Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wentylacja domów ładnych i ładnych inaczej… d r inż. Jerzy Sowa Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Środowiska Zakład Klimatyzacji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wentylacja domów ładnych i ładnych inaczej… d r inż. Jerzy Sowa Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Środowiska Zakład Klimatyzacji."— Zapis prezentacji:

1 Wentylacja domów ładnych i ładnych inaczej… Jerzy.Sowa@is.pw.edu.pl d r inż. Jerzy Sowa Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Środowiska Zakład Klimatyzacji i Ogrzewnictwa

2 Bilans tlen / dwutlenek węgla Proces oddychania Jerzy.Sowa@is.pw.edu.pl

3 Przykładowy przebieg zmienności stężenia dwutlenku węgla i temperatury powietrza w klasie szkolnej

4 Stan urządzeń gazowych Stan urządzeń gazowych eksploatowanych w Polsce jest bardzo zły. Według badań A. Kukuczki na 10 tysięcy przebadanych urządzeń: 2 tys. stężenie CO 0 - 0,002 %, 3 tys. stężenie CO 0,002 - 0,05 % 5 tys. stężenie CO 0,05 - 3 %. Dopuszczalne stężenie tlenku węgla wg. PN 87/M-40301 pkt. 3.3.3. Wynosi 0,05 %.

5 Poziom karboksyhemoglobiny we krwi wywołany ekspozycją na działanie CO 50%

6 Skutki zdrowotne zatrucia tlenkiem węgla Jerzy.Sowa@is.pw.edu.pl

7 Zanieczyszczenia gazowe Przykładowy wydruk z chromatografu gazowego Jerzy.Sowa@is.pw.edu.pl

8 Podstawowe zespoły reakcji chorobowych u osób przebywających w pomieszczeniach "syndrom chorego domu" - SBS (sick building syndrome), "wieloczynnikowa nadwrażliwość chemiczna" - MCS (multiple chemical sensitivity), "zespół przewlekłego zmęczenia" - CFS (chronic fatigue syndrome). Podkreślić jednak należy, że wymienione wyżej reakcje będące odpowiedzią organizmu na niekorzystne dla jego funkcjonowania warunki otoczenia, nie są traktowane przez lekarzy jako jednostki chorobowe i po ustaniu przyczyn ich skutki mogą pozostać niezauważalne. Jerzy.Sowa@is.pw.edu.pl

9 Symptomy SBS Symptomy SBS, w sposób statystycznie znamienny, obserwuje się częściej wśród: astmatyków, osób palących lub przebywających często przez dłuższy czas pomieszczeniach zadymionych, osób noszących szkła kontaktowe. osób z relatywnie niską pozycję w hierarchii przedsiębiorstwa, osób posiadających niewielki wpływ na wykonywaną przez siebie pracę, osób mających dużą ilość pracy do wykonania, osób wykonujących pracę wymagającą pośpiechu, osób wykonujących pracę z monitorami komputerowymi osób wykonujących pracę z papierem samokopiującym.

10 Zanieczyszczenia pyłowe Jerzy.Sowa@is.pw.edu.pl

11 Zagrzybienie budynków mieszkalnych Jerzy.Sowa@is.pw.edu.pl

12 Mechanizmy wywołujące przepływ powietrza Mechanizmem sprawczym wywołującym przepływ powietrza z jednego obszaru do drugiego jest występująca między nimi różnica ciśnienia. Przyczyną zróżnicowania ciśnienia, zarówno w przestrzeni budynku, jak i między wnętrzem budynku a otoczeniem zewnętrznym, mogą być takie czynniki, jak: różnica temperatury powietrza, oddziaływanie wiatru na bryłę budynku, zamierzona konwersja dostarczonej energii elektrycznej realizowana w wentylatorach, lub rzadko już, energii dynamicznej płynu w urządzeniach strumienicowych. W zależności od wykorzystania poszczególnych sił mogących wywołać przepływ powietrza rozróżnia się wentylację naturalną, mechaniczną oraz hybrydową. Jerzy.Sowa@is.pw.edu.pl

13 Wentylacja naturalna t e t i = 20 1 C Jerzy.Sowa@is.pw.edu.pl

14 Mechaniczna wentylacja wywiewna t i = 20 1 C Jerzy.Sowa@is.pw.edu.pl

15 Mechaniczna wentylacja nawiewno-wywiewna t i = 20 1 C Jerzy.Sowa@is.pw.edu.pl

16 Wentylacja hybrydowa t i = 20 1 C CO 2 wentylatory Jerzy.Sowa@is.pw.edu.pl

17 Minimalny strumień powietrza PN-83/B-03430/Az:3 2000

18 Wymagana intensywność wentylacji budynków mieszkalnych CEN STANDARD EN 15251: Criteria for the indoor environment including thermal, indoor air quality (ventilation), light and noise PRZYKŁAD !!! Jerzy.Sowa@is.pw.edu.pl

19 Wymagana intensywność wentylacji budynków mieszkalnych Mieszkanie: Powierzchnia 65 m 2, wysokość 2,6 m, 3 pokoje (48 m2), kuchnia, łazienka, WC, korytarz 3 osoby PRZYKŁAD !!! Jerzy.Sowa@is.pw.edu.pl

20 Wpływ paradygmatu wentylacji na wymaganą intensywność wentylacji Jerzy.Sowa@is.pw.edu.pl

21 Przekroje przewodów wywiewnych wentylacji grawitacyjnej powinny zapewniać usuwanie wymaganych normą strumieni objętości powietrza w następujących warunkach: temperatura zewnętrzna +12°C, temperatura w pomieszczeniu, z którego usuwane jest powietrze, równa temperaturze obliczeniowej wg PN- 82/B-02402; dla pomieszczeń nieogrzewanych (np. piwnice) należy przyjmować temperaturę wewnętrzną +16°C, regulowane otwory doprowadzające powietrze zewnętrzne w położeniu otwartym. Warunki obliczeniowe PN-83/B-03430/Az:3 2000 Jerzy.Sowa@is.pw.edu.pl

22

23 W przypadku zastosowania okien charakteryzujących się współczynnikiem infiltracji powietrza a mniejszym niż 0,3 m 3 /( m h daPa 2/3 ), napływ powietrza do pomieszczenia powinien przez nawiewniki powietrza o regulowanym stopniu otwarcia usytuowane: w górnej części okna (w ościeżnicy, ramie skrzydła, między ramą skrzydła a górna krawędzią szyby zespolonej), lub w otworze okiennym (między nadprożem a górna krawędzią ościeżnicy, w obudowie rolety zewnętrznej), albo w przegrodzie zewnętrznej ponad oknem. Organizacja doprowadzenia powietrza PN-83/B-03430/Az:3 2000 Jerzy.Sowa@is.pw.edu.pl

24 Strumień powietrza przepływającego przez całkowicie otwarty nawiewnik, przy różnicy ciśnienia po obu jego stronach 10 Pa, powinien mieścić się w granicach: od 20 do 50 m 3 /h, jeśli zastosowana jest wentylacja grawitacyjna, od 15 do 30 m 3 /h, jeśli zastosowana jest wentylacja mechaniczna wywiewna. Strumień powietrza przepływającego przez nawiewnik, którego element dławiący znajduje się w pozycji całkowitego zamknięcia, powinien zawierać się w granicach od 20 do 30% strumienia przy jego całkowitym otwarciu. Charakterystyka nawiewników powietrza PN-83/B-03430/Az:3 2000 Jerzy.Sowa@is.pw.edu.pl

25 Nawiewniki powietrza Rama drewniana Rama z PCV Jerzy.Sowa@is.pw.edu.pl

26 W budynkach o wysokości do 9 kondygnacji włącznie dopuszcza się doprowadzenie powietrza przez okna charakteryzujące się współczynnikiem infiltracji a wyższym niż 0,5 a nie większym niż 1,0 m 3 /(m h daPa 2/3 ), pod warunkiem, że okna wyposażone są w skrzydło uchylne-rozwieralne, górny wywietrznik uchylny lub górne skrzydło uchylne. W przypadku wyposażenia budynku w system wentylacji mechanicznej nawiewnej doprowadzenie powietrza może być realizowane także przez specjalne nawiewniki będące częścią składową tego systemu. Doprowadzenie powietrza przy braku nawiewników powietrza PN-83/B-03430/Az:3 2000 Jerzy.Sowa@is.pw.edu.pl

27 Działanie wentylacji naturalnej przy zapewnionym dopływie powietrza przez obudowę Kuchnia Pokój Hall WC Łazienk a PRZYKŁAD !!!

28 Działanie wentylacji naturalnej przy silnie utrudnionym dopływie powietrza przez obudowę PRZYKŁAD !!!

29 Przepływ powietrza przez szczeliny gdzie: Vstrumień powietrza przenikającego przez okno, m 3 /h awspółczynnik infiltracji, m 3 /(h·m·daPa 2/3 ) l łączna długość szczelin, m Próżnica ciśnienia po obu stronach okna, daPa nwykładnik równania, - (przyjęto 2/3) Jerzy.Sowa@is.pw.edu.pl

30 Wymagane długość szczelin vs liczba nawiewników PRZYKŁAD !!! Te = +12 o C =0.0336 kg/m 3 Ti = +20 o C = 1.32 Pa H = 4m V =120 m 3 (opory w kanałach pominięto !!!) Charakterystyka szczeliny Wymagana długość 0.1 m 3 /(h m daPa 2/3 ) 4660 m 0.3 m 3 /(h m daPa 2/3 ) 1550 m 0.5 m 3 /(h m daPa 2/3 ) 930 m 1m 3 /(h m daPa 2/3 ) 460 m NawiewnikWymagana liczba 50m 3 /h (przy 10 Pa)7 szt 30 m 3 /h (przy 10 Pa)11 szt

31 Doprowadzenie powietrza przy braku nawiewników powietrza Warunki techniczne... nowelizacja z dnia 6.XI.2008

32 Aby umożliwić odprowadzenie powietrza z pokojów mieszkalnych należy stosować otwory wyrównawcze (kratki) umieszczone ponad drzwiami lub w ich górnej części lub przez otwory wywiewne. Dopuszczalne jest odprowadzanie powietrza przez szczeliny pomiędzy dolna krawędzią drzwi a podłogą. Przekrój netto otworów lub szczelin powinien wynosić co najmniej 80 cm 2. Zapewnienie przepływu powierza w mieszkaniu PN-83/B-03430/Az:3 2000 Jerzy.Sowa@is.pw.edu.pl

33 Dopływ powietrza wewnętrznego do łazienek, ustępów oraz bezokiennych kuchni i pomocniczych pomieszczeń powinien być zapewniony przez otwory w dolnych częściach drzwi lub przez szczeliny pomiędzy dolna krawędzią drzwi a podłoga lub progiem. Przekrój netto otworów lub szczelin powinien wynosić 200 cm 2. Drzwi do łazienek ustępów oraz bezokiennych kuchni PN-83/B-03430/Az:3 2000 Drzwi do łazienek ustępów oraz bezokiennych kuchni PN-83/B-03430/Az:3 2000 Jerzy.Sowa@is.pw.edu.pl

34 Kanały wentylacyjne Jerzy.Sowa@is.pw.edu.pl

35 Nasady kominowe Jerzy.Sowa@is.pw.edu.pl

36 Wentylacja hybrydowa Jerzy.Sowa@is.pw.edu.pl

37 Odzyskiwanie ciepła z powietrza usuwanego Jerzy.Sowa@is.pw.edu.pl

38 Wymiennik gruntowy - przeponowy Jerzy.Sowa@is.pw.edu.pl

39 Wymiennik gruntowy - bezprzeponowy Jerzy.Sowa@is.pw.edu.pl

40 Test ciśnieniowy n 50 PN-EN 13829:2002 Właściwości cieplne budynków – Określanie przepuszczalności powietrznej budynków – Metoda pomiaru ciśnieniowego z użyciem wentylatora Jerzy.Sowa@is.pw.edu.pl


Pobierz ppt "Wentylacja domów ładnych i ładnych inaczej… d r inż. Jerzy Sowa Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Środowiska Zakład Klimatyzacji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google