Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Www.plk-sa.pl Program budowy linii dużych prędkości w Polsce Poznań, 11.06.2010 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Www.plk-sa.pl Program budowy linii dużych prędkości w Polsce Poznań, 11.06.2010 r."— Zapis prezentacji:

1 www.plk-sa.pl Program budowy linii dużych prędkości w Polsce Poznań, 11.06.2010 r.

2 www.plk-sa.pl 2 Budowa nowych linii kolejowych o wysokich parametrach technicznych (prędkość maksymalna powyżej 300 km/h) jest dominującą tendencją w kolejnictwie europejskich, a także krajów pozaeuropejskich (Azja, Ameryka Południowa). Linie dużych prędkości możliwiają podróżowanie pomiędzy centrami aglomeracji ze średnią prędkością ponad 200 km/h, ponad 2-krotnie wyższą od możliwej przy rozbudowanej sieci autostrad. Linie dużych prędkości mają obecnie m.in. Francja, Niemcy, Hiszpania, Włochy, Belgia, Wlk. Brytania, Holandia, Japonia, Korea, Chiny, Tajwan, Turcja. W budowie znajdują pierwsze linie w takich państwach jak: Grecja, Szwecja, Portugalia, Iran, Argentyna. Planowane są nowe linie m.in. w Austrii, Słowacji, na Węgrzech, Czechach, Rosji, Rumuni, Maroku, Arabii Saudyjskiej, Brazylii, Indiach, Stanach Zjednoczonych i w Polsce.

3 www.plk-sa.pl 3 Planowany wzrost długości linii kolejowych dużych prędkości w Europie Źródło: UIC

4 www.plk-sa.pl 4

5 5 Stan [km]EuropaHiszpaniaTurcjaPolska 2009556615945330 W budowie347422192120 Planowane850117021679712 20251754155152422712 Rozwój kolei dużych prędkości w Europie oraz w wybranych krajach

6 www.plk-sa.pl 6 Wskaźniki gęstości sieci dla państw Europy środkowej Państwokm linii na 100 km 2 powierzchni Niemcy120 Czechy101 Węgry85 Słowacja75 Polska64 Źródło: DG TREN

7 www.plk-sa.pl 7 Program poprawy polskiej sieci kolejowej Modernizacja linii, zasadniczo do 160 km/h, na głównych liniach sieci TEN-T. Odnowienie linii do parametrów projektowych w przypadkach, gdy modernizacja wymaga zbyt dużych nakładów a rezultaty są niewielkie. Budowa nowych linii, w tym dużych prędkości na kierunkach, gdzie modernizacja nie przyniesie wystarczających rezultatów dla poprawy konkurencyjności kolei, nie rozwiązuje problemów zdolności przepustowej, a koszty modernizacji w przeliczeniu na minutę skrócenia czasu przejazdu są wyższe niż przy budowie nowej linii. Polska sieć kolejowa wymaga zasadniczej poprawy i restrukturyzacji

8 www.plk-sa.pl 8 Czynniki przemawiające za budową kolei dużych prędkości w Polsce 1.Polska jest zbyt dużym krajem, aby zapewnić dla niej sprawną komunikację między głównymi ośrodkami gospodarczymi i administracyjnymi tylko w oparciu o zmodernizowane linie kolejowe do 160 km/h oraz sieć autostrad. 2.Sama tylko modernizacja linii jest niewystarczająca, aby miastom leżącym poza wielokątem Warszawa – Kraków – Katowice – Wrocław – Poznań – Warszawa zapewnić dobre połączenia z centrum kraju i innymi regionami. 3.Konieczne jest usunięcie bariery w postaci braku linii kolejowych o wysokich parametrach technicznych dla organizacji szybkich połączeń kolejowych pomiędzy Polską wschodnią i zachodnią. 4.Szybkie pociągi na liniach konwencjonalnych ograniczają zdolność przepustową linii dla pociągów towarowych i regionalnych (przypadek Warszawa – Sochaczew na linii E20). 5.Część linii (w szczególności linię E20 należy przeznaczyć docelowo na priorytetowy ruch towarowy w osi wschód – zachód wg projektu Rozporządzenia Parlamentu i Rady UE.

9 www.plk-sa.pl 9 Zakres działań PKP PLK S.A. w realizacji rządowego Program budowy i uruchomienia kolei dużych prędkości w Polsce Prace przygotowawcze do budowy nowej linii Warszawa – Łódź – Wrocław/Poznań wraz z łącznikami do linii CMK. Modernizacja linii E65 Południe (CMK) z Warszawy do Katowic i Krakowa i dalej do południowej granicy: I etap – do 200 km/h, II etap – do 300 km/h z rozbudową w kierunku południowym (obecnie studium wykonalności).

10 www.plk-sa.pl 10 Główne kierunki połączeń liniami dużej prędkości i ich przedłużeniami z państwami sąsiednimi

11 www.plk-sa.pl 11 Linia Warszawa – Łódź – Poznań/Wrocław Parametry nowej linii Prędkość max.350 km/h Standardy techniczneZgodne z TSI HS

12 www.plk-sa.pl 12 Kalendarz projektu 1995 – Kierunkowy program rozwoju kolei dużych prędkości w Polsce. 2002 – prezentacja koncepcji układu Y Warszawa – Łódź – Poznań/Wrocław. 2005 – opracowanie Wstępnego Studium Wykonalności budowy linii dużych prędkości Poznań/Wrocław – Łódź – Warszawa. Luty 2008 - powołanie Zespołu Międzyresortowego ds. budowy KDP. Marzec - Wrzesień 2008 – opracowanie Programu budowy i uruchomienia przewozów kolejami dużych prędkości w Polsce i Prognozy oddziaływania na środowisko dla Programu KDP, konsultacje Programu w Ministerstwach i Urzędach Wojewódzkich. 9 grudnia 2008 – zaproszenie do przetargu na opracowanie Studium Wykonalności dla LDP. 19 grudnia 2008 – przyjęcie uchwałą Rządu RP dokumentu strategicznego Program budowy i uruchomienia przewozów KDP w Polsce oraz Master Planu dla kolei polskich do 2030 r.

13 www.plk-sa.pl 13 Ważniejsze wykonane studia, analizy i dokumenty 2005 – Wstępne Studium Wykonalności budowy linii dużych prędkości Poznań/Wrocław – Łódź – Warszawa Cel i zakres potwierdzenie zasadności budowy linii dużych prędkości w Polsce, analiza wariantów przebiegu linii, wybór dwóch wariantów do dalszych analiz.

14 www.plk-sa.pl 14 2008 – Uchwała Rady Ministrów 276/2008 w sprawie przyjęcia strategii ponadregionalnej w sprawie budowy i uruchomienia przewozów kolejami dużych prędkości w Polsce.

15 www.plk-sa.pl Harmonogram działań powiązanych z projektem POIiŚ 7.1-26 Przygotowanie budowy linii dużych prędkości

16 www.plk-sa.pl 16 Ramowy harmonogram prac budowy linii Warszawa – Łódź – Poznań/Wrocław

17 www.plk-sa.pl Relacja przewozuLiczba pas./dobę [tys.] Liczba pas-km./rok [tys.]Liczba poc./dobę 1/ Liczba poc-km./rok 1/ 2020 r. Warszawa – Łódź34,5 1 637 02596 4 555 200 Warszawa – Poznań8,8 1 108 14024 3 022 200 Warszawa- Wrocław6,7 868 15317 2 202 775 9,3 1 052 29526 2 941 900 Warszawa – Gdańsk6,1 801 54016 2 102 400 Prognoza potoków pasażerów i liczby pociągów dla głównych linii łączących polskie aglomeracje (2020 r.) Źródło: CNTK, PKP IC - BWM 17

18 www.plk-sa.pl 18 Harmonogram prac budowy linii i działań komplementarnych ZadanieTermin realizacji Studium wykonalności dla linii Warszawa – Łódź – Poznań/Wrocław I etap: 2010-2011 II etap: 2011-2012 Studia wykonalności dla przebudowy węzłów kolejowych Warszawa, Poznań, Wrocław, Łódź (z tunelem) 2010-2012 Przygotowanie standardów dla budowy nowej linii 2010-2012 Przygotowanie kadr dla projektowania, budowy i eksploatacji linii 2010-2020 Budowa linii i uruchomienie przewozów2014-2020 Modernizacje innych linii i dworców2010-2020

19 www.plk-sa.pl Węzły multimodalne i dworce KDP Przyjęto wytyczne z Rządowego Programu... :... Z założenia dworce obsługujące ruch KDP będą zlokalizowane łącznie z dworcami obsługującymi ruch tradycyjnej kolei. Jest to warunek konieczny realizacji koncepcji sieci KDP zintegrowanej z siecią tradycyjną, o którym mowa w założeniach do Programu KDP. Dla Wrocławia, Poznania i Warszawy przyjęto w projekcie OPZ obecne dworce główne i centralne. Dla Łodzi - nowy dworzec budowany w ramach II etapu modernizacji obecnego połączenia Łódź – Warszawa. Dla Kalisza/Ostrowa Wlkp. dla opcji 1 - nowy wspólny dworzec wg wariantów zaproponowanych przez władze regionalne w wykonanym na ich zamówienie wstępnym studium. 19

20 www.plk-sa.pl 20 Centralna Magistrala Kolejowa dostosowana do prędkości V 250 km/h Główne linie ruchu pasażerskiego Linia Warszawa – Łódź – Poznań/Wrocław 2014 – 2020, V= 350 km/h KDP – Kluczowy element polskiej sieci kolejowej pozwalający zdyskontować dotychczasowe i planowane projekty inwestycyjne

21 www.plk-sa.pl 21 Perspektywy rozwoju kolei dużych prędkości po 2020 r. Biorąc po uwagę, że: Konieczność dokonania dodatkowych analiz wybiegających poza Master plan dla kolei do 2030 r. - prace analityczne nad studiami wykonalności dla linii Warszawa – Łódź – Poznań/Wrocław i linii E65 Południe (CMK) powinny być dokonywane w perspektywie 30-letniej. Odniesienie się do propozycji Eksperckiego projektu zagospodarowania przestrzennego kraju do 2033 r., który w nowym świetle określa potrzeby w zakresie rozwoju kolei dużych prędkości. Postawienie nowych wyzwań na transportu kolejowego w programie Polska 2030. Wyzwania rozwojowe. Opublikowanie przez Komisję Europejską komunikatu Zrównoważona przyszłość transportu: w kierunku zintegrowanego, zaawansowanego technologicznie i przyjaznego użytkownikowi systemu, inicjującego działania dla perspektywy 2040 r. Niezbędne jest opracowanie programu rozwoju kolei dużych prędkości w Polsce do 2040 r.

22 www.plk-sa.pl 22 Główne korytarze możliwe do obsługi przez koleje dużych prędkości

23 www.plk-sa.pl 23 Skrócenie przejazdu pomiędzy największymi centralnymi aglomeracjami w Polsce do mniej niż 2 godzin. Radykalne skrócenie przejazdu z centrum Polski do regionów przygranicznych do około 3 godzin. Skrócenie czasów przejazdów z Polski zachodniej do wschodniej i z północnej do południowej do 5 – 6 godzin. Zapewnienie 80% mieszkańców Polski dostępu do kolei dużych prędkości przy czasie dojazdu do stacji tych kolei nie dłuższym niż 1 godzina. PKP PLK S.A. zleciło do CNTK opracowanie projektu Kierunkowego programu rozwoju kolei dużych prędkości w Polsce do 2040 r. W najbliższych miesiącach propozycje programu zostaną przekazane do szerokiej konsultacji. Główne cele kolei dużych prędkości w Polsce

24 www.plk-sa.pl Dziękuję za uwagę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko


Pobierz ppt "Www.plk-sa.pl Program budowy linii dużych prędkości w Polsce Poznań, 11.06.2010 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google