Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Polska Gospodarka na rynku międzynarodowym działanie 6.5.2 Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Polska Gospodarka na rynku międzynarodowym działanie 6.5.2 Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach."— Zapis prezentacji:

1 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Polska Gospodarka na rynku międzynarodowym działanie Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji Warszawa, czerwiec 2013 r.

2 Poddziałanie PO IG Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji ROZLICZANIE WNIOSKU O PŁATNOŚĆ

3 Poddziałanie PO IG Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji Wniosek o płatność dostępny jest na stronie: w zakładce: dokumenty i wytyczne wzory dokumentów generator wniosków o płatność

4 Poddziałanie PO IG Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji Krok pierwszy instalacja generatora Krok drugi weryfikacja aktualnej wersji generatora Krok trzeci zapoznanie się z Instrukcją wypełniania wniosków o płatność

5 Poddziałanie PO IG Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji Instrukcja wypełniania wniosku o płatność w ramach POIG dostępna jest w Generatorze Wniosków o Płatność w zakładce Pomoc

6 Poddziałanie PO IG Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji Wniosek beneficjenta o płatność

7 Poddziałanie PO IG Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji 1.Wniosek za okres do ……. (data zapłaty ostatniego z dokumentów księgowych, mieszcząca się w okresie kwalifikowalności wydatków) 2.Dane beneficjenta Numer rachunku bankowego zgodny z umową o dofinansowanie, w przypadku zmiany należy o tym pisemnie poinformować Instytucję Wdrażającą 3. Oś priorytetowa 6. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym 4.Działanie 6.5 Promocja polskiej gospodarki 4a. Poddziałanie Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji

8 Poddziałanie PO IG Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji 5.Nazwa projektu:... 6.Numer projektu: WND-POIG ……. 7.Umowa/decyzja o dofinansowanie: (nr umowy lub ostatniego aneksu do umowy) Informacje przedstawiane w powyższych punktach muszą być zgodne z Umową o dofinansowanie realizowanego projektu

9 Poddziałanie PO IG Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji 8. Płatność: - pośrednia – obejmuje wydatki kwalifikowane poniesione po każdym działaniu promocyjnym, w jakim Beneficjent bierze udział, oprócz ostatniego działania; - końcowa – obejmuje wydatki kwalifikowane poniesione w ramach ostatniego działania w Projekcie. Przekazanie płatności końcowej następuje pod warunkiem zrealizowania pełnego zakresu rzeczowego i finansowego.

10 Poddziałanie PO IG Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji 8a. Całkowita kwota wydatków objętych wnioskiem (wydatki kwalifikowane i niekwalifikowane w ramach danego działania, którego dotyczy wniosek) 9.Kwota wydatków kwalifikowanych objętych wnioskiem (zgodna z sumą wydatków kwalifikowanych z pkt 11 i 13 wniosku o płatność oraz zestawienia dokumentów księgowych) 10. Wnioskowana kwota – stanowi maksymalnie 75 % wydatków kwalifikowanych wskazanych w pkt 9 wniosku o płatność. 11.Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem (wypełnia się wg posiadanych faktur) 12. Uzyskany dochód – Nie dotyczy poddziałania POIG

11 Poddziałanie PO IG Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji Informacja finansowa dotycząca wniosku Nr dokumentu Nr księgowy lub ewidencyjny Data wystawienia dokumentu Data zapłaty Nazwa towaru lub usługi Kwota dokument u brutto Kwota dokumentu netto Kwota wydatków kwalifikowanych W tym VAT / szkolenie3.000, ,02 0,00 … razem

12 Poddziałanie PO IG Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji 13. Postęp rzeczowo-finansowy realizacji projektu Zadania/ cele złożone w umowie/ decyzji Stan realizacji Wydatki przypisane zadaniom/celom określonym w aktualnym harmonogramie rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik do umowy/decyzji o dofinansowanie Wydatki od początku realizacji projektu Wydatki objęte bieżącym wnioskiem % realizacji ogółemkwalifikow ane ogółemkwalifiko wane ogółemkwalifikowa ne Powierzch nia wystawien nicza – Działanie 3.1 zrealizowa no , , , ,000,00 75 % Materiały reklamowe –Działanie 3.2 zrealizowa no 1 230, , , , , ,00300 % Razem , , , , , ,0085,71 %

13 Poddziałanie PO IG Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji Postęp rzeczowo-finansowy realizacji Projektu – należy wypełnić zgodnie z zaplanowanymi kategoriami i wartościami wydatków przedstawionymi w pkt 13 Wniosku o dofinansowanie, tj.: Zadania/cele złożone w umowie/decyzji o dofinansowanie – należy podać wszystkie kategorie wydatków z pkt 13 wniosku o dofinansowanie. Stan realizacji – należy wpisać zrealizowano bądź w przypadku zadań, wydatków które nie zostały poniesiony należy wpisać niezrealizowano. Wydatki przypisane zadaniom/celom określonym w aktualnym harmonogramie rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik do umowy/decyzji o dofinansowaniu – należy podać kwoty ogółem i kwalifikowane podane w pkt 13 wniosku o dofinansowanie. Wydatki od początku realizacji projektu – należy wpisać faktycznie poniesione już wydatki związane z realizacją projektu, przypisane do szczególnych zadań. Wydatki objęte bieżącym wnioskiem - należy wpisać faktycznie poniesione wydatki związane z realizacją projektu, przypisane do poszczególnych zadań, o dofinansowanie jakich Beneficjent ubiega się w bieżącym wniosku o płatność.

14 10 % przesunięcia kwot Przesunięcia kwot pomiędzy poszczególnymi rodzajami wydatków kwalifikowanych możliwe są do 10 % wartości kwoty wydatku, z którego następuje przesunięcie, bez względu na poziom wzrostu wydatku do którego następuje przesunięcie. Przesunięcia do 10 % wymagają jedynie pisemnego poinformowania Instytucji Wdrażającej w piśmie przekazującym wniosek o płatność, nie wymagają formy aneksu do umowy o dofinansowanie.

15 10 % przesunięcia kwot rodzaj wydatkukoszty zakładanekoszty poniesione powierzchnia wystawiennicza20 000, ,00 materiały reklamowe1 000, ,00 Zaoszczędzone 10 % na powierzchni wystawienniczej, tj ,00 zł można było przesunąć do materiałów reklamowych, których faktyczna wartość wyniosła 3 000,00 zł i przewyższała wartość zakładaną.

16 Poddziałanie PO IG Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji 14. Planowany przebieg rzeczowy realizacji projektu do czasu złożenia kolejnego wniosku – dotyczy zadań, działań jakie Beneficjent planuje podjąć w ramach realizowanego Projektu do czasu złożenia kolejnego wniosku o płatność. 15. Wskaźniki realizacji projektu – Beneficjent wpisuje tu wskaźniki podane we wniosku o dofinansowanie projektu: - wskaźniki produktu – należy wybrać opcję wskaźniki indywidualne - wskaźniki rezultatu – wypełniany tylko dla wniosku o płatność końcową 16. Informacja na temat problemów napotkanych w trakcie realizacji projektu, zadań planowanych, a niezrealizowanych w okresie objętym wnioskiem, oraz przyczyn ewentualnego nieosiągnięcia zakładanego w projekcie poziomu wskaźników.

17 Poddziałanie PO IG Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji 17. Harmonogram wydatków na kolejne kwartały (kwoty planowanych wydatków kwalifikowanych w ramach działań realizowanych w 4 kolejnych kwartałach) 18. Informacja o zgodności realizacji projektu z zasadami polityk wspólnotowych – należy wybrać tak lub nie. W przypadku wyboru odpowiedzi nie należy ją uzasadnić. 19. Informacja na temat promocji projektu – należy zamieścić opis działań podjętych przez Beneficjenta w celu informowania o udziale w Programie i o współfinansowaniu Projektu ze środków EFRR. Opisać, czy np. na stoisku wystawienniczym, materiałach reklamowych i promocyjnych oraz na stronie internetowej Beneficjenta znajdowały się odpowiednie hasła i logotypy informujące o współfinansowaniu Projektu z EFRR.

18 Poddziałanie PO IG Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji 20. Oświadczenie Beneficjenta Beneficjent oświadcza czy ma prawną możliwość odzyskania lub odliczenia podatku VAT. Informacja powinna być zbieżna z wnioskiem o dofinansowanie. 21. Załączniki do wniosku: -zestawienie dokumentów księgowych, którego wzór stanowi załącznik do umowy o dofinansowanie Instytucja Wdrażająca zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie może także poprosić Beneficjenta o przedłożenie dokumentów księgowych (faktur, potwierdzenia dokonania płatności).

19 Poddziałanie PO IG Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji Zestawienie dokumentów księgowych – tabela obejmuje tylko jedno działanie w projekcie, którego dotyczy wniosek o płatność L P. zadanie/ cele zgłoszone we wniosku o dofinanso wanie nr doku mentu nazwa wysta wcy doku mentu NIP wysta wcy doku mentu nr księgo wy lub ewide ncyjny data wysta wienia doku mentu data zapłat y nazwa towar u lub usługi kwota doku mentu brutto kwota doku mentu netto kwota wydat ków kwalifi kowan ych w tym VAT Powierzchni a wystawienni cza 12/12Xyz Targi ,00 … Materiały reklamowe 12/12xyz Targi ,00 RAZEMRAZEM

20 Poddziałanie PO IG Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji Każdy oryginał dokumentu księgowego (fakturę, rachunek itp.) należy opisać wskazując następujące informacje: nazwa (tytuł) projektu wynikający z umowy o dofinansowanie; data zawarcia i numer umowy o dofinansowanie; opis związku wydatku z umową o dofinansowanie – należy zaznaczyć w opisie faktury, do której z kategorii wydatków zatwierdzonych w umowie o dofinansowanie odnosi się wydatek dokumentowany fakturą; informacja o współfinansowaniu projektu ze środków EFRR – tj. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; dekretacja oraz nr księgowy dokumentu; informacja o poprawności formalnej i merytorycznej; adnotacja o sposobie zapłaty (jeżeli nie wynika to z dokumentu). Na fakturach wyrażonych w walutach obcych należy dodatkowo podać kurs waluty z dnia dokonania płatności za fakturę

21 Faktury wyrażone w walutach obcych przeliczamy przy zastosowaniu kursu ustalonego przez bank realizujący płatność w dniu dokonania zapłaty. Jeżeli płatność jest realizowana w transzach, stosuje się kurs ustalony przez bank dla każdej z transz. Faktury w walutach obcych

22 Limity na nocleg Wartość wydatków kwalifikowanych dotyczących noclegu przedsiębiorcy w związku z udziałem w targach lub misji gospodarczej nie może przekroczyć ustalonego limitu, tj.: dla działań promujących odbywających się do dnia 28 lutego 2012 r. zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1991, z późn. zm.) dla działań promujących odbywających się od dnia 1 marca 2013 r. obowiązują nowe limity za nocleg, zgodne z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. poz. 167).

23 Limity za nocleg cd. W sytuacji, w której wartość wydatku za nocleg przewyższa ustalony limit, za wydatek kwalifikowany można uznać jedynie jego wysokość do ustalonego limitu. Dopiero od tej kwoty liczone jest dofinansowanie (75 % wydatku kwalifikowanego). Pozostała różnica w wysokości tych kosztów stanowi wydatek niekwalifikujący się do refundacji, który powinien zostać pokryty ze środków Beneficjenta.

24 Przygotowany Wniosek o płatność wraz z Zestawieniem dokumentów księgowych należy przesłać na adres poczty elektronicznej, wskazany przez Instytucję Wdrażającą, do akceptacji. Po akceptacji wniosku przez IW, należy złożyć wersję papierową wraz z wersją elektroniczną i Zestawieniem dokumentów księgowych na adres Ministerstwa Gospodarki.

25 Departament Wdrażania Programów Operacyjnych Ministerstwo Gospodarki Pl. Trzech Krzyży 3/ Warszawa Tel: Fax:


Pobierz ppt "Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Polska Gospodarka na rynku międzynarodowym działanie 6.5.2 Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach."

Podobne prezentacje


Reklamy Google