Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

© copyright wskazuje właściciela praw autorskich

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "© copyright wskazuje właściciela praw autorskich"— Zapis prezentacji:

1 © copyright wskazuje właściciela praw autorskich
prawa autorskie © copyright wskazuje właściciela praw autorskich

2 prawo autorskie w znaczeniu podmiotowym ogół przepisów zapewniających twórcom dzieł ochronę ich uprawnień osobistych i majątkowych w znaczeniu przedmiotowym rozumie się przez nie ochronę utworów literackich, naukowych i artystycznych przejawów działalności twórczej o indywidualnym charakterze

3 Przedmiotem prawa autorskiego
jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór)

4 art. 1 ust. 1 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
Utwór to niematerialne dobro prawne, które stanowi rezultat pracy człowieka, jest przejawem działalności twórczej i ma indywidualny charakter, jest ustalony w jakiejkolwiek postaci nie ma znaczenia wartość utworu, przeznaczenie czy sposób wyrażenia

5 Art. 2 ust. 1 prawa autorskiego prawo do przerabiania utworu.
opracowanie cudzego utworu, w szczególności tłumaczenie, przeróbka, adaptacja, jest przedmiotem prawa autorskiego bez uszczerbku dla prawa do utworu pierwotnego rozporządzanie i korzystanie z opracowania zależy od zezwolenia twórcy utworu pierwotnego (prawo zależne), chyba że autorskie prawa majątkowe do utworu pierwotnego wygasły W przypadku baz danych spełniających cechy utworu zezwolenie twórcy jest konieczne także na sporządzenie opracowania

6 art. 46 prawa autorskiego jeżeli umowa nie stanowi inaczej,
twórca zachowuje wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, mimo że w umowie postanowiono o przeniesieniu całości autorskich praw majątkowych

7 do samego stworzenia opracowania
nie trzeba posiadać zezwolenia twórcy pierwotnego ale do rozpowszechniania opracowania zezwolenie twórcy pierwotnego jest niezbędne art. 2 ust. 3 prawa autorskiego twórca utworu pierwotnego może cofnąć zezwolenie, jeżeli w ciągu pięciu lat od jego udzielenia opracowanie nie zostało rozpowszechnione wypłacone twórcy wynagrodzenie nie podlega zwrotowi

8 Jeżeli nabywamy prawa do
utworu lub na dany utwór otrzymaliśmy licencję to bez odpowiednich zapisów w umowie nie możemy twórczo utworu opracować tłumaczenie, dokonanie adaptacji czy przerobienie kwestie dotyczącą praw należy uregulować w drodze umowy między twórcą a nabywającym prawa lub licencjobiorcą

9 utwory zależne (opracowania)
opracowanie charakteryzuje się posiadaniem elementów twórczych dzieła macierzystego oraz wkładem twórczym autora dzieła zależnego. Utworami zależnymi są m.in.: tłumaczenia, adaptacje, aranżacje muzyczne, antologie, przeróbki, edycje krytyczne, inscenizacje

10 Wyrok S N - Izba Cywilna z 2006-01-13, III CSK 40/05 Opubl: Wokanda rok 2006, Nr 6, str. 6
Nie może być uznany za utwór i objęty ochroną prawa autorskiego taki przejaw ludzkiej aktywności umysłowej, któremu brak cech dostatecznie indywidualizujących, to jest odróżniających go od innych wytworów podobnego rodzaju i przeznaczenia. 2. Prawo autorskie zależne powstać może wówczas, gdy istnieje uprzednio - i równolegle - autorskie prawo "pierwotne" do utworu, którego twórczego opracowania dokonała osoba powołująca się na przysługujące jej prawo zależne

11 utwór współautorski utwór współautorski jest utworem,
który powstał w wyniku twórczej współpracy co najmniej dwóch osób, bez względu na to, czy pochodzące od współtwórców wkłady składają się na niepodzielną całość czy stanowią odrębne utwory, w szczególności należące do różnych dziedzin twórczości np. tekst i muzyka

12 Utwór połączony jest utworem,
który powstał z połączenia przez twórców ich odrębnych utworów w celu wspólnego rozpowszechniania

13 utwór chroniony jest to utwór, do którego autorskie prawa majątkowe nie wygasły, wobec czego korzysta on z ochrony określonej przepisem Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (co do zasady, prawa te gasną z upływem lat siedemdziesięciu od śmierci autora)

14 Określenia "utwór chroniony"
używa się potocznie także w innym znaczeniu na oznaczenie utworu, którym zarządza organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi. pojęciem "utwór chroniony przez ZAiKS" posługujemy się często mówiąc o utworach, które składają się na tzw. repertuar ZAiKS-u

15 W szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory:
wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe,kartograficzne oraz programy komputerowe) * plastyczne, * fotograficzne, * wzornictwa przemysłowego, * architektoniczne, architektoniczno- urbanistyczne i urbanistyczne, * muzyczne i słowno-muzyczne, * sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzne i pantomimiczne, * audiowizualne (w tym wizualne i audialne)

16 Prawo autorskie przysługuje twórcy, o ile ustawa nie stanowi inaczej.
twórcą jest osoba, której nazwisko uwidoczniono na egzemplarzach utworu lub której autorstwo podano do publicznej wiadomości w jakikolwiek inny sposób w związku z rozpowszechnianiem utworu

17 twórca twórca korzysta z ochrony prawno-autorskiej niezależnie od spełnienia jakichkolwiek formalności polskie prawo chroni utwory od chwili ich ustalenia, chociażby miały postać nieukończoną. oznacza to, że twórcy przysługuje wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu

18 dopóki twórca nie ujawnił swojego autorstwa
w wykonywaniu prawa autorskiego zastępuje go producent lub wydawca, a w razie ich braku - właściwa organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi np. ZAIKS

19 Dzieło literackie Utwór literacki, dzieło literackie – tekst słowny, pisany (najczęściej) lub ustny (np. eposy Homera, utwory z kręgu folkloru), ukształtowany za pomocą środków, jakimi dysponuje język, na sposób artystyczny jego szczególny charakter polega na tym, że odpowiada on na estetyczne oczekiwania odbiorców

20 tak rozumiane dzieło literackie
ma szczególny charakter jest odmienne od dzieła naukowego lub utworu użytkowego. teksty spoza literatury pięknej, spełniające głównie cele użytkowe, składają się na literaturę stosowaną literatura piękna i literatura stosowana składają się na całość literatury

21 Nie korzystają z ochrony prawem autorskim
idee i pomysły, chyba że są wyrażone oryginalną formą urzędowe dokumenty, materiały, znaki i symbole akty normatywne lub ich urzędowe projekty opublikowane opisy patentowe lub ochronne proste informacje prasowe pomysły i tematy badawcze oraz teorie i fakty naukowe, użyte w celach informacyjnych

22 inne znane powszechnie od dawna formy plastyczne, przestrzenne lub muzyczne, elementy utworów pozbawione charakteru twórczego, np.: typowe tabele, rysunki, zestawienia pozbawione oryginalnej koncepcji np. alfabetyczne utwory wystawione na stałe na ogólnie dostępnych drogach, ulicach, placach lub w ogrodach, jednakże nie do tego samego użytku

23 oraz utwory wystawione na stałe na ogólnie dostępnych drogach, ulicach, placach lub w ogrodach, jednakże nie do tego samego użytku utwory wystawione w publicznie dostępnych zbiorach, takich jak muzea, galerie, sale wystawowe, lecz tylko w katalogach i w wydawnictwach publikowanych dla promocji tych utworów znaki firmowe

24 Ustawa z dnia 4 lutego1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
jest podstawowym aktem regulującym pozycję autora zarząd jego prawami autorskimi i ich ochronę

25 autor prawo autorskie do utworu przysługuje twórcy (autorowi), o ile ustawa dla szczególnych sytuacji nie stanowi inaczej np. dla utworów pracowniczych, komputerowych, dzieł zbiorowych, programów komputerowych, utworów audiowizualnych stosowane jest domniemanie prawne, ułatwiające twórcy potwierdzenie autorstwa swego dzieła: "domniemywa się, że twórcą jest osoba, której nazwisko w tym charakterze uwidoczniono na egzemplarzach utworu lub podano do publicznej wiadomości w jakikolwiek inny sposób w związku z rozpowszechnianiem utworu".

26 domniemanie takie może być obalone
umieszczenie nazwiska określonej osoby na utworze, jako autora, nie przesądza ostatecznie sprawy autorstwa, które może być obalone możliwe jest przeprowadzenie dowodu, że autorem dzieła jest inna osoba bądź też, że prawa majątkowe do utworu zostały przeniesione na osobę trzecią ciężar dowodu wykazania autorstwa utworu spoczywa nie na osobie podpisanej jako twórca na utworze, lecz na osobie, która przeczy takiemu domniemaniu

27 osoby uprawnione przy opublikowaniu cudzego dzieła w części lub całości bez zgody jego autora, pominięciu nazwiska autora przy publikacji jego dzieła, zniekształcenie jego dzieła przez pominięcie fragmentów, dopisanie lub dodanie doń własnych wkładów, uprawnionymi do wystąpienia do sądu są: za życia - autor, po jego śmierci małżonek; w razie jego braku kolejno: zstępni, rodzice, rodzeństwo, zstępni rodzeństwa, a także stowarzyszenie twórców które zarządzało prawami autorskimi zmarłego twórcy niezależnie od powyższych środków przysługujących autorowi, naruszającemu grozi odpowiedzialność karna

28 Jej głównym celem jest ochrona interesu twórcy
podmiotu, który stworzył dzieło i jest słabszą stroną w obrocie prawami autorskimi ustawa reguluje kompleksowo problematykę przedmiotu i podmiotu prawa autorskiego, precyzując znaczenie wielu podstawowych pojęć (np. utworu, opracowania, opublikowania, rozpowszechniania, autorstwa, współautorstwa)

29 Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 1994 r. zawiera
także zbiór przepisów dotyczących praw pokrewnych prawa do artystycznych wykonań, do fonogramów i wideogramów, prawa do nadań a także prawa do pierwszych wydań oraz wydań naukowych i krytycznych poza zakres prawa autorskiego wykraczają także przepisy ustawy regulujące kwestie ochrony wizerunku, adresata korespondencji i tajemnicy źródeł informacji

30 Nową, odrębną grupę przepisów
stanowią postanowienia dotyczące funkcjonowania organizacji zbiorowego zarządzania wyspecjalizowanych osób prawnych zrzeszających podmioty praw autorskich lub pokrewnych, które chronią i zbiorowo zarządzają powierzonymi im prawami

31 Ustawa zawiera również
przepisy karne, stanowiące podstawę odpowiedzialności karnej osób ją naruszających istotnym dopełnieniem ustawy, której przepisy często wywołują kontrowersje i trudności interpretacyjne, staje się coraz liczniejsza literatura oraz orzecznictwo

32 przedmiot ochrony art. 1 ust. 2 Prawa Autorskiego
ujednolicenie formy i treści większości pojawiających się na naszym rynku reklam, nie stanowi podstawy, by nie uznać reklamy za utwór przedmiotem prawa autorskiego są w szczególności utwory plastyczne, fotograficzne, muzyczne i słowno-muzyczne, audiowizualne, a zatem niemal wszystkie pola, na których prowadzona jest działalność reklamowa. nie stanowią przedmiotu prawa autorskiego proste informacje prasowe

33 Ograniczenia praw autorskich
Dozwolony użytek prywatny Dozwolony użytek publiczny

34 dla użytku osobistego wolno korzystać
bez zgody twórcy utworu i nieodpłatnie z pojedynczych egzemplarzy utworu rozpowszechnionego, tzn. takiego, który za zezwoleniem twórcy został udostępniony publicznie wyjątki utwór architektoniczny i architektoniczno-urbanistyczny w zakresie budowania, programy komputerowe (art ust.1. ustawy)

35 Dozwolony użytek prywatny
wykorzystanie utworu bez zgody twórcy i nieodpłatnie w zakresie własnego użytku osobistego

36 Dozwolony użytek publiczny :
utwory wystawione na stale na ogólnie dostępnych drogach, ulicach, placach lub w ogrodach, utwory wystawione w publicznie dostępnych zbiorach, takich jak muzea, galerie, sale wystawowe, lecz tylko w katalogach i w wydawnictwach publikowanych dla promocji tych utworów w encyklopediach i atlasach - opublikowane utwory plastyczne i fotograficzne,

37 zasady wyłącznych praw twórcy
wyłączenie spod ochrony dokumentów i materiałów urzędowych materiały te tworzone przez organy władzy i rozpowszechniane często w Internecie nie są chronione nawet jeśli posiadają walory twórcze i nacechowane są indywidualizmem

38 dozwolony użytek chronionych utworów
który polega na dopuszczeniu przez samego ustawodawcę ograniczonych możliwości użycia chronionych materiałów dozwolony użytek publiczny chronionych utworów obejmuje np. prawo do cytowania oznacza to, że nawet bez zgody twórcy można przytaczać urywki rozpowszechnionych utworów lub drobne utwory

39 umowa licencyjna przed zawarciem umowy licencyjnej istotne jest przemyślenie kilku kwestii, które zapewnią legalne korzystanie np. ze zdjęć w filmie precyzyjne określenie potrzebnych praw (pól eksploatacji) rodzaj licencji jej zakres terytorialny i czasowy wynagrodzenia dla uprawnionego

40 wygasania autorskich praw majątkowych
następuje po upływie siedemdziesięciu lat: od śmierci twórcy, a do utworów współautorskich - od śmierci współtwórcy, który przeżył pozostałych w odniesieniu do utworu, którego twórca nie jest znany - od daty pierwszego rozpowszechnienia, chyba że pseudonim nie pozostawia wątpliwości co do tożsamości autora lub jeżeli autor ujawnił swoją tożsamość

41 fotografie są chronione prawem autorskim
sytuacje, w których zdjęcie możemy uznać za obiektywną reprodukcję rzeczywistości są stosunkowo rzadkie

42 utwór fotograficzny w myśl prawa autorskiego nie
każde zdjęcie jest utworem fotograficznym. podstawę takiego rozróżnienia stanową nie tylko przepisy ustawy o prawie autorskim, ale także fakt, że fotografie zawierają więcej ”zapożyczeń” niż inne utwory

43 czy wszystkie zdjęcia podlegają ochronie?
odpowiedź brzmi tak, ale tylko jeśli są twórcze nacechowane indywidualizmem oraz oryginalne. te podstawowe kryteria decydują o możliwości uznania rezultatu ludzkiej aktywności za utwór w rozumieniu prawa. różnica pomiędzy fotografiami a utworami fotograficznymi jest bogato reprezentowana w orzecznictwie S N

44 W Polsce fotografie korzystają z nieograniczonej ochrony prawem autorskim dopiero od roku 1994
wcześniej, na podstawie ustawy o prawie autorskim z roku 1926 i art. 2 ust.1 ustawy o prawie autorskim z roku 1952 korzystały tylko fotografie posiadające wyraźnie zastrzeżenie prawa autorskiego

45 Można publikować w encyklopediach
i atlasach utwory plastyczne i fotograficzne bez zgody twórcy, o ile nawiązanie porozumienia z twórcą celem uzyskania jego zezwolenia napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody. nie zwalnia to jednak wydawcy atlasu lub encyklopedii od zapłacenia twórcy wynagrodzenia

46 wyrok SN I PKN 196/98 OSNP 1999, nr 14, poz. 454
w wyroku z dnia 26 czerwca 1998 roku2 S N zajął stanowisko, że fotograf wykonujący zdjęcia eksponatów muzealnych dla celów dokumentacyjnych nie korzysta z ochrony polskiego prawa autorskiego Sąd przypomniał, że fotografia może stanowić utwór fotograficzny tylko, gdy jest przejawem działalności twórczej o indywidualnym charakterze W tym konkretnym przypadku obowiązkiem fotografa było wykonanie profesjonalnych zdjęć dokumentalnych na potrzeby stworzenia fotograficznej dokumentacji zbiorów muzealnych. W rezultacie fotografie te były idealnymi reprodukcjami fotograficznymi dzieł sztuki

47 pozwany Muzeum Narodowego przekonywało, że zdjęcia wykonane przez powoda nie przejawiały żadnych pierwiastków oryginalności, a jedynie reprodukowały dzieła innych artystów (obrazów, rzeźb a nawet budynków) z punktu widzenia muzeum argument ten był niezbędny dla obrony jego praw w tym konkretnym procesie. jednocześnie jednak przyjęta linia obrony stanowiła działanie przeciwko interesom muzeum, ponieważ muzea często same roszczą sobie prawa do fotograficznych reprodukcji ich kolekcji.

48 niekiedy udzielają licencji
na takie zdjęcia i proszą o wynagrodzenie za przeniesienie praw. Dość często muzea „sprzedają” wysokiej rozdzielczości zdjęcia dokumentacyjne malarstwa twierdząc, że przysługuje im wynagrodzenie za udzielenie licencji.

49 orzeczeniu SN z dnia 5 lipca 2002 roku3 III CKN 1096/00
zaprezentował bardziej elastyczne podejście. Potwierdził, że fotograf może być twórcą nowego utworu utworu fotograficznego, ale tylko jeśli zostanie dowiedzione, że jego indywidualny wkład twórczy widoczny jest na zdjęciu

50 pracownik w ramach stosunku pracy bądź umowy o dzieło powstają utwory,
których ochrona nie jest należycie egzekwowana ich twórca po prostu nie jest świadomy, że wytwór jego pracy stanowi przedmiot ochrony Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

51 utwór pracowniczy kiedy autor zatrudnił się u pracodawcy w celu tworzenia utworów, w ramach wykonywania obowiązków ze stosunku pracy, to autorskie prawa majątkowe do tych utworów przysługują, z chwila ich przyjęcia, pracodawcy zakres nabytych praw ustawa określa jako: "w granicach określonych przez cel umowy o pracę i wynikających ze zgodnego zamiaru stron" - chyba, że strony umówią się w umowie o pracę inaczej

52 Utwór może być całkiem pozbawiony piętna artyzmu.
Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 25 stycznia r. ( I CK 281/05 ) za utwór uznał "urządzenie do odczytu kalorii i cholesterolu w kształcie tarczy z barwnym nadrukiem, podzielonej na odrębne pola z wpisanymi w nie nazwami produktów żywnościowych oraz ze służącym do odczytu okienkiem"

53 agencja a pracownik w momencie stworzenia utworu przez pracownika wszelkie prawa autorskie nabywa pracodawca agencja ma 2 lata od momentu przyjęcia pracy na jej użytek jeśli nic się w tym czasie nie wydarzy pracownik może wyznaczyć na piśmie termin na rozpowszechnianie dzieła potem prawa autorskie wracają do pracownika

54 Czy wytwór pracy pracownika to przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze?
nalezy kierować się kryteriami indywidualności i oryginalności o indywidualności rozstrzyga istnienie osobistego charakteru utworu musi on być ukształtowany osobistym działaniem twórcy. zapewni to niepowtarzalność i swoistą jednorazowość, w znaczeniu wyraźnego odróżnienia od efektów pracy innych osób

55 Kryterium oryginalności
będzie spełnione, jeśli powstanie nowy wytwór myśli ludzkiej taka nowość może być ograniczona jedynie do sfery przekonania autora jeśli okaże się, że podobny lub niemalże identyczny utwór już powstał , nie wpłynie to w tym przypadku na istnienie przedmiotu objętego ochroną

56 powstanie utworu wyklucza postępowanie
zgodnie z powszechnie przyjętymi normami np. technicznymi, bądź standardowymi procedurami dla działalności danego typu. Jest to powodowane dużym prawdopodobieństwem, że osoby o zbliżonym poziomie wiedzy i umiejętnościach, otrzymałyby bardzo podobne efekty z reguły nie będą stanowiły więc utworu instrukcje jak opuścić bezpiecznie budynek na wypadek pożaru, biznes plany, spisy treści

57 może się jednak zdarzyć
że powyższe wytwory pracy zostaną uznane jednak za przedmioty prawa autorskiego ze względu na szczególny sposób ujęcia, przedstawienia i opracowania standardowych treści

58 Wyrok S N z dnia 25 stycznia 2006 r. (I CK 281/05)
"utworem może być nawet kompilacja wykorzystująca dane powszechnie dostępne pod warunkiem, że ich wybór, segregacja, sposób przedstawienia ma znamiona oryginalności". Pozwoliło to na objęcie ochroną prawa autorskiego urządzenia do odczytu kalorii i cholesterol

59 zlecający przeprowadzenie kampanii reklamowej
reklamodawca, składając zlecenie oświadcza, że wykorzystywane przez niego znaki towarowe oraz materiały reklamowe nie naruszają przepisów prawa, prawem chronionych dóbr osób lub podmiotów trzecich praw na dobrach niematerialnych (autorskie, pokrewne, wynalazcze, na znakach towarowych lub wzorach zdobniczych, z tytułu tajemnicy przedsiębiorstwa i inne) oraz jest on uprawniony do ich używania

60 wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść dostarczonych przez reklamodawcę reklam reklamodawca jest zobowiązany do naprawienia ewentualnych szkód powstałych po stronie wydawcy w związku z treścią zamieszczonej reklamy w wypadku jakichkolwiek roszczeń osób trzecich

61 przykład umowy w razie stwierdzenia, że reklama narusza prawo, zasady współżycia społecznego wydawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w każdym czasie przed lub w trakcie trwania kampanii. w takim przypadku reklamodawcy przysługuje jedynie roszczenie o zwrot wynagrodzenia proporcjonalnie do niewykorzystanego czasu zamówionej kampanii reklamowej

62 autorskie prawa majątkowe
oznaczają, że twórcy przysługuje wyłączne prawo korzystania z utworu i rozporządzania nim w celu eksploatacji oraz do związanego z tym wynagrodzenia za korzystanie z utworu

63 czas trwania autorskich praw majątkowych
trwają w zasadzie przez cały czas życia twórcy i 70 lat po jego śmierci jeżeli twórca nie jest znany 70 lat od daty pierwszego rozpowszechnienia utworu

64 czas ochrony praw autorskich
czas ochrony nie jest liczony od daty rzeczywistych zdarzeń - śmierci twórcy czy daty publikacji lecz liczony jest w pełnych latach następujących po roku, w którym nastąpiło zdarzenie, od którego liczy się bieg terminów

65 70 lat liczy się od daty rozpowszechnienia utworu
Jeżeli z mocy ustawy autorskie prawa majątkowe przysługują innej osobie niż twórca 70 lat liczy się od daty rozpowszechnienia utworu gdy utwór nie został rozpowszechniony - 70 lat od daty ustalenia utworu; 50 lat w odniesieniu do nadań programów RTV (licząc od roku pierwszego nadania) 50 lat w odniesieniu do sporządzania i korzystania z fonogramów i wideogramów (licząc od roku sporządzenia)

66 autorskie prawa majątkowe
przysługują twórcy jego spadkobiercom lub nabywcom tych praw

67 przeniesienie autorskich praw majątkowych
prawa majątkowe, w odróżnieniu od praw osobistych, są przenoszalne przenoszone są: w drodze dziedziczenia albo przechodzą na podstawie umowy przeniesienie autorskich praw majątkowych nie powoduje automatycznego przeniesienia własności egzemplarza utworu

68 Po śmierci twórcy należące
do niego majątkowe prawa autorskie przechodzą w wyniku dziedziczenia na spadkobierców. w wyniku postępowania spadkowego wydane zostaje postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku. w postanowieniu tym zostają wskazane osoby, które nabyły prawa po zmarłym

69 Twórcy przysługują trzy kategorie praw:
1) prawo do korzystania z utworu na wszystkich polach eksploatacji 2) prawo do rozporządzania utworem na wszystkich polach eksploatacji 3) prawo do wynagrodzenia za korzystanie z utworu

70 Pola eksploatacji dzieła
zwielokrotnienie określoną techniką, wprowadzenie do obrotu, - publiczne wykonanie albo publiczne odtworzenie, - wystawienie, - wyświetlenie, - najem, - dzierżawa, - nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stację naziemną, - nadanie za pośrednictwem satelity, - równoczesne i integralne nadanie utworu nadawanego przez inną organizację radiową lub telewizyjną.

71 pole eksploatacji sposób, w jaki wykorzystywany jest utwór.
ustawa daje autorowi prawo do wynagrodzenia za korzystanie z utworu na każdym odrębnym polu eksploatacji (o ile umowa nie stanowi inaczej). wymaga też aby w umowie o przeniesienie autorskich praw majątkowych lub umowie licencyjnej pola eksploatacji były wyraźnie wymienione, dla uniknięcia późniejszych wątpliwości i sporów umowa może dotyczyć wyłącznie tych pól eksploatacji, które są znane w czasie jej zawierania

72 przykłady utrwalenie, zwielokrotnienie utworu określoną techniką (drukiem albo w postaci fotografii lub innego zapisu graficznego, fonicznego, audiowizualnego itp.), wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera, publiczne wykonanie lub publiczne odtworzenie, wystawienie, wyświetlenie, najem, dzierżawa, nadanie utworu za pomocą wizji albo fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną, nadanie za pośrednictwem satelity, równoczesne i integralne nadanie utworu nadawanego przez inną organizację radiową lub telewizyjną. Internet to także pole eksploatacji, choć nie wymienione w ustawie

73 Internet należy uznać za "odrębne pole eksploatacji",
ustawa obowiązuje Internautów w całej rozciągłości. internetową stronę czy serwis www można uznać za "przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze“ ( art. 1 ustawy) a zatem są one chronione przepisami ustawy

74 umowa o przeniesienie praw majątkowych
wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem jej nieważności. nie każde korzystanie z utworu wymaga zawarcia umowy przenoszącej prawa majątkowe np. na jednorazowe wykorzystanie utworu można zawrzeć umowę licencyjną (w formie ustnej - gdy niewyłączna, lub pisemnej) umowa o przeniesienie praw majątkowych powinna określać wynagrodzenie autora lub sposób jego ustalania w przyszłości oraz pola eksploatacji objęte wyłącznością nabywcy

75 Elementy umowy Data i miejsce zawarcia umowy
Dokładne oznaczenie stron umowy Określenie jej przedmiotu Określenie wzajemnych obowiązków stron Określenie zakresu przenoszonych praw Określenie pól eksploatacji dzieła Wynagrodzenie lub wskazanie jego sposobu ustalenia Określenie wysokości opłat za nadzór autorski Ewentualne kary umowne za niedotrzymanie terminu Ustalenie własności egzemplarza oryginalnego Termin wykonania, wydania i rozpowszechnienia dzieła Podpisy stron

76 przykład przenoszę na Bank, całość praw autorskich majątkowych do dzieła wymienionego w pkt. 1 niniejszego Oświadczenia. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do dzieła oznacza zgodę na rozpowszechnianie zdjęć we wszelkiego rodzaju produktach i materiałach reklamowych Banku, w szczególności na kartach kredytowych, w artykułach i ogłoszeniach prasowych, na ulotkach reklamowych i reklamach wielkoformatowych, zamieszczania zdjęć w portalu internetowym Banku, i obejmuje następujące pola eksploatacji:

77 Konwencje międzynarodowe
W 1886 r. w Brnie przyjęto wielostronną międzynarodową umowę o ochronie dzieł literackich i artystycznych. Przy wyznaczniku zasięgu działania konwencji uwzględnione są łączniki dotyczące autora oraz dzieła. Konwencja jest stosowana: gdy autor dzieła jest obywatelem któregokolwiek z państw należących do Związku Brneńskiego gdy ma w jednym z nich miejsce stałego pobytu gdy miejscem pierwszej publikacji lub publikacji równoczesnej jest jeden z krajów Związku

78 w odniesieniu do wszystkich rodzajów dzieł
konwencja przyznaje następujące prawa o charakterze majątkowym: prawo reprodukcji prawo radiowo-telewizyjne prawo do adaptacji

79 Porozumienie w sprawie ochrony praw autorskich
do dzieł literackich i artystycznych na stronach World Wide Web weszlo w życie 6 marca roku, w trzy miesiące po podpisaniu przez jej przez Gabon - trzydziesty z krajów, które ratyfikowały porozumienie przyjęte w 1996 roku przez 51 państw i mające za cel walkę z piractwem internetowym

80 Zawarte w nich przepisy i zasady
dotyczą własności intelektualnej programów informatycznych, utworów literackich, artystycznych, muzycznych i filmowych w wersji cyfrowej. Stanowią one aktualizację Konwencji Berneńskiej, od 1886 r. chroniącej prawa autorskie do utworów literackich i artystycznych i zrewidowanej w 1971 r. oraz Konwencji Rzymskiej dotyczącej praw autorskich do dzieł w postaci dźwiękowej i wizualnej z 1961 rok


Pobierz ppt "© copyright wskazuje właściciela praw autorskich"

Podobne prezentacje


Reklamy Google