Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Olecku 2012/2013 2Opr.E.Domasik Olecko- 2013r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Olecku 2012/2013 2Opr.E.Domasik Olecko- 2013r."— Zapis prezentacji:

1 Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Olecku 2012/2013 2Opr.E.Domasik Olecko- 2013r.

2 Mówi się, że nie mamy wpływu na kierunek wiatru, lecz możemy ustawić żagle tak, aby łapać go jak najwięcejMówi się, że nie mamy wpływu na kierunek wiatru, lecz możemy ustawić żagle tak, aby łapać go jak najwięcej

3 Rejon działania poradni = powiat olecki Gmina Olecko, Gmina Kowale Oleckie, Gmina Wieliczki, Gmina Świętajno

4 Baza lokalowa Baza lokalowa 1968r. 1968r r r. ul. Zamkowa 2 ul. Zamkowa r r. ul. Zamkowa 4 ul. Zamkowa 4

5 Nowi klienci Nowi klienci

6 Nowi klienci cd. Nowi klienci cd. Interwencja wczesnodziecięca dzieci od urodzenia do 6 r.ż. Interwencja wczesnodziecięca dzieci od urodzenia do 6 r.ż. Terapia dzieci z niepełnosprawnością słuchu Terapia dzieci z niepełnosprawnością słuchu

7 Działalność merytoryczna Priorytety na rok szkolny 2012/13 Działalność merytoryczna Priorytety na rok szkolny 2012/13 Opieka na młodszym dzieckiem od urodzenia do podjęcia nauki w szkole (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka). Opieka na młodszym dzieckiem od urodzenia do podjęcia nauki w szkole (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka). Upowszechnianie wychowania przedszkolnego (monitoring, diagnoza, wsparcie merytoryczne nauczycieli). Upowszechnianie wychowania przedszkolnego (monitoring, diagnoza, wsparcie merytoryczne nauczycieli). Doradztwo edukacyjno-zawodowe. Doradztwo edukacyjno-zawodowe. Pogłębione orzecznictwo uczniów z niepełnosprawnością słuchu. Pogłębione orzecznictwo uczniów z niepełnosprawnością słuchu. Wsparcie merytoryczne szkół ponadgimnazjalnych we wdrażaniu zmian z zakresu organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Wsparcie merytoryczne szkół ponadgimnazjalnych we wdrażaniu zmian z zakresu organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

8 Oferta programowa Oferta programowa Dostosowana do potrzeb środowiska, na bieżąco weryfikowana, modyfikowana. Dostosowana do potrzeb środowiska, na bieżąco weryfikowana, modyfikowana. Im lepiej szkoła zdiagnozuje swoje potrzeby, doprecyzuje zasady współpracy, tym lepiej poradnia ( stosownie do możliwości kadrowych, czasowych i merytorycznych) zrealizuje jej oczekiwania. Im lepiej szkoła zdiagnozuje swoje potrzeby, doprecyzuje zasady współpracy, tym lepiej poradnia ( stosownie do możliwości kadrowych, czasowych i merytorycznych) zrealizuje jej oczekiwania.

9 Podstawa prawna Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010r. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych (Dz. U. nr 228,poz.1488) (Dz. U. nr 228,poz.1488) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010r. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. nr 228, poz.1487) (Dz. U. nr 228, poz.1487)

10 Działalność diagnostyczna Działalność diagnostyczna Badania przesiewowe słuchu Słyszę Badania przesiewowe słuchu Słyszę Badania przesiewowe mowy Mówię Badania przesiewowe mowy Mówię Badania przesiewowe wzroku Widzę Badania przesiewowe wzroku Widzę Formy pomocy bezpośredniej (zajęcia korekcyjno- kompensacyjne, terapia logopedyczna, zajęcia psychoedukacyjne, zajęcia z uczniami zdolnymi, zajęcia aktywizujące do wyboru zawodu, mediacje i negocjacje, psychoterapia, porady bez badań) Formy pomocy bezpośredniej (zajęcia korekcyjno- kompensacyjne, terapia logopedyczna, zajęcia psychoedukacyjne, zajęcia z uczniami zdolnymi, zajęcia aktywizujące do wyboru zawodu, mediacje i negocjacje, psychoterapia, porady bez badań) Realizacja zadań statutowych 2012/2013 Realizacja zadań statutowych 2012/2013

11 Orzeczenia Orzeczenia w tym: orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju orzeczenia kwalifikacyjne do zajęć rewalidacyjno- wychowawczych indywidualnych orzeczenia kwalifikacyjne do zajęć rewalidacyjno- wychowawczych indywidualnych orzeczenia o braku potrzeby kształcenia specjalnego orzeczenia o braku potrzeby kształcenia specjalnego

12 Zasoby ludzkie Zasoby ludzkie Oddział Terenowy Polskiego Towarzystwa Dysleksji nr 86 w Olecku/Samokształceniowy Zespół Nauczycieli Oddział Terenowy Polskiego Towarzystwa Dysleksji nr 86 w Olecku/Samokształceniowy Zespół Nauczycieli Klub Logopedy

13 Zadania Zadania Do zadań poradni należy w szczególności: Do zadań poradni należy w szczególności: 1)diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci i młodzieży, w tym predyspozycji i uzdolnień, 2)wspomaganie dzieci i młodzieży odpowiednio do ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ( szczególnie uzdolnionych, niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym, uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, z zaburzeniami komunikacji językowej, z chorobami przewlekłymi); 3) prowadzenie terapii zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych, niepełnosprawnych, niedostosowanych/zagrożonych społecznie oraz ich rodzin; 4) pomoc uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz wspieranie nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek w planowaniu i realizowaniu zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego; 5) wspomaganie dz. i młodzieży z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego; 6) pomoc rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości, predyspozycji oraz mocnych stron uczniów; 7)podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień; 8) wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny; 9) wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji szkoły; 10)prowadzenie edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego wśród dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli; 11)udzielanie wsparcie merytorycznego… we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli.

14 Pracownicy Pracownicy

15

16 Oferta na etap gimnazjum (w tereni Oferta na etap gimnazjum (w tereni Warsztaty aktywizujące Gimnazjalista na rynku pracy prow. K. Zdan, M. Sadłowska, Warsztaty aktywizujące Gimnazjalista na rynku pracy prow. K. Zdan, M. Sadłowska, Zajęcia warsztatowe aktywizujące do wyboru zawodu dla klas III gimnazjum Pewny start w niepewna przyszłość- prow. K.Zdan, J.A. Czajewska, Zajęcia warsztatowe aktywizujące do wyboru zawodu dla klas III gimnazjum Pewny start w niepewna przyszłość- prow. K.Zdan, J.A. Czajewska, Zajęcia psychoedukacyjne Horyzonty dla gimnazjalistów- prow. E.Cieślukowska, J.Lipa, Zajęcia psychoedukacyjne Horyzonty dla gimnazjalistów- prow. E.Cieślukowska, J.Lipa, Zajęcia adaptacyjno-integracyjne dla młodzieży gimnazjalnej- prow. M.Sadłowska, A. Szymańska –Chodnicka, K.Zdan, Zajęcia adaptacyjno-integracyjne dla młodzieży gimnazjalnej- prow. M.Sadłowska, A. Szymańska –Chodnicka, K.Zdan, Spotkania i prezentacje na terenie szkół wspólnie z doradcami z PUP w Olecku, Spotkania i prezentacje na terenie szkół wspólnie z doradcami z PUP w Olecku, Szkolenia rad pedagogicznych szkół i placówek w zależności od potrzeb Szkolenia rad pedagogicznych szkół i placówek w zależności od potrzeb

17 Doradztwo edukacyjno-zawodowe (na terenie poradni) Doradztwo edukacyjno-zawodowe (na terenie poradni) konsultacje indywidualne uczniomkonsultacje indywidualne uczniom w ramach Zawodoznawczego Punktu Konsultacyjnego Spotkania i wsparcie merytoryczne nauczycielom i doradcom zawodowymSpotkania i wsparcie merytoryczne nauczycielom i doradcom zawodowym Ogólnopolski Dzień PrzedsiębiorczościOgólnopolski Dzień Przedsiębiorczości Ogólnopolski Tydzień KarieryOgólnopolski Tydzień Kariery

18 Doradztwo edukacyjno-zawodowe ( w terenie) Doradztwo edukacyjno-zawodowe ( w terenie) zajęcia psychoedukacyjne w przedszkolach zajęcia psychoedukacyjne w przedszkolach Poznajemy różne zawody Poznajemy różne zawody zajęcia psychoedukacyjne w szkołach podstawowych Poznajemy pracę zawodową naszych bliskich, Jacy jesteśmy? Predyspozycje zawodowe zajęcia psychoedukacyjne w szkołach podstawowych Poznajemy pracę zawodową naszych bliskich, Jacy jesteśmy? Predyspozycje zawodowe zajęcia aktywizujące do wyboru szkoły ponadgimnazjalnej w gimnazjach Pewny start w niepewną przyszłość zajęcia aktywizujące do wyboru szkoły ponadgimnazjalnej w gimnazjach Pewny start w niepewną przyszłość zajęcia zawodoznawcze w szkołach ponadgimnazjalnych Moja przyszłość zawodowa zajęcia zawodoznawcze w szkołach ponadgimnazjalnych Moja przyszłość zawodowa

19 Pewny start w niepewną przyszłość Pewny start w niepewną przyszłość

20 Ogólnopolski Dzień Przedsiębiorczości 2010 Ogólnopolski Dzień Przedsiębiorczości 2010

21 Ogólnopolski Dzień Przedsiębiorczości 2011 Ogólnopolski Dzień Przedsiębiorczości 2011

22 Ogólnopolski Tydzień Kariery-2011 Ogólnopolski Tydzień Kariery-2011

23 Pakt Porozumienia na rzecz Poradnictwa Zawodowego Europejskie Dni Przedsiębiorczości Młodych Pakt Porozumienia na rzecz Poradnictwa Zawodowego Europejskie Dni Przedsiębiorczości Młodych

24 Tydzień Solidarności Międzypokoleniowej na Warmii i Mazurach-2012 Tydzień Solidarności Międzypokoleniowej na Warmii i Mazurach-2012

25 Ważniejsze wydarzenia Ważniejsze wydarzenia 4 października 2010r.- Lider Zmian Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 4 października 2010r.- Lider Zmian Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 9 listopada 2010r.- decyzja Warmińsko- Mazurskiego Kuratora Oświaty upoważniająca do orzekania potrzeby kształcenia specjalnego, indywidualnego nauczania oraz wydawania opinii wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci i młodzieży niesłyszącej i słabo słyszącej 9 listopada 2010r.- decyzja Warmińsko- Mazurskiego Kuratora Oświaty upoważniająca do orzekania potrzeby kształcenia specjalnego, indywidualnego nauczania oraz wydawania opinii wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci i młodzieży niesłyszącej i słabo słyszącej 13 października 2010r. - uroczyste otwarcie nowej części poradni 13 października 2010r. - uroczyste otwarcie nowej części poradni

26 Ważniejsze wydarzenia Ważniejsze wydarzenia 1 kwietnia 2011r.- II Olimpiado – Ortografiada przy współpracy z Terenowym Oddziałem Polskiego Towarzystwa Dysleksji nr 86 w Olecku i SP nr 1 w Olecku 1 kwietnia 2011r.- II Olimpiado – Ortografiada przy współpracy z Terenowym Oddziałem Polskiego Towarzystwa Dysleksji nr 86 w Olecku i SP nr 1 w Olecku 15 kwietnia 2011r. – VIII Powiatowe Targi Edukacyjne Szkół Ponadgimnazjalnych 15 kwietnia 2011r. – VIII Powiatowe Targi Edukacyjne Szkół Ponadgimnazjalnych

27 Ważniejsze wydarzenia Ważniejsze wydarzenia 13 kwietnia 2012r. 13 kwietnia 2012r. -IX Powiatowe Targi Edukacyjne Szkół Ponadgimnazjalnych -IX Powiatowe Targi Edukacyjne Szkół Ponadgimnazjalnych 14 marca 2012r. -Warsztaty doradcom zawodowym: Zadania i rola poradni psychologiczno- pedagogicznych w procesie wsparcia edukacyjno-zawodowego uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 14 marca 2012r. -Warsztaty doradcom zawodowym: Zadania i rola poradni psychologiczno- pedagogicznych w procesie wsparcia edukacyjno-zawodowego uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

28 Ważniejsze wydarzenia Ważniejsze wydarzenia 16 czerwca 2011r.- V edycja Festynu Integracyjnego KIDS4KIDS, dzieci-dzieciom Poszukiwacze skarbów na ścieżce… 16 czerwca 2011r.- V edycja Festynu Integracyjnego KIDS4KIDS, dzieci-dzieciom Poszukiwacze skarbów na ścieżce…

29 Ważniejsze wydarzenia Ważniejsze wydarzenia 26 czerwca 2012r. 26 czerwca 2012r. VI Festyn Integracyjny KIDS4KIDS, dzieci-dzieciom. Jak dobrze mieć sąsiada… dzieci-dzieciom. Jak dobrze mieć sąsiada… wydarzenia

30 Ważniejsze wydarzenia Ważniejsze wydarzenia 6 i 14 czerwca 2012r. 6 i 14 czerwca 2012r. Szkolenia dla szkolnych specjalistów z zakresu nowych procedur oraz form pomocy psychologiczno- pedagogicznej w aspekcie rozpoznawania możliwości psychofizycznych ucznia w ramach projektu Pracowni Testów Psychologicznych i Pedagogicznych w Gdańsku: Podnoszenie jakości pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach poprzez działania szkoleniowe Terenowych Trenerów PTPiP.

31 Migawki z życia Poradni Migawki z życia Poradni

32 Migawki cd. Migawki cd.

33 Migawki cd. Logopedyczny Dzień Otwarty Wizyta studyjna gości z Rosji Migawki cd. Logopedyczny Dzień Otwarty Wizyta studyjna gości z Rosji

34 Projekty unijne Projekty unijne Urząd Miejski- Poddziałanie Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki- Równym Krokiem- diagnoza psychologiczno-pedagogiczna dzieci 3-5 letnich (miasto) Urząd Miejski- Poddziałanie Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki- Równym Krokiem- diagnoza psychologiczno-pedagogiczna dzieci 3-5 letnich (miasto) Urząd Miejski- Chcę być przedszkolakiem (z terenów wiejskich) Urząd Miejski- Chcę być przedszkolakiem (z terenów wiejskich)

35 Projekty unijne projekt własny w partnerstwie z Gminą Wieliczki Projekty unijne projekt własny w partnerstwie z Gminą Wieliczki

36 Współpraca poradni ze szkołami i placówkami może być prowadzona np. jako: Współpraca poradni ze szkołami i placówkami może być prowadzona np. jako: instruktaże i szkolenia warsztatowe, instruktaże i szkolenia warsztatowe, grupy wsparcia dla nauczycieli, grupy wsparcia dla nauczycieli, udział w pracach zespołu, udział w pracach zespołu, konstruowanie propozycji zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej, konstruowanie propozycji zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej, indywidualne porady dla uczniów i rodziców. indywidualne porady dla uczniów i rodziców. Najbliższa przyszłość Najbliższa przyszłość

37 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Olecku 2012/2013 2Opr.E.Domasik Olecko- 2013r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google