Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SKARGAKONSTYTUCYJNA mgr Piotr Kapusta Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Katedra Prawa Konstytucyjnego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SKARGAKONSTYTUCYJNA mgr Piotr Kapusta Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Katedra Prawa Konstytucyjnego."— Zapis prezentacji:

1 SKARGAKONSTYTUCYJNA mgr Piotr Kapusta Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Katedra Prawa Konstytucyjnego

2 Skarga konstytucyjna jest to instytucja służąca osobie fizycznej lub prawnej do ochrony na drodze szczególnego postępowania przedprzed sądem konstytucyjnym przysługującychjej prawpraw konstytucyjnych publicznej, przy w przypadku ich naruszenia przez organy władzy czym naruszenie to dokonane może być poprzez ichich akty, a w większości krajów – również ich bezczynność. przysługujące jednostce w stosunku do państwa roszczenie oochronę jejjejpodstawowych wolności i praw w szczególnym postępowaniu przed sądem konstytucyjnym Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Katedra Prawa Konstytucyjnego

3 Pierwowzórskargikonstytucyjnej w KonstytucjiRzeszyRzeszy Niemieckiej z dn. 28 marca 1849 r. § 126. Zur Zuständigkeit des Reichsgerichts g) Klagen deutscher Staatsbürger wegen gehören: Verletzung der durch dieReichsverfassungihnengewährtenRechte.Rechte.Dienäheren Bestimmungen über den Umfang dieses Klagerechts und die Art undundWeisedasselbegeltendzu machen,bleibender Reichsgesetzgebung vorbehalten. Mimo że Konstytucja ta nie weszła w życie, to przewidziane w niej założenia skargi konstytucyjnej stały się wzorem dla innych państw. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Katedra Prawa Konstytucyjnego

4 1.Austriacka ustawazasadnicza zdn.21grudnia18671867r.r. – powołanie TrybunałuPaństwa (kompetencja rozpatrywania skargskargobywatelina naruszenie politycznych, zagwarantowanychim konstytucyjnieprawpraww razie rozstrzygnięcia sprawy w ustawowo określonym trybie administracyjnym) Konstytucja Szwajcarii z 1874 r. (skarga na naruszenie praw konstytucyjnych przez władze kantonalne kierowane do Sądu Związkowego) 2. 3. Konstytucja rozpatrywana Austrii z 19201920r.r.(skarga(skargakonstytucyjna przez Trybunał Konstytucyjny) Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Katedra Prawa Konstytucyjnego

5 Typy skargi konstytucyjnej ujęcie węższe ujęcie szersze ograniczenie podstaw skargi do zarzutu, w myśl którego orzeczenie naruszające wolności lub prawa skarżącego zostało możliwość postawienia również zarzutu, w myśl którego samo orzeczenie zostało wydane konstytucję w sposóbsposób naruszający wydanewydane w oparciuoparciu o przepisprawaprawa sprzeczny z konstytucją skarga na akt stanowienia prawa możliwość skarżenia tak samej normy, jak i orzeczenia Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Katedra Prawa Konstytucyjnego

6 Art. 79 ust. 1 Konstytucji RP Każdy, czyje konstytucyjne wolności lub prawa zostały naruszone, ma prawo, na zasadach określonych w ustawie, wnieść skargę do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zgodności z Konstytucją ustawy lub innego aktu normatywnego, na podstawie którego sąd lub organ administracji publicznej orzekł ostatecznie o jego wolnościach Konstytucji. lublubprawachalboalbo o jegojego obowiązkachokreślonychw Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Katedra Prawa Konstytucyjnego

7 Konstrukcja skargi konstytucyjnej 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Wskazanie miejsca i daty sporządzenia skargi konstytucyjnej Oznaczenie adresata skargi konstytucyjnej Określenie podmiotu występującego ze skargą konstytucyjną Oznaczenie rodzaju pisma procesowego Określenie przedmiotu skargi konstytucyjnej Uzasadnienie skargi konstytucyjnej Pieczęć i podpis adwokata albo radcy prawnego Wskazanie załączników Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Katedra Prawa Konstytucyjnego

8 Miejsce i data sporządzenia skargi konstytucyjnej ---- deklaratoryjny charakter danych postulat,postulat,by miejsce sporządzenia było tożsamezmiejsce zamieszkania/siedzibą kancelarii zaś data sporządzenia skargi mieściła się w okresie 3 miesięcy liczonych od dnia doręczenia prawomocnego rozstrzygnięcia data złożenia skargi (prezentata biura podawczego TK lub data stempla pocztowego!) – podstawa dla ustalenia zachowania 3- miesięcznego terminu na złożenie skargi (tempus continuum - art. 112k.c. w zw. z art. 165 § 1 k.p.c.; termin zawity – nieprzywracalny wg art. 168 k.p.c.) data wyroku i data doręczenia wyroku i ich związek z data złożenia skargi Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Katedra Prawa Konstytucyjnego -

9 Adresatskargikonstytucyjnej Trybunał Konstytucyjny Al.Jana Christiana Szucha 00-918 Warszawa 12a12a Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Katedra Prawa Konstytucyjnego

10 Określenie podmiotu występującego ze skargą konstytucyjną Zeskargaskarga konstytucyjnąmożewystąpić każdy, czyje konstytucyjne wolności lub prawa zostały naruszone. Trzy kategorie podmiotów: a) osoby fizyczne; b) osoby prawne prawa prywatnego; c) osoby prawne prawa publicznego. Do wystąpienia ze skargą konstytucyjną nie majalegitymacji organy władzy publicznej i inne podmioty realizujące władztwo publiczne, w szczególności j.s.t. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Katedra Prawa Konstytucyjnego

11 Określenie podmiotu występującego ze skargą konstytucyjną (osoby fizyczne) Legitymowana jest każda osoba znajdująca się pod władzą RP (obywatele RP, cudzoziemcy i apatrydzi). Cudzoziemcyi apatrydzi ograniczenia podmiotoweograniczenia przedmiotowe możliwość ograniczeniaograniczenialublub wyłączenia skargaskargakonstytucyjnacudzoziemcacudzoziemcanie do cudzoziemców zmożliwościkorzystania z określonych w może dotyczyć prawa azylu ani prawa uzyskania w RP statusu uchodźcy niektórych wolności lub praw konstytucji Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Katedra Prawa Konstytucyjnego

12 Określenie podmiotu występującego ze skargą konstytucyjną (osoby fizyczne) Osoba fizyczna nie może imieniu osoby trzeciej. wnieść skargi konstytucyjnejw Wyjątek! Wyrok TK z dn. 24.1.2001 r., SK 30/99, LEX nr 46002 Dopuszczalność wniesieniaskargiskargikonstytucyjnejprzezprzez małżonków, zastosowanie o do ile kwestionowanyprzepis znalazł jednego z nichnichjakopodatnika, a następnie do drugiego jako małżonka podatnika. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Katedra Prawa Konstytucyjnego

13 Określenie podmiotu występującego ze skargą konstytucyjną (osoby prawne prawa prywatnego) -konieczność odpowiedniości między charakterem danej osoby prawnej a charakterem wolności lub prawa, naktóry dana działalności osobaprawnaprawna siępowołuje (np.(np. wolność gospodarczej, prawo własności, prawo do sądu) -wyłączone są prawa,których beneficjentami prawa wyborcze, mogą być wyłącznie osoby fizyczne(np.(np.prawoprawodo ochrony zdrowia) fakt realizowania przez osobę prawna określonych usług rzecz państwa lub j.s.t. nie ma automatycznego wpływu - na pozbawienie jejmożliwości korzystaniakorzystania z konstytucyjnie gwarantowanych jej praw Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Katedra Prawa Konstytucyjnego

14 Określenie podmiotu występującego ze skargą konstytucyjną (osoby prawne prawa prywatnego) Możliwość wniesienia skargi konstytucyjnej przez osobę prawną jest uzależniona od wyrażenia przez właściwy organ statutowy upoważnienia dla podmiotu lub organu reprezentującego daną osobę prawną. (por. postanowienie TK z dn. 12.12.2001 r., Ts 113/01, LEX nr 52891) Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Katedra Prawa Konstytucyjnego

15 Określenie podmiotu występującego ze skargą konstytucyjną (osoby prawne prawa prywatnego) Możliwość wystąpienia przez osobę prawną prawa prywatnego ze skargą konstytucyjną w imieniu osoby trzeciej – konieczność kumulatywnego spełnienia trzech przesłanek: 1. osoba trzecia korzysta ze swych praw i wolności konstytucyjnych w ścisłym związku z działalnością danej osoby prawnej osoba trzecia nie ma możliwości złożenia skargi konstytucyjnej 2. 3. osoba trzecia nie ma możliwości zainicjowania w trybie art. 191 ust. 1 pkt 3-5 Konstytucji RP postępowania przezprzezTK Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Katedra Prawa Konstytucyjnego

16 Określenie podmiotu występującego ze skargą konstytucyjną (osoby prawne prawa publicznego) Osoby prawne prawa publicznego jedynie na zasadzie wyjątku mogą wystąpić zeskarga konstytucyjną – wyłącznie pokumulatywnymkumulatywnym spełnieniu przesłanek: 1. 2. niezależność jej sytuacji prawnej od organów władzy publicznej; jej działalność wywiera bezpośredni wpływ na sposób korzystania z konstytucyjnych praw przez określone jednostki; ograniczenie praw danej osoby prawnej prowadzi jednocześnie do ograniczenia praw innych jednostek. 3. Przykład: Państwa ochronaochronaprawpraw majątkowychspółkizudziałem Skarbu Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Katedra Prawa Konstytucyjnego

17 Obowiązek zastępstwa przez zawodowego pełnomocnika (1) Skarga konstytucyjna oraz zażalenia na postanowienie o odmowie nadania skardze dalszego biegu muszą być podpisane (niekoniecznie sporządzone) przez adwokata lub radcę prawnego. chyba że skarżącym jest sędzia, prokurator, notariusz, doktor habilitowany lub profesor nauk prawnych Obowiązek ten nie dotyczy reprezentowania go już w toku postępowania przed TK. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Katedra Prawa Konstytucyjnego

18 Obowiązekzastępstwa przez zawodowego pełnomocnika (2) Pełnomocnik z wyboru ustanowiony z urzędu a) wniosek składany do SR miejsca zamieszkania skarżącego b) powód: niemożność poniesienie kosztów pomocy prawnej do czasu rozstrzygnięcia wniosku nie biegnie termin do wniesienia skargi konstytucyjnej Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Katedra Prawa Konstytucyjnego

19 Oznaczenierodzaju pisma procesowego SKARGAKONSTYTUCYJNA Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Katedra Prawa Konstytucyjnego

20 Określenie przedmiotu skargi konstytucyjnej Podstawowe elementy: 1.wskazanie podstawy prawnej skargi konstytucyjnej (art. 79 ust. 1 w zw. z art. 188 pkt 5 Konstytucji RP); dokładne określenie: ustawy lub innego aktu normatywnego, na podstawie którego sąd lub organ administracji orzekł ostatecznie o wolnościach lub prawach albo obowiązkach określonych w Konstytucji RP i w stosunku do którego skarżący domaga się stwierdzenia niezgodności z ustawą zasadniczą, przepisu lub przepisów konstytucji, których naruszenie zarzucane jest w skardze konstytucyjnej oraz sposoby, w jaki zostały one naruszone; wniosek o zwrot kosztów zastępstwa procesowego. 2. a) b) 3. Skarżący zawnioskować może o wydanie postanowienia tymczasowego o charakterze zabezpieczającym, a którego treścią będzie zawieszenie lub wstrzymanie wykonania orzeczenia indywidualnego, w związku z którym wniesiono skargę konstytucyjną. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Katedra Prawa Konstytucyjnego

21 Uzasadnienie skargi konstytucyjnej Powinno ono zawierać następujące elementy: 1. 2. dokładny opis stanu faktycznego sprawy zawisłej przed TK; wskazanie orzeczenia ostatecznego, z którym łączone jest naruszenie praw wolności skarżącego; charakterystykę naruszonych wolności lub praw konstytucyjnych; charakterystykę sposobu naruszenia wolności lub praw konstytucyjnych; lublub 3. 4. 5. uzasadnienie zarzutu niezgodności kwestionowanego przepisu ze wskazanym w petitum skargi wzorcem konstytucyjnym. Uzasadnienie powinno oddawać dualistyczny charakter skargi konstytucyjnej, tj. jako środka ochrony wolności i praw zagwarantowanych w RP oraz jako narzędzia służącego eliminacji z porządku prawnego przepisów sprzecznych z konstytucją. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Katedra Prawa Konstytucyjnego

22 Pieczęći podpisadwokata lub radcyprawnego Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Katedra Prawa Konstytucyjnego

23 Wskazanie załączników 1.pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej lub postanowienie SR o ustanowieniu pełnomocnika z urzędu wraz z decyzją organu samorządu adwokackiego alboradcowskiegoradcowskiego wyznaczającąkonkretnąosobę jako pełnomocnika z urzędu lub kopie dokumentów potwierdzających posiadanie szczególnych kwalifikacji zawodowych 2. kopiakopia uchwały organu statutowegoosobyosobyprawnejprawnej upoważniającej podmiotpodmiot reprezentujący tę osobę prawną do złożenia skargi konstytucyjnej; aktualny wyciąg z właściwego rejestru kopia orzeczenia organu władzy publicznej, z którego wydaniem skarżący łączy naruszenie przysługujących mu wolności lub praw konstytucyjnych 3. 4. 5. kopiekopie orzeczeń wydanych w związku z wyczerpaniemprzezprzez skarżącego przysługujących mu środków odwoławczych lub środków zaskarżenia, łącznie z orzeczeniem wydanym przez sąd I instancji pięć egzemplarzy skargi konstytucyjnej wraz z załącznikami 6. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Katedra Prawa Konstytucyjnego

24 Opracowano na podstawie: Artur Biłgorajski, Prawo konstytucyjne i ustrój organów ochrony prawnej dla praktyków. Objaśnienia, wzorywzory pism,pytania i kazusy,kazusy,Warszawa 2013 Dziękujęza uwagę! Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Katedra Prawa Konstytucyjnego


Pobierz ppt "SKARGAKONSTYTUCYJNA mgr Piotr Kapusta Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Katedra Prawa Konstytucyjnego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google