Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WIELKOPOLSKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W POZNANIU www.wbpp.poznan.pl Polityki przestrzenne gmin Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego a prognoza.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WIELKOPOLSKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W POZNANIU www.wbpp.poznan.pl Polityki przestrzenne gmin Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego a prognoza."— Zapis prezentacji:

1 WIELKOPOLSKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W POZNANIU www.wbpp.poznan.pl Polityki przestrzenne gmin Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego a prognoza demograficzna do roku 2020. Justyna Choroszko, Adam Derc, Jowita Maćkowiak

2 Polityki przestrzenne gmin Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego a prognoza demograficzna do roku 2020. www.wbpp.poznan.pl POZNAŃ - METROPOLIA RDZEŃ OBSZARU METROPOLITALNEGO POWIAT POZNAŃSKI STREFA ZEWNĘTRZNA OBSZARU METROPOLITALNEGO 45 GMIN: 6 GMIN MIEJSKICH, 21 GMIN MIEJSKO – WIEJSKICH, 18 GMIN WIEJSKICH POWIERZCHNIA 6205 km 2 LUDNOŚĆ 1 354,8 tys. Osób GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA 218 os/km 2 ZAKRES PRZESTRZENNY POZNASKIEGO OBSZARU METROPOLITALNEGO

3 Polityki przestrzenne gmin Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego a prognoza demograficzna do roku 2020. www.wbpp.poznan.pl Polityka przestrzenna to przełożenie interesów narodowych, regionalnych i lokalnych w stosunku do przestrzeni (terytorium), wyrażanych w formie określonych celów i zadań, realizowanych przez władze publiczne na obszarach podporządkowanych im administracyjnie. Polityka przestrzenna jest formułowana i wdrażana na wszystkich poziomach funkcjonowania władzy publicznej i zapisywana jest w Koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, planie zagospodarowania przestrzennego województwa oraz w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. T. Markowski Problematyka wdrażania polityki przestrzennej państwa, Uniwersytet Łódzki

4 Polityki przestrzenne gmin Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego a prognoza demograficzna do roku 2020. www.wbpp.poznan.pl

5 Art. 10 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) W studium uwzględnia się uwarunkowania wynikające w szczególności z: 1.dotychczasowego przeznaczenia, zagospodarowania i uzbrojenia terenu; 2.stanu ładu przestrzennego i wymogów jego ochrony; 3.stanu środowiska, w tym stanu rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej, wielkości i jakości zasobów wodnych oraz wymogów ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego; 4.stanu dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej; 5.warunków i jakości życia mieszkańców, w tym ochrony ich zdrowia; 6.zagrożenia bezpieczeństwa ludności i jej mienia; 7.potrzeb i możliwości rozwoju gminy; 8.stanu prawnego gruntów; 9.występowania obiektów i terenów chronionych na podstawie przepisów odrębnych; 10.występowania obszarów naturalnych zagrożeń geologicznych; 11.występowania udokumentowanych złóż kopalin oraz zasobów wód podziemnych; 12.występowania terenów górniczych wyznaczonych na podstawie przepisów odrębnych; 13.stanu systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym stopnia uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej, energetycznej oraz gospodarki odpadami; 14.zadań służących realizacji ponadlokalnych celów publicznych; 15.wymagań dotyczących ochrony przeciwpowodziowej. Polityki przestrzenne gmin Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego a prognoza demograficzna do roku 2020. www.wbpp.poznan.pl

6 Art. 10 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 80, poz. 717) W studium określa się w szczególności z: 1.kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów; 2.kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów, w tym tereny wyłączone spod zabudowy; 3.obszary oraz zasady ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony przyrody, krajobrazu kulturowego i uzdrowisk; 4.obszary i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej; 5.kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej; 6.obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym; 7.obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego województwa i ustaleniami programów, o których mowa w art. 48 ust. 1; 8.obszary, dla których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie przepisów odrębnych, w tym obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomości, a także obszary rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m2 oraz obszary przestrzeni publicznej; 9.obszary, dla których gmina zamierza sporządzić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, w tym obszary wymagające zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne; 10.kierunki i zasady kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej; 11.obszary szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszary osuwania się mas ziemnych; 12.obiekty lub obszary, dla których wyznacza się w złożu kopaliny filar ochronny; 13.obszary pomników zagłady i ich stref ochronnych oraz obowiązujące na nich ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady (Dz. U. Nr 41, poz. 412 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271); 14.obszary wymagające przekształceń, rehabilitacji lub rekultywacji; 15.granice terenów zamkniętych i ich stref ochronnych; 16.inne obszary problemowe, w zależności od uwarunkowań i potrzeb zagospodarowania występujących w gminie. Polityki przestrzenne gmin Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego a prognoza demograficzna do roku 2020. www.wbpp.poznan.pl

7 Art. 6 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 89, poz. 415 ze zm.) W studium określa się w szczególności z: 1.obszary objęte lub wskazane do objęcia ochroną na podstawie przepisów szczególnych, 2.lokalne wartości zasobów środowiska przyrodniczego i zagrożenia środowiskowe, 3.obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej, w tym wyłączone z zabudowy, 4.obszary zabudowane, ze wskazaniem, w miarę potrzeby, terenów wymagających przekształceń lub rehabilitacji, 5.obszary, które mogą być przeznaczone pod zabudowę, ze wskazaniem, w miarę potrzeby, obszarów przewidzianych do zorganizowanej działalności inwestycyjnej, 6.obszary, które mogą być przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową wynikającą z potrzeby zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej, 7.kierunki rozwoju komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym obszary, na których będą stosowane indywidualne i grupowe systemy oczyszczania ścieków a także tereny niezbędne do wytyczania ścieżek rowerowych, 8.obszary, dla których sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego jest obowiązkowe na podstawie przepisów szczególnych lub ze względu na istniejące uwarunkowania, 9.obszary przewidywane do realizacji zadań i programów wynikających z polityki, o której mowa w ust. 2. Polityki przestrzenne gmin Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego a prognoza demograficzna do roku 2020. www.wbpp.poznan.pl

8 Analizy opracowane na podstawie Studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin : 1.Tereny zielone i otwarte jako podstawa wyznaczania zielonych pierścieni 2.Projektowane w dokumentach gminnych formy ochrony przyrody 3.Elementy systemu i spójność systemu przyrodniczego w powiązaniach międzygminnych 4.Planowane zagospodarowanie przestrzenne na terenach cennych pod względem przyrodniczym 5.Przestrzenne rozmieszczenia terenów turystyki i rekreacji 6.Wyznaczanie rejonów turystycznych 7.Zagadnienia stref konserwatorskich 8.Analiza komponentów krajobrazowych 9.Struktury przestrzenna miast i miejscowości 10.Analiza zagadnień demograficznych, gospodarczych i osadniczych 11.Planowane zagospodarowanie przestrzenne 12.Zmiany liczby ludności i gęstości zaludnienia w stosunku do planowanego rozwoju terenów zurbanizowanych 13.Ekonomiczne skutki rozwoju przestrzennego 14.Istniejące i potencjalne konflikty przestrzenne 15.Przebieg planowanych obwodnic miast i miejscowości 16.Lokalizacja nowych przystanków kolejowych w kontekście planowanej zabudowy mieszkaniowej 17.Polityka przestrzenna gmin a energetyka odnawialna 18.Stacje i ujęcia wodociągowe Polityki przestrzenne gmin Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego a prognoza demograficzna do roku 2020. www.wbpp.poznan.pl

9 WYBRANE KIERUNKI ROZWOJU GMIN WG STUDIÓW UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMIN ZABUDOWA JEDNORODZINNA ZABUDOWA JEDNORODZINNA Z USŁUGAMI ZABUDOWA LETNISKOWA ZABUDOWA WIELORODZINNA ZABUDOWA WIELORODZINNA Z USŁUGAMI ZABUDOWA ROLNO-OSADNICZA ZABUDOWA USŁUGOWA ZABUDOWA USŁUGOWA WIELKOPOWIERZCHNIOWA USŁUGI SPORTU I REKREACJI OBSZARY AKTYWIZACJI GOSPODARCZEJ, PRZEMYSŁU, BAZ I SKŁADÓW ZABUDOWA ROLNO-PRZEMYSŁOWA TERENY WIELOFUNKCYJNEGO ROZWOJU TERENY PRZEMYSŁOWE: TERENY USŁUGOWE: TERENY MIESZKANIOWE: POLITYKI PRZESTRZENNE GMIN STREFY LOKALIZACJI ELEKTROWNI WIATROWYCH SYNTEZA PLANOWANEGO ROZLOKOWANIA TERENÓW ROZWOJOWYCH WYZNACZONYCH W STUDIACH UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Polityki przestrzenne gmin Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego a prognoza demograficzna do roku 2020. www.wbpp.poznan.pl

10 Polityki przestrzenne gmin Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego a prognoza demograficzna do roku 2020. www.wbpp.poznan.pl PROCENTOWY UDZIAŁ TERENÓW ZURBANIZOWANYCH WEDŁUG EWIDENCJI GRUNTÓW 2007 r. 0,1 - 3,0 4,0 - 7,0 8,0 - 15,0 16,0 - 29,0 30,0 - 61,0 POWIERZCHNIA TERENÓW ZURBANIZOWANYCH WEDŁUG EWIDENCJI GRUNTÓW ZAJMUJE 46 322 ha, CO STANOWI 7,5% OGÓLNEJ POWIERZCHNI POM. KOŚCIAN 61%Luboń 44% POZNAŃ 42% TARNOWO PODGÓRNE 10% KOMORNIKI 10 %

11 Polityki przestrzenne gmin Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego a prognoza demograficzna do roku 2020. www.wbpp.poznan.pl PROCENTOWY UDZIAŁ TERENÓW ZURBANIZOWANYCH WEDŁUG SUiKZP 4,0 - 7,0 8,0 - 15,0 16,0 - 29,0 30,0 - 59,0 60,0 - 74,0 KOŚCIAN 74%Luboń 73% TARNOWO PODGÓRNE 38% POZNAŃ 52% KOMORNIKI 42 % PRZYROST TERENÓW ZURBANIZOWANYCH W POWIERZCHNI OGÓLNEJ Z 7,5% DO 19%.

12 Polityki przestrzenne gmin Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego a prognoza demograficzna do roku 2020. www.wbpp.poznan.pl Prognoza ludności na lata 2003 – 2030 opracowana przez Główny Urząd Statystyczny w układzie województw i powiatów Prognoza demograficzna dla POM do roku 2020 z uwzględnieniem szacowanych wartości rozwoju demograficznego dla poszczególnych miast i gmin

13 Polityki przestrzenne gmin Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego a prognoza demograficzna do roku 2020. www.wbpp.poznan.pl

14 Polityki przestrzenne gmin Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego a prognoza demograficzna do roku 2020. www.wbpp.poznan.pl

15 Polityki przestrzenne gmin Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego a prognoza demograficzna do roku 2020. www.wbpp.poznan.pl PRZYROST TERENÓW ZURBANIZOWANYCH WEDŁUG STANU DOCELOWEGO W SUiKZP W STOSUNKU DO STANU OBECNEGO [%]. 21,0 - 55,0 56,0 - 112,0 113,0 - 224,0 225,0 - 449,0 450,0 - 907,0 WEDŁUG ZAPISÓW SUIKZP W GRANICACH POZNAŃSKIEGO OBSZARU METROPOLITALNEGO POWIERZCHNIA TERENÓW ZURBANIZOWANYCH ZWIĘKSZY SIĘ OGÓŁEM O 154%. GNIEZNO 907% gmina wiejska KISZKOWO 496% ŁUBOWO 431% DOPIEWO 404% POZNAŃ 23% gmina wiejska

16 Polityki przestrzenne gmin Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego a prognoza demograficzna do roku 2020. www.wbpp.poznan.pl

17 Polityki przestrzenne gmin Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego a prognoza demograficzna do roku 2020. www.wbpp.poznan.pl WIELKOPOLSKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO AL. NIEPODLEGŁOŚCI 18 61-713 POZNAŃ Tel/fax (061) 852-32-46 email: sekretariat@wbpp.poznan.pl DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "WIELKOPOLSKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W POZNANIU www.wbpp.poznan.pl Polityki przestrzenne gmin Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego a prognoza."

Podobne prezentacje


Reklamy Google