Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

GOSPODARKA PRZESTRZENNA Ryszard Cymerman G Gospodarka przestrzenna jest dziedziną organizującą całokształt gospodarowania przestrzenią fizyczną, ze szczególnym.

Коpie: 2
GOSPODARKA PRZESTRZENNA Ryszard Cymerman G Gospodarka przestrzenna jest dziedziną organizującą całokształt gospodarowania przestrzenią fizyczną, ze szczególnym.

GOSPODARKA PRZESTRZENNA Ryszard Cymerman G Gospodarka przestrzenna jest dziedziną organizującą całokształt gospodarowania przestrzenią fizyczną, ze szczególnym.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "GOSPODARKA PRZESTRZENNA Ryszard Cymerman G Gospodarka przestrzenna jest dziedziną organizującą całokształt gospodarowania przestrzenią fizyczną, ze szczególnym."— Zapis prezentacji:

1

2 GOSPODARKA PRZESTRZENNA Ryszard Cymerman

3 G Gospodarka przestrzenna jest dziedziną organizującą całokształt gospodarowania przestrzenią fizyczną, ze szczególnym uwzględnieniem rozmieszczania przedmiotów w przestrzeni fizycznej Gospodarka przestrzenna

4 Formy (czynności) gospodarki przestrzennej 1. polityka przestrzenna 2. planowanie i zagospodarowanie przestrzeni 3. ochrona przestrzeni 4. dysponowanie przestrzenią 5. zarządzanie przestrzenią 6. formy aktywne

5 Przedmiot zainteresowania gospodarki przestrzennej Przestrzeń charakteryzowana jako całokształt zależności, jakie zachodzą między współistniejącymi obiektami, określana przez rozkład materii, tj. parametry wzajemnego rozmieszczenia (odległości), rozmiary, kształty itp.

6 W gospodarce przestrzennej najbardziej użyteczna jest przestrzeń określana jako: geodezyjna i geograficzna

7 Elementy przestrzeni elementy strefowe – powierzchniowe, które wyznaczają przestrzeni pełnienie różnych funkcji użytkowych (np.: obszary leśne, obszary rolne, obszary wydobycia surowców naturalnych itp.).

8 Elementy przestrzeni elementy liniowe – ciągi i pasma infrastruktury technicznej, które są nośnikami powiązań pomiędzy elementami użytkowania stacjonarnego.

9 Elementy przestrzeni elementy punktowe (ogniskujące) – powstają w miejscach krzyżowania się ciągów i pasm infrastruktury technicznej.

10 Cechy przestrzeni Oznacza to brak możliwości jej powiększenia Ograniczoność, Sytuacja taka przyczynia się do wzrostu liczby konfliktów pomiędzy poszczególnymi podmiotami, jak i pomiędzy poszczególnymi funkcjami gospodarczymi w związku z zapotrzebowaniem na przestrzeń.

11 Cechy przestrzeni Oznacza odporność na wszelkie zmiany Opór Przestrzeń (z natury) ma zdolność powrotu do stanów pierwotnych, a zmiana wymaga czasu, energii oraz środków. Z ekonomicznego punktu widzenia oznacza to, że intensywność zagospodarowania i wykorzystanie przestrzeni jest zależne od dostępności komunikacyjnej i postępu technicznego.

12 Cechy przestrzeni Oznacza różność i różnorodność Zróżnicowanie pod względem cech naturalnych i antropogenicznych. Powoduje ono, iż niektóre fragmenty przestrzeni lub jej elementy mają charakter unikatowy i wyczerpywalny.

13 Planowanie przestrzenne a gospodarowanie nieruchomościami Związki i zależności

14 Gmina stanowiąca wycinek przestrzeni sąsiadujący z innymi podobnymi wycinkami, nie może uwzględniać tylko własnych potrzeb - nie może bowiem zakłócać działalności sąsiednich jednostek. ponadlokalne (ogólnopaństwowy, regionalny), lokalne (gminny), indywidualne Na szczeblu gminy ścierają się trzy rodzaje interesów:

15 Rada gminy podejmuje uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia lub zmiany planu miejscowego, wójt, burmistrz, prezydent sporządza opracowanie planistyczne, rada gminy plan uchwala, a następnie wójt, burmistrz, prezydent z aparatem administracyjnym realizują jego ustalenia. Można stwierdzić, że gmina jest zarówno autorem jak i realizatorem planu – jest specyficznym zarządcą przestrzeni Dlaczego?

16 Opracowania planistyczne jako źródło informacji: do wyceny do zarządzania do pośrednictwa w obrocie

17 W art. 155 ust. 5 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Tekst jednolity z 2004 r. nr 261 poz. 2603) zapisano, że przy szacowaniu nieruchomości wykorzystuje się wszelkie niezbędne i dostępne dane o nieruchomościach, zawarte w szczególności w: planach miejscowych, studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

18 Związki rzeczoznawstwa majątkowego i urbanistyki bezpośrednie ujawniają się w trakcie sporządzania opracowań planistycznych (głównie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego), kiedy to rzeczoznawcy opracowując prognozę skutków finansowych dają podstawy ustalenia: stawki procentowej do opat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wyboru wariantów rozwiązań planistycznych zapisów planu w zakresie zasięgu lokalizacji poszczególnych funkcji i zapisu ograniczeń mogących wywołać rekompensaty

19 Związki rzeczoznawstwa majątkowego i urbanistyki pośrednie wynikają z charakteru opracowań planistycznych, które dla rzeczoznawcy majątkowego są: jednym z obligatoryjnych źródeł informacji przy wykonywaniu wycen nieruchomości, powodem (przyczyną) wywołującym konieczność wykonywania wycen nieruchomości dla opłat planistycznych lub zadośćuczynienia za skutki ujemne dotykające nieruchomości

20 Podstawowe informacje z zakresu planowania

21 Ustawa z 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz.U. Nr 80 poz. 717 Uregulowania prawne

22 Przepisy uzupełniające Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków jakim powinna odpowiadać prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Dz. U nr 197, poz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dz. U nr 164, poz1587 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dz. U nr 164, poz1588 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy Dz. U nr 164, poz1589

23 Przepisy uzupełniające Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dz. U. Nr 118, poz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 maja 2004 r. w sprawie sposobu uwzględniania w zagospodarowaniu przestrzennym potrzeb obronności i bezpieczeństwa państwa Dz. U. Nr 125, poz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie wzoru rejestru decyzji o warunkach zabudowy oraz wzorów rejestrów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Dz. U. Nr 130, poz. 1385

24 Cel planowania i zagospodarowania przestrzennego Art.1 Celem jest określanie zasad kształto wania polityki przestrz ennej przeznacz ania terenów zagospoda rowania terenów zabudo wy terenów przyjmując ład przestrzenny i zrównoważony rozwój za podstawę tych działań

25 Czynniki uwzględniane w zagospodarowaniu przestrzennym 7) potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa. 1)wymagania ładu przestrzennego, 2) walory architektoniczne i krajobrazowe, 5) wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego 4) wymagania ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi 3) wymagania ochrony środowiska, 6) walory ekonomiczne przestrzeni i prawo własności,

26 Pojęcia stosowne w planowaniu i zagospodarowaniu

27 uwzględnia w uporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania Ład przestrzenny" to takie ukształtowanie przestrzeni, które tworzy: harmonijną całość 1.funkcjonalne, 2.społeczno-gospodarcze, 3.środowiskowe, 4.kulturowe 5.kompozycyjno-estetyczne;

28 Czynniki wpływające na zachowanie ładu przestrzennego odpowiednie rozmieszczenie przestrzenne funkcji - poszczególne funkcje w optymalnych miejscach; odpowiednie sąsiedztwo funkcji - bezkonfliktowe i dające największe korzyści; odpowiednia struktura pionowa - zachowanie proporcji wysokości, występowanie dominanty; odpowiednia struktura pozioma - harmonia w strukturze użytkowania i władania czyli odpowiedni kształt i wielkość działek, rozłogu, pól siewnych i gospodarstwa wiejskiego, odpowiednie oddalenie od podmiotów gospodarczych

29 art. 3 pkt 50 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 zrównoważony rozwój to taki rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń.

30 art. 2 pkt. 4 "interes publiczny" - należy przez to rozumieć uogólniony cel dążeń i działań, uwzględniających zobiektywizowane potrzeby ogółu społeczeństwa lub lokalnych społeczności, związanych z zagospodarowaniem przestrzennym

31 art. 2 pkt. 5 "inwestycja celu publicznego" - należy przez to rozumieć działania o znaczeniu lokalnym (gminnym) i ponadlokalnym (powiatowym, wojewódzkim i krajowym), stanowiące realizację celów, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

32 art. 2 pkt. 7 "obszar problemowy" -lub występowania konfliktów przestrzennych wskazany w planie zagospodarowania przestrzennego województwa lub określony w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy; to obszar: -szczególnego zjawiska z zakresu gospodarki przestrzennej

33 art. 2 pkt. 9 "dobra kultury współczesnej" - należy przez to rozumieć nie będące zabytkami dobra kultury, takie jak pomniki, miejsca pamięci, budynki, ich wnętrza i detale, zespoły budynków, założenia urbanistyczne i krajobrazowe, będące uznanym dorobkiem współcześnie żyjących pokoleń, jeżeli cechuje je wysoka wartość artystyczna lub historyczna;

34 art. 2 pkt. 12 to nieruchomość gruntowa lub działka gruntu, której: "działka budowlana" wielkość, - spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikające z odrębnych przepisów i aktów prawa miejscowego; cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej

35 art. 2 pkt. 17 "walory ekonomiczne przestrzeni" to te cechy przestrzeni, które można określić w kategoriach ekonomicznych ;

36 art. 2 pkt. 19 "powierzchnia sprzedaży" -to ta część ogólnodostępnej powierzchni obiektu handlowego stanowiącego całość techniczno-użytkową, w której odbywa się bezpośrednia sprzedaż towarów (bez wliczania do niej powierzchni usług i gastronomii oraz powierzchni pomocniczej, do której zalicza się powierzchnie magazynów, biur, komunikacji, ekspozycji wystawowej itp.).

37 Systematyka opracowań planistycznych

38 Opracowania planistyczne na obszarze gminy Sporządza – Wójt, Burmistrz, Prezydent Uchwala - Rada Gminy

39 W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego następuje: Art ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu

40 2. W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, przy czym: Art. 4. 1) lokalizację inwestycji celu publicznego ustala się w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego; 2) sposób zagospodarowania terenu i warunki zabudowy dla innych inwestycji ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

41 Plan miejscowy Decyzja Uli Wz Pozwolenie na budowę

42 Podstawowe informacje z opracowań planistycznych

43 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy SUiKZPG Jest opracowaniem obowiązkowym, Obejmuje obszar całej gminy, Nie stanowi prawa miejscowego Ustalenia studium są wiążące przy sporządzaniu planów miejscowych.

44 Studium uchwala rada gminy, rozstrzygając jednocześnie o sposobie rozpatrzenia uwag. Art. 12. Tekst i rysunek studium oraz rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag stanowią załączniki do uchwały o uchwaleniu studium.

45 1. Koszty sporządzenia studium obciążają budżet gminy. Koszty Art Koszty sporządzenia lub zmiany studium wynikające z rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym obciążają odpowiednio budżet państwa, budżet województwa albo budżet powiatu.

46 mpzp

47 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego MPZP Art. 14 Plan miejscowy sporządza się obowiązkowo, jeżeli wymagają tego przepisy odrębne.

48 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego MPZP Art. 14 Plan miejscowy jest aktem prawa miejscowego.

49 1.Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kształtują, wraz z innymi przepisami, sposób wykonywania prawa własności nieruchomości. 2. Każdy ma prawo, w granicach określonych ustawą, do: 1) zagospodarowania terenu, do którego ma tytuł prawny, zgodnie z warunkami ustalonymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli nie narusza to chronionego prawem interesu publicznego oraz osób trzecich; 2) ochrony własnego interesu prawnego przy zagospodarowaniu terenów należących do innych osób lub jednostek organizacyjnych. Art. 6.

50 Główne ustalenia mpzp W planie miejscowym określa się obowiązkowo: Art. 15

51 1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania; 2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego; 3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego; 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej; 5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;

52 6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy; 7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;

53 8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy; 9) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym;

54 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej; Droga krajowa wojewódzka powiatowa gminna wewnętrzna 11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;

55 12) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, (opłatę planistyczną) Nie więcej niż 30% wzrostu wartości

56 mpzp W planie miejscowym określa się w zależności od potrzeb:

57 1) granice obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości; 2) granice obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej; 3) granice obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji; 4) granice terenów pod budowę obiektów handlowych, (o powierzchni sprzedaży powyżej m 2 ) 5) granice terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz terenów służących organizacji imprez masowych; 6) granice pomników zagłady oraz ich stref ochronnych, a także ograniczenia dotyczące prowadzenia na ich terenie działalności gospodarczej, określone w ustawie z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady.

58 Art Kopia map zasadniczych albo w przypadku ich braku map katastralnych, gromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym. Podkłady mapowe

59 1: w przypadkach planów miejscowych, które sporządza się wyłącznie w celu przeznaczenia gruntów do zalesienia lub wprowadzenia zakazu zabudowy Art Skale map 1: skala podstawowa 1:500 lub 1: w szczególnie uzasadnionych przypadkach

60 Art Koszty sporządzenia planu miejscowego obciążają budżet gminy, z zastrzeżeniem obciążają: 1) budżet państwa - jeżeli jest on w całości lub w części bezpośrednią konsekwencją zamiaru realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym; 2) budżet województwa - jeżeli jest on w całości lub w części bezpośrednią konsekwencją zamiaru realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu wojewódzkim; 3) budżet powiatu - jeżeli jest on w całości lub w części bezpośrednią konsekwencją zamiaru realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym; 4) inwestora realizującego inwestycję celu publicznego - w części, w jakiej jest on bezpośrednią konsekwencją zamiaru realizacji tej inwestycji. Koszty

61 Art Uchwała rady gminy w sprawie uchwalenia planu miejscowego obowiązuje od dnia wejścia w życie w niej określonego, jednak nie wcześniej niż po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa. 2. Uchwała podlega również publikacji na stronie internetowej gminy. Wejście w życie uchwały

62 Art Każdy ma prawo wglądu do studium lub planu miejscowego oraz otrzymania z nich wypisów i wyrysów. 2. Za wydane wypisy i wyrysy pobiera się opłatę administracyjną, w wysokości odpowiadającej poniesionym kosztom ich przygotowania, zgodnie z przepisami o podatkach i opłatach lokalnych. Kto może korzystać z planu i studium?

63 Art. 35 Tereny, których przeznaczenie plan miejscowy zmienia, mogą być wykorzystywane w sposób dotychczasowy do czasu ich zagospodarowania zgodnie z tym planem, chyba że w planie ustalono inny sposób ich tymczasowego zagospodarowania.

64 Skutki ekonomiczne ustaleń planów miejscowych

65 dotyczą WŁAŚCICIELI UŻYTKOWNIKÓW WIECZYSTYCH których wartość nieruchomości zmalała lub wzrosła w wyniku zmiany, bądź uchwalenia planu miejscowego. Skutki ekonomiczne ustaleń planu

66 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości może żądać od gminy: W - wykupienia nieruchomości lub jej części, O - odszkodowania za poniesioną rzeczywistą szkodę N – nieruchomość zamienna jako zadośćuczynienie Skutki ekonomiczne ustaleń planu 1.

67 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Jeżeli, w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą, wartość nieruchomości uległa obniżeniu, a właściciel albo użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość, to może żądać od gminy odszkodowania równego obniżeniu wartości nieruchomości Skutki ekonomiczne ustaleń planu 2.

68 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Skutki ekonomiczne ustaleń planu 2. 5 lat zbycie Ws Wn O=Ws-Wn

69 OPŁATA PLANISTYCZNA Jeżeli, w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą, wartość nieruchomości wzrosła, a właściciel albo użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość, wójt, burmistrz albo prezydent miasta pobiera jednorazową opłatę, ustaloną w tym planie, określoną w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości. Opłata ta jest dochodem własnym gminy. Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 30% wzrostu wartości nieruchomości. Skutki ekonomiczne ustaleń planu 3.

70 Opłata planistyczna Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego WARTOŚĆ PRZED uchwaleniem planu WARTOŚĆ PO uchwaleniu planu Zbycie nieruchomości 5 lat Opłata planistyczna

71 Jak obliczyć ? OPŁATĘ PLANISTYCZNĄ Wielkość opłaty planistycznej można określić wzorem: OP = SP x P [WB – WA] opłata planistyczna stawka procentowa opłaty max – 30% powierzchnia nieruchomości w m 2 wartość 1 m 2 nieruchomości po uchwaleniu lub zmianie planu wartość 1 m 2 nieruchomości przed uchwaleniem lub zmianą planu

72 Opłata adiacenckie z tytułu podziału Opłaty w procesie inwestycyjnym PLAN MIEJSCOWY Rolnicze Mieszkaniowe, przemysłowe, usługowe EWIDENCJA GRUNTÓW Rolnicze Mieszkaniowe, przemysłowe, usługowe AKTUALNY STAN Rolnicze Podział Budowa infrastruktur y Wyłączeni e z produkcji Realizacja inwestycji Korzystani e ETAPYPLANISTYCZNYPRZYGOTOWAWCZYREALIZACYJNYKORZYSTANIE WARTOŚĆ a b c d e f Opłata adiacenckie z tytułu budowy infrastruktury Opłata planistyczna

73 Zamiana gruntów rolnych i leśnych na inne

74 Pojęcia dotyczące przestrzeni rolniczej Użytek rolny UR Grunt rolny GR Nieruchomość rolna NR Gospodarstwo rolne Gos.Rol. Ewidencja gruntów i budynków Ustawa z r o ochronie gruntów rolnych i leśnych Kodeks cywilny art.55 Kodeks cywilny Art.46 1 Ustawa o podatku rolnym USTAWA o kształtowani u ustroju rolnego

75 Grunt rolny GR określone w ewidencji gruntów jako użytki rolne, pod stawami rybnymi i innymi zbiornikami wodnymi służącymi wyłącznie dla potrzeb rolnictwa, pod wchodzącymi w skład gospodarstw rolnych budynkami mieszkalnymi oraz innymi budynkami i urządzeniami służącymi wyłącznie do produkcji rolniczej oraz przetwórstwu rolno-spożywczemu, pod budynkami i urządzeniami służącymi bezpośrednio do produkcji rolniczej uznanej za dział specjalny, Ustawa z r o ochronie gruntów rolnych i leśnych

76 Grunt rolny GR Ustawa z r o ochronie gruntów rolnych i leśnych parków wiejskich oraz pod zadrzewieniami i zakrzewieniami śródpolnymi, w tym również pod pasami przeciwwietrznymi i urządzeniami przeciwerozyjnymi, pracowniczych ogrodów działkowych i ogrodów botanicznych, pod urządzeniami: melioracji wodnych, przeciwpowodziowych i przeciwpożarowych, zaopatrzenia rolnictwa w wodę, kanalizacji oraz utylizacji ścieków i odpadów dla potrzeb rolnictwa i mieszkańców wsi, zrekultywowane dla potrzeb rolnictwa, torfowisk i oczek wodnych, pod drogami dojazdowymi do gruntów rolnych.

77 Nie uważa się za grunty rolne gruntów znajdujących się pod parkami i ogrodami wpisanymi do rejestru zabytków. nie są traktowane jako grunty rolne: grunty pod jeziorami i wodami płynącymi, zbiornikami służącymi do zaopatrzenia ludności w wodę, wałami przeciwpowodziowymi; nieużytki; Grunt rolny GR Ustawa z r o ochronie gruntów rolnych i leśnych

78 Zamiana gruntów rolnych i leśnych na inne P Rozporządzenie Ministra Środowiska z 20 czerwca 2002 r. w sprawie jednorazowego odszkodowania za przedwczesny wyrąb drzewostanu Dz.U. Nr 99 poz.905 USTAWA z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych T.j. Dz. U. z 2004r. Nr 121, poz. 1266) przepisy prawne:

79 I. Obowiązek sporządzenia mpzp II. Uzyskanie zgody na zmianę przeznaczenia III. Wyłączenie z produkcji Zabudowa nierolnicza Zabudowa rolnicza Ograniczenia związane z zamianą gruntów rolnych i leśnych na inne

80 Organy wydające zgodę na przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na inne cele. w przypadku: gruntów stanowiących użytki rolne klas IV, jeżeli ich zwarty obszar projektowany do takiego przeznaczenia przekracza 1 ha, gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas V i VI wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego oraz torfowisk jeżeli ich zwarty obszar przekracza 1 ha Lasów prywatnych i komunalnych. Zgodę wydaje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Minister Środowiska Marszałek w odniesieniu do gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas I – III, jeżeli ich zwarty obszar projektowany do takiego przeznaczenia przekracza 0,5 ha w stosunku do gruntów leśnych Skarbu Państwa

81 Różne stany nieruchomości w zależności od zaawansowania procesu przekształcania gruntów rolnych i leśnych na inne cele.

82 Organy wydające decyzje o wyłączeniu gruntów rolnych i leśnych z produkcji. StarostaDyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych Dyrektor Parku Narodowego Grunty rolne Lasy Nieruchomości na terenie Parku narodowego

83 Opłaty za wyłączenie gruntów rolnych i lasów z produkcji

84 Opłaty za wyłączenie gruntów rolnych i leśnych z produkcji Opłaty NALEŻNOŚCI OPŁATY ROCZNE NALEŻNOŚCI N płacone jednorazowo OPŁATY ROCZNE OR płacone przez 10 lat po 10% należności O= N + OR

85 Opłaty za wyłączenie gruntów rolnych i leśnych z produkcji O = N + OR Należności są podane w Ustawie, art... i są wyrażane: przy GR - w tonach ziarna żyta, przy GL - w m 3 drewna

86 OBOWIĄZEK UISZCZANIA OPŁATY ! GLEBY ORGANICZNE GRUNTY KLAS V, VI GLEB MINERALNYCH OPŁATY NIE WYSTĘPUJĄ GRUNTY KLASY IV jeżeli Gmina podejmie uchwałę o ochronie gleb klasy IV OPŁATY WARUNKOWE LASY GRUNTY KLAS I-III OPŁATY BEZWARUNKOWO

87 ZWOLNIENIA INWESTYCJE O CHARAKTERZE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ realizowane przez samorząd terytorialny dla zaspokojenia potrzeb lokalnej społeczności z zakresu: oświaty i wychowania kultury, ochrony zdrowia i opieki społecznej do założenie bądź powiększenie cmentarzy Jeżeli obszar gruntu podlegający wyłączeniu nie przekracza 1 ha i nie ma możliwości zrealizowania inwestycji na gruncie nie objętym ochroną UMORZENIA NA WNIOSEK RADY GMINY

88 ZWOLNIENIA przy wyłączaniu GRUNTÓW ROLNYCH I LASÓW na cele budownictwa mieszkaniowego: do 0,05 ha w przypadku BUDOWNICTWA JEDNORODZINNEGO do 0,02 ha na każdy lokal mieszkalny w przypadku BUDYNKU WIELORODZINNEGO USTAWOWE Art..12.a

89 UWAGA: Wyłączeniu podlega ta część powierzchni działki, która jest zainwestowana (art…) Powierzchnia wyłączona

90 Obliczanie opłat art Art.12.5

91 N = N - W art należność pomniejsza się o wartość gruntów ustaloną według cen rynkowych stosowanych w danej miejscowości w obrocie gruntami w dniu ich faktycznego wyłączenia z produkcji ROLNICZABUDOWLANA ROLNICZEBUDOWLANE PM EG OR = 0,1 N przez 10 lat

92 Opłaty za wyłączenie lasów Opłaty za grunt OPŁATA ZA PRZEDWCZESNY WYRĄB DRZEWOSTANU NALEŻNOŚCI i OPŁATY ROCZNE N+ OR O= N + OR +Odszk OPŁATA ZA DRZEWOSTAN

93 Art Odszkodowanie za przedwczesny wyrąb stanowi różnicę między spodziewaną wartością drzewostanu w wieku rębności, a wartością w chwili jego wyrębu. W drzewostanach młodszych, w których nie można pozyskać sortymentów użytkowych, odszkodowanie stanowi wartość kosztów poniesionych na założenie i pielęgnację drzewostanów

94 Odszkodowanie za przedwczesny wyrąb drzewostanu art.12.5

95 Oznaczenie symboli Wi Ws Wk przelicznik wartości 1 ha drzewostanu na pniu według niezbędnych nakładów na jego wytworzenie w wieku rębności, obliczony według wartości w m 3 drewna przelicznik wartości sprzedażnej 1 ha drzewostanu na pniu w wieku wyrębu faktycznego, obliczony według wartości m 3 drewna przelicznik wartości drzewostanu wg wyłożonych kosztów 1 ha drzewostanu, obliczony według wartości m3 drewna

96 Oznaczenie symboli Z P C Współczynnik zadrzewienia Powierzchnia obszaru wyłączanego w hektarach Cena m 3 drewna podana przez Prezesa GUS

97 Skąd wziąć dane? Wi Ws Wk P Z Rozporządzenia Ministra Środowiska z 20 czerwca 2002 r. w sprawie jednorazowego odszkodowania za przedwczesny wyrąb drzewostanu Dz.U. Nr 99 poz.905 Z Z planu urządzenia lasu P C Z komunikatu Prezesa GUS Powierzchnia wyłączana brana z planu zagospodarowania działki


Pobierz ppt "GOSPODARKA PRZESTRZENNA Ryszard Cymerman G Gospodarka przestrzenna jest dziedziną organizującą całokształt gospodarowania przestrzenią fizyczną, ze szczególnym."

Podobne prezentacje


Reklamy Google