Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Skarga indywidualna do ETPCz

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Skarga indywidualna do ETPCz"— Zapis prezentacji:

1 Skarga indywidualna do ETPCz

2 Etapy w postępowaniu przed ETPCz w sprawie skargi indywidualnej
Złożenie skargi przez skarżącego; Przydzielenie skargi właściwej Izbie, która rejestruje ją i kieruje do wyznaczonego sędziego sprawozdawcy; Ewentualne skierowanie skargi do Komitetu trzech sędziów - możliwość podjęcia decyzji o niedopuszczalności skargi lub o skreśleniu z listy spraw przez sędziego orzekającego jednoosobowo; Jeżeli Komitet nie był jednomyślny w kwestii uznania skargi za niedopuszczalną, sprawę przejmuje do rozpatrzenia Izba; Decyzja Izby o dopuszczalności skargi skutkuje podjęciem przez nią działań na rzecz polubownego załatwienia sprawy.

3 6. Rozprawa, na której odbywa się ustna część postępowania;
7. W każdym czasie przed wydaniem wyroku Izba może zrzec się swojej właściwości na rzecz Wielkiej Izby; 8. Jeżeli powyższa sytuacja nie miała miejsca, postępowanie przed Izbą kończy się wydaniem orzeczenia; 9. W sytuacji, gdy żadna ze stron nie skorzystała z możliwości przedłożenia sprawy Wielkiej Izbie, wyrok Izby staje się ostateczny z upływem 3-miesięcznego terminu; 10. Nad wykonaniem ostatecznych wyroków ETPCz czuwa Komitet Ministrów Rady Europy.

4 Warunki, które musi spełniać skarga indywidualna:
Musi dotyczyć WYŁĄCZNIE naruszenia praw gwarantowanych w Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności oraz w jej Protokołach dodatkowych Przedmiotem skargi mogą być tylko działania lub zaniechania władzy publicznej tzn., że skarga może być złożona wyłącznie przeciwko państwu lub kilku państwom, które są stroną Konwencji – nie można kierować do ETPCz skarg przeciwko os. fizycznym W stosunku do Polski dopuszcza się jedynie skargi dotyczące czynów, decyzji i faktów, które nastąpiły po 30 kwietnia 1993 r. Ze skargą można wystąpić po wykorzystaniu wszystkich dostępnych w kraju środków odwoławczych, przewidzianych prawem dla sprawy, której skarga dotyczy. Skargę należy wnieść nie później niż przed upływem sześciu miesięcy od dnia wydania ostatecznej decyzji przez sąd krajowy lub inny organ rozstrzygający dany rodzaj sprawy

5 6. Ze skargą może wystąpić każdy, kto uważa że został osobiście i bezpośrednio dotknięty naruszeniem praw określonych w Konwencji i jej Protokołach. Skargi złożone w interesie osoby trzeciej nie są przyjmowane do rozpoznania. 7. Skarga nie może być wniesiona w sposób anonimowy. 8. Skarga nie może być identyczna co do meritum ze sprawą rozpatrzoną już wcześniej przez ETPCz 9. Nie można skorzystać ze skargi indywidualnej, jeżeli sprawa została już przedłożona innej międzynarodowej procedurze kontrolnej. 10. Skarga nie może być w sposób oczywisty nieuzasadniona lub stanowić nadużycie prawa do skargi. 11. Protokół nr 14 wprowadza także przesłankę „znaczącego uszczerbku” doznanego przez skarżącego. 12. Skargę należy składać bezpośrednio do ETPCz , na adres jego Kancelarii w Strasburgu. 13. Do czasu podjęcia decyzji o dopuszczalności skargi, wnoszący skargę może posługiwać się swoim własnym językiem lub językiem innego państwa, jednak w dalszym ciągu postępowania korespondencja będzie przekazywana skarżącemu, w którymś z dwóch oficjalnych języków Trybunału tzn. anglielskim lub francuskim. 14. Skarga musi być złożona na piśmie i opatrzona podpisem skarżącego lub jego pełnomocnika.

6 Skarga złożona do ETPCz powinna zawierać:
Dane personalne skarżącego oraz nazwę państwa przeciwko któremu jest kierowana, Dane adwokata lub innej osoby reprezentującej skarżącego oraz formularz pełnomocnictwa, Przedmiot skargi, Wskazanie prawa lub praw zawartych w Konwencji lub Protokołach dodatkowych, których naruszenie zarzuca skarżący oraz przedstawienie argumentów na poparcie tych zarzutów, Informację o spełnieniu warunków dopuszczalności skargi, Oświadczenie czego domaga się skarżący, Informację, czy zarzuty sformułowane w skardze były kiedykolwiek przedłożone innym organom międzynarodowym w celu dochodzenia lub rozstrzygnięcia, Listę oficjalnych decyzji, które zapadły w sprawie, a także krótką informację o treści każdej z nich, Wskazanie jednego z dwóch oficjalnych języków Rady Europy – angielskiego lub francuskiego – w którym skarżący chciałby otrzymać decyzję lub orzeczenie

7 Najczęstsze przedmioty skarg indywidualnych:
Przewlekłość postępowania sądowego w poszczególnych państwach; Naruszenie prawa do sprawiedliwego rozpatrzenia sprawy; Prawa osób uwięzionych; Stosowanie kar cielesnych; Podsłuch telefoniczny Naruszenia tajemnicy korespondencji; Status prawny dzieci pozamałżeńskich; Prawo własności; Ekstradycja; Ochrona danych osobowych.

8 System wykonywania orzeczeń ETPCz w Polsce
RP przed ETPCz reprezentuje Pełnomocnik Ministra Spraw Zagranicznych do spraw postępowań przed ETPCz; Za koordynację wykonywania wyroków Trybunału odpowiada podległy Pełnomocnikowi Zastępca Pełnomocnika ds. koordynacji wykonywania wyroków ETPCz; Koordynacja odbywa się między innymi za pośrednictwem międzyresortowego Zespołu ds. ETPCz, którego pracom przewodniczy ww. Pełnomocnik; Wykonanie wyroku ETPCz przez państwo polega na realizacji zapisanych w nim środków: indywidualnych tj. zazwyczaj na wypłaceniu skarżącemu stosownej kwoty pieniężnej; środków generalnych – trwale usuwających przyczyny naruszenia Konwencji, zwykle poprzez zmianę prawa lub praktyki w określonej dziedzinie. Za ich realizację są odpowiedzialne poszczególne resorty.


Pobierz ppt "Skarga indywidualna do ETPCz"

Podobne prezentacje


Reklamy Google