Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Pomorska Rada Organizacji Pozarządowych PODZIEL SIĘ 1% ROK 2012 Standardy konkursowe Opracowanie: PROP oraz Fundacja RC Gdańsk, styczeń 2012 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Pomorska Rada Organizacji Pozarządowych PODZIEL SIĘ 1% ROK 2012 Standardy konkursowe Opracowanie: PROP oraz Fundacja RC Gdańsk, styczeń 2012 r."— Zapis prezentacji:

1 1 Pomorska Rada Organizacji Pozarządowych PODZIEL SIĘ 1% ROK 2012 Standardy konkursowe Opracowanie: PROP oraz Fundacja RC Gdańsk, styczeń 2012 r.

2 2 W opracowaniu zaprezentowano: Informacje ogólne dotyczące prowadzonej przez Pomorską Radę, Fundację RC oraz lokalne media Kampanii PODZIEL SIĘ 1% w roku 2012 Informacje ogólne dotyczące prowadzonej przez Pomorską Radę, Fundację RC oraz lokalne media Kampanii PODZIEL SIĘ 1% w roku 2012 Dwa typy standardów przyjętych dla dokonania wyboru Organizacji Pożytku Publicznego z terenu danego powiatu: obligatoryjne oraz konkursowe Dwa typy standardów przyjętych dla dokonania wyboru Organizacji Pożytku Publicznego z terenu danego powiatu: obligatoryjne oraz konkursowe Krótkie uzasadnienie dla danego standardu Krótkie uzasadnienie dla danego standardu Uproszczone reguły dla dokonania oceny poszczególnych standardów wraz z zakresem możliwych do przyznania punktów. Uproszczone reguły dla dokonania oceny poszczególnych standardów wraz z zakresem możliwych do przyznania punktów.

3 3 Informacje ogólne : W ramach Kampanii 1% w roku 2012 nastąpi prezentacja medialna 20 do 40 Organizacji Pożytku Publicznego z terenu województwa pomorskiego W ramach Kampanii 1% w roku 2012 nastąpi prezentacja medialna 20 do 40 Organizacji Pożytku Publicznego z terenu województwa pomorskiego Organizacje (do 2 z powiatu) wybierane są przez Powiatowe Rady NGO oraz w ramach konkursu ogłoszonego na stronach: www.fundacjarc.org.pl oraz www.rops.pomorskie.eu. Nad prawidłowością wyboru czuwać będzie Kapituła Podziel się 1% złożona z przedstawicieli: Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Miasta Gdańska, Polska Dziennik Bałtycki, Radio Plus, Pomorska Rada Organizacji Pozarządowych – PROP oraz Fundacji RC. Organizacje (do 2 z powiatu) wybierane są przez Powiatowe Rady NGO oraz w ramach konkursu ogłoszonego na stronach: www.fundacjarc.org.pl oraz www.rops.pomorskie.eu. Nad prawidłowością wyboru czuwać będzie Kapituła Podziel się 1% złożona z przedstawicieli: Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Miasta Gdańska, Polska Dziennik Bałtycki, Radio Plus, Pomorska Rada Organizacji Pozarządowych – PROP oraz Fundacji RC. www.fundacjarc.org.plwww.rops.pomorskie.eu www.fundacjarc.org.plwww.rops.pomorskie.eu Powiatowa Rada NGO jest uprawniona do dokonania wyboru przy obecności minimum 50% pełnego składu Rady Powiatowa Rada NGO jest uprawniona do dokonania wyboru przy obecności minimum 50% pełnego składu Rady Terminarz prezentowania wybranych organizacji w mediach ustalają Redakcje. Terminarz prezentowania wybranych organizacji w mediach ustalają Redakcje.

4 4 Informacje ogólne c.dalszy : Wyboru Organizacji należy dokonać do dnia 27.01.2012 r. Wyboru Organizacji należy dokonać do dnia 27.01.2012 r. Wyniki dokonanych wyborów należy przedstawić mailem na adres: prop@vp.pl lub faxem na numer: 58 6927511, a następnie przesyłając protokół potwierdzający dokonany wybór pocztą tradycyjną na adres: Fundacja RC, Al.. Grunwaldzka 5, 80-236 Gdańsk z dopiskiem na kopercie: PODZIEL SIĘ 1% Wyniki dokonanych wyborów należy przedstawić mailem na adres: prop@vp.pl lub faxem na numer: 58 6927511, a następnie przesyłając protokół potwierdzający dokonany wybór pocztą tradycyjną na adres: Fundacja RC, Al.. Grunwaldzka 5, 80-236 Gdańsk z dopiskiem na kopercie: PODZIEL SIĘ 1% prop@vp.pl Start kampanii w mediach jest przewidziany na dzień 30.01.12 r., natomiast przewidywany termin podsumowania akcji – koncert w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej zostanie podany do wiadomości. Start kampanii w mediach jest przewidziany na dzień 30.01.12 r., natomiast przewidywany termin podsumowania akcji – koncert w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej zostanie podany do wiadomości.

5 5 Zestawienie istotnych z punktu widzenia Konkursu informacji oraz danych dotyczących nominowanych Organizacji Pożytku PublicznegoSTANDARD Weryfikacja Warunek obligatoryjny 1. Status OPP przyznany w roku 2010 lub wcześniej TAK / NIE * Odpowiedź NIE – eliminuje z konkursu 2. Udział w Kampanii 1% w roku 2011 TAK / NIE * Odpowiedź TAK eliminuje z konkursu 3. Publikacja sprawozdania za rok 2010 TAK / NIE * Odpowiedź NIE eliminuje z konkursu

6 6 Standard obligatoryjny 1. STATUS OPP PRZYZNANY W ROKU 2010 LUB WCZEŚNIEJ Organizacja otrzymała status OPP w roku 2010 lub wcześniej Przyjmujemy, że możliwość udziału w kampanii medialnej stanowi w pewien sposób nagrodę za podejmowaną działalność na rzecz lokalnej społeczności Przyjmujemy, że możliwość udziału w kampanii medialnej stanowi w pewien sposób nagrodę za podejmowaną działalność na rzecz lokalnej społeczności Powyższe sprawia, że choć organizacje, które uczestniczyły uzyskały status OPP w roku ubiegłym, a co za tym idzie mogły już wykazać się wieloma inicjatywami, to jednak jest to zbyt krótki czas, by uznać, że jest to stała tendencja. Powyższe sprawia, że choć organizacje, które uczestniczyły uzyskały status OPP w roku ubiegłym, a co za tym idzie mogły już wykazać się wieloma inicjatywami, to jednak jest to zbyt krótki czas, by uznać, że jest to stała tendencja.

7 7 Standard obligatoryjny 2. UDZIAŁ W KAMPANII 1% W ROKU 2011 Organizacja nie była promowana w ramach Kampanii 1% w roku 2011 Jest sprawą oczywistą, że oprócz wielu celów, jakie stawiamy przed sobą w ramach Kampanii 1% w woj. pomorskim chcemy, aby obejmowała ona jak najwięcej organizacji Jest sprawą oczywistą, że oprócz wielu celów, jakie stawiamy przed sobą w ramach Kampanii 1% w woj. pomorskim chcemy, aby obejmowała ona jak najwięcej organizacji Powyższe sprawia, że choć organizacje, które uczestniczyły w medialnej Kampanii 1% w roku ubiegłym spełniają wszelkie pozostałe wymogi, i potencjalnie mogłyby się znaleźć wśród najwyżej punktowanych, to jednak ze względu na założenie, iż zależy nam na prezentacji jak największej liczby OPP z naszego województwa przyjmujemy za okres karencji 1 rok. Powyższe sprawia, że choć organizacje, które uczestniczyły w medialnej Kampanii 1% w roku ubiegłym spełniają wszelkie pozostałe wymogi, i potencjalnie mogłyby się znaleźć wśród najwyżej punktowanych, to jednak ze względu na założenie, iż zależy nam na prezentacji jak największej liczby OPP z naszego województwa przyjmujemy za okres karencji 1 rok.

8 8 Standard obligatoryjny 3. PUBLIKACJA SPRAWOZDANIA Organizacja wywiązała się z obowiązku złożenia sprawozdania za rok 2010 w bazie sprawozdań OPP każda organizacja jest z mocy prawa zobowiązana do prowadzenia własnej sprawozdawczości, i przedstawiania jej wyników organom nadzoru, każda organizacja jest z mocy prawa zobowiązana do prowadzenia własnej sprawozdawczości, i przedstawiania jej wyników organom nadzoru, obowiązek sprawozdawczy zakłada sporządzanie sprawozdań: merytorycznego oraz finansowego obowiązek sprawozdawczy zakłada sporządzanie sprawozdań: merytorycznego oraz finansowego istotnym elementem jest określony termin, w którym należy się zmieścić z przedstawieniem oraz opublikowaniem sprawozdań istotnym elementem jest określony termin, w którym należy się zmieścić z przedstawieniem oraz opublikowaniem sprawozdań obowiązek ten OPP realizuje w odniesieniu do: Ministra Pracy i Polityki Społecznej w terminie 3 miesięcy od daty zakończenia roku obrotowego (zwykle jest to 31 marca), Krajowego Rejestru Sądowego – w ciągu 15 dni od zatwierdzenia, a ostateczny termin zatwierdzenia to 30 czerwca obowiązek ten OPP realizuje w odniesieniu do: Ministra Pracy i Polityki Społecznej w terminie 3 miesięcy od daty zakończenia roku obrotowego (zwykle jest to 31 marca), Krajowego Rejestru Sądowego – w ciągu 15 dni od zatwierdzenia, a ostateczny termin zatwierdzenia to 30 czerwca jeśli organizacja jest fundacją ciąży na niej także obowiązek złożenia sprawozdania merytorycznego ministrowi właściwemu ze względu na zakres działania organizacji jeśli organizacja jest fundacją ciąży na niej także obowiązek złożenia sprawozdania merytorycznego ministrowi właściwemu ze względu na zakres działania organizacji - przedstawienia sprawozdań może domagać się także starosta (lub prezydent miasta na prawach powiatu), na terenie którego znajduje się siedziba organizacji; uprawnienie to nie wynika wyraźnie z ustawy, jednak jako organ kontrolny dla wielu organizacji korzysta z tego niepisanego prawa - przedstawienia sprawozdań może domagać się także starosta (lub prezydent miasta na prawach powiatu), na terenie którego znajduje się siedziba organizacji; uprawnienie to nie wynika wyraźnie z ustawy, jednak jako organ kontrolny dla wielu organizacji korzysta z tego niepisanego prawa istotne jest także to, czy dana organizacja w sposób jawny publikuje swoje sprawozdanie; dokonuje się to głównie na stronie Departamentu Pożytku Publicznego: www.pozytek.gov.pl. istotne jest także to, czy dana organizacja w sposób jawny publikuje swoje sprawozdanie; dokonuje się to głównie na stronie Departamentu Pożytku Publicznego: www.pozytek.gov.pl.www.pozytek.gov.pl

9 9 Zestawienie istotnych z punktu widzenia Konkursu informacji oraz danych dotyczących nominowanych Organizacji Pożytku PublicznegoSTANDARD Liczba możliwych do uzyskania punktów w kolejnych elementach oceny konkursowej Typ zadania 4. Realizacja celów statutowych 1 - 10 5.1 Skala podejmowanych działań 5.2. innowacyjność w ich realizacji 1 – 6 1 – 5 6. Budowanie społeczeństwa obywatelskiego i integracja społeczności lokalnej 1 - 6 7. Udział w integracji III sektora 1 - 5 8. Transparentność 1 - 8 Łączna maksymalna ilość punktów 40

10 10 Wykaz zagadnień ocenianych w standardzie 4. REALIZACJA CELÓW STATUTOWYCH Organizacja realizuje przyjęte przez siebie i zapisane w Statucie cele: Statut jest podstawowym źródłem informacji o zadaniach, jakich podjęła się dana organizacja; Statut jest podstawowym źródłem informacji o zadaniach, jakich podjęła się dana organizacja; Statut każdej organizacji znajduje się w Starostwie Powiatowym w dziale zajmującym się organizacjami pozarządowymi – każde Starostwo taki dział posiada; poza tym cele znajdują się także w bazie https://bopp.pozytek.gov.pl Statut każdej organizacji znajduje się w Starostwie Powiatowym w dziale zajmującym się organizacjami pozarządowymi – każde Starostwo taki dział posiada; poza tym cele znajdują się także w bazie https://bopp.pozytek.gov.plhttps://bopp.pozytek.gov.pl niejednokrotnie organizacja w swoim statucie zapisuje kilka celów, które zamierza realizować – wówczas istotne z punktu widzenia Konkursu jest to, ile z założonych celów jest realizowanych; nie wolno nam mylić celów, dla których powstała organizacja z wielorakimi formami, które są podejmowane w ramach realizacji celów niejednokrotnie organizacja w swoim statucie zapisuje kilka celów, które zamierza realizować – wówczas istotne z punktu widzenia Konkursu jest to, ile z założonych celów jest realizowanych; nie wolno nam mylić celów, dla których powstała organizacja z wielorakimi formami, które są podejmowane w ramach realizacji celów dla wyrazistości każdej organizacji istotny jest fakt jej rozpoznawalności jako tej, która nie tylko prowadzi jakąś działalność, ale jest to działalność w pierwszej kolejności odnosząca się do założonych przez nią celów statutowych; dla wyrazistości każdej organizacji istotny jest fakt jej rozpoznawalności jako tej, która nie tylko prowadzi jakąś działalność, ale jest to działalność w pierwszej kolejności odnosząca się do założonych przez nią celów statutowych; cele statutowe każdej organizacji stanowią o jej tożsamości, zatem istotą podejmowanych aktywności jest jej ukierunkowanie na realizację założonych celów. cele statutowe każdej organizacji stanowią o jej tożsamości, zatem istotą podejmowanych aktywności jest jej ukierunkowanie na realizację założonych celów.

11 11 Wykaz zagadnień ocenianych w standardzie 5. SKALA PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ ORAZ INNOWACYJNOŚĆ W ICH REALIZACJI 5.1. Organizacja realizuje swoje zadania na rzecz określonej grupy odbiorców. 5.2. Organizacja realizuje swoje zadania w sposób nowatorski i innowacyjny. z punktu widzenia działalności pozarządowej w ogólności dotarcie do jak największej liczby odbiorców jest bardzo istotne; jednak w dokonywaniu porównań konkretnych organizacji zazwyczaj budzi to wiele kontrowersji ze względu na złożoność zagadnienia: teren oddziaływania, liczba członków, budżet, okres działalności i inne; z punktu widzenia działalności pozarządowej w ogólności dotarcie do jak największej liczby odbiorców jest bardzo istotne; jednak w dokonywaniu porównań konkretnych organizacji zazwyczaj budzi to wiele kontrowersji ze względu na złożoność zagadnienia: teren oddziaływania, liczba członków, budżet, okres działalności i inne; jednak ze względu na konieczność obiektywnego spojrzenia na zagadnienie nie możemy tego punktu pominąć (choćby w związku ze stwierdzeniem: duże organizacje zawsze dadzą sobie radę – gorzej z mniejszymi…) jednak ze względu na konieczność obiektywnego spojrzenia na zagadnienie nie możemy tego punktu pominąć (choćby w związku ze stwierdzeniem: duże organizacje zawsze dadzą sobie radę – gorzej z mniejszymi…) zestawiając w niniejszym standardzie skalę działań z ich innowacyjnością wskazujemy na pewnego rodzaju pragmatyzm i umiejętność odczytywania wyzwań, jakie stoją przed III Sektorem w konkretnym miejscu i czasie. zestawiając w niniejszym standardzie skalę działań z ich innowacyjnością wskazujemy na pewnego rodzaju pragmatyzm i umiejętność odczytywania wyzwań, jakie stoją przed III Sektorem w konkretnym miejscu i czasie.

12 12 Wykaz zagadnień ocenianych w standardzie 6. BUDOWANIE SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO i INTEGRACJA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ Organizacja poprzez swoje działanie aktywizuje swoich członków oraz odbiorców w kierunku podejmowania współodpowiedzialności za Polskę i nasze Małe Ojczyzny. Każda OPP powinna realizować zadanie budowania społeczeństwa obywatelskiego; Każda OPP powinna realizować zadanie budowania społeczeństwa obywatelskiego; Pojęcie to zawiera w sobie ogromnie dużo aspektów, jednak zawsze odnosić się będzie do takich działań, które niosą za sobą budowanie więzi międzyludzkich, budzenie wrażliwości na potrzeby innych, otwartość na potrzeby wioski, miasta, dzielnicy w końcu potrzeby Ojczyzny; Pojęcie to zawiera w sobie ogromnie dużo aspektów, jednak zawsze odnosić się będzie do takich działań, które niosą za sobą budowanie więzi międzyludzkich, budzenie wrażliwości na potrzeby innych, otwartość na potrzeby wioski, miasta, dzielnicy w końcu potrzeby Ojczyzny; W ramach budowania społeczeństwa obywatelskiego dokonuje się proces integracji społeczności, w tym społeczności lokalnych – jednym z mierników pogłębiania się tego procesu jest współdziałanie tejże społeczności w realizowanych przez organizację zadaniach, a tego typu owoce trzeba doceniać. W ramach budowania społeczeństwa obywatelskiego dokonuje się proces integracji społeczności, w tym społeczności lokalnych – jednym z mierników pogłębiania się tego procesu jest współdziałanie tejże społeczności w realizowanych przez organizację zadaniach, a tego typu owoce trzeba doceniać.

13 13 Wykaz zagadnień ocenianych w standardzie 7. UDZIAŁ W INTEGRACJI III SEKTORA Organizacja poprzez swoje działanie włącza się istotnie w integrację oraz budowanie dobrego wizerunku działalności pozarządowej. Nikt tak dobrze jak rady organizacji pozarządowych różnych szczebli nie odczuwają dobra, jakie płynie dzięki zaangażowaniu poszczególnych organizacji i ich przedstawicieli w integracji środowiska pozarządowego, działaniach na rzecz lokalnych społeczności czy realizacji innych wyzwań, jakie stoją przed III Sektorem; Nikt tak dobrze jak rady organizacji pozarządowych różnych szczebli nie odczuwają dobra, jakie płynie dzięki zaangażowaniu poszczególnych organizacji i ich przedstawicieli w integracji środowiska pozarządowego, działaniach na rzecz lokalnych społeczności czy realizacji innych wyzwań, jakie stoją przed III Sektorem; Wiele organizacji odczuwa także na własnej skórze skutki wielorakich negatywnych zjawisk, jakie stały się udziałem innych fundacji czy stowarzyszeń; Wiele organizacji odczuwa także na własnej skórze skutki wielorakich negatywnych zjawisk, jakie stały się udziałem innych fundacji czy stowarzyszeń; Bardzo wymiernym znakiem otwartości na współpracę jest budowanie partnerstw oraz udział w partnerskich przedsięwzięciach; Bardzo wymiernym znakiem otwartości na współpracę jest budowanie partnerstw oraz udział w partnerskich przedsięwzięciach; Powyższe pokazuje, że można w kwestii integracji i budowy wizerunku III Sektora być biernym bądź przynosić pozytywne lub negatywne skutki – jest to zatem sfera, która powinna znaleźć swoje odzwierciedlenie przy nominowaniu organizacji w ramach Konkursu. Powyższe pokazuje, że można w kwestii integracji i budowy wizerunku III Sektora być biernym bądź przynosić pozytywne lub negatywne skutki – jest to zatem sfera, która powinna znaleźć swoje odzwierciedlenie przy nominowaniu organizacji w ramach Konkursu.

14 14 Wykaz zagadnień ocenianych w standardzie 8. TRANSPARENTNOŚĆ Organizacja informuje o swoich działaniach oraz o sposobie przeznaczania środków uzyskanych w ramach 1% O ile sprawozdawczość organizacji należy do jej obowiązków ustawowych, o tyle transparentność powinna stanowić warunek sine qua non dla jej wiarygodności; O ile sprawozdawczość organizacji należy do jej obowiązków ustawowych, o tyle transparentność powinna stanowić warunek sine qua non dla jej wiarygodności; Posiadanie własnej strony internetowej i adresu mailowego nie należy dziś do nadzwyczajnych środków przekazu informacji; Posiadanie własnej strony internetowej i adresu mailowego nie należy dziś do nadzwyczajnych środków przekazu informacji; Nie chodzi też w naszym standardzie o ilość artykułów na temat danej organizacji w wielorakich mediach, jest jednak istotnym to, czy dana OPP informuje o swoich działaniach, sukcesach czy zamierzeniach. Nie chodzi też w naszym standardzie o ilość artykułów na temat danej organizacji w wielorakich mediach, jest jednak istotnym to, czy dana OPP informuje o swoich działaniach, sukcesach czy zamierzeniach.

15 15 PODSUMOWANIE Przedstawione powyżej standardy stanowią ważną ale nie wyłączną podstawę do dokonania wyboru w ramach konkursu; Przedstawione powyżej standardy stanowią ważną ale nie wyłączną podstawę do dokonania wyboru w ramach konkursu; Standardy punktowane pozostawiają gremium konkursowym bardzo wiele możliwości obiektywizacji dokonywanych wyborów; Standardy punktowane pozostawiają gremium konkursowym bardzo wiele możliwości obiektywizacji dokonywanych wyborów; Celem przyjętych standardów nie jest jedynie wybór czy eliminacja poszczególnych OPP, ale także mobilizacja czy przekazanie sygnału o tym, co nie tylko dla nas jest sprawą istotną w integracji i budowaniu wizerunku III Sektora. Celem przyjętych standardów nie jest jedynie wybór czy eliminacja poszczególnych OPP, ale także mobilizacja czy przekazanie sygnału o tym, co nie tylko dla nas jest sprawą istotną w integracji i budowaniu wizerunku III Sektora.

16 16 WARUNEK OBLIGATORYJNY Każda organizacja, która chce wziąć udział w Kampanii podpisuje zobowiązanie dotyczące przygotowania niektórych elementów związanych z organizacją finału Kampanii ZOBOWIĄZANIE STANOWI ZAŁĄCZNIK DO ZGŁOSZENIA ORGANIZACJI Podpis i pieczęć


Pobierz ppt "1 Pomorska Rada Organizacji Pozarządowych PODZIEL SIĘ 1% ROK 2012 Standardy konkursowe Opracowanie: PROP oraz Fundacja RC Gdańsk, styczeń 2012 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google