Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wiek a odpowiedzialność karna

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wiek a odpowiedzialność karna"— Zapis prezentacji:

1 Wiek a odpowiedzialność karna
Tomasz Kumor Prokuratura Rejonowa w Nowym Targu

2 Obowiązujące akty prawne
Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich ( Dz. U. Nr 35, poz. 228 z późniejszymi zmianami ) Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – kodeks karny ( Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późniejszymi zmianami ) Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. - kodeks wykroczeń ( Dz. U. Nr 12, poz. 114 z późniejszymi zmianami ) Inne ustawy, które zawierają przepisy karne ( np. ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii, ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych )

3 Wyjaśnienie niektórych pojęć
Czyn karalny - czyn zabroniony przez ustawę jako (art. 1§ 2 pkt 2 ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich ): a/ przestępstwo lub przestępstwo skarbowe albo b/ wykroczenie określone w art. : -51- zakłócenie porządku publicznego, -69- niszczenie znaków stwierdzających tożsamość przedmiotu, -74- uszkadzanie napisów ostrzegających o grożącym niebezpieczeństwie,

4 Wyjaśnienie niektórych pojęć
-76- obrzucanie pojazdu mechanicznego będącego w ruchu, -85- samowolna zmiana znaku drogowego, -87- prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu, -119- kradzież lub przywłaszczenie, -122- paserstwo, -124- niszczenie mienia, -133– spekulacja biletami wstępu, -143– utrudnianie z korzystania z urządzeń przeznaczonych do użytku publicznego,

5 Wyjaśnienie niektórych pojęć
Nieletni (art. 1 § 1 ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich ): a/ osoba, która dopuściła się czynu karalnego po ukończeniu 13 lat, ale nie ukończyła lat 17 b/ osoba, która nie ukończyła lat 18, wykazująca przejawy demoralizacji c/ osoba do lat 21, względem której zostały orzeczone środki wychowawcze lub poprawcze Małoletni – osoba inna niż sprawca przestępstwa, która nie ukończyła 18 roku życia Młodociany – osoba będąca sprawcą przestępstwa, która nie ukończyła 21 roku życia

6 Wyjątki od granicy wiekowej z kk
Nieletni, który po ukończeniu 15 lat dopuszcza się czynu zabronionego określonego w art. 134, art. 148 § 1, 2 lub 3, art. 156 § 1 lub 3, art. 163 § 1 lub 3, art. 166, art. 173 § 1 lub 3, art. 197 § 3, art. 252 § 1 lub 2 oraz w art. 280, może odpowiadać na zasadach określonych w kodeksie karnym, jeżeli okoliczności sprawy oraz stopień rozwoju sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste za tym przemawiają, a w szczególności, jeżeli poprzednio stosowane środki wychowawcze lub poprawcze okazały się bezskuteczne.

7 Wyjątki od granicy wiekowej z kk
Art Kto dopuszcza się zamachu na życie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 12, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności. Art § 1. Kto zabija człowieka, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 8, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności.

8 Wyjątki od granicy wiekowej z kk
§ 2. Kto zabija człowieka: 1) ze szczególnym okrucieństwem, 2) w związku z wzięciem zakładnika, zgwałceniem albo rozbojem, 3) w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie, 4) z użyciem broni palnej lub materiałów wybuchowych, podlega karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności.

9 Wyjątki od granicy wiekowej z kk
§ 3. Karze określonej w § 2 podlega, kto jednym czynem zabija więcej niż jedną osobę lub był wcześniej prawomocnie skazany za zabójstwo.

10 Wyjątki od granicy wiekowej z kk
Art § 1. Kto powoduje ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci: 1) pozbawienia człowieka wzroku, słuchu, mowy, zdolności płodzenia, 2) innego ciężkiego kalectwa, ciężkiej choroby nieuleczalnej lub długotrwałej, choroby realnie zagrażającej życiu, trwałej choroby psychicznej, całkowitej albo znacznej trwałej niezdolności do pracy w zawodzie lub trwałego, istotnego zeszpecenia lub zniekształcenia ciała, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

11 Wyjątki od granicy wiekowej z kk
§ § 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 jest śmierć człowieka, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

12 Wyjątki od granicy wiekowej z kk
Art § 1. Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać: 1) pożaru, 2) zawalenia się budowli, zalewu albo obsunięcia się ziemi, skał lub śniegu, 3) eksplozji materiałów wybuchowych lub łatwopalnych albo innego gwałtownego wyzwolenia energii, rozprzestrzeniania się substancji trujących, duszących lub parzących, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

13 Wyjątki od granicy wiekowej z kk
4) gwałtownego wyzwolenia energii jądrowej lub wyzwolenia promieniowania jonizującego, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. § § 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

14 Wyjątki od granicy wiekowej z kk
Art § 1. Kto, stosując podstęp albo gwałt na osobie lub groźbę bezpośredniego użycia takiego gwałtu, przejmuje kontrolę nad statkiem wodnym lub powietrznym, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12. § 2. Kto, działając w sposób określony w § 1, sprowadza bezpośrednie niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia wielu osób, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.

15 Wyjątki od granicy wiekowej z kk
§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 2 jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób, sprawca podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 5 albo karze 25 lat pozbawienia wolności.

16 Wyjątki od granicy wiekowej z kk
Art § 1. Kto sprowadza katastrofę w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym zagrażającą życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. § § 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

17 Wyjątki od granicy wiekowej z kk
Art § 1. Kto przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem doprowadza inną osobę do obcowania płciowego, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12. § § 3. Jeżeli sprawca dopuszcza się zgwałcenia wspólnie z inną osobą, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3. §

18 Wyjątki od granicy wiekowej z kk
Art § 1. Kto bierze lub przetrzymuje zakładnika w celu zmuszenia organu państwowego lub samorządowego, instytucji, organizacji, osoby fizycznej lub prawnej albo grupy osób do określonego zachowania się, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. § 2. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

19 Wyjątki od granicy wiekowej z kk
Art § 1. Kto kradnie, używając przemocy wobec osoby lub grożąc natychmiastowym jej użyciem albo doprowadzając człowieka do stanu nieprzytomności lub bezbronności, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12. § 2. Jeżeli sprawca rozboju posługuje się bronią palną, nożem lub innym podobnie niebezpiecznym przedmiotem lub środkiem obezwładniającym albo działa w inny sposób bezpośrednio zagrażający życiu lub wspólnie z inną osobą, która posługuje się taką bronią, przedmiotem, środkiem lub sposobem,podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.

20 Skala zjawiska ( szczegółowe dane za 2005 rok )
przestępstwa narkotykowe czynów (16,0% czynów karalnych do ogółu przestępstw stwierdzonych w tej kategorii), nieletnich sprawców; przestępstwa drogowe czynów karalnych, 968 nieletnich sprawców; przestępstwa kryminalne czynów karalnych, nieletnich sprawców. w tym: zabójstwa - 11 czynów (1,3% czynów karalnych do ogółu przestępstw stwierdzonych w tej kategorii), 34 nieletnich sprawców;

21 Skala zjawiska ( szczegółowe dane za 2005 rok )
uszczerbek na zdrowiu – czynów (20,0%), nieletnich sprawców; bójki i pobicia – czynów (15,4%), nieletnich sprawców; zgwałcenia czynów (5,8%), 94 nieletnich sprawców; rozboje, kradzież e rozbójnicze i wymuszenia – czynów (19,2%), nieletnich sprawców; kradzież cudzej rzeczy czynów (3,7%), nieletnich sprawców; kradzież z włamaniem czynów (5,0%), nieletnich sprawców;

22 Konsekwencje skazania
W przypadku skazania na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem skazanie ulega zatarciu z mocy prawa z upływem 6 miesięcy od zakończenia okresu próby. Jeżeli wobec skazanego orzeczono grzywnę lub środek karny, zatarcie skazania nie może nastąpić przed ich wykonaniem, darowaniem albo przedawnieniem ich wykonania. Degradacja społeczna ( trudności w znalezieniu pracy, zamknięty dostęp do szeregu zawodów )

23 Konsekwencje skazania
Z chwilą zatarcia skazania uważa się je za niebyłe; wpis o skazaniu usuwa się z rejestru skazanych. Nie podlega zatarciu skazanie na karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, jeżeli pokrzywdzony był małoletnim poniżej lat 15. W razie skazania na karę pozbawienia wolności lub karę 25 lat pozbawienia wolności, zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem 10 lat od wykonania lub darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania.

24 Konsekwencje skazania
Sąd może na wniosek skazanego zarządzić zatarcie skazania już po upływie 5 lat, jeżeli skazany w tym okresie przestrzegał porządku prawnego, a wymierzona kara pozbawienia wolności nie przekraczała 3 lat. W razie skazania na grzywnę albo karę ograniczenia wolności, zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem 5 lat od wykonania lub darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania; na wniosek skazanego sąd może zarządzić zatarcie skazania już po upływie 3 lat.

25 Te zachowania są przestępstwami !
Znieważanie słowami wulgarnymi innej osoby ( art. 216 § 1 kk ) Groźby bezprawne ( art. 190 § 1 kk ) Popychanie, szarpanie ( art. 217 § 1 kk ) Nabycie, pomoc w zbyciu, przyjęcie, pomoc w ukryciu programu komputerowego uzyskanego za pomocą czynu zabronionego ( art. 293 § 1 kk w zw. z art. 291 i 2892 kk ) Posiadanie nawet najmniejszej ilości środków odurzających lub psychotropowych wbrew przepisom ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

26 Szczególna ochrona nauczyciela
Art. 63. Nauczyciel korzysta w związku z pełnieniem obowiązków służbowych z prawa do ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy państwowych. Organ prowadzący szkołę obowiązany jest z urzędu występować w obronie nauczyciela, gdy ustalone dla nauczyciela uprawnienia zostaną naruszone. ( Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 )

27 Dziękuję !


Pobierz ppt "Wiek a odpowiedzialność karna"

Podobne prezentacje


Reklamy Google