decyzja administracyjna), najlepiej po zapoznaniu się z opinia rady pedagogicznej wydłużenie to nie powtarzanie roku, choć uczeń uczęszcza do klasy programowo niższej

21 Udogodnienia – wydłużanie etapów edukacyjnych
dziecko niepełnosprawne z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego będzie mogło uczęszczać do przedszkola do 8 roku życia (z uwagi na obniżenie wieku szkolnego) uczniowi z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego można będzie wydłużyć każdy etap edukacyjny przynajmniej o 1 rok: uczeń z orzeczeniem będzie mógł uczęszczać do: szkoły podstawowej - do 18 roku życia gimnazjum - do 21 roku życia szkoły ponadgimnazjalnej – do 23 roku życia Uwaga 1: nadużywanie tego przywileju jest zaprzeczeniem idei integracyjnych i normalizacyjnych!!! Uwaga 2: konieczna jest współpraca pomiędzy szkołami, by umożliwić uczniom ukończenie edukacji poprzez ukończenie szkoły!!!

22 Udogodnienia – dodatkowe zajęcia
zajęcia specjalistyczne – czas trwania 60 minut: korekcyjno – kompensacyjne – do 5 uczniów logopedyczne – do 4 uczniów socjoterapeutyczne, szczególnie dla uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym – do 10 uczniów inne o charakterze terapeutycznym, w tym zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych – głównie indywidualnie UWAGA: w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć w czasie krótszym niż 60 minut, ale z takim wyliczeniem, by na koniec tygodnia/miesiąca ilość minut była zgodna z zaplanowanym czasem wszystkie zajęcia prowadzone będą przez nauczycieli i specjalistów posiadających kwalifikacje odpowiednie do prowadzonych zajęć, których w pracy, jeżeli zajdzie taka potrzeba, wspierać ma pedagog specjalny

23 Udogodnienia – dodatkowe zajęcia
pozostałe zajęcia o charakterze edukacyjnym – czas trwania 45 minut: zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze – do 8 uczniów rozwijające uzdolnienia – do 8 uczniów związane z wyborem zawodu – do ? uczniów UWAGA: wszystkie zajęcia prowadzone będą przez nauczycieli i specjalistów posiadających kwalifikacje odpowiednie do prowadzonych zajęć, których w pracy, jeżeli zajdzie taka potrzeba, wspierać ma pedagog specjalny

24 Udogodnienia – pedagog specjalny
w szkołach prowadzących oddziały integracyjne zatrudnia się pedagoga specjalnego współorganizującego kształcenie integracyjne w szkole ogólnodostępnej (bez oddziałów integracyjnych) można zatrudnić, za zgodą organu prowadzącego, pedagoga specjalnego, w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie (na tzw. wolnym etacie) można nadal zatrudniać osoby nie będące nauczycielami jako tzw. pomoc nauczyciela („asystent” osoby niepełnosprawnej – osoba niebędąca nauczycielem, wolontariusz, osoba odbywająca tzw. staż pedagogiczny)

25 Zadania pedagoga specjalnego w szkole integracyjnej i ogólnodostępnej
prowadzenie wspólnie z innymi nauczycielami zajęć edukacyjnych oraz wspólnie z innymi nauczycielami i ze specjalistami zintegrowanych działań i zajęć, określonych w programie (są razem na lekcji, tak więc zajęcia lekcyjne są prowadzone przez dwóch nauczycieli), prowadzenie wspólnie z innymi nauczycielami i ze specjalistami pracy wychowawczej z uczniami niepełnosprawnymi i niedostosowanymi społecznie (współodpowiedzialność za program wychowawczy szkoły i klasy, realizacja godzin wychowawczych, może wychowawca klasy…) uczestniczenie, w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez nauczycieli oraz zintegrowanych działań i zajęć, określonych w programie, realizowanych przez nauczycieli i specjalistów (udział w innych zajęciach o charakterze terapeutycznym i edukacyjnym – wtedy są one prowadzone przez dwóch nauczycieli), udzielanie pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz nauczycielom i specjalistom realizującym zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie, w doborze form i metod pracy z uczniami niepełnosprawnymi i niedostosowanymi społecznie (gdy na lekcji jest tylko jeden nauczyciel pedagog specjalny wspiera go w różny sposób przed lekcjami, w miedzy czasie…).

26 Udogodnienia – wybór drogi edukacyjnej
uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dzielimy na dwie grupy: niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie uczniowie z tych dwóch grup mogą uczęszczać do klas ogólnodostępnych, integracyjnych i specjalnych – wybór należy do rodziców, ale wskazanie najlepszego wyboru należy do specjalistów z poradni… do klasy integracyjnej jako uczniowie „integrowani” idą uczniowie wyłącznie niepełnosprawni (niedostosowani należą do grupy uczniów sprawnych!) UWAGA: planowana zmiana – liczba uczniów niepełnosprawnych w klasie integracyjnej będzie mogła wynosić: do 5 (bez dolnej granicy)

27 Udogodnienia – sprawdziany i egzaminy zewnętrzne
dostosowanie warunków i form przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych zgodnie z wytycznymi OKE i CKE (corocznie na stronach internetowych) – uczniowie posiadający stosowne opinie z poradni, orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i indywidualnego nauczania, zaświadczenia lekarskie o czasowej chorobie dodatkowo dyrektor może dostosować warunki (nie formy!) także dla innych uczniów: z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z wcześniejszym kształceniem się poza granicami kraju, z zaburzeniami komunikacji językowej, przeżywających sytuacje traumatyczne lub będących w tzw. kryzysie… (nie potrzeba żadnej opinii z poradni ani zaświadczeń lekarskich…)

28 Udogodnienia – sprawdziany i egzaminy zewnętrzne
UWAGA: - co musi być spełnione: przynajmniej w ostatnim roku nauki, w którym uczeń zdaje sprawdzian lub egzamin, musi być objęty pomocą psychologiczno – pedagogiczna w szkole (jego sprawa „jest na zespole”, ma opracowaną „Kartę potrzeb” i „Program wspierający”) wniosek w sprawie dostosowania warunków zdawania sprawdzianów i egzaminów do potrzeb i możliwości danego ucznia składają jego rodzice lub on sam (jeżeli jest pełnoletni) lub nauczyciel czy specjalista ze szkoły (za zgodą rodziców lub ucznia pełnoletniego) do rady pedagogicznej wniosek ten musi być odpowiednio uzasadniony rada pedagogiczna, opiniuje go i opinia ta musi być pozytywna dyrektor szkoły odpowiedzialny jest za dostosowanie ustalonych warunków dyrektor CKE do dnia 1 września na swojej stronie internetowej zamieszcza szczegółową informacje o sposobach dostosowania warunków do potrzeb i możliwości uczniów – w razie konieczności należy dopytywać się indywidualnie w OKE…

29 Dostosowanie warunków w szczególności polega na
zminimalizowaniu ograniczeń wynikających z niepełnosprawności (w tym osobna sala, odpowiedni sprzęt i środki dydaktyczne) odpowiednim wydłużeniu czasu trwania sprawdzianu czy egzaminu zapewnieniu obecności w czasie sprawdzianu czy egzaminu specjalisty z zakresu danej niepełnosprawności czy niedostosowania społecznego, jeżeli jest to niezbędne w celu uzyskania właściwego kontaktu z uczniem lub pomocy w obsłudze sprzętu specjalistycznego lub środków dydaktycznych inne (katalog dostosowań warunków jest otwarty…)

30 Zmiany - Zespół ds.uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
zespół jest powoływany dla danego ucznia przez dyrektora szkoły dyrektor tworzy ww. zespół dla ucznia posiadającego orzeczenie lub opinię z poradni niezwłocznie po jej dostarczeniu do szkoły (procedura wewnętrzna) dyrektor tworzy także ww. zespól dla ucznia bez orzeczenia czy opinii, ale na wniosek nauczyciela, niezwłocznie po otrzymaniu przez niego takiej informacji (procedura wewnętrzna) w skład zespołu wchodzą nauczyciele, wychowawcy i specjaliści prowadzący zajęcia z danym uczniem ( wszyscy…) dyrektor wyznacza koordynatora pracy danego zespołu (pracami kilku zespołów może koordynować jedna osoba) dla danego ucznia zespół zbiera się w miarę potrzeb, musi zebrać się jednak minimum dwa razy w ciągu roku (by określać jego potrzeby i dokonywać ewaluacji podejmowanych działań i rozwoju ucznia)

31 Zmiany - Zespół ds.uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
z prac zespołu nie sporządza się protokołów – wszystko jest zapisywane w indywidualnych dokumentach ucznia (Kartach Indywidualnych Potrzeb, Indywidualnych Programach Edukacyjno – Terapeutycznych, Planach Działań Wspierających) w pracach zespołu, przynajmniej niektórych, mogą uczestniczyć rodzice ucznia, a dyrektor przed spotkaniem zespołu ma obowiązek poinformować rodziców o miejscu i terminie (co jest jednocześnie swoistym zaproszeniem na posiedzenie Zespołu) na wniosek rodziców w pracach zespołu może uczestniczyć inna osoba np.. indywidualny terapeuta domowy, lekarz, przedstawiciel stowarzyszenia, indywidualny psycholog, ksiądz…(z placówki bądź organizacji, która zajmuje się pomocą dziecku i rodzinie) na wniosek dyrektora szkoły w pracach zespołu może uczestniczyć specjalista z poradni

32 Zmiany - Zespół ds.uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
UWAGA: dlaczego warto, by w pracach zespołu brał udział specjalista z poradni: jest specjalistą w danym zakresie i może uzupełnić informacje o uczniu w oparciu o posiadaną specjalistyczną wiedzę i umiejętności, w poradni przeprowadził specjalistyczną diagnozę ucznia i ma możliwość dokonania jej weryfikacji oraz weryfikacji wydanych zaleceń, ich modyfikacji pod kątem realnych możliwości dziecka a także miejsca realizacji, ma możliwość dokonywania „na bieżąco” interpretacji pewnych niejasnych lub mało precyzyjnych zapisów zawartych w opinii lub w orzeczeniu wydanym przez poradnię, ma możliwość przedstawienia sytuacji rozwojowej ucznia „od innej strony”, nie pozwalając „zafiksować się” nauczycielom i specjalistom Szkoły na pewnych trudnościach funkcjonalnych ucznia występujący na ich terenie (i vice versa), jest z „zewnątrz” i podlega pod „odrębnego” dyrektora, co czasami w sytuacji konfliktowej (np. dotyczącej finansów) na drodze: specjaliści – dyrektor Szkoły umożliwia mu głoszenie własnego zdanie bardziej obiektywnie, ma możliwość wsparcia rodzica, który jest w konflikcie ze Szkołą i czasami wręcz boi się pracujących tam nauczycieli (z uwagi na wcześniejsze ciągłe skargi na jego syna lub córkę)

33 Zadania Zespołu ustalenie zakresu, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno – pedagogicznej określenie zalecanych form pomocy, sposobów i okresu, w którym uczniowi dana pomoc będzie udzielana, z uwzględnieniem zaleceń zawartych w opinii lub orzeczeniu (jeżeli uczeń posiada) zaplanowanie działań z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego (dot. gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej) podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych

34 Dokumentacja Zespołu Indywidualne Programy Edukacyjno – Terapeutyczne (Programy) dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego Karty Indywidualnych Potrzeb i Plany Działań Wspierających dla uczniów z opiniami, z orzeczeniami o potrzebie indywidualnego nauczania i dla uczniów bez opinii czy orzeczeń UWAGA: (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ma znaczenie wiodące!) „zawartość” dokumentacji Zespołu została opracowana w załączonym materiale

35 Wsparcie szkoły przez poradnię wynikające z jej zadań:
udzielanie (we współpracy z placówkami doskonalenia zawodowego) wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych i specjalistom udzielających pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole współpraca ze szkołą przy opracowywaniu i realizowaniu Indywidualnych Programów Edukacyjno – Terapeutycznych oraz Planów Działań Wspierających UWAGA: główne hasła dla pracy poradni to: bliżej szkoły wsparcie szkoły

36 Swoje zadania Poradnia realizuje poprzez
diagnozowanie opiniowanie i orzekanie działalność terapeutyczną prowadzenie grup wsparcia prowadzenie mediacji interwencję kryzysową działalność profilaktyczną poradnictwo konsultacje działalność informacyjno - szkoleniową

37 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Monika Gołubiew - Konieczna Dyrektor PP-P 7 w Gdańsku"

Podobne prezentacje


Reklamy Google