Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Bytomski Oświatowy Okrągły Stół

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Bytomski Oświatowy Okrągły Stół"— Zapis prezentacji:

1 Bytomski Oświatowy Okrągły Stół
Bytom, 11 kwietnia 2011 r.

2 Bytomski Oświatowy Okrągły Stół
Obrady drugiego podstolika G+PG Gimnazja i szkoły PonadGimnazjalne Bytom, 11 kwietnia 2011 r.

3 Bytomski Oświatowy Okrągły Stół
Miejska Biblioteka Publiczna pl. Sobieskiego Bytom, 11 kwietnia 2011 r.

4 Bytomski Oświatowy Okrągły Stół
Wypracowanie modelu postępowania w celu ograniczenia kosztów ponoszonych na edukację. Bytom, 11 kwietnia 2011 r.

5 Bytomska Rada Rodziców
Już trzeci miesiąc, systematycznie spotyka się Bytomska Rada Rodziców (BRR), analizując system oświatowy naszego miasta. Podczas pierwszego spotkania Bytomskiego Oświatowego Okrągłego Stołu władza miasta poinformowała oficjalnie, że wycofana została inicjatywa uchwałodawcza w zakresie reorganizacji bytomskich szkół i wyraziła wolę rozpoczęcia konsultacji społecznych. Wola ta wpisuje się w zamierzenia BRR, która, mając na względzie utrzymanie wysokiej jakości kształcenia w bytomskich placówkach, wyznaczyła sobie trzy cele: Troskę o dobro ucznia i jego wszechstronny rozwój. Zminimalizowanie negatywnych skutków reorganizacji sieci szkół. Podtrzymanie wypracowanego przez lata prestiżu bytomskich szkół. Bytom, 11 kwietnia 2011 r.

6 Koncepcja reorganizacji rusza od tzw. poziomu zerowego.
Całość pracy BRR wspierają przedstawiciele Młodzieżowej Rady Miasta Bytom, 11 kwietnia 2011 r.

7  które będą uczestniczyły w obradach BOOS mają dobrą i wolną wolę,
Wierzymy, że osoby, które będą uczestniczyły w obradach BOOS mają dobrą i wolną wolę, i będą głosowały zgodnie ze swoim przekonaniem. Bytomska Rada Rodziców Bytom, 11 kwietnia 2011 r.

8 Bytomski Oświatowy Okrągły Stół
Cel 1 Określenie priorytetów oraz czynników decydujących o reorganizacji sieci szkół. Bytom, 11 kwietnia 2011 r.

9 „3 przesłanki reorganizacyjne
Spadek liczby ludności i prognozy na lata przyszłe Nieaktualna sieć szkół w Bytomiu dostosowana do lat wyżu Coraz większa dopłata Miasta do subwencji MEN” (podane przez UM) Bytom, 11 kwietnia 2011 r.

10 1. Spadek liczby ludności i prognozy na lata przyszłe

11 Spada liczba mieszkańców Polski
Różnica w liczbie mieszkańców Polski :  337* Różnica w liczbie mieszkańców miast Polski :  856* *prognoza na podstawie danych GUS, 2010 Bytom, 11 kwietnia 2011 r.

12 Spadek liczby mieszkańców Bytomia Na koniec roku 2010 liczba mieszkańców Bytomia wynosiła 166 938
Bytom, 11 kwietnia 2011 r.

13 Ale: Bytom, 11 kwietnia 2011 r.

14 Bytom, 11 kwietnia 2011 r.

15 Ludność W Metropolii "Silesia", na powierzchni 1218 km2, mieszka 2 mln ludzi. Gęstość zaludnienia wynosi 1642 osoby na km2 i jest kilkunastokrotnie większa od średniej krajowej (122 osób/km2) i europejskiej (116 osób/km2). (dane GUS grudzień 2005) Bytom, 11 kwietnia 2011 r.

16 Województwo śląskie… …choć jedno z najmniejszych województw na mapie Polski, jednocześnie jest najludniejszym - mieszka tu 4,7 mln osób. Województwo generuje 13 % polskiego PKB, co daje mu drugie miejsce w kraju. W regionie jest zarejestrowanych 430 tys. firm, z czego 96 % to podmioty prywatne. Bytom, 11 kwietnia 2011 r.

17 Ludność (porównanie metropolia/województwo – w mln)
Bytom, 11 kwietnia 2011 r.

18 woj. śląskie Bytom, 11 kwietnia 2011 r.

19 Powiat Bytom 1000 – 3000 osób / km2 Bytom, 11 kwietnia 2011 r.

20 powinniśmy odnosić wszelkie dane do Bytomia i do jego dzielnic.
„Spada liczba mieszkańców Polski” - TAK, ale powinniśmy odnosić wszelkie dane do Bytomia i do jego dzielnic. Bytom, 11 kwietnia 2011 r.

21 2. Nieaktualna sieć szkół w Bytomiu, dostosowana do lat wyżu

22 Wszelkie dane powinniśmy odnosić
Czy tak? Wszelkie dane powinniśmy odnosić do dzielnic Bytomia. Bytom, 11 kwietnia 2011 r.

23 Bytom i jego dzielnice Bytom, 11 kwietnia 2011 r.

24 Mapa przedstawiająca rozmieszczenie szkół podstawowych w Bytomiu
Mapa przedstawiająca rozmieszczenie szkół podstawowych w Bytomiu. Stan na marzec 2011 Bytom, 11 kwietnia 2011 r.

25 Przykładowe przeliczniki:
Dzielnica Szkoły Podsta- wowe (SP) Gimnazja Samodzielne+z ZSO Ludność Ludność / gimnazjum SP Powierzchnia (ha) (w przybliż. do całości) / Powie- rzchnia / Miechowice 2 1+1 24.562 / 1 1152 576 / 1 Stolarzowice+ Górniki 1 4.363 / 1 996 / 1 Stroszek, DąbrowaM. Os.Gen.J.Zięt kaSucha Góra 1+2 3.675 8.630 / 1 / 1 553 / 1 830 / 1 Szombierki 23.665 / 1 493 247 / 1 Łagiewniki 8.762 8.762 / 1 464 464 / 1 Karb+ Bobrek / 1 6.234 / 1 598 / 1 299 / 1 Rozbark 0+1 18.481 / 1 804 804 / 1 Śródmieście 7 1+3+1 52.195 / 1 7.456 / 1 782 156 / 1 112 / 1 Bytom, 11 kwietnia 2011 r.

26 Mapa przedstawiająca rozmieszczenie gimnazjów w Bytomiu
Mapa przedstawiająca rozmieszczenie gimnazjów w Bytomiu. Stan na marzec 2011 G G G G G G G G Bytom, 11 kwietnia 2011 r.

27 Mapa przedstawiająca rozmieszczenie ZS i szkół ponadgimnazjalnych w Bytomiu. Stan na marzec 2011
Bytom, 11 kwietnia 2011 r.

28 Mapa przedstawiająca rozmieszczenie gimnazjów i zespołów szkół, w tym szkół zawodowych, w centrum Bytomia. Stan na marzec 2011 Bytom, 11 kwietnia 2011 r.

29 Sieć szkół i placówek w Bytomiu
Lp Ty szkoły Liczba uczniów Liczba oddziałów 1. Przedszkola 4172 178 2. Szkoły Podstawowe 7 261 326 3. Gimnazja 2 690 111 4. Zespoły Szkół Ogólnokształcących 3 670 153 5. Szkoły Ponadgimnazjalne 6 692 259 6. Szkoły Specjalne 453 47 RAZEM 24 938 1 074 Bytom, 11 kwietnia 2011 r.

30 Trzeba to dobrze przeanalizować!
Reorganizacja tak-likwidacja NIE! Bytom miastem szkół i inwestycji w kadry, jak chce UE… Bytom, 11 kwietnia 2011 r.

31 3. Coraz większa dopłata Miasta do subwencji MEN

32 Sekretarz stanu Krystyna Szumilas przypomina:
Środki niezbędne na realizację zadań oświatowych, w tym na:    - wynagrodzenia nauczycieli,    - utrzymanie szkół i placówek,    są zagwarantowane w dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Dochodami samorządów terytorialnych, w myśl art. 167 ust. 2 Konstytucji RP, są:   - dochody własne,   - subwencje ogólne (w tym część oświatowa tej subwencji),   - dotacje celowe z budżetu państwa. Bytom, 11 kwietnia 2011 r.

33 Sekretarz stanu Krystyna Szumilas dodaje:
…w części samorządów część oświatowa subwencji ogólnej jest równa wydatkom, w innych jest za mała, a w jeszcze innych subwencja oświatowa wystarcza na szereg innych wydatków niż oświatowe… Bytom, 11 kwietnia 2011 r.

34 Bytomskie wydatki na oświatę 2010 – 225 633 385 zł
Bytom, 11 kwietnia 2011 r.

35 Możemy zmniejszać udział gminy w wydatkach na oświatę poprzez:
pozyskiwanie większych dotacji m. in. ze środków UE, zwiększenie dochodów szkół i placówek oświatowych… Bytom, 11 kwietnia 2011 r.

36 Porozmawiajmy Bytom, 11 kwietnia 2011 r.

37 Postulaty do prac w podstolikach:
Opracowanie tabeli kryteriów, na podstawie których dokonuje się wyboru szkół do reorganizacji. Opracowanie procedury likwidacji szkół i udostępnienie jej do ogólnej wiadomości. Opracowanie symulacji zysków i strat dotyczących likwidacji szkół. Przekazanie danych dotyczących kosztów generowanych przez szkoły, nakładów finansowych gminy na oświatę, przychodów gminy, kryteriów opłacalności szkół, symulacji finansowej kosztów utrzymania szkoły w dotychczasowej postaci oraz kosztów utrzymania po ich połączeniu oraz udostępnienie powyższych danych na Portalu Edukacyjnym. Przekazanie danych dotyczących spadku dochodów gminy w związku ze spadkiem liczby ludności. Wyłonienie po jednym przedstawicielu Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców z każdej placówki do prac w podstolikach. Bytom, 11 kwietnia 2011 r.

38 1. Opracowanie tabeli kryteriów, na podstawie których dokonuje się wyboru szkół do reorganizacji
W1 - demografia nałożona na sito dzielnic miasta (liczba dzieci na oddział), W2 - liczba godzin wf, które realizuje szkoła z uwzględnieniem, jaka jest powierzchnia sal gimnastycznych, W3 - wysokość dopłaty do danej szkoły z budżetu miasta, liczona jako: budżet szkoły - (kwota subwencji/ucznia)*liczba uczniów, W4 - % średnich wydatków z budżetu miasta w przeliczeniu na jednego ucznia, W5 - ile kosztuje uczeń w każdej szkole z osobna (tzn. ile gmina dopłaca do każdego ucznia w poszczególnych szkołach)-mamy na uwadze koszty stałe i zmienne, bez remontów - minus zarobek, który generuje szkoła, W6 - Edukacyjna Wartość Dodana (EWD), W7 - wykorzystanie klas, ale pod warunkiem dopracowania tego wskaźnika, bo 40 godzin/tydzień to nie może być 100% w przypadku takich sal, jak sala np. informatyczna lub pracownia chemiczna = przeanalizowanie liczby sal w szkołach wg następującego przelicznika 0,5 dla sal-klasopracowni (w tym komputerowych) i nienormatywnych(małe salki) 1-dla sal w których odbywają się lekcje dla całej klasy, W8 – usytuowanie szkoły w mieście (logistyka, Centrum Edukacji), Bytom, 11 kwietnia 2011 r.

39 1. Opracowanie tabeli kryteriów, na podstawie których dokonuje się wyboru szkół do reorganizacji
W9 - koszt ewentualnego dowozu do szkoły = zapewnienie transportu do i ze szkoły, W10 - symulacja czasu spędzonego na oczekiwanie na "gim-busa", W11 - koszty generowane przez szkołę (energia, ogrzewanie, woda, materiały, telefony) - trudny wskaźnik !!!, W12 - przychód, jaki generuje szkoła (zarobek szkoły np. z wynajmu sal), W13 - wysokość pozyskiwanych dopłat ze środków unijnych i innych dotacji (NIE z miasta), W14 - dostosowanie kierunków do potrzeb rynku, np. w G klasy profilowane, W15 - stopień dostosowania budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych, W16 - kuchnia(pozwala na dokarmianie większej liczby osób) czy catering(wyliczone porcje) w placówce, W17 - marka placówki w okolicy (jak ją zmierzyć?), W18 - symulacja oszczędności po likwidacji szkoły (płace), W19 - przeliczanie kosztów "administracji" na szkołę… Bytom, 11 kwietnia 2011 r.

40 Analiza tabeli kryteriów.
2. Opracowanie procedury likwidacji szkół i udostępnienie jej do ogólnej wiadomości Analiza tabeli kryteriów. Podjęcie decyzji o przystąpieniu do liwidacji wskazanych szkół (lub odstąpienie od niej). Powiadomienie wskazanych szkół o zamiarze ich likwidacji i podanie tej informacji do ogólnej wiadomości. Bytom, 11 kwietnia 2011 r.

41 3.Opracowanie symulacji zysków i strat dotyczących likwidacji szkół.
? Bytom, 11 kwietnia 2011 r.

42 4.Przekazanie danych dotyczących: kosztów generowanych przez szkoły,
nakładów finansowych gminy na oświatę, przychodów gminy, kryteriów opłacalności szkół, symulacji finansowej kosztów utrzymania szkoły w dotychczasowej postaci i kosztów utrzymania po ich połączeniu oraz udostępnienie powyższych danych na Portalu Edukacyjnym. Bytom, 11 kwietnia 2011 r.

43 5.Przekazanie danych dotyczących spadku dochodów gminy w związku ze spadkiem liczby ludności.
? Bytom, 11 kwietnia 2011 r.

44 Zapraszamy na następne spotkanie osoby zaangażowane.
6.Wyłonienie po jednym przedstawicielu Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców z każdej placówki do prac w podstolikach. Zapraszamy na następne spotkanie osoby zaangażowane. Mamy również nadzieję, że młodzież będzie mogła przysłuchiwać się obradom naszych podstolików. Dzięki temu młodzi i zaangażowani ludzie mogą uczyć się, jak my-dorośli w sposób kulturalny rozwiązujemy problemy. BRR zaprasza również do wypowiedzi na forum: Bytom, 11 kwietnia 2011 r.

45 Bytomski Oświatowy Okrągły Stół
Cel 2 Wypracowanie modelu przekazywania szkół stowarzyszeniom rodziców i innym podmiotom. Bytom, 11 kwietnia 2011 r.

46 List ministra edukacji narodowej Katarzyny Hall do rodziców i nauczycieli z dnia 05.04.2011r.
„Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało projekt zmian w ustawie o systemie oświaty, które dadzą możliwość uratowania części szkół przed likwidacją (…) ma dać możliwość przekazania takiej szkoły na przykład stowarzyszeniu założonemu przez rodziców i w ten sposób ocalić miejsca nauki. Przekazana szkoła nadal jest szkołą publiczną, bezpłatną i dostępną dla wszystkich uczniów, a za ocenę jakości nauczania nadal odpowiadają powołane do tego służby nadzoru pedagogicznego. Uczą w niej ci sami nauczyciele, zaś uczniowie nie muszą opuszczać murów swojej szkoły. Bytom, 11 kwietnia 2011 r.

47 Więc poczekajmy na zaplanowane zmiany.
List ministra edukacji narodowej Katarzyny Hall do rodziców i nauczycieli z dnia r. …stowarzyszenie założone przez rodziców również obecnie może przejąć do prowadzenia większą szkołę, ale wiąże się to z wcześniejszą likwidacją placówki i - co za tym idzie - pozbawieniem jej źródeł finansowania na kilka miesięcy. Nowe przepisy mają na celu zniesienie tego ograniczenia…” Więc poczekajmy na zaplanowane zmiany. Bytom, 11 kwietnia 2011 r.

48 Proponowany harmonogram spotkań
Miejsce: Miejska Biblioteka Publiczna, pl. Sobieskiego III p. 9 maja 2011 godz. 15:00 przedszkola i szkoły podstawowe 16 maja 2011 godz. 15:00 gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne – propozycja BRR 6 czerwca 2011, godz. 15:00 – spotkanie wspólne i ustalenie kolejnych terminów. Bytom, 11 kwietnia 2011 r.

49 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ Bytom, 11 kwietnia 2011 r.

50 Inne ważne postulaty Usypianie szkół na czas niżu
Zbiorowe przetargi (np. na energię elektryczną) Zmniejszenie minimalnej liczby uczniów w klasach (np. G-28 to zbyt dużo) Gdzie szukano oszczędności poza edukacją? Kiedy powstanie raport o stanie bytomskiej oświaty? Jakie jest dopuszczalne zadłużenie miasta i jakie ma Bytom?... Bytom, 11 kwietnia 2011 r.


Pobierz ppt "Bytomski Oświatowy Okrągły Stół"

Podobne prezentacje


Reklamy Google