Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program SOCRATES-Erasmus www.socrates.ps.pl Politechnika Szczecińska II nabór 2006/2007.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program SOCRATES-Erasmus www.socrates.ps.pl Politechnika Szczecińska II nabór 2006/2007."— Zapis prezentacji:

1 Program SOCRATES-Erasmus www.socrates.ps.pl Politechnika Szczecińska II nabór 2006/2007

2 SOCRATES-Erasmus Po co komu taki program? Cel Podnoszenie poziomu kształcenia i wzmacnianie jego europejskiego wymiaru w szkołach wyższych poprzez: rozszerzenie wymiany studentów i nauczycieli rozszerzenie wymiany studentów i nauczycieli akademickich między europejskimi uczelniami, wspieranie międzynarodowej współpracy między uczelniami, wspieranie międzynarodowej współpracy między uczelniami, zwiększenie przejrzystości i poprawę sytuacji w zakresie uznawania studiów i kwalifikacji w całej Unii. zwiększenie przejrzystości i poprawę sytuacji w zakresie uznawania studiów i kwalifikacji w całej Unii.

3 SOCRATES-Erasmus Kilka liczb w Europie od roku 1995/96 w Europie od roku 1995/96 w Polsce od 1 marca 1998r w Polsce od 1 marca 1998r na PS od roku 1999 na PS od roku 1999 w 31 krajach Europy w 31 krajach Europy 240 polskich uczelni 240 polskich uczelni 8,4 tys. studentów polskich wyjechało w roku 04/05, w tym 116 z PS 8,4 tys. studentów polskich wyjechało w roku 04/05, w tym 116 z PS

4 Ty też chcesz jechać? Musisz spełnić kryteria formalne! Ty też chcesz jechać? Musisz spełnić kryteria formalne! być obywatelem kraju uprawnionego do uczestnictwa w Programie lub posiadać oficjalny status uchodźcy albo prawo stałego pobytu na terytorium Polski; być obywatelem kraju uprawnionego do uczestnictwa w Programie lub posiadać oficjalny status uchodźcy albo prawo stałego pobytu na terytorium Polski; być oficjalnie zarejestrowany na kierunku studiów prowadzącym do otrzymania tytułu inżyniera, magistra lub doktora (tylko i wyłącznie studenci studiów doktoranckich) w PS; do wyjazdu uprawnieni są również studenci studiów wieczorowych i zaocznych; być oficjalnie zarejestrowany na kierunku studiów prowadzącym do otrzymania tytułu inżyniera, magistra lub doktora (tylko i wyłącznie studenci studiów doktoranckich) w PS; do wyjazdu uprawnieni są również studenci studiów wieczorowych i zaocznych; w momencie wyjazdu być studentem co najmniej drugiego roku studiów pierwszego stopnia w momencie wyjazdu być studentem co najmniej drugiego roku studiów pierwszego stopnia

5 Warunki ogólne wymiany Co musisz wiedzieć! pobyt studenta w uczelni partnerskiej nie może być krótszy niż 3 miesiące i dłuższy niż 1 rok akademicki; pobyt studenta w uczelni partnerskiej nie może być krótszy niż 3 miesiące i dłuższy niż 1 rok akademicki; grant przyznaje się w celu zrealizowania określonego programu studiów w uczelni partnerskiej, grant nie jest przewidziany na pokrycie pełnych kosztów związanych z podróżą i utrzymaniem za granicą; grant przyznaje się w celu zrealizowania określonego programu studiów w uczelni partnerskiej, grant nie jest przewidziany na pokrycie pełnych kosztów związanych z podróżą i utrzymaniem za granicą; student może skorzystać z prawa do wyjazdu tylko raz; student może skorzystać z prawa do wyjazdu tylko raz; z każdym studentem zakwalifikowanym na wyjazd zostanie sporządzona pisemna umowa, przed wyjazdem zaś otrzyma ; z każdym studentem zakwalifikowanym na wyjazd zostanie sporządzona pisemna umowa, przed wyjazdem zaś otrzyma Kartę Studenta Erasmusa; grant wypłacony zostanie pod warunkiem zaakceptowania przez grantobiorcę wszystkich warunków umowy stypendialnej grant wypłacony zostanie pod warunkiem zaakceptowania przez grantobiorcę wszystkich warunków umowy stypendialnej

6 Ponadto: jeżeli wszystkie uzgodnione w formie pisemnej warunki zostaną przez studenta spełnione, okres studiów odbyty w uczelni partnerskiej zostanie uznany i potraktowany jako równoważny z odpowiednim okresem studiów w uczelni macierzystej; jeżeli wszystkie uzgodnione w formie pisemnej warunki zostaną przez studenta spełnione, okres studiów odbyty w uczelni partnerskiej zostanie uznany i potraktowany jako równoważny z odpowiednim okresem studiów w uczelni macierzystej; uczelnia przyjmująca nie może żądać od studenta opłat za naukę (czesne, wpisowe itd.), możliwe są jedynie niewielkie opłaty (ubezpieczenie, członkostwo w organizacji studenckiej, korzystanie z kserokopiarki itp.) na warunkach identycznych, jakie obowiązują studentów lokalnych; uczelnia przyjmująca nie może żądać od studenta opłat za naukę (czesne, wpisowe itd.), możliwe są jedynie niewielkie opłaty (ubezpieczenie, członkostwo w organizacji studenckiej, korzystanie z kserokopiarki itp.) na warunkach identycznych, jakie obowiązują studentów lokalnych; student powinien być ubezpieczony na czas podróży i pobytu w uczelni partnerskiej student powinien być ubezpieczony na czas podróży i pobytu w uczelni partnerskiej

7 Co musisz zrobić, aby wyjechać na stypendium: 1. zapoznaj się z Informatorem Socrates Erasmus i stroną www.socrates.ps.pl www.socrates.ps.pl 2. wypełnij kartę zgłoszenia na wyjazd i złóż ją u Koordynatora Wydziałowego, 3. zdaj egzamin z języka obcego wymaganego na wybranej uczelni zagranicznej 4. posiadanie certyfikatu językowego zwalnia z egzaminu, 5. uczelnia dofinansowuje uczestnictwo w intensywnych kursach językowych prowadzonych przez CEJO, 6. application deadline- proszę o sprawdzenie do kiedy wybrana uczelnia przyjmuje dokumenty aplikacyjne!!!

8

9

10 Zasady kwalifikacji studentów Politechniki Szczecińskiej na stypendium Socratesa/Erasmusa: średnia naukowa za ostatni ukończony semestr;średnia naukowa za ostatni ukończony semestr; egzamin z języka lub certyfikat;egzamin z języka lub certyfikat; przy równej liczbie punktów za średnią naukową i znajomość języka o kolejności kandydata decyduje wyższa średnia naukowaprzy równej liczbie punktów za średnią naukową i znajomość języka o kolejności kandydata decyduje wyższa średnia naukowa dodatkowe punkty za działalność na rzecz 'europeizacji', np. opieka nad zagranicznymi studentami 'Socratesa;dodatkowe punkty za działalność na rzecz 'europeizacji', np. opieka nad zagranicznymi studentami 'Socratesa; zaliczenie bez braków semestrów poprzedzających wyjazd;zaliczenie bez braków semestrów poprzedzających wyjazd; zgoda właściwego dziekana (prodziekana prowadzącego kierunek studiów)zgoda właściwego dziekana (prodziekana prowadzącego kierunek studiów) Ostateczną listę osób zakwalifikowanych na wyjazd ustala Koordynator Wydziałowy w porozumieniu z Uczelnianą Radą Socratesa.

11 Koordynatorzy Wydziałowi WBiA- dr inż. Andrzej Pozlewicz WBiA- dr inż. Andrzej Pozlewicz WE- dr inż. Krzysztof Penkala WE- dr inż. Krzysztof Penkala WM- dr inż. Anna Majchrzycka WM- dr inż. Anna Majchrzycka WI- dr inż. Przemysław Korytkowski WI- dr inż. Przemysław Korytkowski WTiICh- prof. Aleksander Przepiera, WTiICh- prof. Aleksander Przepiera, WTM - dr inż. Zbigniew Sekulski WTM - dr inż. Zbigniew Sekulski IF – informacje- Kamila Milewska, Dział Nauczania IF – informacje- Kamila Milewska, Dział Nauczania

12 Ramowy harmonogram naboru 2006/2007 Ramowy harmonogram naboru 2006/2007 wypełnioną kartę zgłoszeniową należy dostarczyć do Koordynatora Wydziałowego do 3 listopada 2006r wypełnioną kartę zgłoszeniową należy dostarczyć do Koordynatora Wydziałowego do 3 listopada 2006r egzamin językowy odbędzie się 7 listopada o godzinie 15:00 egzamin językowy odbędzie się 7 listopada o godzinie 15:00 deklarację poziomu znajomości języka na egzamin należy składać do 3.11.2006 deklarację poziomu znajomości języka na egzamin należy składać do 3.11.2006 do wyboru jest poziom B1 lub B2 z danego języka do wyboru jest poziom B1 lub B2 z danego języka z materiałami można się zapoznać w bibliotece SPNJO pokój nr 210 BMW z materiałami można się zapoznać w bibliotece SPNJO pokój nr 210 BMW 13 listopada nieoficjalne wyniki kwalifikacji 13 listopada nieoficjalne wyniki kwalifikacji

13 Jadę!!! Jakie dokumenty muszę przygotować? Informacje w Dziale Nauczania (rektorat, pok. 9) Uczelnia Partnerska formularze aplikacyjne; formularze aplikacyjne; wnioski o przyznanie miejsca w akademiku wnioski o przyznanie miejsca w akademiku inne dokumenty wymagane przez uczelnię partnerską. Student jest zobowiązany przesłać wymagane dokumenty w terminie określonym przez uczelnie przyjmującą. inne dokumenty wymagane przez uczelnię partnerską. Student jest zobowiązany przesłać wymagane dokumenty w terminie określonym przez uczelnie przyjmującą. Wymagane dokumenty dostępne są na stronach internetowych uczelni przyjmującej u Koordynatora lub w Dziale Nauczania. Wymagane dokumenty dostępne są na stronach internetowych uczelni przyjmującej u Koordynatora lub w Dziale Nauczania. Politechnika Szczecińska Learning Agreement Learning Agreement list akceptacyjny z uczelni partnerskiej list akceptacyjny z uczelni partnerskiej zgoda dziekana zgoda dziekana dokument potwierdzający międzynarodowe ubezpieczenie EKUZ+NW dokument potwierdzający międzynarodowe ubezpieczenie EKUZ+NW

14 Learning Agreement: umowa trójstronna między studentem, Politechniką Szczecińską, a uczelnią partnerską; umowa trójstronna między studentem, Politechniką Szczecińską, a uczelnią partnerską; to dokument określający program studiów, który ma zrealizować student w uczelni partnerskiej; to dokument określający program studiów, który ma zrealizować student w uczelni partnerskiej; LA uwzględnia przedmioty i ich punkty kredytowe ECTS (30 punktów ECTS zalicza semestr); LA uwzględnia przedmioty i ich punkty kredytowe ECTS (30 punktów ECTS zalicza semestr); przygotowany w 3 egzemplarzach; przygotowany w 3 egzemplarzach; musi zostać zatwierdzony przez dziekana; musi zostać zatwierdzony przez dziekana; konieczne jest zatwierdzenie LA przez uczelnię partnerską konieczne jest zatwierdzenie LA przez uczelnię partnerską jeden egzemplarz tego dokumentu należy dostarczyć w dniu podpisania umowy stypendialnej do Działu Nauczania (na około tydzień przed wyjazdem) jeden egzemplarz tego dokumentu należy dostarczyć w dniu podpisania umowy stypendialnej do Działu Nauczania (na około tydzień przed wyjazdem)

15

16 UBEZPIECZENIE: NFZ -od stycznia 2006 obowiązuje Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ); NFZ -od stycznia 2006 obowiązuje Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ); dla studentów Socratesa wydawana jest na okres 1 semestru; dla studentów Socratesa wydawana jest na okres 1 semestru; do uzyskania tej karty potrzebne jest zaświadczenie z uczelni i dowód posiadania ubezpieczenia oraz wypełniony wniosek (www.nfz.gov.pl); do uzyskania tej karty potrzebne jest zaświadczenie z uczelni i dowód posiadania ubezpieczenia oraz wypełniony wniosek (www.nfz.gov.pl);www.nfz.gov.pl zalecane jest dokupienie dodatkowe ubezpieczenie NW np. EURO 26, ISIC itp. zalecane jest dokupienie dodatkowe ubezpieczenie NW np. EURO 26, ISIC itp.

17 Granty Socrates/Erasmus 2006/2007 Granty Socrates/Erasmus 2006/2007 Suma miesięcznego stypendium wypłacanego indywidualnemu studentowi z budżetu Programu Erasmus jest inna w każdym roku akademickim i zależy od ogólnej liczby studentów PS wyjeżdżających w danym roku oraz od kosztów utrzymania w kraju, do jakiego wyjeżdża student. Suma miesięcznego stypendium wypłacanego indywidualnemu studentowi z budżetu Programu Erasmus jest inna w każdym roku akademickim i zależy od ogólnej liczby studentów PS wyjeżdżających w danym roku oraz od kosztów utrzymania w kraju, do jakiego wyjeżdża student. Dania, Finlandia, Szwecja, Francja- 305 miesięcznie; Dania, Finlandia, Szwecja, Francja- 305 miesięcznie; Grecja, Hiszpania, Niemcy, Portugalia, Włochy- 255 miesięcznie; Grecja, Hiszpania, Niemcy, Portugalia, Włochy- 255 miesięcznie; Czechy, Rumunia, Turcja- 210 miesięcznie Czechy, Rumunia, Turcja- 210 miesięcznie

18 FINANSE Studenci, którzy za ostatni rok akademicki uzyskali średnią ocen powyżej 4,0 mogą starać się o podwyższone stypendium naukowe. Stypendium można uzyskać na czas uczestnictwa w programie Socrates Erasmus. Każde podanie rozpatrywane jest indywidualnie. Kwoty w roku akademickim 2006/2007: za średnią 4,0-4,5 900 zł, powyżej 4,5 1100 zł miesięcznie Studenci, którzy za ostatni rok akademicki uzyskali średnią ocen powyżej 4,0 mogą starać się o podwyższone stypendium naukowe. Stypendium można uzyskać na czas uczestnictwa w programie Socrates Erasmus. Każde podanie rozpatrywane jest indywidualnie. Kwoty w roku akademickim 2006/2007: za średnią 4,0-4,5 900 zł, powyżej 4,5 1100 zł miesięcznie wypłata wszelkich stypendiów krajowych, do których student nabył prawo przed wyjazdem będzie kontynuowana w czasie pobytu studenta w uczelni partnerskiej, oceny uzyskane w uczelni partnerskiej powinny być podstawą ubiegania się o stypendia za wyniki w nauce wypłata wszelkich stypendiów krajowych, do których student nabył prawo przed wyjazdem będzie kontynuowana w czasie pobytu studenta w uczelni partnerskiej, oceny uzyskane w uczelni partnerskiej powinny być podstawą ubiegania się o stypendia za wyniki w nauce

19 Po powrocie… Aby okres studiów za granicą został zaliczony w PS jako równoważny, należy dostarczyć do Działu Nauczania w terminie określonym w kontrakcie następujące dokumenty: Transcript of Records – wystawiony przez uczelnię partnerską, dokument potwierdzający zaliczenie programu studiów uzgodnionego wcześniej w Learning Agreement; Transcript of Records – wystawiony przez uczelnię partnerską, dokument potwierdzający zaliczenie programu studiów uzgodnionego wcześniej w Learning Agreement; Zaświadczenie o czasie pobytu wystawione przez uczelnie partnerską; Zaświadczenie o czasie pobytu wystawione przez uczelnie partnerską; Ankieta – wersja elektroniczna Ankieta – wersja elektronicznahttp://www.socrates.org.pl/erasmus/ankieta Dostarczenie tych dokumentów do Działu Nauczania jest warunkiem rozliczenia studenta z wyjazdu !!!

20 Czy warto wziąć udział w programie Socrates Erasmus? Giełda Informacji Studentów Erasmusa - opinie na temat uczelni, zakwaterowania, kosztów utrzymania, najistotniejszych problemów, korzyści z uczestnictwa w programie http://www.socrates.org.pl/socrates2 zakładka Erasmus -> Informacje dla studentów Giełda Informacji Studentów Erasmusa - opinie na temat uczelni, zakwaterowania, kosztów utrzymania, najistotniejszych problemów, korzyści z uczestnictwa w programie http://www.socrates.org.pl/socrates2 zakładka Erasmus -> Informacje dla studentówhttp://www.socrates.org.pl/socrates2 opinie studentów, którzy brali udział w programie Socrates Erasmus opinie studentów, którzy brali udział w programie Socrates Erasmus

21 Kontakt Wymiana studentów: Dział Nauczania PS Rektorat, p. 9 Al. Piastów 18 tel/fax 091 449 47 80 p. Kamila Milewska kmilewska@ps.pl kmilewska@ps.pl Umowy bilateralne: Biuro Programów Międzynarodowych PS Rektorat, p.217 Al. Piastów 18 tel/fax 091 449 4153 p. Małgorzata Świerzko – Kierownik Biura, Koordynator Uczelniany, triss@ps.pl


Pobierz ppt "Program SOCRATES-Erasmus www.socrates.ps.pl Politechnika Szczecińska II nabór 2006/2007."

Podobne prezentacje


Reklamy Google