Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Olecku 2012/2013

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Olecku 2012/2013"— Zapis prezentacji:

1 Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Olecku 2012/2013
Opr.E.Domasik Olecko- 2013r.

2 „Mówi się, że nie mamy wpływu na kierunek wiatru, lecz możemy ustawić żagle tak, aby łapać go jak najwięcej”

3 Rejon działania poradni = powiat olecki Gmina Olecko, Gmina Kowale Oleckie, Gmina Wieliczki, Gmina Świętajno

4 Baza lokalowa 1968r. 22.08.2005r. ul. Zamkowa 2 15.05.2010r.

5 Nowi klienci

6 Nowi klienci cd. Interwencja wczesnodziecięca dzieci od urodzenia do 6 r.ż. Terapia dzieci z niepełnosprawnością słuchu

7 Działalność merytoryczna Priorytety na rok szkolny 2012/13
Opieka na młodszym dzieckiem od urodzenia do podjęcia nauki w szkole (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka). Upowszechnianie wychowania przedszkolnego (monitoring, diagnoza, wsparcie merytoryczne nauczycieli). Doradztwo edukacyjno-zawodowe. Pogłębione orzecznictwo uczniów z niepełnosprawnością słuchu. Wsparcie merytoryczne szkół ponadgimnazjalnych we wdrażaniu zmian z zakresu organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

8 Oferta programowa Dostosowana do potrzeb środowiska, na bieżąco weryfikowana, modyfikowana. Im lepiej szkoła zdiagnozuje swoje potrzeby, doprecyzuje zasady współpracy, tym lepiej poradnia ( stosownie do możliwości kadrowych, czasowych i merytorycznych) zrealizuje jej oczekiwania.

9 Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych (Dz. U. nr 228,poz.1488) w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. nr 228, poz.1487)

10 Realizacja zadań statutowych 2012/2013
Działalność diagnostyczna Badania przesiewowe słuchu „Słyszę” Badania przesiewowe mowy „Mówię” Badania przesiewowe wzroku „Widzę” Formy pomocy bezpośredniej (zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, terapia logopedyczna, zajęcia psychoedukacyjne, zajęcia z uczniami zdolnymi, zajęcia aktywizujące do wyboru zawodu, mediacje i negocjacje, psychoterapia, porady bez badań)

11 Realizacja zadań statutowych 2012/2013
Orzeczenia w tym: orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju orzeczenia kwalifikacyjne do zajęć rewalidacyjno-wychowawczych indywidualnych orzeczenia o braku potrzeby kształcenia specjalnego

12 Zasoby ludzkie Oddział Terenowy Polskiego Towarzystwa Dysleksji nr 86 w Olecku/Samokształceniowy Zespół Nauczycieli Klub Logopedy

13 Zadania Do zadań poradni należy w szczególności:
1)diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci i młodzieży, w tym predyspozycji i uzdolnień, 2)wspomaganie dzieci i młodzieży odpowiednio do ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ( szczególnie uzdolnionych, niepełnosprawnych , niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym, uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, z zaburzeniami komunikacji językowej, z chorobami przewlekłymi); 3) prowadzenie terapii zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych, niepełnosprawnych, niedostosowanych/zagrożonych społecznie oraz ich rodzin; 4) pomoc uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz wspieranie nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek w planowaniu i realizowaniu zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego; 5) wspomaganie dz. i młodzieży z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego; 6) pomoc rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości, predyspozycji oraz mocnych stron uczniów; 7)podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień; 8) wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny; 9) wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji szkoły; 10)prowadzenie edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego wśród dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli; 11)udzielanie wsparcie merytorycznego… we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli.

14 Pracownicy

15 Pracownicy

16 Oferta na etap gimnazjum (w tereni
Warsztaty aktywizujące „Gimnazjalista na rynku pracy” prow. K. Zdan, M. Sadłowska, Zajęcia warsztatowe aktywizujące do wyboru zawodu dla klas III gimnazjum „Pewny start w niepewna przyszłość”- prow. K.Zdan , J.A. Czajewska, Zajęcia psychoedukacyjne „Horyzonty” dla gimnazjalistów- prow. E.Cieślukowska, J.Lipa, Zajęcia adaptacyjno-integracyjne dla młodzieży gimnazjalnej- prow. M.Sadłowska, A. Szymańska –Chodnicka, K.Zdan, Spotkania i prezentacje na terenie szkół wspólnie z doradcami z PUP w Olecku, Szkolenia rad pedagogicznych szkół i placówek w zależności od potrzeb

17 Doradztwo edukacyjno-zawodowe (na terenie poradni)
konsultacje indywidualne uczniom w ramach Zawodoznawczego Punktu Konsultacyjnego Spotkania i wsparcie merytoryczne nauczycielom i doradcom zawodowym Ogólnopolski Dzień Przedsiębiorczości Ogólnopolski Tydzień Kariery

18 Doradztwo edukacyjno-zawodowe ( w terenie)
zajęcia psychoedukacyjne w przedszkolach „ Poznajemy różne zawody” zajęcia psychoedukacyjne w szkołach podstawowych „Poznajemy pracę zawodową naszych bliskich”, „Jacy jesteśmy? Predyspozycje zawodowe” zajęcia aktywizujące do wyboru szkoły ponadgimnazjalnej w gimnazjach „ Pewny start w niepewną przyszłość” zajęcia zawodoznawcze w szkołach ponadgimnazjalnych „Moja przyszłość zawodowa”

19 Pewny start w niepewną przyszłość

20 Ogólnopolski Dzień Przedsiębiorczości 2010

21 Ogólnopolski Dzień Przedsiębiorczości 2011

22 Ogólnopolski Tydzień Kariery-2011
Zajęcia psychoedukacyjne „Jacy jesteśmy? Predyspozycje zawodowe” kl.VI SP z OI w Gąskach

23 Pakt Porozumienia na rzecz Poradnictwa Zawodowego Europejskie Dni Przedsiębiorczości Młodych

24 Tydzień Solidarności Międzypokoleniowej na Warmii i Mazurach-2012

25 Ważniejsze wydarzenia
4 października 2010r.- Lider Zmian „Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” 9 listopada 2010r.- decyzja Warmińsko- Mazurskiego Kuratora Oświaty upoważniająca do orzekania potrzeby kształcenia specjalnego, indywidualnego nauczania oraz wydawania opinii wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci i młodzieży niesłyszącej i słabo słyszącej 13 października 2010r. - uroczyste otwarcie nowej części poradni

26 Ważniejsze wydarzenia
1 kwietnia 2011r.- II Olimpiado –Ortografiada przy współpracy z Terenowym Oddziałem Polskiego Towarzystwa Dysleksji nr 86 w Olecku i SP nr 1 w Olecku 15 kwietnia 2011r. – VIII Powiatowe Targi Edukacyjne Szkół Ponadgimnazjalnych

27 Ważniejsze wydarzenia
13 kwietnia 2012r. -IX Powiatowe Targi Edukacyjne Szkół Ponadgimnazjalnych 14 marca 2012r. -Warsztaty doradcom zawodowym: „Zadania i rola poradni psychologiczno-pedagogicznych w procesie wsparcia edukacyjno-zawodowego uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych”

28 Ważniejsze wydarzenia
16 czerwca 2011r.- V edycja Festynu Integracyjnego „KIDS4KIDS, dzieci-dzieciom” Poszukiwacze skarbów na ścieżce…

29 Ważniejsze wydarzenia
26 czerwca 2012r. VI Festyn Integracyjny KIDS4KIDS, dzieci-dzieciom. Jak dobrze mieć sąsiada… wydarzenia

30 Ważniejsze wydarzenia
6 i 14 czerwca 2012r. Szkolenia dla szkolnych specjalistów z zakresu nowych procedur oraz form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w aspekcie rozpoznawania możliwości psychofizycznych ucznia w ramach projektu Pracowni Testów Psychologicznych i Pedagogicznych w Gdańsku: Podnoszenie jakości pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach poprzez działania szkoleniowe Terenowych Trenerów PTPiP.

31 Migawki z życia Poradni

32 Migawki cd.

33 Migawki cd. Logopedyczny Dzień Otwarty Wizyta studyjna gości z Rosji

34 Projekty unijne Urząd Miejski- Poddziałanie Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki- „Równym Krokiem”- diagnoza psychologiczno-pedagogiczna dzieci 3-5 letnich (miasto) Urząd Miejski- Chcę być przedszkolakiem (z terenów wiejskich)

35 Projekty unijne projekt własny w partnerstwie z Gminą Wieliczki

36 Najbliższa przyszłość
Współpraca poradni ze szkołami i placówkami może być prowadzona np. jako: instruktaże i szkolenia warsztatowe, grupy wsparcia dla nauczycieli, udział w pracach zespołu, konstruowanie propozycji zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej, indywidualne porady dla uczniów i rodziców.

37 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Olecku 2012/2013"

Podobne prezentacje


Reklamy Google