Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Techniki kompilacji Wykład I 1. Adam Piotrowski Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych tel: 042 631 27 20

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Techniki kompilacji Wykład I 1. Adam Piotrowski Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych tel: 042 631 27 20"— Zapis prezentacji:

1 Techniki kompilacji Wykład I 1

2 Adam Piotrowski Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych tel: 042 631 27 20 e-mail: komam@dmcs.pl http://lux.dmcs.pl/tk/ http://www.dmcs.pl/~komam/tkz 2

3 Literatura Podstawowa –A.V. Aho, R. Sethi, J. D. Ullman, "Compilers - Principles, Techniques, and Tools", Addison-Wesley 2007 (polskie wydanie WNT 2002) –W. M. Waite, G. Goos, "Konstrukcjakompilatorów", WNT 1989 Uzupełniająca –John R. Levine, "Linkers and Loaders", Morgan Kaufmann Publishers 1999 (manuskrypt dostepny online) –S. S. Muchnick, "Advanced Compiler Design and Implementation", Morgan Kaufmann Publishers 1997 3

4 Zagadnienia Część teoretyczna –Kompilacja programów –Translacja kodu języka wysokiego poziomu do języka symbolicznego –Analizator leksykalny –Analizator składniowy –Gramatyka, języki używane w budowie kompilatora Część praktyczna –Programy do budowy kompilatora (flex i bison) –Zarządzane kompilacją projektu (program make) 4

5 Wykład I - Zagadnienia Kompilacja programów –proces kompilacji –budowa kompilatora Translacja kodu języka wysokiego poziomu do języka symbolicznego – projekt kompilatora dla wirtualnego procesora 5

6 Napisaliśmy program, jak go uruchomić? Kompilator –Przetwarza cały program na postać zrozumiałądla procesora (C/C++, Fortran) Interpreter –Przetwarza osobno każdą pojedynczą instrukcję (Vbasic, Python, Języki skryptowe, Bash) Rozwiązania pośrednie –Kod pośredni, interpretowany przez procesor wirtualny (Java) 6

7 System przetwarzania języków 7 Szkieletowy program główny Preprocesor Program źródłowy Kompilator Wynikowy program w asemblerze Asembler Przemieszczalny kod maszynowy Program ładujący/konsolidator Bezwzględny kod maszynowy Biblioteki, przemieszczalne pliki obiektowe gcc test.o –o test gcc –E test.c –o test.i gcc –S test.c –o test.s as test.s –o test.o typedef unsigned char __u_char; typedef unsigned short int __u_short; typedef unsigned int __u_int; typedef unsigned long int __u_long; extern int fclose (FILE *__stream); extern int fflush (FILE *__stream); int main() { printf("Hello world\n"); return 0; } typedef unsigned char __u_char; typedef unsigned short int __u_short; typedef unsigned int __u_int; typedef unsigned long int __u_long; extern int fclose (FILE *__stream); extern int fflush (FILE *__stream); int main() { printf("Hello world\n"); return 0; } #include int main() { printf("Hello world\n"); return 0; } #include int main() { printf("Hello world\n"); return 0; }.file "main.c".section.rodata.LC0:.string "Hello world".text.globl main.type main, @function main:.LFB2: pushq %rbp.LCFI0: movq %rsp, %rbp.LCFI1: movl $.LC0, %edi call puts movl $0, %eax leave ret.file "main.c".section.rodata.LC0:.string "Hello world".text.globl main.type main, @function main:.LFB2: pushq %rbp.LCFI0: movq %rsp, %rbp.LCFI1: movl $.LC0, %edi call puts movl $0, %eax leave ret

8 Elementy kompilatora 8 Analizator leksykalny Analizator składniowy Analizator semantyczny Gen. kodu pośredniego Optymalizator kodu Generator kodu Program źródłowy Program wynikowy Tablica symboli Obsługa błędów

9 Elementy kompilatora 9 Analizator leksykalny Analizator składniowy Analizator semantyczny Gen. kodu pośredniego Optymalizator kodu Generator kodu Program źródłowy Program wynikowy Tablica symboli Obsługa błędów Przechowuje informacje na temat stałych, zmiennych, funkcji, procedur zadeklarowanych w programie. MAKRA NIE SĄ UMIESZCZANE W TABLICY SYMBOLI Informacje w tablicy symboli są zbierane podczas analizy leksykalnej i składniowej, natomiast są wykorzystywane podczas analizy syntaktycznej, optymalizacji i generacji kodu identyfikatortypadres pozycjareal0 poczatekreal8 temporeal16

10 Elementy kompilatora 10 Analizator leksykalny Analizator składniowy Analizator semantyczny Gen. kodu pośredniego Optymalizator kodu Generator kodu Program źródłowy Program wynikowy Tablica symboli Obsługa błędów W przypadku błędu nie przerywamy procesu kompilacji, próbujemy zastosować techniki odzyskiwania kontroli Rodzaje błędów: leksykalne (błędnie wpisany identyfikator, słowo kluczowe lub operator) składniowe (wyrażenie arytmetyczne z niewyważonymi nawiasami) semantyczne (zastosowanie operatora do niekompatybilnego typu) logiczne (wywołanie rekurencji w nieskończonej pętli, sprawdzanie warunku który nigdy nie będzie prawdziwy)

11 Elementy kompilatora 11 Analizator leksykalny Analizator składniowy Analizator semantyczny Gen. kodu pośredniego Optymalizator kodu Generator kodu Program źródłowy Program wynikowy Tablica symboli Obsługa błędów Zadania: czytanie znaków z wejścia i produkcja sekwencji symboli leksykalnych dla analizatora składniowego eliminacja komentarzy i białych znaków informowanie o aktualnym numerze analizowanego wiersza rozwijanie makr preprocesora uzupełnianie tablicy symboli

12 Analiza leksykalna Pojęcia podstawowe –symbol leksykalny (atomy leksykalne) np. id, liczba_rzeczywista, liczba_calkowita –leksem np. ala, 3.14, 3 –wzór Powody rozdzielenia analizy leksykalnej i składniowej –prostota projektowania –poprawienie wydajności –zwiększenie przenośności kompilatora opisywane za pomocą prostych gramatyk lub wyrażeń regularnych (automaty stanowe) 12

13 Analiza leksykalna Większość symboli leksykalnych należy do jednej z grup: –nazwy (identyfikatory) –słowa zarezerwowane (ustalony podzbiór zbioru nazw) –liczby całkowite –liczby rzeczywiste –łańcuchy znakowe –operatory: addytywne (+, -), unarne (+, -), multiplikatywne (*, /) relacyjne (, =, =, <>) logiczne (and, or, not) przypisania (:=) –ograniczniki jednoznakowe: ;, [ ] ( ). –ograniczniki dwuznakowe: (*, *), +=, ++ itd. 13

14 Analizator leksykalny pozycja := poczatek + tempo * 60 14 identyfikator liczba op_mul op_add op_przypisania identyfikatortypadres pozycjareal0 poczatekreal8 temporeal16 Symbole leksykalne: Leksemy: identyfikator: zbiór zaczynający się od litery lub podkreślenia, po którym następuje dowolnie długi ciąg liter, cyfr, podkreśleń op_add: operator dodawania lub odejmowania op_mul: operatory mnożenia i dzielenia op_przypisania: operator składający się ze znaku : po którym następuje znak =

15 Elementy kompilatora 15 Analizator leksykalny Analizator składniowy Analizator semantyczny Gen. kodu pośredniego Optymalizator kodu Generator kodu Program źródłowy Program wynikowy Tablica symboli Obsługa błędów Zadania: weryfikacja poprawności składniowej programu źródłowego wykrycie i neutralizacja błędów składniowych transformacja struktury programu do postaci drzewa wywodu

16 Formalna gramatyka bezkontekstowa Zbiór tokenów (symboli leksykalnych) zwanych symbolami terminalnymi Zbiór symboli nieterminalnych Zbiór produkcji, z których każda składa się z symbolu nieterminalnego, zwanego lewą stroną produkcji, strzałki oraz sekwencji tokenów i symboli nieterminalnych, zwanej prawą stroną produkcji Jednego wyróżnionego symbolu nieterminalnego, zwanego symbolem startowym 16

17 Analiza składniowa istrukcja_przypisania -> identyfikator ':=' wyrażenie wyrażenie -> liczba wyrażenie -> identyfikator wyrażenie -> wyrażenie '+' wyrażenie wyrażenie -> wyrażenie '*' wyrażenie 17 instrukcja przypisania identyfikatorwyrażenie identyfikator pozycja := początek+ identyfikator wyrażenie tempo+ liczba 60

18 Elementy kompilatora 18 Analizator leksykalny Analizator składniowy Analizator semantyczny Gen. kodu pośredniego Optymalizator kodu Generator kodu Program źródłowy Program wynikowy Tablica symboli Obsługa błędów Zadania: weryfikacja poprawności semantycznej programu źródłowego sprawdzenie czy zmienne są zadeklarowane sprawdzenie zgodności pomiędzy parametrami aktualnymi i formalnymi procedur i funkcji sprawdzenie czy obiekty nie są deklarowane wielokrotnie

19 Analiza semantyczna 19 instrukcja przypisania identyfikatorwyrażenie identyfikator pozycja:=początek+ identyfikator wyrażenie tempo+ liczba 60 inttireal identyfikatortypadres pozycjareal0 poczatekreal8 temporeal16

20 Elementy kompilatora 20 Analizator leksykalny Analizator składniowy Analizator semantyczny Gen. kodu pośredniego Optymalizator kodu Generator kodu Program źródłowy Program wynikowy Tablica symboli Obsługa błędów Zadania: generacja kodu pośredniego, niezależnego od sprzętu oraz wejściowego języka programowania umożliwia przenośność kompilatora pomiędzy różnymi architekturami oraz językami umożliwia implementację optymalizacji niezależnych od docelowej architektury oraz wejściowego języka programowania

21 Generacja kodu pośredniego Trójadresowy kod pośredni –każdy rozkaz oprócz przypisania może mieć co najwyżej jeden operator –podczas translacji kodu drzewa wyprowadzeń do kodu trójadresowego kompilator może wstawić dodatkowe zmienne tymczasowe przechowujące tymczasowe wyniki operacji –niektóre z operacji trójadresowych mogą mieć mniej niż trzy argumenty 21 temp1 := inttoreal (60) temp2 := id1 * temp1 temp3 := id2 + temp2 id3 := temp3

22 Elementy kompilatora 22 Analizator leksykalny Analizator składniowy Analizator semantyczny Gen. kodu pośredniego Optymalizator kodu Generator kodu Program źródłowy Program wynikowy Tablica symboli Obsługa błędów Zadania: poprawa efektywności kodu wynikowego, ograniczenie rozmiaru oraz czasu wykonania programu może być wykonywana na wielu poziomach (kod źródłowy, kod pośredni, kod wynikowy)

23 Przykładowe algorytmy optymalizacji usuwanie kodu martwego eliminacja podwyrażeń wspólnych propagacja kopii zmienne indukcyjne redukcja mocy użycie tożsamości algebraicznych 23

24 Optymalizacja 24 temp1 := inttoreal (60) temp2 := id1 * temp1 temp3 := id2 + temp2 id3 := temp3 konwersja z liczby typu int na liczbę typu real na etapie generacji kodu temp1 := tempo * 60.0 pozycja := poczatek + temp1 redukcja zmiennej tmp3

25 Elementy kompilatora 25 Analizator leksykalny Analizator składniowy Analizator semantyczny Gen. kodu pośredniego Optymalizator kodu Generator kodu Program źródłowy Program wynikowy Tablica symboli Obsługa błędów Zadania: wygenerowanie kodu wynikowego w postaci: kodu asemblera przemieszczalnego kodu maszynowego gotowego programu wykonywalnego wybór rozkazów przydział rejestrów

26 Generacja kodu 26 pozycja := poczatek + tempo * 60 MOVF 16, R2 MULF #60.0, R2 MOVF 8, R1 ADDF R2, R1 MOVF R1,0 identyfikatortypadres pozycjareal0 poczatekreal8 temporeal16

27 Translacja pojedynczej instrukcji 27 Analizator leksykalny pozycja := poczatek + tempo * 60 id1 := id2 + id3 * 60 := id1 + id2 id3 * 60 Analizator składniowy Analizator semantyczny id1 := + id2 id3 * 60 inttoreal Generacja kodu pośredniego temp1 := inttoreal (60) temp2 := id1 * temp1 temp3 := id2 + temp2 id3 := temp3 Optymalizator kodu temp1 := tempo * 60.0 pozycja := poczatek + temp1 Generator kodu MOVF 16, R2 MULF #60.0, R2 MOVF 8, R1 ADDF R2, R1 MOVF R1,0

28 Przykład: budowa kompilatora gcc 28 Brak tablicy symboli !!!

29 Generacja kodu Procesor docelowy –architektura harwardzka –architektura pamięć-pamięć –kompilacja do postaci asemblera symbolicznego z adresami bezwzględnymi zmiennych z adresami symbolicznymi rozkazów Dostępna implementacja wzorcowa kompilatora oraz maszyny wirtualnej 29

30 Dziękuję za uwagę 30


Pobierz ppt "Techniki kompilacji Wykład I 1. Adam Piotrowski Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych tel: 042 631 27 20"

Podobne prezentacje


Reklamy Google