Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przestrzeganie prawa to obowiązek każdego, także ucznia

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przestrzeganie prawa to obowiązek każdego, także ucznia"— Zapis prezentacji:

1 Przestrzeganie prawa to obowiązek każdego, także ucznia

2 Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich
Przepisy ustawy stosuje się w zakresie: 1) zapobiegania i zwalczania demoralizacji – w stosunku do osób, które nie ukończyły lat ) postępowania w sprawach o czyny karalne – w stosunku do osób, które dopuściły się takiego czynu po ukończeniu lat 13, ale nie ukończyły lat 17, 3) wykonywania środków wychowawczych i poprawczych w stosunku do osób względem, których środki te zostały orzeczone, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez te osoby lat 21.

3 Ustalony dolny próg odpowiedzialności nieletniego (13 lat) oznacza, że popełnienie czynu karalnego przez osoby, które nie osiągnęły tego wieku traktowane będzie jako przejaw demoralizacji i uzasadnia prowadzenie postępowania opiekuńczo- wychowawczego. Ukończenie wieku 13 lat w chwili popełnienia czynu karalnego powoduje pociągnięcie nieletniego do odpowiedzialności i zastosowanie środków wychowawczych lub poprawczych.

4 1.Nieletni to określenie osoby niepełnoletniej, która popełniła czyn karalny, bądź przejawiała zachowania świadczące o demoralizacji. Osobę niepełnoletnią określa się również mianem małoletniego. 2.Małoletni – według art. 10 § 1 i art. 15 Kodeksu cywilnego (k.c.) małoletnim jest osoba, która nie ukończyła 18 lat. Osoba w tym wieku nie posiada zdolności do czynności prawnych lub posiada je w stopniu ograniczonym. 3.Młodociany – art. 115 § 10 Kodeksu karnego (k.k.) określa młodocianego jako sprawcę, który w chwili popełnienia czynu zabronionego ukończył 17 lat, a nie ukończył 21 lat i w czasie orzekania przez sąd w I instancji nie ukończył 24 lat.

5 Nieletni odpowiada za popełnienie „czynu karalnego”, którym jest przestępstwo lub przestępstwo skarbowe albo wykroczenie określone w Kodeksie Wykroczeń: zakłócenie wybrykiem spokoju lub porządku publicznego (art. 51 kw) niszczenie i uszkadzanie znaków umieszczonych przez organ państwowy (art. 69 kw), uszkadzanie znaków lub urządzeń zapobiegających niebezpieczeństwu (art. 74 kw), rzucanie kamieniami lub innymi przedmiotami w pojazd mechaniczny będący w ruchu (art. 76 kw), samowolna zmiana, niszczenie lub uszkadzanie znaków drogowych (art. 85 kw), prowadzenie pojazdu przez osobę znajdującą się w stanie wskazującym na użycie alkoholu lub podobnie działającego środka (art. 87 kw), kradzież lub przywłaszczenie mienia (art. 119 kw), paserstwo (art. 122 kw), niszczenie lub uszkodzenie mienia (art. 124 kw), spekulacja biletami wstępu (art. 133 kw), utrudnianie korzystania z urządzeń przeznaczonych do użytku publicznego (art. 143 kw)

6 Osoba, która ukończyła 17 lat i popełniła przestępstwo odpowiada na zasadach określonych w Kodeksie karnym (art. 10 § 1 kk) i podlega karom (odpowiedzialności karnej) w nim przewidzianym: grzywna w wysokości od 100 do zł, ograniczenie wolności do 1 roku, pozbawienie wolności od 1 miesiąca do 15 lat, 25 lat pozbawienia wolności, dożywotnie pozbawienie wolności. Gdy osoba, która ukończyła 17 lat i popełni wykroczenie odpowiada na zasadach określonych w Kodeksie wykroczeń (art. 8 kodeksu wykroczeń) i podlega karom, które on przewiduje: nagana, grzywna od 20 do zł, ograniczenie wolności trwające miesiąc, areszt od 5 do 30 dni.

7 Jeżeli nieletni po ukończeniu 15 lat dopuści się popełnienia czynu karalnego stanowiącego przestępstwo opisane w art. 10 § 2 Kodeksu karnego: zabójstwo, spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu lub kalectwa, sprowadzenie powszechnego niebezpieczeństwa dla życia, zdrowia lub mienia w postaci pożaru, rozprzestrzenienia się substancji trujących, duszących lub parzących, uprowadzenie statku wodnego lub powietrznego, sprowadzenie katastrofy w ruchu lądowym, wodnym, powietrznym zagrażającej życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, zgwałcenie ze szczególnym okrucieństwem lub wspólnie z innymi osobami, zamach terrorystyczny, napad rabunkowy, rozbój, zamach na życie Prezydenta RP. Jego sprawę może rozpatrywać sąd karny i może odpowiadać jako osoba dorosła.

8 Przejawy demoralizacji u nieletnich:
niesystematyczne uczęszczanie do szkoły, wagary, inne zaniedbywanie nauki, niestosowne zachowanie się w szkole i poza szkołą, dłuższe przebywanie poza domem bez kontroli, wałęsanie się w towarzystwie zdemoralizowanych kolegów i łączenie się w grupy, zachowania agresywne, wandalizm, ucieczki z domu, palenie tytoniu, picie alkoholu, używanie narkotyków i innych środków odurzających, przedwczesne podejmowanie życia seksualnego, popełnianie czynów zabronionych przez osobę w wieku poniżej 13 lat lub nie uznanych za czyny karalne. Zachowania tego rodzaju będące przejawem demoralizacji (niedostosowania społecznego), znajdą się przedmiotem zainteresowania sądu rodzinnego, jeżeli występują jako zespoły po 2-3 różnego rodzaju, powtarzają się wielokrotnie, przybierając postać systematycznego postępowania.

9 Najbardziej charakterystyczne cechy młodzieży niedostosowanej społecznie to:
tendencje społecznie negatywne, odwrócenie zainteresowań od wartości pozytywnych i chęć wyżycia się w akcji społecznie destrukcyjnej, podziw i zainteresowanie dla „złych czynów”, cynizm i brawura, nieżyczliwy stosunek do człowieka, kłamanie, zrzucanie winy, niechęć do pracy i nauki.

10 Dyrektywą stosowania wobec nieletnich środków przewidzianych w ustawie jest dobro nieletniego w tym wypadku osiągnięcie korzystnych zmian w osobowości i zachowaniu się nieletniego.

11 Zasady odpowiedzialności nieletnich za czyn karalny
Nieletni może być pociągnięty do odpowiedzialności za popełniony czyn karalny przy spełnieniu następujących warunków: musi osiągnąć określony wiek, popełniony czyn, według oceny, ma być czynem społecznie szkodliwym, popełniony czyn jest niezgodny z prawem, zachowanie sprawcy musi wyczerpywać znamiona przestępstwa, przestępstwa skarbowego lub wykroczenia wymienionego w art. 1 § 2 pkt u.p.n.

12 Rodzaj zastosowanego wobec nieletniego środków wychowawczych i poprawczych zależy przede wszystkim od: wieku nieletniego, jego stanu zdrowia, stopnia rozwoju fizycznego, zachowania się nieletniego, przyczyn i stopnia jego demoralizacji, charakteru środowiska oraz warunków wychowania nieletniego.

13 Wobec nieletnich sąd rodzinny może:
1. Zobowiązać do określonego postępowania, a zwłaszcza do naprawienia wyrządzonej szkody, do wykonania określonych prac lub świadczeń na rzecz pokrzywdzonego, do podjęcia nauki lub pracy, do uczestniczenia w odpowiednich zajęciach o charakterze wychowawczym, terapeutycznym lub szkoleniowym, do powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach albo do używania alkoholu lub innego środka w celu wprowadzania się w stan odurzenia, 2. Ustanowić nadzór odpowiedzialny rodziców lub opiekuna, 3. Ustanowić nadzór organizacji młodzieżowej lub innej organizacji społecznej, zakładu pracy albo osoby godnej zaufania – udzielających poręczenia dla nieletniego,

14 4. Zastosować nadzór kuratora,
Skierować do ośrodka kuratorskiego, a także do organizacji społecznej lub instytucji zajmujących się pracą z nieletnimi o charakterze wychowawczych, terapeutycznym lub szkoleniowym, Orzec zakaz prowadzenia pojazdów, Orzec umieszczenie w rodzinie zastępczej, odpowiedniej placówce opiekuńczo-wychowawczej albo ośrodku szkolno - wychowawczym, Orzec umieszczenie w zakładzie poprawczym, Zastosować inne środki zastrzeżone w niniejszej ustawie do właściwości sądu rodzinnego, jak również zastosować środki przewidziane w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym.

15 Środki wychowawcze można podzielić na:
pozostawiające nieletniego w jego dotychczasowym środowisku wychowawczym (ppkt. 1, 2, 3, 4, 5 art. 6 u.p.n.), kierujące nieletniego do placówki lub instytucji przejmującej od rodziców lub opiekunów część obowiązków związanych z wychowaniem (ppkt. 6), całkowicie zmieniające jego środowisko wychowawcze (ppkt. 9). Sąd może ograniczyć, zawiesić wykonywanie władzy przez jednego lub obojga rodziców, a w uzasadnionych przypadkach nawet całkowicie pozbawić możliwości sprawowania władzy rodzicielskiej.

16 Sąd ustanawia nadzór odpowiedzialny rodziców, gdy uzna, że prezentowane przez nich postawy wychowawcze, chęć współpracy z sądem i pragnienie ratowania dziecka, którego prawidłowy dotychczas rozwój został zakłócony, pozwalają na rezygnację z bezpośredniej, systematycznej ingerencji sądu. W przypadku braku właściwego nadzoru sąd może ukarać rodziców karą pieniężną, ograniczyć lub pozbawić ich władzy rodzicielskiej. Środkiem najczęściej i najchętniej orzekanym przez sądy rodzinne jest nadzór kuratora. Pozwala to na pozostawienie nieletniego w środowisku rodzinnym, a jednocześnie na ingerencję osoby obcej, wspomagającej pracę wychowawczą rodziców.

17 Karane jest nie tylko dokonanie przestępstwa, ale również usiłowanie jego dokonania (art. 13 k.k.), współsprawstwo i sprawstwo kierownicze (art. 18 § 1 k.k.), podżeganie (nakłanianie do popełnienia przestępstwa (art. 18 § 2 k.k.), pomocnictwo (art. 18 § 3 k.k.).

18 kierownicze, podżeganie
Podobnie rzecz się ma w przypadku wykroczeń, karalne jest również usiłowanie, współsprawstwo, sprawstwo kierownicze, podżeganie i pomocnictwo.

19 Przestępstwa narkotykowe w szkołach

20 Rok Postępowanie wszczęte Przestępstwa stwierdzone ogółem Liczba podejrzanych Wykrywalność (%) 2012 67,8 2011 68,7 2010 67,9 2009 67,1 2008 65.9 2007 64.6 2006   62.4 2005 58.6 2004   56.2 2003   55.2 2002   54.9 2001   53.8 2000 47.8 1999 45.0

21 Sprawy osób, które ukończyły 17 lat i popełniły przestępstwo rozpatrują wydziały karne sądów (zwane sądami karnymi). Sprawy osób, które ukończyły 17 lat i popełniły wykroczenie rozpatrują wydziały wykroczeniowe sądów (zwane sądami grodzkimi). Sprawy nieletnich sprawców czynów karalnych i zagrożonych demoralizacją prowadzą wydziały rodzinne i nieletnich sądów (zwane sądami rodzinnymi).

22

23 Wykonały: Maria Ciesielska
Wiktoria Wawrzonkowska Występują: Paulina Bartnica Maria Ciesielska Angelika Gaca Operator: Hubert Rębiałkowski Pomoc przy realizacji: Karolina Ciesielska Anna Kmieć Martyna Koprowska Aleksandra Mroczkowska Justyna Piekarska

24 Do przygotowania prezentacji informacje pobrane zostały z:
* * wikipedia * arkuszy informacyjnych pochodzące z Komendy Miejska Policji *ulub.pl *Utwór Golec uOrkiestra „Życie jest muzyką” Zapraszamy na przerwę


Pobierz ppt "Przestrzeganie prawa to obowiązek każdego, także ucznia"

Podobne prezentacje


Reklamy Google