Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

GOSPODARKA PRZESTRZENNA

Коpie: 2
GOSPODARKA PRZESTRZENNA

GOSPODARKA PRZESTRZENNA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "GOSPODARKA PRZESTRZENNA"— Zapis prezentacji:

1 GOSPODARKA PRZESTRZENNA
Ryszard Cymerman

2 Gospodarka przestrzenna
Gospodarka przestrzenna jest dziedziną organizującą całokształt gospodarowania przestrzenią fizyczną, ze szczególnym uwzględnieniem rozmieszczania przedmiotów w przestrzeni fizycznej G ·     Z katalogu PLANOWANIE – z pliku Gospodarka Przestrzenna.

3 3. ochrona przestrzeni Formy (czynności) gospodarki przestrzennej
1. polityka przestrzenna 2. planowanie i zagospodarowanie przestrzeni 3. ochrona przestrzeni Z katalogu PLANOWANIE – z pliku Gospodarka Przestrzenna. 4.  dysponowanie przestrzenią 5. zarządzanie przestrzenią 6. formy aktywne

4 określana przez rozkład materii,
Przedmiot zainteresowania gospodarki przestrzennej Przestrzeń Z katalogu PLANOWANIE – z pliku Gospodarka Przestrzenna. charakteryzowana jako całokształt zależności, jakie zachodzą między współistniejącymi obiektami, określana przez rozkład materii, tj. parametry wzajemnego rozmieszczenia (odległości), rozmiary, kształty itp.

5 W gospodarce przestrzennej najbardziej użyteczna jest przestrzeń określana jako:
geodezyjna i geograficzna Z katalogu PLANOWANIE – z pliku Gospodarka Przestrzenna.

6 Elementy przestrzeni elementy strefowe – powierzchniowe,
które wyznaczają przestrzeni pełnienie różnych funkcji użytkowych (np.: obszary leśne, obszary rolne, obszary wydobycia surowców naturalnych itp.). Z katalogu PLANOWANIE – z pliku Gospodarka Przestrzenna.

7 elementy liniowe – Elementy przestrzeni
ciągi i pasma infrastruktury technicznej, które są nośnikami powiązań pomiędzy elementami użytkowania stacjonarnego. Z katalogu PLANOWANIE – z pliku Gospodarka Przestrzenna.

8 Elementy przestrzeni elementy punktowe (ogniskujące) – powstają w miejscach krzyżowania się ciągów i pasm infrastruktury technicznej. Z katalogu PLANOWANIE – z pliku Gospodarka Przestrzenna.

9 Ograniczoność, Cechy przestrzeni
Oznacza to brak możliwości jej powiększenia Z katalogu PLANOWANIE – z pliku Gospodarka Przestrzenna. Sytuacja taka przyczynia się do wzrostu liczby konfliktów pomiędzy poszczególnymi podmiotami, jak i pomiędzy poszczególnymi funkcjami gospodarczymi w związku z zapotrzebowaniem na przestrzeń.

10 Opór Cechy przestrzeni Oznacza odporność na wszelkie zmiany
Z katalogu PLANOWANIE – z pliku Gospodarka Przestrzenna. Przestrzeń (z natury) ma zdolność powrotu do stanów pierwotnych, a zmiana wymaga czasu, energii oraz środków. Z ekonomicznego punktu widzenia oznacza to, że intensywność zagospodarowania i wykorzystanie przestrzeni jest zależne od dostępności komunikacyjnej i postępu technicznego.

11 Cechy przestrzeni Zróżnicowanie Oznacza różność i różnorodność pod względem cech naturalnych i antropogenicznych. Powoduje ono, iż niektóre fragmenty przestrzeni lub jej elementy mają charakter unikatowy i wyczerpywalny. Z katalogu PLANOWANIE – z pliku Gospodarka Przestrzenna.

12 Planowanie przestrzenne a gospodarowanie nieruchomościami
Związki i zależności

13 Na szczeblu gminy ścierają się trzy rodzaje interesów:
Gmina stanowiąca wycinek przestrzeni sąsiadujący z innymi podobnymi wycinkami, nie może uwzględniać tylko własnych potrzeb - nie może bowiem zakłócać działalności sąsiednich jednostek. Na szczeblu gminy ścierają się trzy rodzaje interesów: ponadlokalne (ogólnopaństwowy, regionalny), lokalne (gminny), indywidualne

14 zarządcą przestrzeni Można stwierdzić, że gmina jest zarówno
autorem jak i realizatorem planu – jest specyficznym zarządcą przestrzeni Dlaczego? Rada gminy podejmuje uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia lub zmiany planu miejscowego, wójt, burmistrz, prezydent sporządza opracowanie planistyczne, rada gminy plan uchwala, a następnie wójt, burmistrz, prezydent z aparatem administracyjnym realizują jego ustalenia.

15 Opracowania planistyczne jako źródło informacji:
do wyceny do zarządzania do pośrednictwa w obrocie

16 studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
W art. 155 ust. 5 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Tekst jednolity z 2004 r. nr 261 poz. 2603) zapisano, że przy szacowaniu nieruchomości wykorzystuje się wszelkie niezbędne i dostępne dane o nieruchomościach, zawarte w szczególności w: planach miejscowych, studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

17 bezpośrednie Związki rzeczoznawstwa majątkowego i urbanistyki
ujawniają się w trakcie sporządzania opracowań planistycznych (głównie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego), kiedy to rzeczoznawcy opracowując prognozę skutków finansowych dają podstawy ustalenia: Z katalogu PLANOWANIE – z pliku Plan - Prawo stawki procentowej do opat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wyboru wariantów rozwiązań planistycznych zapisów planu w zakresie zasięgu lokalizacji poszczególnych funkcji i zapisu ograniczeń mogących wywołać rekompensaty

18 pośrednie Związki rzeczoznawstwa majątkowego i urbanistyki
wynikają z charakteru opracowań planistycznych, które dla rzeczoznawcy majątkowego są: jednym z obligatoryjnych źródeł informacji przy wykonywaniu wycen nieruchomości, Z katalogu PLANOWANIE – z pliku Plan - Prawo powodem (przyczyną) wywołującym konieczność wykonywania wycen nieruchomości dla opłat planistycznych lub zadośćuczynienia za skutki ujemne dotykające nieruchomości

19 Podstawowe informacje z zakresu planowania
Z katalogu PLANOWANIE – z pliku Plan - Prawo

20 Uregulowania prawne Ustawa z 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz.U. Nr 80 poz. 717 Z katalogu PLANOWANIE – z pliku Plan - Prawo

21 Przepisy uzupełniające
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków jakim powinna odpowiadać prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Dz. U nr 197, poz. 1667 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dz. U nr 164, poz1587 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dz. U nr 164, poz1588 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy Dz. U nr 164, poz1589 Z katalogu PLANOWANIE – z pliku Plan - Prawo

22 Przepisy uzupełniające
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dz. U. Nr 118, poz. 1233 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 maja 2004 r. w sprawie sposobu uwzględniania w zagospodarowaniu przestrzennym potrzeb obronności i bezpieczeństwa państwa Dz. U. Nr 125, poz. 1309 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie wzoru rejestru decyzji o warunkach zabudowy oraz wzorów rejestrów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Dz. U. Nr 130, poz. 1385 Z katalogu PLANOWANIE – z pliku Plan - Prawo

23 Celem jest określanie zasad
Cel planowania i zagospodarowania przestrzennego Art.1 Celem jest określanie zasad kształtowania polityki przestrzennej przeznaczania terenów zagospodarowania terenów zabudowy terenów przyjmując ład przestrzenny i zrównoważony rozwój za podstawę tych działań Z katalogu PLANOWANIE – z pliku Plan - Prawo

24 6) walory ekonomiczne przestrzeni i prawo własności,
Czynniki uwzględniane w zagospodarowaniu przestrzennym wymagania ładu przestrzennego, 2) walory architektoniczne i krajobrazowe, 3) wymagania ochrony środowiska, Z katalogu PLANOWANIE – z pliku Plan - Prawo 4) wymagania ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi 5) wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego 6) walory ekonomiczne przestrzeni i prawo własności, 7) potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa.

25 Pojęcia stosowne w planowaniu i zagospodarowaniu
Z katalogu PLANOWANIE – z pliku Plan - Prawo

26 „Ład przestrzenny" harmonijną całość
to takie ukształtowanie przestrzeni, które tworzy: harmonijną całość uwzględnia w uporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania Z katalogu PLANOWANIE – z pliku Plan - Prawo funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, środowiskowe, kulturowe kompozycyjno-estetyczne;

27 Czynniki wpływające na zachowanie ładu przestrzennego
odpowiednie rozmieszczenie przestrzenne funkcji - poszczególne funkcje w optymalnych miejscach; odpowiednie sąsiedztwo funkcji - bezkonfliktowe i dające największe korzyści; odpowiednia struktura pionowa - zachowanie proporcji wysokości, występowanie dominanty; odpowiednia struktura pozioma - harmonia w strukturze użytkowania i władania czyli odpowiedni kształt i wielkość działek, rozłogu, pól siewnych i gospodarstwa wiejskiego, odpowiednie oddalenie od podmiotów gospodarczych Z katalogu PLANOWANIE – z pliku Sposób korzystania

28 zrównoważony rozwój to taki rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń. Z katalogu PLANOWANIE – z pliku Plan - Prawo art. 3 pkt 50 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627

29 "interes publiczny" - należy przez to rozumieć uogólniony cel dążeń i działań, uwzględniających zobiektywizowane potrzeby ogółu społeczeństwa lub lokalnych społeczności, związanych z zagospodarowaniem przestrzennym Z katalogu PLANOWANIE – z pliku Plan - Prawo art. 2 pkt. 4

30 "inwestycja celu publicznego"
- należy przez to rozumieć działania o znaczeniu lokalnym (gminnym) i ponadlokalnym (powiatowym, wojewódzkim i krajowym), stanowiące realizację celów, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Z katalogu PLANOWANIE – z pliku Plan - Prawo art. 2 pkt. 5

31 "obszar problemowy" to obszar: szczególnego zjawiska z zakresu gospodarki przestrzennej lub występowania konfliktów przestrzennych Z katalogu PLANOWANIE – z pliku Plan - Prawo wskazany w planie zagospodarowania przestrzennego województwa lub określony w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy; art. 2 pkt. 7

32 "dobra kultury współczesnej"
- należy przez to rozumieć nie będące zabytkami dobra kultury, takie jak pomniki, miejsca pamięci, budynki, ich wnętrza i detale, zespoły budynków, założenia urbanistyczne i krajobrazowe, będące uznanym dorobkiem współcześnie żyjących pokoleń, jeżeli cechuje je wysoka wartość artystyczna lub historyczna; Z katalogu PLANOWANIE – z pliku Plan - Prawo art. 2 pkt. 9

33 "działka budowlana" to nieruchomość gruntowa lub działka gruntu, której: wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej Z katalogu PLANOWANIE – z pliku Plan - Prawo wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej - spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikające z odrębnych przepisów i aktów prawa miejscowego; art. 2 pkt. 12

34 "walory ekonomiczne przestrzeni"
to te cechy przestrzeni, które można określić w kategoriach ekonomicznych; Z katalogu PLANOWANIE – z pliku Plan - Prawo art. 2 pkt. 17

35 "powierzchnia sprzedaży"
to ta część ogólnodostępnej powierzchni obiektu handlowego stanowiącego całość techniczno-użytkową, w której odbywa się bezpośrednia sprzedaż towarów (bez wliczania do niej powierzchni usług i gastronomii oraz powierzchni pomocniczej, do której zalicza się powierzchnie magazynów, biur, komunikacji, ekspozycji wystawowej itp.). Z katalogu PLANOWANIE – z pliku Plan - Prawo art. 2 pkt. 19

36 Systematyka opracowań planistycznych

37 Opracowania planistyczne na obszarze gminy
Sporządza – Wójt, Burmistrz, Prezydent Uchwala - Rada Gminy

38 ustalenie przeznaczenia terenu,
 W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego następuje: ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu Art. 4. 1.

39 2. W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, przy czym: Art. 4. 1) lokalizację inwestycji celu publicznego ustala się w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego; 2) sposób zagospodarowania terenu i warunki zabudowy dla innych inwestycji ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

40 Uli Plan miejscowy Wz Decyzja Pozwolenie na budowę
Z katalogu PLANOWANIE – z pliku Gospodarka Przestrzenna. Pozwolenie na budowę

41 Podstawowe informacje z opracowań planistycznych
Z katalogu PLANOWANIE – z pliku Plan - Prawo

42 Obejmuje obszar całej gminy, Nie stanowi prawa miejscowego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy SUiKZPG Jest opracowaniem obowiązkowym, Obejmuje obszar całej gminy, Nie stanowi prawa miejscowego Ustalenia studium są wiążące przy sporządzaniu planów miejscowych.

43 Art. 12. Studium uchwala rada gminy, rozstrzygając jednocześnie o sposobie rozpatrzenia uwag. Tekst i rysunek studium oraz rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag stanowią załączniki do uchwały o uchwaleniu studium.

44 1. Koszty sporządzenia studium obciążają budżet gminy.
Art. 13 1. Koszty sporządzenia studium obciążają budżet gminy. 2. Koszty sporządzenia lub zmiany studium wynikające z rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym obciążają odpowiednio budżet państwa, budżet województwa albo budżet powiatu.

45 mpzp

46 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego MPZP
Art. 14 Plan miejscowy sporządza się obowiązkowo, jeżeli wymagają tego przepisy odrębne.

47 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego MPZP
Art. 14 Plan miejscowy jest aktem prawa miejscowego.

48 Art. 6. Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kształtują, wraz z innymi przepisami, sposób wykonywania prawa własności nieruchomości. 2. Każdy ma prawo, w granicach określonych ustawą, do: 1) zagospodarowania terenu, do którego ma tytuł prawny, zgodnie z warunkami ustalonymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli nie narusza to chronionego prawem interesu publicznego oraz osób trzecich; 2) ochrony własnego interesu prawnego przy zagospodarowaniu terenów należących do innych osób lub jednostek organizacyjnych.

49 Główne ustalenia mpzp W planie miejscowym określa się obowiązkowo:
Art. 15

50 1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania; 2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego; 3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego; 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej; 5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;

51 6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy; 7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;

52 7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych; 8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy; 9) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym;

53 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;
Droga krajowa wojewódzka powiatowa gminna wewnętrzna 11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;

54 12) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, (opłatę planistyczną)
Nie więcej niż 30% wzrostu wartości

55 mpzp W planie miejscowym określa się w zależności od potrzeb:

56 1) granice obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości;
2) granice obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej; 3) granice obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji; 4) granice terenów pod budowę obiektów handlowych, (o powierzchni sprzedaży powyżej m2) 5) granice terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz terenów służących organizacji imprez masowych; 6) granice pomników zagłady oraz ich stref ochronnych, a także ograniczenia dotyczące prowadzenia na ich terenie działalności gospodarczej, określone w ustawie z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady.

57 Podkłady mapowe Art Kopia map zasadniczych albo w przypadku ich braku map katastralnych, gromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym.

58 Skale map 1:1000 - skala podstawowa
Art 1: skala podstawowa 1:500 lub 1: w szczególnie uzasadnionych przypadkach 1: w przypadkach planów miejscowych, które sporządza się wyłącznie w celu przeznaczenia gruntów do zalesienia lub wprowadzenia zakazu zabudowy

59 Koszty Art. 21 Koszty sporządzenia planu miejscowego obciążają budżet gminy, z zastrzeżeniem obciążają: 1) budżet państwa - jeżeli jest on w całości lub w części bezpośrednią konsekwencją zamiaru realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym; 2) budżet województwa - jeżeli jest on w całości lub w części bezpośrednią konsekwencją zamiaru realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu wojewódzkim; 3) budżet powiatu - jeżeli jest on w całości lub w części bezpośrednią konsekwencją zamiaru realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym; 4) inwestora realizującego inwestycję celu publicznego - w części, w jakiej jest on bezpośrednią konsekwencją zamiaru realizacji tej inwestycji.

60 Wejście w życie uchwały
Art. 29 Uchwała rady gminy w sprawie uchwalenia planu miejscowego obowiązuje od dnia wejścia w życie w niej określonego, jednak nie wcześniej niż po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa. 2. Uchwała podlega również publikacji na stronie internetowej gminy.

61 Art. 30 Kto może korzystać z planu i studium? 1. Każdy ma prawo wglądu do studium lub planu miejscowego oraz otrzymania z nich wypisów i wyrysów. 2. Za wydane wypisy i wyrysy pobiera się opłatę administracyjną, w wysokości odpowiadającej poniesionym kosztom ich przygotowania, zgodnie z przepisami o podatkach i opłatach lokalnych.

62 Art. 35 Tereny, których przeznaczenie plan miejscowy zmienia, mogą być wykorzystywane w sposób dotychczasowy do czasu ich zagospodarowania zgodnie z tym planem, chyba że w planie ustalono inny sposób ich tymczasowego zagospodarowania.

63 Skutki ekonomiczne ustaleń planów miejscowych

64 Skutki ekonomiczne ustaleń planu
dotyczą UŻYTKOWNIKÓWWIECZYSTYCH WŁAŚCICIELI których wartość nieruchomości zmalała lub wzrosła w wyniku zmiany, bądź uchwalenia planu miejscowego.

65 Skutki ekonomiczne ustaleń planu
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Skutki ekonomiczne ustaleń planu 1. Właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości może żądać od gminy: W - wykupienia nieruchomości lub jej części, O - odszkodowania za poniesioną rzeczywistą szkodę N – nieruchomość zamienna jako zadośćuczynienie

66 Skutki ekonomiczne ustaleń planu
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 2. Skutki ekonomiczne ustaleń planu Jeżeli, w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą, wartość nieruchomości uległa obniżeniu, a właściciel albo użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość, to może żądać od gminy odszkodowania równego obniżeniu wartości nieruchomości

67 Skutki ekonomiczne ustaleń planu
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 2. Skutki ekonomiczne ustaleń planu O=Ws-Wn Ws Wn 5 lat zbycie

68 Skutki ekonomiczne ustaleń planu
3. Skutki ekonomiczne ustaleń planu Jeżeli, w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą, wartość nieruchomości wzrosła, a właściciel albo użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość, wójt, burmistrz albo prezydent miasta pobiera jednorazową opłatę, ustaloną w tym planie, określoną w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości. Opłata ta jest dochodem własnym gminy. Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 30% wzrostu wartości nieruchomości. OPŁATA PLANISTYCZNA

69 Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Opłata planistyczna WARTOŚĆ PO uchwaleniu planu Opłata planistyczna WARTOŚĆ PRZED uchwaleniem planu Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zbycie nieruchomości 5 lat

70 Jak obliczyć? OP = SP x P [WB – WA] OPŁATĘ PLANISTYCZNĄ opłata
Wielkość opłaty planistycznej można określić wzorem: stawka procentowa opłaty max – 30% powierzchnia nieruchomości w m2 opłata planistyczna OP = SP x P [WB – WA] wartość 1 m2 nieruchomości po uchwaleniu lub zmianie planu wartość 1 m2 nieruchomości przed uchwaleniem lub zmianą planu

71 Opłaty w procesie inwestycyjnym
Opłata adiacenckie z tytułu budowy infrastruktury WARTOŚĆ a b c d e f Opłata adiacenckie z tytułu podziału Opłata planistyczna PLAN MIEJSCOWY Rolnicze Mieszkaniowe, przemysłowe, usługowe EWIDENCJA GRUNTÓW Mieszkaniowe, przemysłowe, usługowe AKTUALNY STAN Podział Budowa infrastruktury Wyłączenie z produkcji Realizacja inwestycji Korzystanie ETAPY PLANISTYCZNY PRZYGOTOWAWCZY REALIZACYJNY KORZYSTANIE

72 Zamiana gruntów rolnych i leśnych na inne

73 Pojęcia dotyczące przestrzeni rolniczej
Ewidencja gruntów i budynków Ustawa o podatku rolnym Kodeks cywilny art.55 Kodeks cywilny Art.461 USTAWA o kształtowaniu ustroju rolnego Z katalogu ROLNE – z pliku Stawki szacunkowe Ustawa z r o ochronie gruntów rolnych i leśnych Użytek rolny UR Grunt rolny GR Nieruchomość rolna NR Gospodarstwo rolne Gos.Rol.

74 Ustawa z 3.02.1995r o ochronie gruntów rolnych i leśnych
Grunt rolny GR Ustawa z r o ochronie gruntów rolnych i leśnych określone w ewidencji gruntów jako użytki rolne, pod stawami rybnymi i innymi zbiornikami wodnymi służącymi wyłącznie dla potrzeb rolnictwa, pod wchodzącymi w skład gospodarstw rolnych budynkami mieszkalnymi oraz innymi budynkami i urządzeniami służącymi wyłącznie do produkcji rolniczej oraz przetwórstwu rolno-spożywczemu, pod budynkami i urządzeniami służącymi bezpośrednio do produkcji rolniczej uznanej za dział specjalny, Z katalogu ROLNE – z pliku Stawki szacunkowe

75 Ustawa z 3.02.1995r o ochronie gruntów rolnych i leśnych
Grunt rolny GR Ustawa z r o ochronie gruntów rolnych i leśnych parków wiejskich oraz pod zadrzewieniami i zakrzewieniami śródpolnymi, w tym również pod pasami przeciwwietrznymi i urządzeniami przeciwerozyjnymi, pracowniczych ogrodów działkowych i ogrodów botanicznych, pod urządzeniami: melioracji wodnych, przeciwpowodziowych i przeciwpożarowych, zaopatrzenia rolnictwa w wodę, kanalizacji oraz utylizacji ścieków i odpadów dla potrzeb rolnictwa i mieszkańców wsi, zrekultywowane dla potrzeb rolnictwa, torfowisk i oczek wodnych, pod drogami dojazdowymi do gruntów rolnych. Z katalogu ROLNE – z pliku Stawki szacunkowe

76 Ustawa z 3.02.1995r o ochronie gruntów rolnych i leśnych
Grunt rolny GR Ustawa z r o ochronie gruntów rolnych i leśnych Nie uważa się za grunty rolne gruntów znajdujących się pod parkami i ogrodami wpisanymi do rejestru zabytków. nie są traktowane jako grunty rolne: grunty pod jeziorami i wodami płynącymi, zbiornikami służącymi do zaopatrzenia ludności w wodę, wałami przeciwpowodziowymi; nieużytki; Z katalogu OCHRONA GRUNTÓW – z pliku Ustawa z 3 lutego ’95 r. 3

77 Zamiana gruntów rolnych i leśnych na inne
przepisy prawne: USTAWA z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych T.j. Dz. U. z 2004r. Nr 121, poz. 1266) Z katalogu OCHRONA GRUNTÓW – z pliku Ustawa z 3 lutego ’95 r. 1 P  Rozporządzenie Ministra Środowiska z 20 czerwca 2002 r. w sprawie jednorazowego odszkodowania za przedwczesny wyrąb drzewostanu Dz.U. Nr 99 poz.905

78 Ograniczenia związane z zamianą gruntów rolnych i leśnych na inne
Zabudowa nierolnicza Zabudowa rolnicza III. Wyłączenie z produkcji Z katalogu OCHRONA GRUNTÓW – z pliku Rys1 5 II. Uzyskanie zgody na zmianę przeznaczenia I. Obowiązek sporządzenia mpzp

79 w stosunku do gruntów leśnych Skarbu Państwa
Zgodę wydaje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Minister Środowiska Marszałek w odniesieniu do gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas I – III, jeżeli ich zwarty obszar projektowany do takiego przeznaczenia przekracza 0,5 ha w przypadku: gruntów stanowiących użytki rolne klas IV, jeżeli ich zwarty obszar projektowany do takiego przeznaczenia przekracza 1 ha, gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas V i VI wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego oraz torfowisk jeżeli ich zwarty obszar przekracza 1 ha Lasów prywatnych i komunalnych. w stosunku do gruntów leśnych Skarbu Państwa Z katalogu OCHRONA GRUNTÓW – z pliku Wyłączenie 2 Organy wydające zgodę na przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na inne cele.

80 Z katalogu OCHRONA GRUNTÓW – z pliku Rys1
2 Różne stany nieruchomości w zależności od zaawansowania procesu przekształcania gruntów rolnych i leśnych na inne cele.

81 Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych
Starosta Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych Dyrektor Parku Narodowego Lasy Grunty rolne Z katalogu OCHRONA GRUNTÓW – z pliku Rys3 2 Nieruchomości na terenie Parku narodowego Organy wydające decyzje o wyłączeniu gruntów rolnych i leśnych z produkcji.

82 Opłaty za wyłączenie gruntów
rolnych i lasów z produkcji

83 gruntów rolnych i leśnych z produkcji
Opłaty za wyłączenie gruntów rolnych i leśnych z produkcji O= N + ∑ OR Opłaty OPŁATY ROCZNE NALEŻNOŚCI NALEŻNOŚCI N płacone jednorazowo OPŁATY ROCZNE OR płacone przez 10 lat po 10% należności

84 przy GR - w tonach ziarna żyta,
Opłaty za wyłączenie gruntów rolnych i leśnych z produkcji O = N +  OR Należności są podane w Ustawie, art. .. i są wyrażane: przy GR - w tonach ziarna żyta, przy GL - w m3 drewna Z katalogu OCHRONA GRUNTÓW – z pliku Ochrona Gruntów 1

85 OBOWIĄZEK UISZCZANIA OPŁATY ! LASY GLEBY ORGANICZNE
OPŁATY BEZWARUNKOWO GRUNTY KLAS I-III GLEBY ORGANICZNE LASY OPŁATY WARUNKOWE GRUNTY KLASY IV jeżeli Gmina podejmie uchwałę o ochronie gleb klasy IV OPŁATY NIE WYSTĘPUJĄ GRUNTY KLAS V , VI GLEB MINERALNYCH

86 ZWOLNIENIA UMORZENIA NA WNIOSEK RADY GMINY INWESTYCJE O CHARAKTERZE
UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ realizowane przez samorząd terytorialny dla zaspokojenia potrzeb lokalnej społeczności z zakresu: oświaty i wychowania kultury, ochrony zdrowia i opieki społecznej do założenie bądź powiększenie cmentarzy Jeżeli obszar gruntu podlegający wyłączeniu nie przekracza 1 ha i nie ma możliwości zrealizowania inwestycji na gruncie nie objętym ochroną

87 USTAWOWE ZWOLNIENIA Art..12.a przy wyłączaniu GRUNTÓW ROLNYCH I LASÓW
na cele budownictwa mieszkaniowego: do 0,05 ha w przypadku BUDOWNICTWA JEDNORODZINNEGO do 0,02 ha na każdy lokal mieszkalny w przypadku BUDYNKU WIELORODZINNEGO

88 UWAGA: Wyłączeniu podlega ta część powierzchni działki, która jest zainwestowana (art…)
Powierzchnia wyłączona Z katalogu OCHRONA GRUNTÓW – z pliku Ochrona Gruntów 2

89 Obliczanie opłat art. 12.6 Art.12.5
Z katalogu OCHRONA GRUNTÓW – z pliku Ochrona Gruntów 2

90 art należność pomniejsza się o wartość gruntów ustaloną według cen rynkowych stosowanych w danej miejscowości w obrocie gruntami w dniu ich faktycznego wyłączenia z produkcji N’ = N - W Z katalogu OCHRONA GRUNTÓW – z pliku Ochrona Gruntów 2 PM ROLNICZA BUDOWLANA ROLNICZE BUDOWLANE EG OR = 0,1 N przez 10 lat

91 Opłaty za wyłączenie lasów
O= N + ∑ OR +Odszk Opłaty za grunt OPŁATA ZA DRZEWOSTAN NALEŻNOŚCI i OPŁATY ROCZNE N+ ∑OR OPŁATA ZA PRZEDWCZESNY WYRĄB DRZEWOSTANU

92 Art Odszkodowanie za przedwczesny wyrąb stanowi różnicę między spodziewaną wartością drzewostanu w wieku rębności, a wartością w chwili jego wyrębu. W drzewostanach młodszych, w których nie można pozyskać sortymentów użytkowych, odszkodowanie stanowi wartość kosztów poniesionych na założenie i pielęgnację drzewostanów Z katalogu OCHRONA GRUNTÓW – z pliku Ustawa z 3 lutego ’95 r. 2

93 Odszkodowanie za przedwczesny wyrąb drzewostanu art.12.5
Z katalogu OCHRONA GRUNTÓW – z pliku Ustawa z 3 lutego ’95 r. 2

94 Oznaczenie symboli Wi Ws Wk
przelicznik wartości 1 ha drzewostanu na pniu według niezbędnych nakładów na jego wytworzenie w wieku rębności, obliczony według wartości w m3 drewna Wi Z katalogu OCHRONA GRUNTÓW – z pliku Ustawa z 3 lutego ’95 r. 2 przelicznik wartości sprzedażnej 1 ha drzewostanu na pniu w wieku wyrębu faktycznego, obliczony według wartości m3 drewna Ws przelicznik wartości drzewostanu wg wyłożonych kosztów 1 ha drzewostanu, obliczony według wartości m3 drewna Wk

95 Oznaczenie symboli Z P C Współczynnik zadrzewienia
Z katalogu OCHRONA GRUNTÓW – z pliku Ustawa z 3 lutego ’95 r. 2 P Powierzchnia obszaru wyłączanego w hektarach C Cena m3 drewna podana przez Prezesa GUS

96 Skąd wziąć dane? Wi Ws Wk Z P C
P Z  Rozporządzenia Ministra Środowiska z 20 czerwca 2002 r. w sprawie jednorazowego odszkodowania za przedwczesny wyrąb drzewostanu Dz.U. Nr 99 poz.905 Wi Ws Wk Z Z katalogu OCHRONA GRUNTÓW – z pliku Ustawa z 3 lutego ’95 r. 2 Z planu urządzenia lasu Powierzchnia wyłączana brana z planu zagospodarowania działki P C Z komunikatu Prezesa GUS


Pobierz ppt "GOSPODARKA PRZESTRZENNA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google