Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MEDYCZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MEDYCZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH"— Zapis prezentacji:

1 MEDYCZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH
INFORMATOR INFORMATOR MEDYCZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH MEDYCZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH

2 Cele i zadania Medycznych Szkół Policealnych umożliwiają zdobycie wiedzy i umiejętności do uzyskania dyplomu ukończenia szkoły pomaturalnej. Umożliwiają zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej niezbędnej do podjęcia pracy zawodowej. Sprawują opiekę nad słuchaczami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły. Celem ogólnym wychowania realizowanym w szkole, rodzinie i środowisku społecznym jest wszechstronny rozwój osobowy słuchaczy: intelektualny, społeczny, zdrowotny, estetyczny, moralny i duchowy.

3 MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W JAŚLE

4 Medyczna Szkoła w Jaśle istnieje od 1961 r
Medyczna Szkoła w Jaśle istnieje od 1961 r. Aktualnie nazwa szkoły brzmi: Medyczna Szkoła Policealna im. prof. Rudolfa Weigla w Jaśle. Od 1967 r. szkoła posiada własną bazę dydaktyczną, którą jest XIX-wieczny pałac neogotycki, otoczony parkiem zaprojektowanym w stylu angielskim, położony na obrzeżach miasta Jasła – Gorajowice oraz placówki szkoleniowe, w których odbywa się praktyczna nauka zawodu. Tutaj urodził się Henryk Dobrzański – legendarny Major Hubal. Patronem szkoły od 1967 r. jest prof. Rudolf Stefan Weigel – uczeń jasielskiego Gimnazjum, profesor Uniwersytetu Lwowskiego, światowej sławy biolog, parazytolog, zoolog, wynalazca szczepionki przeciwko durowi plamistemu. W roku 1977 decyzją Kuratora Oświaty i Wychowania w Krośnie szkole nadano prawo posiadania sztandaru. Organem prowadzącym jest Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego. Nadzór pedagogiczny sprawuje Podkarpacki Kurator Oświaty. Drogowskazem do działalności szkoły jest misja i wizja szkoły. Organami szkoły są: Rada Pedagogiczna skupiająca nauczycieli Rada Młodzieży Rada Szkoły Absolwenci szkoły są bardzo dobrze przygotowani do pracy w kraju i za granicą, a w szczególności w państwach zjednoczonej Europy. Obecnie pracują także w wielu krajach świata.

5 NABÓR NA ZAWODY: Technik farmaceutyczny Technik masażysta
Terapeuta zajęciowy Asystent osoby niepełnosprawnej (zaoczny) Opiekun osoby starszej (zaoczny) Ratownik medyczny Technik usług kosmetycznych Technik usług kosmetycznych (zaoczny) Opiekun medyczny (zaoczny)

6 KONTAKT: Medyczna Szkoła Policealna im. prof. Rudolfa Weigla w Jaśle ul. Tadeusza Sroczyńskiego Jasło tel , , fax: wewn  

7 MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W RZESZOWIE

8 Medyczna Szkoła Policealna jest placówką z ponad 35-letnią tradycją
Medyczna Szkoła Policealna jest placówką z ponad 35-letnią tradycją. Wykształciła ogromną rzeszę specjalistów. Jest szkołą publiczną, bezpłatną, zapewniającą profesjonalne przygotowanie do zadań zawodowych. Posiada bardzo dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe, salę gimnastyczną i siłownię. Słuchacze wszystkich kierunków kształcenia korzystają z pracowni komputerowej, multimedialnego centrum informacji, bogatych zbiorów biblioteki i czytelni. Przy szkole funkcjonuje Dom Słuchacza oraz stołówka.

9 NABÓR NA ZAWODY: Opiekunka dziecięca Technik farmaceutyczny
Technik masażysta Ratownik medyczny Asystentka stomatologiczna Technik usług kosmetycznych Opiekun medyczny (zaoczny) Technik elektroradiolog

10 KONTAKT: Medyczna Szkoła Policealna w Rzeszowie
Adres: ul. Warzywna Rzeszów tel , fax Adres Strona internetowa:

11 MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W MIELCU

12 Medyczna Szkoła Policealna w Mielcu istnieje od 1994 roku jako szkoła dzienna i bezpłatna. Główną misją Szkoły jest profesjonalne przygotowanie do realizowania zadań wynikających z zawodowych funkcji poszczególnych kierunków kształcenia. Szkoła kształci w zawodach medycznych, a młodzież podejmująca naukę rekrutuje się spośród absolwentów szkół średnich dowolnego typu. Szkoła dysponuje bardzo dobrze wyposażonymi pracowniami przedmiotowymi wykwalifikowaną kadrą. Posiada własną bibliotekę oraz czytelnię z Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej.

13 NABÓR NA ZAWODY: Ratownik medyczny Technik masażysta
Opiekun medyczny (zaoczny) Technik usług kosmetycznych (zaoczny) Technik farmaceutyczny

14 KONTAKT: Medyczna Szkoła Policealna ul. Kościuszki 7 39-300 Mielec
tel tel./fax

15 MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W PRZEMYŚLU

16 Medyczna Szkoła Policealna im
Medyczna Szkoła Policealna im. Jadwigi Iżyckiej w Przemyślu jest publiczną policealną szkołą zawodową. Organem prowadzącym Szkołę jest Samorząd Województwa Podkarpackiego. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Podkarpacki Kurator Oświaty. Podstawą działalności Szkoły są: - Uchwała nr 46/548/05 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 7 listopada 2005r. w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół Medycznych imienia Jadwigi Iżyckiej w Przemyślu w Medyczną Szkołę Policealną imienia Jadwigi Iżyckiej w Przemyślu, - statut Szkoły, - obowiązujące przepisy prawa. Historia szkoły sięga połowy XX wieku kiedy to w Przemyślu 3 stycznia 1945 roku została utworzona Państwowa Szkoła Higienistek i Położnych a 15 września 1946 roku Państwowa Szkoła Pielęgniarstwa. Medyczna Szkoła Policealna kontynuując ponad 60 letnią tradycję kształcenia w zawodach medycznych i pomocy społecznej, kształci obecnie młodzież i dorosłych w systemie dziennym i zaocznym. Szkoła, w oparciu o obowiązującą dokumentację programową, prowadzi zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe na podstawie umów zawartych z placówkami ochrony zdrowia, pomocy społecznej, aptekami i innymi podmiotami zwanymi dalej placówkami kształcenia praktycznego.

17 NABÓR NA ZAWODY: Ratownik medyczny Technik farmaceutyczny
Opiekun medyczny (zaoczny) Opiekun w domu pomocy społecznej (zaoczny) Technik masażysta Asystent osoby niepełnosprawnej (zaoczny) Opiekunka dziecięca Technik usług kosmetycznych (zaoczny)

18 KONTAKT: Siedziba Szkoły: 37-700 Przemyśl ul. Słowackiego 85
tel.: ; tel./fax: Internat Przemyśl ul. Wodna 11 tel.:

19 MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W ŁAŃCUCIE

20 Medyczna Szkoła Policealna w Łańcucie jest sprawnie zorganizowaną nowoczesną szkołą, zatrudniającą kompetentnych pracowników. Nasi absolwenci są doskonale przygotowani do profesjonalnego pomagania człowiekowi i świadomego uczestniczenia w życiu zawodowym i społecznym. Potrafimy skutecznie wspierać uczniów w planowaniu własnego rozwoju. Tworzymy atmosferę przyjazną dla uczniów, rodziców i wszystkich pracowników szkoły. Misją Medycznej Szkoły Policealnej w Łańcucie jest świadczenie profesjonalnych usług w zakresie przygotowywania uczniów do pełnienia ról zawodowych w zawodach medycznych dostosowanych do zmieniających się potrzeb rynku pracy.

21 NABÓR NA ZAWODY: Dietetyk Ratownik medyczny Technik masażysta
Opiekun medyczny(zaoczny) Technik usług kosmetycznych (zaoczny)

22 KONTAKT: Medyczna Szkoła Policealna w Łańcucie Łańcut ul. Grunwaldzka 11 tel./fax

23 MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W SANOKU

24 Szkoła istnieje od 1962 roku
Szkoła istnieje od 1962 roku. Sejmik Województwa Podkarpackiego w 40 rocznicę jej powstania nadał szkole imię Anny Jenke uchwałą Nr XLV/489/02 z dnia 3 czerwca 2002 r. Szkoła przygotowuje przyszłych pracowników służby zdrowia w kilku zawodach medycznych. Nauka w zależności od kierunku trwa 1 rok lub 2 lata Budynek szkoły jest po kapitalnym remoncie. Panuje tu miła atmosfera i partnerskie stosunki. Nauka odbywa się najczęściej w godzinach przedpołudniowych. Zajęcia teoretyczne odbywają się w bardzo dobrze wyposażonych pracowniach przedmio-towych. Zajęcia praktyczne organizowane są w oddziałach szpitalnych podstawowych i specja-listycznych, placówkach podstawowej opieki zdrowotnej, żłobkach, zakładach opiekuńczych, pracowniach terapeutycznych i rehabilitacyjnych. Blok przedmiotów zawodowych uzupełniają przedmioty pomocnicze takie, jak: informatyka, j. angielski i język niemiecki do wyboru, wychowanie fizyczne (judo, pływanie, siłownia). Zajęcia pozalekcyjne organizowane są wg potrzeb i zainteresowań młodzieży.

25 NABÓR NA ZAWODY: Terapeuta zajęciowy Ratownik medyczny
Opiekunka dziecięca Opiekun w domu pomocy społecznej (zaoczny) Asystent osoby niepełnosprawnej Technik masażysta Opiekunka środowiskowa (zaoczny) Opiekun medyczny (zaoczny) Technik usług kosmetycznych Technik farmaceutyczny

26 KONTAKT: Medyczna Szkoła Policealna w Sanoku
Sanok, ul. Konarskiego 3 tel./fax ,   tel./fax

27 MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W STALOWEJ WOLI

28 Szkoła została utworzona w 1961 jako 4-letnie Liceum Pielęgniarstwa
Szkoła została utworzona w 1961 jako 4-letnie Liceum Pielęgniarstwa. Wówczas stanowisko dyrektora obejmuje Adam Kantorek. W utworzeno Liceum Pielęgniarstwa o 5-letnim cyklu nauczania, następnie utworzeno Liceum Medycznego. W stanowisko dyrektora obejmuje Aurelia Wojciak powstaje Medyczne Studium Zawodowe kształcącego w zawodach: Pielęgniarka (1976), Opiekunka dziecięca (1980), Higienistka stomatologiczna (1981), Technik fizjoterapii (1987). Stanowisko dyrektora obejmuje Aurelia Wojciak. W 1991 roku w Liceum Medycznym wprowadza się kształcenie w zawodzie opiekunka dziecięca. Stanowisko dyrektora obejmuje Jadwiga Berbecka. W 1994 tworzy się Zespół Szkół Medycznych im. Hanny Chrzanowskiej w Stalowej Woli z połączenia szkół Liceum Medycznego i Medycznego Studium Zawodowego. Rok 1999 rozpoczyna kształcenia w zawodzie  kształcenia „dietetyk”. Stanowisko dyrektora obejmuje Józefa Burgat. W 2000 wprowadza się nowe kierunki kształcenia terapeuta zajęciowy i ratownik medyczny. W 2005 roku otwiera się nowy kierunek kształcenia -  technik masażysta. Następuje przekształcenie dotychczasowego Zespołu Szkół Medycznych im. Hanny Chrzanowskiej w Stalowej Woli w publiczną szkołę policealną o nazwie Medyczna Szkoła Policealna im. Hanny Chrzanowskiej w Stalowej Woli. W Stanowisko dyrektora obejmuje Andrzej Koluch.

29 NABÓR NA ZAWODY: Technik masażysta Ratownik medyczny
Opiekun medyczny (zaoczny) Technik usług kosmetycznych (zaoczny) Opiekunka dziecięca

30 KONTAKT: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA IM. HANNY CHRZANOWSKIEJ
ul. Staszica Stalowa Wola tel/fax

31 DEPARTAMENT EDUKACJI I KULTURY
OPRACOWANIE: ODDZIAŁ EDUKACJI DEPARTAMENT EDUKACJI I KULTURY


Pobierz ppt "MEDYCZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH"

Podobne prezentacje


Reklamy Google