Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Egzamin gimnazjalny Organizacja i przeprowadzenie egzaminu gimnazjalnego w 2009 roku spotkania informacyjno-szkoleniowe dla przewodniczących szkolnych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Egzamin gimnazjalny Organizacja i przeprowadzenie egzaminu gimnazjalnego w 2009 roku spotkania informacyjno-szkoleniowe dla przewodniczących szkolnych."— Zapis prezentacji:

1 Egzamin gimnazjalny Organizacja i przeprowadzenie egzaminu gimnazjalnego w 2009 roku spotkania informacyjno-szkoleniowe dla przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych Jaworzno, luty/marzec 2009 r. Szkolenie przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych, luty/marzec 2009 r. Szkolenie przewodniczacych szkolnych zespołów egzaminacyjnych, marzec 2009

2 Program spotkania Materiały przekazane podczas spotkania
Egzamin gimnazjalny Program spotkania Materiały przekazane podczas spotkania Procedury organizacji i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego Dostosowanie warunków i formy egzaminu gimnazjalnego do potrzeb uczniów Zasady zwalniania uczniów/słuchaczy z egzaminu gimnazjalnego Dokumentowanie egzaminu gimnazjalnego Informacja o przekazywaniu prac Komunikaty Szkolenie przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych, luty/marzec 2009 r. Szkolenie przewodniczacych szkolnych zespołów egzaminacyjnych, marzec 2009

3 1. Materiały przekazane podczas spotkania
Kopia prezentacji Procedury organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w szóstej klasie szkoły podstawowej i egzaminu gimnazjalnego w trzeciej klasie gimnazjum Lista kontrolna zadań dla przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego i zespołów nadzorujących Naklejki z kodami szkół Naklejki z informacją o dysleksji Informacja dotycząca zwolnień z egzaminu gimnazjalnego laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych Informacja o dystrybucji i redystrybucji materiałów egzaminacyjnych Niebieska taśma zabezpieczająca przesyłkę Szkolenie przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych, luty/marzec 2009 r.

4 2. Procedury organizacji egzaminu gimnazjalnego
i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego Szkolenie przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych, luty/marzec 2009 r.

5 do czasu przekazania przesyłki kurierowi
Zadania przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego (przed egzaminem gimnazjalnym) Zadanie Egzamin gimnazjalny Powołanie zastępcy do 22 lutego Powołanie członków szkolnego zespołu egzaminacyjnego oraz zespołów nadzorujących do 22 marca Zapoznanie członków zespołów nadzorujących z ich obowiązkami oraz poinformowanie o sposobach dostosowania warunków i formy egzaminu dla uprawnionych do tego uczniów Uaktualnienie zmian w danych osobowych uczniów (bez zmian liczby zgłoszonych uczniów do egzaminu) do 16 kwietnia Zapoznanie uczniów z Informacją dla ucznia przystępującego do egzaminu gimnazjalnego oraz z zasadami kodowania do 15 kwietnia Odebranie przesyłki z zestawami egzaminacyjnymi w obecności innego członka zespołu 21 kwietnia Sprawdzenie nienaruszalności przesyłek oraz ich zgodności z zapotrzebowaniem, w przypadku niezgodności należy o tym fakcie poinformować OKE w Jaworznie Zabezpieczenie przesyłki przed nieuprawnionym ujawnieniem do czasu przekazania przesyłki kurierowi Szkolenie przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych, luty/marzec 2009 r.

6 Informacje dotyczące przesyłki z materiałami egzaminacyjnymi
Egzamin gimnazjalny Informacje dotyczące przesyłki z materiałami egzaminacyjnymi 21 kwietnia dyrektorzy otrzymają dwie przesyłki (paczki) z materiałami egzaminacyjnymi Jedna przesyłka zwierać będzie materiały egzaminacyjne do przeprowadzenia części humanistycznej i matematyczno-przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego Druga przesyłka zawierać będzie materiały egzaminacyjne do przeprowadzenia części trzeciej egzaminu gimnazjalnego z języka obcego w tym płyty CD W dniu odebrania przesyłki należy przeliczyć otrzymane zestawy bez otwierania przezroczystych kopert z nadrukiem CKE Sposób oznaczenia materiałów egzaminacyjnych: Zestawy do przeprowadzenia części humanistycznej przezroczyste koperty z czerwonym nadrukiem zabezpieczone czerwonymi naklejkami, w prawym dolnym rogu na stronach tytułowych arkuszy zaznaczono litery GH Zestawy do przeprowadzenia części matematyczno - przyrodniczej przezroczyste koperty z czarnym nadrukiem zabezpieczone żółtymi naklejkami, w prawym dolnym rogu na stronach tytułowych arkuszy znaczono literami GM Zestawy do przeprowadzenia części trzeciej egzaminu z języka obcego przezroczyste koperty z niebieskim nadrukiem zabezpieczone naklejkami w kolorach: zielony (GA), niebieski (GN), fioletowy (GR), ... w prawym dolnym rogu na stronach tytułowych arkuszy znaczono odpowiedni literami GA, GN, GR, Szkolenie przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych, luty/marzec 2009 r. Szkolenie przewodniczacych szkolnych zespołów egzaminacyjnych, marzec 2009

7 Egzamin gimnazjalny Zadania przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego (w dniu egzaminu gimnazjalnego) Zadanie Czas Sprawdzenie obecności członków zespołów nadzorujących 8.00 Stwierdzenie nienaruszalności przesyłek z materiałami egzaminacyjnymi w obecności przewodniczących zespołów nadzorujących oraz przedstawicieli uczniów 8.30 Przekazanie przewodniczącym zespołów nadzorujących: odpowiedniej liczby i typów zestawów egzaminacyjnych i płyt CD list uczniów (wydrukowanych z Serwisu dla Dyrektorów), schematów rozmieszczenia uczniów w sali, naklejek z kodem szkoły i literą D, formularzy protokołów przebiegu egzaminu w danej sali, bezpiecznych kopert Nadzorowanie prawidłowego przebiegu egzaminu gimnazjalnego w trakcie egzaminu gimnazjalnego Zapewnienie przedłużenia czasu trwania egzaminu dla uczniów z dysfunkcjami Podejmowanie decyzji o przerwaniu i unieważnieniu egzaminu Szkolenie przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych, luty/marzec 2009 r. Szkolenie przewodniczacych szkolnych zespołów egzaminacyjnych, marzec 2009

8 Zadania przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego (po egzaminie gimnazjalnym)
Zadanie Odbiór od przewodniczących zespołów nadzorujących spakowanych prac uczniów oraz dokumentacji z sal Przygotowanie materiałów do przekazania kurierowi; prac uczniów - osobno zestawy GH-1, (GH-4+GH-5), GH-6, GH-7, GH-8; GM-1, … niewykorzystanych zestawów egzaminacyjnych i płyt CD zbiorczego protokołu przebiegu egzaminu wykazu uczniów, którzy przerwali/którym przerwano egzamin lub do niego nie przystąpili schematów rozmieszczenia zdających w salach informacji o dystrybucji i jakości otrzymanych zestawów egzaminacyjnych uzupełnionych list uczniów z sal potwierdzonych podpisem dyrektora, kserokopie zaświadczeń laureatów/finalistów decyzji o przerwaniu egzaminu wraz z pracą ucznia protokołów przekazania prac i dokumentacji Przekazanie materiałów egzaminacyjnych kurierowi odbywa się w dniu egzaminu gimnazjalnego w szkole Zarchiwizowanie pozostałej dokumentacji egzaminacyjnej Szkolenie przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych, luty/marzec 2009 r.

9 w dniu egzaminu gimnazjalnego
Egzamin gimnazjalny Zadania przewodniczącego zespołu nadzorującego (przed egzaminem gimnazjalnym) Zadania Egzamin gimnazjalny Przewodniczący zespołu nadzorującego kieruje pracą członków zespołu, a w szczególności odpowiada za sprawny oraz zgodny z rozporządzeniem przebieg egzaminu gimnazjalnego w danej sali. Przewodniczący zespołu nadzorującego odpowiada za właściwe przygotowanie sali oraz materiałów potrzebnych do przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego, w tym: kartek z nazwiskiem i imieniem, datą urodzenia i kodem dla każdego ucznia, odpowiednich stanowisk pracy dla uczniów uprawnionych do dostosowania warunków i form egzaminu, umieszcza przed wejściem do sali listy zdających w danej sali (imię i nazwisko) do 22,23,24 kwietnia Odbiera od przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego informacje o uczniach uprawnionych do dostosowania warunków i formy egzaminu najpóźniej w dniu egzaminu gimnazjalnego Szkolenie przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych, luty/marzec 2009 r. Szkolenie przewodniczacych szkolnych zespołów egzaminacyjnych, marzec 2009

10 po zajęciu miejsc przez uczniów
Zadania przewodniczącego zespołu nadzorującego (w dniu egzaminu gimnazjalnego) Przed egzaminem gimnazjalnym Odbiera od przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego materiały egzaminacyjne do sali 8.30 O wyznaczonej przez przewodniczącego szkolonego zespołu egzaminacyjnego godzinie, uczniowie wchodzą do sali według kolejności na liście przed wejściem na salę Poleca uczniom sprawdzenie, czy nie wnieśli na salę telefonu komórkowego czy posiadają niezbędne przybory po zajęciu miejsc przez uczniów Dopilnowuje, aby podczas egzaminu gimnazjalnego w sali przebywały wyłącznie osoby upoważnione Szkolenie przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych, luty/marzec 2009 r.

11 Zadania przewodniczącego zespołu nadzorującego
Podczas egzaminu (w dniu egzaminu gimnazjalnego) Rozdaje wraz z członkami zespołu nadzorującego zestawy egzaminacyjne uczniom w kolejności takiej, jak umieszczono je w przezroczystych kopertach (9.00) Informuje uczniów: o sposobie kodowania prac i wypełniania karty odpowiedzi o konieczności sprawdzenia kompletności zestawu o obowiązku zapoznania się z instrukcją znajdującą się na pierwszej stronie arkusza Zapewnia uczniom czas na kodowanie i zapoznanie się z instrukcją na pierwszej stronie arkusza Zapisuje w widocznym miejscu czas rozpoczęcia i zakończenia pracy z zestawem egzaminacyjnym (po zakończeniu czynności organizacyjnych) Wypełnia schemat rozmieszczenia uczniów w sali Odpowiada za to, aby w czasie trwania egzaminu gimnazjalnego członkowie zespołu nadzorującego zachowali ciszę, nie chodzili po sali bez wyraźnego powodu, nie zaglądali do prac uczniów lub w inny sposób nie zakłócali ich pracy W uzasadnionej sytuacji zezwala uczniowi na opuszczenie sali, po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość komunikowania się z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej Przyjmuje od zdającego zgłoszenie wcześniejszego zakończenia pracy i odbiera jego pracę, po uprzednim sprawdzeniu kompletności kodowania i zaznaczenia odpowiedzi do zadań zamkniętych Szkolenie przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych, luty/marzec 2009 r.

12 Zadania przewodniczącego zespołu nadzorującego (w dniu egzaminu gimnazjalnego)
Po egzaminie: wraz z członkami zespołu nadzorującego odbiera prace od uczniów przykleja kody kreskowe w odpowiednich miejscach zestawów egzaminacyjnych przykleja kolorowe naklejki oznaczające dysleksję w pracach uczniów do tego uprawnionych wypełnia odpowiednie matryce znaków na kartach odpowiedzi porządkuje prace zgodnie z listą i pakuje je do bezpiecznej koperty. Opisuje kopertę według instrukcji OKE sporządza protokół przebiegu egzaminu w sali zamieszcza w protokole Przebiegu egzaminu gimnazjalnego w sali informacje o wymianie zestawu zadań i sprawdza, czy uczeń, któremu wymieniono zestaw, potwierdził ten fakt w protokole przekazuje przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego spakowane prace i dokumentację z sali Dopilnowuje, aby przedstawiciele zdających byli obecni w sali aż do momentu spakowania i zamknięcia prac uczniów do bezpiecznych kopert Szkolenie przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych, luty/marzec 2009 r.

13 slajd (1 z 3) Informacje dotyczące egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego Egzamin gimnazjalny z zakresu języka obcego nowożytnego, przeprowadzany od roku szkolnego 2008/2009, stanowi trzecią część egzaminu gimnazjalnego. Obejmuje wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego ustalone w standardach wymagań będących podstawą do przeprowadzania egzaminu w ostatnim roku nauki w gimnazjum. Uczeń (słuchacz) przystępuje do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego z jednego z następujących języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, włoskiego – z tego języka, którego uczy się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego. W roku szkolnym 2008/2009, 2009/2010 i 2010/2011 uczniowie oprócz zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego z części humanistycznej i matematyczno – przyrodniczej otrzymają odrębny dokument o szczegółowych wynikach z trzeciej części egzaminu gimnazjalnego. Wzór dokumentu określi dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Szkolenie przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych, luty/marzec 2009 r.

14 slajd (2 z 3) Informacje dotyczące egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego W przypadku gdy uczeń uczy się w szkole więcej niż jednego języka obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego, jego rodzice (prawni opiekunowie) składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację o przystąpieniu ucznia (słuchacza) do egzaminu gimnazjalnego z zakresu jednego z tych języków. Złożenie deklaracji musi nastąpić nie później niż do dnia 20 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin. Egzamin z języka obcego nowożytnego trwa 90 minut. Dla uczniów z odpowiednio potwierdzonymi specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz uczniów chorych posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania oraz uczniów chorych lub niesprawnych czasowo może zostać przedłużony nie więcej niż o 45 minut. Płyty CD na egzamin będą przygotowane w takim samym formacie jak na egzaminie próbnym. Szkolenie przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych, luty/marzec 2009 r.

15 slajd (3 z 3) Komunikat Podsekretarza Stanu Zbigniewa Marciniaka w sprawie rekrutacji do szkół ponadgimnazjlanych oraz trzeciej części egzaminu gimnazjalnego (Warszawa, 30 października 2008 r.) Uczniowie przystępują do egzaminu z zakresu języka obcego nowożytnego, którego uczą się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego. W gimnazjach publicznych obowiązuje nauczanie jednego języka obcego nowożytnego, a w wielu gimnazjach publicznych jest również nauczany drugi język nowożytny w formie dodatkowych zajęć edukacyjnych, uczniowie obowiązani są zdawać trzecią część egzaminu z tylko z tego języka, który jest przedmiotem obowiązkowym (uczniowie nie mają prawa wyboru). W gimnazjach niepublicznych, w których obowiązkowymi przedmiotami mogą być dwa języki obce nowożytne, uczniowie mogą wybrać ten język obcy, który chcą zdawać na egzaminie. W trzech kolejnych latach szkolnych (2008/2009, 2009/2010, 2010/2011) wynik trzeciej części egzaminu gimnazjalnego nie będzie brany pod uwagę w trakcie rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych. Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU z 2007 r. Nr 83, poz. 562 z póź. zmianami), Rozporządzenie MEN z dnia 28 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów (DzU z 2007r. Nr 157, poz. 1102), Rozporządzenie MENiS z dnia 10 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (DzU z 2003 r. Nr 116, poz z póź. zmianami). Szkolenie przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych, luty/marzec 2009 r.

16 3. Dostosowanie warunków i formy egzaminu gimnazjalnego
do potrzeb uczniów Szkolenie przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych, luty/marzec 2009 r.

17 Dostosowanie warunków egzaminacyjnych (ogólne zasady)
Za dostosowanie warunków i formy przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego do potrzeb uczniów odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego – dyrektor szkoły. Zakres dostosowania opisuje Komunikat dyrektora CKE z dnia 4 maja 2005 r. w sprawie szczegółowej informacji o sposobie dostosowania warunków i formy przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego trzeciej klasie gimnazjum 2. Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym nie przystępują do egzaminu gimnazjalnego 3. Uprawnieni uczniowie mogą skorzystać z pełnego dostosowania warunków egzaminacyjnych, tzn. dostosowanego zestawu egzaminacyjnego (jeżeli jest przewidziany), innych dostosowań (jeżeli są przewidziane) oraz wydłużonego czasu zdawania w wydzielonej sali 4. Dostosowanie warunków i formy może być też częściowe, tzn. uczeń może skorzystać tylko z dostosowania zestawu egzaminacyjnego lub/ i dodatkowych urządzeń (nieprzeszkadzających innym zdającym) we wspólnej sali i w regulaminowym czasie zdawania 5. Wszyscy uczniowie, dla których dostosowany jest zestaw egzaminacyjny, tzn. z arkuszami GH-4,GH-5, GH-6,GH-7,GH-8, (…) oraz uczniowie z dysleksją rozwojową otrzymujący arkusz GH-1 (…) mogą zaznaczać odpowiedzi do zadań zamkniętych w zestawie zadań Szkolenie przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych, luty/marzec 2009 r.

18 Podstawa dostosowania warunków egzaminacyjnych
1. Opinia Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia) mają prawo przystąpić do egzaminu gimnazjalnego w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej 2. Orzeczenie Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (GH-4,GH-5, GH-6, GH-7,GH-8, GM-4..) przystępują do egzaminu gimnazjalnego na podstawie tego orzeczenia 3. Zaświadczenie lekarskie Uczniowie chorzy lub niesprawni czasowo, na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza, mogą przystąpić do egzaminu gimnazjalnego w warunkach i formie odpowiednich ze względu na stan zdrowia Szkolenie przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych, luty/marzec 2009 r.

19 W Serwisie dla Dyrektorów są do pobrania dwie instrukcje:
instrukcja przeprowadzania egzaminu dla osób korzystających z komputera podczas egzaminu gimnazjalnego, instrukcja wspomagania zdającego w czytaniu lub/i pisaniu na egzaminie gimnazjalnym. Szkolenie przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych, luty/marzec 2009 r.

20 4. Zasady zwalniania uczniów egzaminu gimnazjalnego
Szkolenie przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych, luty/marzec 2009 r.

21 Zwolnienia z egzaminu gimnazjalnego z przyczyn losowych lub zdrowotnych
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów gimnazjalnych w szkołach publicznych… (DzU nr 83, poz. 562 z późn. zmianami) dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej może zwolnić ucznia (słuchacza): z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim ze sprzężoną niepełnosprawnością, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, jeśli nie rokuje kontynuowania nauki w szkole ponadgimnazjalnej – na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), zaopiniowany przez dyrektora szkoły (§38, ust. 3). jeśli zaistniał szczególny przypadek losowy lub zdrowotny, uniemożliwiający mu przystąpienie do egzaminu gimnazjalnego w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku – na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, złożony w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia (§49, ust. 4) Szkolenie przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych, luty/marzec 2009 r.

22 Zwolnienia z egzaminu gimnazjalnego laureatów i finalistów olimpiad i konkursów
Na podstawie §39 ust.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych zwolnienie z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2008/2009 przysługuje: laureatom i finalistom olimpiad przedmiotowych z zakresu jednego z grupy przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym laureatom konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z grupy przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym Podstawą zwolnienia jest zaświadczenie stwierdzające uzyskanie tytułu laureata lub finalisty, które uczeń przedkłada dyrektorowi szkoły. Dyrektor szkoły powinien odnotować uzyskany tytuł laureata/finalisty przy nazwisku na liście uczniów oraz w dokumentacji egzaminacyjnej, a następnie przekazać kurierowi potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię zaświadczenia laureata/finalisty wraz z dokumentacją egzaminacyjną Zgodnie z ww. rozporządzeniem dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej nie stwierdza uprawnienia laureatów i finalistów do zwolnienia z odpowiedniej części egzaminu. Szkolenie przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych, luty/marzec 2009 r.

23 Szkolenie przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych, luty/marzec 2009 r.

24 5. Dokumentowanie egzaminu gimnazjalnego
Szkolenie przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych, luty/marzec 2009 r.

25 listy zdających, protokoły, załączniki (z Aneksu),
W celu przeprowadzenia i udokumentowania egzaminu z Serwisu dla Dyrektorów należy pobrać: listy zdających, protokoły, załączniki (z Aneksu), Szkolenie przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych, luty/marzec 2009 r.

26 Przykładowa lista zdających w sali
Egzamin gimnazjalny Przykładowa lista zdających w sali Szkolenie przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych, luty/marzec 2009 r. Szkolenie przewodniczacych szkolnych zespołów egzaminacyjnych, marzec 2009

27 PROTOKÓŁ PRZEBIEGU EGZAMINU GIMNAZJALNEGO
Protokół przebiegu egzaminu w sali – 1 z 3 Załącznik 5.6b. PROTOKÓŁ PRZEBIEGU EGZAMINU GIMNAZJALNEGO część humanistyczna matematyczno-przyrodnicza z języka……….. Sala nr 1 X Liczba zestawów Razem A -1 A - 4 A - 5 A - 6 A - 7 A - 8 Liczba otrzymanych zestawów 26 Liczba otrzymanych płyt CD Liczba uczniów zgłoszonych do egzaminu (zgodnie z listą) 25 Liczba uczniów, którzy ukończyli egzaminu 20 Liczba uczniów nieobecnych 3 w tym finalistów/laureatów olimpiad laureatów konkursów 1 zwolnionych przed egzaminem z przyczyn zdrowotnych lub losowych pozostałych nieobecnych Liczba uczniów, którym przerwano egzamin Liczba zdających w języku mniejszości narodowej - Załącznik 5.6b. Szkolenie przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych, luty/marzec 2009 r.

28 Protokół przebiegu egzaminu w sali – 2 z 3
Załącznik 5.6b. Szkolenie przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych, luty/marzec 2009 r.

29 Protokół przebiegu egzaminu w sali – 3 z 3
Załącznik 5.6b. Uwagi o przebiegu egzaminu (np. spóźnienia, zdarzenia losowe, niezgodność z procedurami, wyjścia zdających, liczba uczniów, którzy zdawali w języku mniejszości narodowej) …………………………………………………………………………………………………… Uczniowie korzystający z dostosowanych warunków lub/i formy sprawdzianu/egzaminu (nie dotyczy szkół i placówek specjalnych) (wpisać nazwisko, imię i określić warunki egzaminacyjne) ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………… Podpisy zespołu nadzorującego: Przewodniczący Członkowie …………………………………………………………………… Szkolenie przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych, luty/marzec 2009 r.

30 ZBIORCZY PROTOKÓŁ PRZEBIEGU EGZAMINU GIMNAZJALNEGO
Protokół zbiorczy przebiegu egzaminu 1 z 3 Załącznik 5.8b ZBIORCZY PROTOKÓŁ PRZEBIEGU EGZAMINU GIMNAZJALNEGO część humanistyczna matematyczno-przyrodnicza A. Rozliczenie zestawów egzaminacyjnych X Liczba zestawów Razem A-1 A-4 A-5 A-6 A-7 A-8 Liczba otrzymanych zestawów 26 3 32 Liczba uczniów zgłoszonych do egzaminu (zgodnie z listą) 25 2 29 Liczba uczniów, którzy ukończyli egzaminu 20 1 23 Liczba uczniów nieobecnych w tym finalistów/laureatów olimpiad laureatów konkursów - zwolnionych przed egzaminem z przyczyn zdrowotnych lub losowych pozostałych nieobecnych Liczba uczniów, którym przerwano egzamin Liczba zdających w języku mniejszości narodowej Załącznik 5.6b. Szkolenie przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych, luty/marzec 2009 r.

31 Protokół zbiorczy egzaminu – 2 z 3
Załącznik 5.8b. Szkolenie przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych, luty/marzec 2009 r.

32 Protokół zbiorczy egzaminu – 3 z 3
Załącznik 5.8b. Szkolenie przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych, luty/marzec 2009 r.

33 Wykaz uczniów nieobecnych
Szkolenie przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych, luty/marzec 2009 r.

34 Protokół przekazania prac i dokumentacji egzaminu gimnazjalnego
Załącznik A Protokół przekazania prac i dokumentacji egzaminu gimnazjalnego Część humanistyczna Egzamin z języka obcego………………………... Część matematyczno –przyrodnicza wpisać nazwę języka Przekazuję pakiet z materiałami egzaminacyjnymi: Liczba Prace standardowe (A1) kopert Prace uczniów słabo widzących (A4, A5) kopert Prace uczniów niewidomych (A6) kopert Prace uczniów niesłyszacych/ słabo słyszących (A7) kopert Prace uczniów z upośledzeniem w stopniu lekkim(A8) kopert Niewykorzystane zestawy egzaminacyjne (wszystkich typów) kopert Niewykorzystane płyty CD (dotyczy egzaminu z języka obcego) sztuk Uszkodzone zestawy egzaminacyjne (wszystkich typów) sztuk Dokumentacja egzaminu sztuk Potwierdzam, że liczba przekazanych prac jest zgodna ze specyfiką w rozliczeniu zestawów zadań podana w protokole zbiorczym egzaminu. …………………………………………………………………… …………………………………………. Imię i nazwisko Przewodniczącego szkolnego Zespołu Egzaminacyjnego Czytelny podpis X 2 1 1 3 Szkolenie przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych, luty/marzec 2009 r.

35 Załącznik B Szkolenie przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych, luty/marzec 2009 r.

36 do egzaminu gimnazjalnego
Załącznik C 1 z 2 INFORMACJA O DYSTRYBUCJI I JAKOŚCI OTRZYMANYCH ZESTAWÓW EGZAMINACYJNYCH do egzaminu gimnazjalnego A. DYSTRYBUCJA ZESTAWÓW DO SZKOŁY 1. Zestawy zadań odebrano w szkole o godzinie 2. Liczba dostarczonych zestawów umożliwia przeprowadzenie sprawdzianu/egzaminu: tak / nie. Jeżeli „nie”, to proszę opisać, w jaki sposób rozwiązano ten problem (o której godzinie powiadomiono firmę dystrybucyjną i kiedy zestawy zostały dostarczone do szkoły): …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. B. ROZLICZENIE ZESTAWÓW ZADAŃ SYMBOL ZESTAWU Liczba otrzymanych zestawów 1. Liczba prac przekazanych do sprawdzenia 2.Zestawy niewykorzystane ze względu na nadmiar 3. Zestawy niewykorzystane ze względu na uszkodzenie Liczba prac i zestawów przekazanych do OKE (1+2+3) A-1 26 20 1 A-4 3 2 A-5 - A-6 A-7 A-8 Razem sztuk 32 24 Szkolenie przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych, luty/marzec 2009 r.

37 C. ROZLICZENIE ZESTWÓW NIEWYKORZYSTANYCH ZE WZGLĘDU NA USZKODZENIE
Załącznik C 2 z 2 C. ROZLICZENIE ZESTWÓW NIEWYKORZYSTANYCH ZE WZGLĘDU NA USZKODZENIE Rodzaj braków w zestawach Liczba uszkodzonych zestawów Symbol zestawu Brak zadruku zestawu Różnice w kontraście wydruku utrudniające odczytanie 1 GH-1 Błędy przy składaniu arkusza Uszkodzenie arkusza (inne niż te spowodowane przez ucznia) Niezgodność zestawów z zamówieniem Razem sztuk D. INNE UWAGI DOTYCZĄCE DYSTRYBUCJI I JAKOŚCI OTRZYMANYCH ZESTAWÓW Szkoła otrzymuje zestawy zadań, które po wypełnieniu przez ucznia nazywamy pracami Szkolenie przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych, luty/marzec 2009 r.

38 WZÓR OPISU BEZPIECZNEJ KOPERTY
Załącznik D Nr identyfikacyjny szkoły GO3 Nr koperty/ nr sali 1/3 Liczba prac Typ arkusza GH-1 Szkolenie przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych, luty/marzec 2009 r.

39 Załącznik E Szkolenie przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych, luty/marzec 2009 r.

40 PAKOWANIE W SZKOLE W CELU PRZEKAZANIA PRZESYŁKI KURIEROWI
3b. PAKOWANIE W SZKOLE W CELU PRZEKAZANIA PRZESYŁKI KURIEROWI 1. PROTOKÓŁ przekazania prac i dokumentacji egzaminu [Zał. A] . 2. DOKUMENTACJA (w koszulkach foliowych) Protokół zbiorczy [Zał.5.8b lub 5.8c] 3a. PAKIET BEZPIECZNYCH KOPERT z pracami uczniów GH-1 z etykietą [Zał. E] przewiązane sznurkiem 4. NIEWYKORZYSTANE ZESTAWY z całej szkoły z określeniem zawartości Wykaz uczniów, którzy nie przystąpili… [Zał. 2.2] Zweryfikowane listy zdających z wszystkich sal (koszulka 2.) OSOBNE PAKIETY DLA PRAC: (A-4)+(A-5) A-6 , A-7, A-8 każdy z etykietą (Zał. E) Decyzja o przerwaniu i unieważnieniu wraz z pracami zdających [Zał. C] Rozmieszczenie w salach [Zał. B] Informacja o dystrybucji [Zał. 5.9.], (koszulka 3.) Kopie zaświadczeń laureatów Szkolenie przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych, luty/marzec 2009 r.

41 Dokumentowanie egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego
Szkolenie przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych, luty/marzec 2009 r.

42 PROTOKÓŁ PRZEBIEGU EGZAMINU GIMNAZJALNEGO
Protokół przebiegu egzaminu w sali Załącznik 5.6b. PROTOKÓŁ PRZEBIEGU EGZAMINU GIMNAZJALNEGO część humanistyczna matematyczno-przyrodnicza z języka angielskiego Sala nr 1 X Liczba zestawów Razem A -1 A - 4 A - 5 A - 6 A - 7 A - 8 Liczba otrzymanych zestawów 16 Liczba otrzymanych płyt CD 2 Liczba uczniów zgłoszonych do egzaminu (zgodnie z listą) Liczba uczniów, którzy ukończyli egzaminu 12 Liczba uczniów nieobecnych 4 w tym finalistów/laureatów olimpiad laureatów konkursów 1 zwolnionych przed egzaminem z przyczyn zdrowotnych lub losowych pozostałych nieobecnych Liczba uczniów, którym przerwano egzamin - Liczba zdających w języku mniejszości narodowej Załącznik 5.6b. Szkolenie przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych, luty/marzec 2009 r.

43 Protokół zbiorczy egzaminu z języków 1 z 2 Załącznik 5.8c.
ZBIORCZY PROTOKÓŁ PRZEBIEGU EGZAMINU GIMNAZJALNEGO część języka obcego nowożytnego (języków obcych nowożytnych) język angielski, język francuski wpisać język (języki) Rozliczenie zestawów egzaminacyjnych Język Liczba zestawów Razem A-1 A-4 A-5 A-6 A-7 A-8 Liczba otrzymanych zestawów GA 16 3 22 GN GF 5 Liczba otrzymanych płyt CD 2 1 Liczba uczniów zgłoszonych do egzaminu (zgodnie z listą) Liczba uczniów, którzy ukończyli egzaminu Liczba uczniów nieobecnych 4 - Szkolenie przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych, luty/marzec 2009 r.

44 Protokół zbiorczy egzaminu z języków 2 z 2 Załącznik 5.8c.
ZBIORCZY PROTOKÓŁ PRZEBIEGU EGZAMINU GIMNAZJALNEGO część języka obcego nowożytnego (języków obcych nowożytnych) – cd. Język Liczba zestawów Razem A-1 A-4 A-5 A-6 A-7 A-8 Liczba uczniów nieobecnych GA 4 1 5 GN GF w tym finalistów/laureatów olimpiad laureatów konkursów – języki razem - zwolnionych przed egzaminem z przyczyn zdrowotnych lub losowych – języki razem 2 pozostałych nieobecnych – języki razem Liczba uczniów, którym przerwano egzamin GA – język angielski, GN – język niemiecki, GF- język francuski, GE – język hiszpański, GR – język rosyjski, GW – język włoski, A-1 –oznacza arkusz standardowy, A-4, A-5 – arkusz dla uczniów słabo widzących, A-6 –arkusz dla niewidomych, A-7 – arkusz dla słabo słyszących i niesłyszących, A-8 – arkusz dla uczniów upośledzonych. Szkolenie przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych, luty/marzec 2009 r.

45 SPOSÓB PAKOWANIA PRZESYŁKI po egzaminie z języków obcych
Należy sporządzić jeden komplet dokumentacji dla wszystkich egzaminów z języków obcych oraz po jednym pakiecie zawierającym prace i niewykorzystane arkusze poszczególnych języków Szkolenie przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych, luty/marzec 2009 r.

46 Dokumentacja w koszulkach:
protokół zbiorczy (Załącznik 5.8c.), poświadczone kopie zaświadczeń laureatów konkursów przedmiotowych, olimpiad, wykaz uczniów, którzy nie przystąpili do egzaminu, którzy przerwali/którym przerwano (Załącznik 2.2.), schematy rozmieszczenia zdających w salach (Załacznik B), informacja dystrybucji (Załącznik C) wraz z wadliwymi zestawami, koszulka 2 zweryfikowane listy zdających ze wszystkich sal, koszulka 3 decyzje o przerwaniu unieważnieniu egzaminu wraz z pracami zdających (Załącznik 5.9.). Szkolenie przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych, luty/marzec 2009 r.

47 Nie korzystamy z etykiet: Załącznik F, Załącznik E
PAKIET Z JĘZYKA OBCEGO, np. języka angielskiego: protokół przekazania prac i dokumentacji egzaminu (Załącznik A), bezpieczne koperty z pracami zdających (kolejno: A1, A4+5, A7, A8), niewykorzystane arkusze z całej szkoły/zespołu przewiązane sznurkiem i niewykorzystane płyty CD z języka obcego. Pakiet przewiązujemy sznurkiem umieszczając na górze (Załącznik A) Nie korzystamy z etykiet: Załącznik F, Załącznik E Szkolenie przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych, luty/marzec 2009 r.

48 PAKIET Z JĘZYKA OBCEGO, np. języka niemieckiego:
protokół przekazania prac i dokumentacji egzaminu (Załącznik A), bezpieczne koperty z pracami zdających (kolejno A1, A4+5, A7, A8), niewykorzystane arkusze z całej szkoły/zespołu przewiązane sznurkiem i niewykorzystane płyty CD z języka obcego. Pakiet przewiązujemy sznurkiem umieszczając na górze (Załącznik A) Nie korzystamy z etykiet: Załącznik F, Załącznik E Szkolenie przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych, luty/marzec 2009 r.

49 Komplet dokumentacji i pakiety z poszczególnych języków obcych pakujemy razem do kartonu. Jako opakowania można wykorzystać kartony, w których dostarczono arkusze egzaminacyjne. Przesyłkę należy okleić niebieską taśmą z napisem GIMNAZJUM otrzymaną z OKE Szkolenie przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych, luty/marzec 2009 r.

50 6. Informacja o przekazywaniu materiałów egzaminacyjnych
do OKE Szkolenie przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych, luty/marzec 2009 r.

51 Przekazywanie materiałów egzaminacyjnych po egzaminie gimnazjalnym do OKE
Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego (lub osoba przez niego pisemnie upoważniona) zabezpiecza przesyłkę niebieską taśmą firmową otrzymaną z OKE i przekazuje kurierowi firmy przewozowej 22 kwietnia w godzinach od do – z części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego 23 kwietnia godzinach od do – z części matematyczno – przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego 24 kwietnia godzinach od do – z części trzeciej egzaminu gimnazjalnego (języki obce) Szkolenie przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych, luty/marzec 2009 r.

52 7. Komunikaty Szkolenie przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych, luty/marzec 2009 r.

53 Sprawdzian i egzamin gimnazjalny w terminie dodatkowym
3 czerwca 2009 r.– sprawdzian 2 czerwca 2009 r.– egzamin gimnazjalny część humanistyczna 3 czerwca 2009 r.- egzamin gimnazjalny część matematyczno przyrodnicza 4 czerwca 2009 r.- trzecia część egzaminu gimnazjalnego – język obcy nowożytny Wszystkie egzaminy rozpoczynają się o godzinie 9.00 Szkolenie przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych, luty/marzec 2009 r.

54 - szkoły podstawowe – do 28 kwietnia 2009 r.
Zamówienie zestawów zadań dla uczniów piszących egzamin w terminie dodatkowym Jeżeli uczeń był nieobecny (np. był chory i nie mógł pisać egzaminu gimnazjalnego) lub jego egzamin został przerwany, dyrektor szkoły powinien zamówić dla niego zestawy zadań na termin dodatkowy za pomocą Serwisu dla Dyrektorów, zgłaszając uczniów poprzez wypełnienie zakładki Termin dodatkowy: - szkoły podstawowe – do 28 kwietnia 2009 r. - gimnazja – do 5 maja 2009 r. Szkolenie przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych, luty/marzec 2009 r.

55 Ważne telefony Okręgowa Komisja Egzaminacyjna ul. Mickiewicza 4
Egzamin gimnazjalny Okręgowa Komisja Egzaminacyjna ul. Mickiewicza 4 Jaworzno tel. (032) Ważne telefony Sprawy organizacyjne/ dostosowanie warunków i formy sprawdzianu/egzaminu Baza szkół i uczniów Sprawy merytoryczne kierownik WOA Andrzej Folwaczny wew. 123 kierownik POEiS Iwona Różycka wew. 125 ekspert Krystyna Zwierzycka wew. 146 Przemysław Cywiński szkoły podstawowe wew. 113 kierownik WSEGiM Elżbieta Modrzewska wew. 124 kierownik PSiEG Urszula Okrajni wew. 120 koordynator sprawdzianu Monika Szymańska wew.119 Michał Szerszeń gimnazja wew. 114 koordynatorzy egzaminu gimnazjalnego Hanna Wylężek, Jerzy Borkowicz wew. 144 Szkolenie przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych, luty/marzec 2009 r. Szkolenie przewodniczacych szkolnych zespołów egzaminacyjnych, marzec 2009

56 Szkolenie przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych, luty/marzec 2009 r.

57 Szkolenie przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych, luty/marzec 2009 r.


Pobierz ppt "Egzamin gimnazjalny Organizacja i przeprowadzenie egzaminu gimnazjalnego w 2009 roku spotkania informacyjno-szkoleniowe dla przewodniczących szkolnych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google