Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2) LEKCJA EDUKACJI PRAWNICZEJ PRAWO ADMINISTRACYJNE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2) LEKCJA EDUKACJI PRAWNICZEJ PRAWO ADMINISTRACYJNE"— Zapis prezentacji:

1 2) LEKCJA EDUKACJI PRAWNICZEJ PRAWO ADMINISTRACYJNE

2 Witamy w części e-learningowej projektu „Prawo – dodaj do znajomych”.
„Prawo – dodaj do znajomych” – 2 Lekcja / PRAWO ADMINISTRACYJNE Witamy w części e-learningowej projektu „Prawo – dodaj do znajomych”. Zwracaj uwagę na specjalne ikony znajdujące się w prawym - górnym rogu slajdu. Prezentacja zwiera treści informacyjne, pytania, kwestie ważne oraz przykłady – czasami dowcipne i niecodzienne: To wszystko ma ułatwić Tobie poszerzenie wiedzy o prawie.

3 Witaj w drugiej części edukacji prawniczej
„Prawo – dodaj do znajomych” – 2 Lekcja / PRAWO ADMINISTRACYJNE Witaj w drugiej części edukacji prawniczej Ostatnio, zapoznałeś/aś się z ogólną koncepcją prawa, teraz masz okazję kontynuować swoją przygodę z prawem i dowiedzieć się czegoś więcej o jednej z jego podstawowych gałęzi: prawie administracyjnym. To właśnie prawo administracyjne reguluje stosunki, pomiędzy obywatelami a administracją publiczną.

4 „Prawo – dodaj do znajomych” – 1 Lekcja / WSTĘP DO PRAWOZNAWSTWA

5 Co wchodzi w skład administracji publicznej?
„Prawo – dodaj do znajomych” – 2 Lekcja / PRAWO ADMINISTRACYJNE Co wchodzi w skład administracji publicznej? - administracja samorządowa – zajmuje się realizacją zadań publicznych na własnym terytorium - administracja rządowa - administracja państwowa Administracja samorządowa występuje w Polsce na trzech szczeblach: gminnym powiatowym wojewódzkim organy stanowiące: sejmik województwa, rada powiatu, rada gminy. organy wykonawcze: - marszałek i zarząd województwa, - starosta i zarząd powiatu, - wójt/burmistrz/ prezydent.

6 „Prawo – dodaj do znajomych” – 2 Lekcja / PRAWO ADMINISTRACYJNE
Warto, żebyś wiedział, że prawo administracyjne składa się z trzech części: 1. Część ustrojowa – określającej zadania oraz kompetencje organów administracji publicznej, relacje pomiędzy administracją samorządową oraz rządową, nadzór i kontrolę ze strony administracji. Przykładem mogą być ustrojowe ustawy samorządowe tj. ustawa o samorządzie gminnym, ustawa o samorządzie powiatowym oraz ustawa o samorządzie województwa, która określa sposób zorganizowania oraz kompetencji jednostek samorządu terytorialnego. Dzięki temu, pracownicy administracji znają swój zakres obowiązków i wiedzą komu podlegają. Zapobiega to zbędnemu chaosowi i pomaga sprawnie działać organom administracji publicznej.:

7 „Prawo – dodaj do znajomych” – 2 Lekcja / PRAWO ADMINISTRACYJNE
2. Część materialna – Określa ona prawa i obowiązki podmiotów administrujących (organów administracji publicznej) oraz podmiotów administrowanych (czyli najczęściej nas - obywateli) w określonym przedmiocie sprawy mającej charakter publiczny. Część ta jest najrozleglejszym obszarem prawa administracyjnego, które często ulega zmianie i nowelizacjom. Przykładem może być ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych, która reguluje na czym polega obowiązek meldunkowy, pobyt tymczasowy, nadanie numeru PESEL. Z kolei, ustawa podatku dochodowym od osób fizycznych określa kto jest objęty obowiązkiem podatkowym, jakie są stawki podatkowe, jakie są kompetencji organów administracji skarbowej w zakresie poboru podatku.

8 „Prawo – dodaj do znajomych” – 2 Lekcja / PRAWO ADMINISTRACYJNE
3. Część procesowa – to najkrócej rzecz ujmując przepisy zawarte w kodeksie postępowania administracyjnego (czasami w innych ustawach z zakresu prawa administracyjnego materialnego), które określają zasady procedury administracyjnej, prawa i obowiązki podmiotów postępowania, postępowanie odwoławcze etc. Przepisy te określają np., gdzie powinieneś się udać, jeśli chcesz wyrobić dokument x, jakie dokumenty powinieneś w tym celu przedłożyć i jak długi jest czas oczekiwania na nadanie tego numeru.

9 „Prawo – dodaj do znajomych” – 2 Lekcja / PRAWO ADMINISTRACYJNE
Aby lepiej zrozumieć powyższy podział prawa administracyjnego wyobraź sobie, że chcesz zdobyć prawo jazdy. Ubieganie się o ten dokument jest możliwe, ponieważ wcześniej zostało ustalone, jakie organy są odpowiedzialne za wydanie takiego dokumentu (część ustrojowa) następnie wprowadzono ustawę dotyczącą prawa o ruchu drogowym, gdzie szczegółowo określone zostały wymagania, jakie musi spełniać osoba kierująca pojazdem (część materialna), by w końcu określić, gdzie należy złożyć niezbędne dokumenty, jakiej wysokości wnieść opłatę i jaki jest czas oczekiwania na wydanie prawa jazdy (część procesowa).

10 Zapamiętaj PRAWO ADMINISTRACYJNE dzieli się na trzy części:
„Prawo – dodaj do znajomych” – 2 Lekcja / PRAWO ADMINISTRACYJNE Zapamiętaj PRAWO ADMINISTRACYJNE dzieli się na trzy części: PRAWO USTROJOWE Ustawa o samorządzie gminnym Ustawa o samorządzie powiatowym Ustawa o samorządzie województwa PRAWO PROCESOWE Kodeks postępowania administracyjnego Ustawa o postępowaniu sądowoadministracyjnym PRAWO MATERIALNE Ustawa o systemie oświaty Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii Ustawa o porządku i czystości w gminach

11 „Prawo – dodaj do znajomych” – 2 Lekcja / PRAWO ADMINISTRACYJNE
Podstawowym zagadnieniem z prawa administracyjnego jest pojęcie stosunku administracyjno-prawnego (czyli relacji jakie zachodzą między obywatelem, a administracją). Charakterystyczną cechą stosunku administracyjnoprawnego jest nierównorzędna pozycja jego podmiotów. Co to oznacza? Organy administracji publicznej działają władczo w stosunku do obywateli, co powoduje, że mogą jednostronnie zadecydować o treści tego stosunku (czyli nadaniu pewnych praw, czy nałożeniu obowiązków). Podmiotami biorącymi udział w stosunku administracyjnoprawnym są organy administracji publicznej oraz osoby fizyczne lub prawne. W stosunku tym podmioty publiczne (np. Prezydent Miasta, Starosta) mają przewagę nad innymi podmiotami wynikającą z możliwości stosowania przymusu administracyjnego.

12 Relacje pomiędzy administracją a obywatelem lub osobami prawnymi
„Prawo – dodaj do znajomych” – 2 Lekcja / PRAWO ADMINISTRACYJNE ZAPAMIĘTAJ! STOSUNEK ADMINISTRACYJNY REGULUJE: Relacje pomiędzy administracją a obywatelem lub osobami prawnymi Jest nierównorzędny (administracja ma pozycję uprzywilejowaną) Uprawnienia organów administracji publicznej muszą wynikać z ustaw (zazwyczaj prawa materialnego)

13 „Prawo – dodaj do znajomych” – 2 Lekcja / PRAWO ADMINISTRACYJNE
Konieczność jego występowania wiąże się z obowiązkiem zapewnienia realizacji ustaw, np. zapewnienie obowiązku edukacyjnego wymaga możliwości wykorzystania przez władze samorządowe przymusu. W innym przypadku trudno byłoby wyegzekwować jego realizację. Na pewno zdawałeś sobie sprawę, że Prezydent czy Burmistrz Twojego miasta to osoby, które mogą decydować o wielu rzeczach dotyczących miejsca Twojego zamieszkania. Teraz wiesz także, że ich pozycja jest niejako „uprzywilejowana”.

14 „Prawo – dodaj do znajomych” – 2 Lekcja / PRAWO ADMINISTRACYJNE
Niektórzy potrafią wprowadzać naprawdę niezwykle „kreatywne” prawa, chociażby takie, jak te: W takich stanach jak Tulsa, czy Oklahoma - psy muszą mieć specjalną zgodę Gubernator Tokio nakazał mieszkańcom miasta jedzenie mięsa wron, bo jest ich w stolicy za dużo. Włączenie wroniny do menu tokijczyków pozwoli zmniejszyć stada tych ptaków co najmniej o dwie trzecie.

15 W jakich formach działa administracja publiczna?
„Prawo – dodaj do znajomych” – 2 Lekcja / PRAWO ADMINISTRACYJNE „Prawo – dodaj do znajomych” – 1 Lekcja / WSTĘP DO PRAWOZNAWSTWA W jakich formach działa administracja publiczna? Działania administracji publicznej wywierają duży wpływ na obywateli. To od decyzji administracyjnych zależy chociażby: - funkcjonowanie straży miejskiej, - przyznawanie stypendiów naukowych, dotacji, zapomóg, - organizowanie życia kulturalnego, czy sportowego w mieście. Dlatego tak ważne jest precyzyjne określenie, w jakiej formie będą podejmowane decyzje oraz kryteria na podstawie których można domagać się zmiany decyzji.

16 Decyzje administracyjne
„Prawo – dodaj do znajomych” – 2 Lekcja / PRAWO ADMINISTRACYJNE W prawie administracyjnym występują dwie formy działalności administracji publicznej: Decyzje administracyjne Dotyczącego pojedynczego podmiotu, np. osoby, która ubiega się o przyjęcie na studia Czynności materialno-techniczne Będę do wszelkiego rodzaju rejestry i plany prowadzone przez administrację publiczną, np. rejestr wyborców

17 Wprowadzenie do postępowania administracyjnego:
„Prawo – dodaj do znajomych” – 2 Lekcja / PRAWO ADMINISTRACYJNE „Prawo – dodaj do znajomych” – 1 Lekcja / WSTĘP DO PRAWOZNAWSTWA Wprowadzenie do postępowania administracyjnego: Czy zdarzyło Ci się kiedyś znaleźć w sytuacji, kiedy miałeś mocne argumenty w jakiejś sprawie, ale nikt Ci nie wierzył, ponieważ nie mogłeś ich udowodnić? Prawo działa podobnie. Nie wystarczy mieć racji, trzeba ją jeszcze udowodnić. Sposób funkcjonowania administracji publicznej, dochodzenia swoich praw, egzekwowanie obowiązków określone jest w kodeksie postępowania administracyjnego. To najważniejsza ustawa, na podstawie której organy podejmują decyzję. Bez względu na przedmiot prowadzonego postępowania (czy będą to świadczenia socjalne, czy wniosek o wydanie dowodu osobistego) obowiązują jednakowe zasady postępowania administracyjnego, które znajdują się w rozdziale 2. kodeksu postępowania administracyjnego art (dalej kpa).

18 „Prawo – dodaj do znajomych” – 2 Lekcja / PRAWO ADMINISTRACYJNE
„Prawo – dodaj do znajomych” – 1 Lekcja / WSTĘP DO PRAWOZNAWSTWA 1. Organy administracji publicznej działają na podstawie przepisów prawa (tzw. zasada praworządności) W każdym postępowaniu administracyjnym organy administracyjne obejmują dwa zasadnicze elementy: ustalenie, czy dany organ ma kompetencje do prowadzenia danej sprawy (oraz zastosowanie przepisów prawa materialnego oraz przepisów prawa procesowego przy rozpatrywaniu danej sprawy. Możemy przedstawić to graficznie: - ustalenie, czy dany organ ma zdolność prawną do prowadzenia danej spraw

19 Przytoczmy następujący przykład:
„Prawo – dodaj do znajomych” – 2 Lekcja / PRAWO ADMINISTRACYJNE Przytoczmy następujący przykład: Jan Kowalski złożył wniosek o wydanie dowodu osobistego do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Czy wojewoda skutecznie zajmie się sprawą? Odpowiedź jest prosta: Nie, ponieważ ten organ nie jest uprawniony do wystawienia dowodu osobistego, czyli innymi słowy nie należy to do jego kompetencji. W związku z powyższym wojewoda kierując się zasadą praworządności nie wyda dowodu osobistego Janowi Kowalskiemu. Pan Jan powinien zgłosić się do właściwego organu gminy (wójta, burmistrza lub prezydenta miasta)

20 „Prawo – dodaj do znajomych” – 2 Lekcja / PRAWO ADMINISTRACYJNE
„Prawo – dodaj do znajomych” – 1 Lekcja / WSTĘP DO PRAWOZNAWSTWA 2. Podczas postępowania administracyjnego organy administracji publicznej mają obowiązek wyjaśnienia stanu faktycznego oraz załatwienia jej mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli Z zasady tej wynika obowiązek wyczerpującego zbadania wszystkich okoliczności faktycznych związanych z określoną sprawą, aby w ten sposób stworzyć rzeczywisty obraz i uzyskać podstawę do trafnego zastosowania przepisu prawa. Wiąże się to z koniecznością zbadania wszystkich informacji w sprawie, a nie tylko tych, które są przedstawiane przez strony. Możemy to porównać do zadań, jakie masz czasem do rozwiązania na matematyce. Żeby dojść do prawidłowego wyniku musisz czasem skupić się nie tylko na danych liczbowych podanych wprost, ale także na tych, do których trzeba najpierw dojść, by uzyskać rozwiązanie.

21 „Prawo – dodaj do znajomych” – 2 Lekcja / PRAWO ADMINISTRACYJNE
„Prawo – dodaj do znajomych” – 1 Lekcja / WSTĘP DO PRAWOZNAWSTWA 3. Postępowanie administracyjne powinno być przeprowadzone w sposób budzący zaufanie jego uczestników do władzy publicznej (tzw. zasada pogłębiania zaufania uczestników do władzy publicznej) Zasada ta nakazuje respektowanie kultury administracyjnej podczas postępowania prowadzonego przez organy administracji publicznej, podejmowanie działań, które służą wzbudzaniu zaufania do administracji. Na podstawie tej ustawy urzędnicy powinni wyczerpująco informować obywateli o sposobie przeprowadzenie postępowania, wyjaśniać wszelkie wątpliwości, tłumaczyć sposób interpretacji przepisów przez organy administracji publicznej.

22 „Prawo – dodaj do znajomych” – 2 Lekcja / PRAWO ADMINISTRACYJNE
„Prawo – dodaj do znajomych” – 1 Lekcja / WSTĘP DO PRAWOZNAWSTWA 4. Organy administracji publicznej mają obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków (zasada obowiązku organów udzielania informacji faktycznej i prawnej) 5. organy administracji publicznej są zobowiązane zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań (tzw. zasada czynnego udziału stron w postępowaniu) Zasada stanowi, że strony postępowania mają prawo do czynnego w nim udziału od samego początku do jego końca, czyli do wydania decyzji administracyjnej. Udział ten zapewniony jest poprzez możliwość wypowiadania się co do zebranych przez administrację materiałów, wnoszenia swoich wniosków. Jeśli toczy, lub będzie toczyło się jakieś postępowanie administracyjne w Twojej sprawie masz prawo udać się do urzędu i sprawdzić na podstawie jakiś informacji urzędnicy podjęli decyzję.

23 „Prawo – dodaj do znajomych” – 2 Lekcja / PRAWO ADMINISTRACYJNE
„Prawo – dodaj do znajomych” – 1 Lekcja / WSTĘP DO PRAWOZNAWSTWA 6. Organy administracji publicznej powinny działać w sprawie wnikliwie i szybko, posługując się możliwie najprostszymi środkami prowadzącymi do jej załatwienia (zasada szybkości postępowania) Wskazana zasada nakłada na organy administracji publicznej obowiązek załatwienia sprawy bez zbędnej zwłoki, czy opieszałości w podejmowaniu czynności. W tym celu organy muszą posługiwać się najprostszymi środkami prowadzącymi do jej realizacji. Z kolei, w przypadku postępowań, w których nie jest konieczne zbieranie materiału dowodowego, nakłada się obowiązek niezwłocznego załatwienia spraw. Niestety czasem spotykamy się z różnym tempem rozpatrywania naszych wniosków, przedstawia to poniższy filmik…

24 Przykładowa sprawa, która może zostać załatwiona poprzez ugodę stron:
„Prawo – dodaj do znajomych” – 2 Lekcja / PRAWO ADMINISTRACYJNE „Prawo – dodaj do znajomych” – 1 Lekcja / WSTĘP DO PRAWOZNAWSTWA 7. Sprawy, w której uczestniczą strony o spornych interesach może być załatwiona w drodze ugody sporządzonej przed organem administracji publicznej (zasada ugodowego załatwienia spraw administracyjnych) Możliwość zawarcia ugody ma na celu przyspieszenie i uproszczenie postępowania administracyjnego. Aby do niej doszło w postępowaniu muszą uczestniczyć dwie strony, które dobrowolnie uzgodnią treść porozumienia przed organem administracyjnym. Treść ugody jest zatwierdzona w protokołu. Przykładowa sprawa, która może zostać załatwiona poprzez ugodę stron:

25 Często Polacy nazywają to „zbędną biurokracją”.
„Prawo – dodaj do znajomych” – 2 Lekcja / PRAWO ADMINISTRACYJNE „Prawo – dodaj do znajomych” – 1 Lekcja / WSTĘP DO PRAWOZNAWSTWA 8. Sprawy należy załatwiać w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego doręczanego środkami komunikacji elektronicznej (zasada pisemności) Organy administracji publicznej mają więc obowiązek załatwiania sprawy w formie pisemnej. I Obejmuje to cały ciąg czynności od wszczęcia postępowania, poprzez postępowanie wyjaśniające (tj. np. przesłuchiwanie świadków, zbieranie informacji niezbędnych do wydania decyzji, oględziny miejsca), aż do podjęcia decyzji. Często Polacy nazywają to „zbędną biurokracją”. Zastanów się teraz, jak by funkcjonowała administracja publiczna, gdyby nie istniała powyższa zasada o załatwianiu spraw w formie pisemnej? Co by było, gdyby wszystkie sprawy można było załatwiać „słownie”?

26 „Prawo – dodaj do znajomych” – 2 Lekcja / PRAWO ADMINISTRACYJNE
Jak się zapewne domyślasz, wprowadziłoby to wiele zamieszania. Wówczas trzeba by było wierzyć innym „na słowo”, np. w przypadku pojawienia się nieprawidłowości. Tylko czyje słowo w przypadku konfliktu, odmiennych „zeznań” byłoby ważniejsze – urzędnika czy petenta? Nowością w kodeksie postępowania administracyjnego jest możliwość załatwiania spraw za pomocą dokumentów elektronicznych. Zastosowanie środków elektronicznych jest możliwe na podstawie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Co sądzisz o informatyzacji działalności podmiotów administracji publicznej? Zapewne dla Ciebie, jako dla młodego człowieka, doskonale obsługującego komputer rozwiązanie to jest atrakcyjne i pozwala zaoszczędzić czas. Jest to doskonały przykład tego, że prawo jest elastyczne i zmienne, dostosowuje się do potrzeb ludzi i zmian cywilizacyjnych.

27 „Prawo – dodaj do znajomych” – 2 Lekcja / PRAWO ADMINISTRACYJNE
„Prawo – dodaj do znajomych” – 1 Lekcja / WSTĘP DO PRAWOZNAWSTWA 9. Postępowanie administracyjne jest dwuinstancyjne (zasada dwuinstancyjności) Zasada dwuinstancyjności zapewnia, że każde postępowanie administracyjne może być na wniosek strony rozpatrzone ponownie przez inny organ administracji publicznej. Postępowanie to wszczynane jest na wniosek strony, która złożyła odwołanie od podjętej decyzji. Przy czym, należy pamiętać, że postępowanie drugoinstancyjne zakłada ponowne, merytoryczne rozpatrzenie sprawy od nowa, a nie tylko kontrolę decyzji wydanej w ramach pierwszej instancji. Innymi słowy, jeśli nie odpowiada nam decyzja podjęta przez jakis organ administracyjny, możemy się od niej odwołać.

28 „Prawo – dodaj do znajomych” – 2 Lekcja / PRAWO ADMINISTRACYJNE
„Prawo – dodaj do znajomych” – 1 Lekcja / WSTĘP DO PRAWOZNAWSTWA 10. Decyzje, od których nie służy odwołanie w administracyjnym toku instancji lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawą, są ostateczne (zasada trwałości ostatecznych decyzji administracyjnych). Postępowanie administracyjne musi mieć swój koniec, który oznacza ostateczną decyzję administracyjną. Pomyśl co byłoby, gdybyśmy mogli wiecznie odwoływać się od wydanych decyzji?

29 „Prawo – dodaj do znajomych” – 2 Lekcja / PRAWO ADMINISTRACYJNE
„Prawo – dodaj do znajomych” – 1 Lekcja / WSTĘP DO PRAWOZNAWSTWA Kodeks postępowania administracyjnego zakłada, że ostateczna jest decyzja wydana przez organ drugiej instancji, od której nie służy już odwołanie do innego organu. W przypadku wydania decyzji ostatecznej, jedyną możliwością podważenie decyzji jest skierowanie sprawy do sądu administracyjnego, a konkretnie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, których obecnie jest 16 w kraju. Warto jednak pamiętać, że postępowanie sądowo administracyjne, nie wstrzymuje wykonania decyzji ostatecznej.

30 A teraz przykład z prawa administracyjnego ustrojowego
„Prawo – dodaj do znajomych” – 2 Lekcja / PRAWO ADMINISTRACYJNE A teraz przykład z prawa administracyjnego ustrojowego Jedną z ważniejszych ustaw z zakresu prawa administracyjnego, z którą mamy do czynienia na co dzień jest ustawa o samorządzie gminnym. Dlaczego jest to jedna z ważniejszych ustaw? Ponieważ, jak się zaraz przekonasz, reguluje zadania gminy, które mają bezpośredni wpływ na nasze życie. Co reguluje ustawa? Najważniejsze zagadnienia dotyczące funkcjonowania samorządu lokalnego. Zaczynając od tego, czym jest wspólnota samorządowa, a kończąc na sposobie funkcjonowania administracji lokalnej, tj. organy gminy, sposób ich powoływania, kompetencje, konsultacje społeczne, podstawowe zagadnienia dotyczące finansowania, kontroli i nadzoru.

31 Poniżej przykładowe normy regulujące samorząd gminny: art. 5b
„Prawo – dodaj do znajomych” – 2 Lekcja / PRAWO ADMINISTRACYJNE „Prawo – dodaj do znajomych” – 1 Lekcja / WSTĘP DO PRAWOZNAWSTWA Pomyśl, co by się stało, gdyby nie istniała ustawa o samorządzie gminnym? Czy możliwe byłoby sprawne funkcjonowanie samorządów lokalnych? Poniżej przykładowe normy regulujące samorząd gminny: art. 5b Rada gminy na wniosek zainteresowanych środowisk może wyrazić zgodę na utworzenie młodzieżowej rady gminy mającej charakter konsultacyjny.  Rada gminy, powołując młodzieżową radę gminy, nadaje jej statut określający tryb wyboru jej członków i zasady działania. Jeśli masz „organizacyjną” smykałkę może warto pomyśleć, by stworzyć taką Młodzieżową Radę w Twoim miejscu zamieszkania?

32 W Hajfie(Izrael) zabroniono przyprowadzanie na plażę… niedźwiedzi.
„Prawo – dodaj do znajomych” – 2 Lekcja / PRAWO ADMINISTRACYJNE „Prawo – dodaj do znajomych” – 1 Lekcja / WSTĘP DO PRAWOZNAWSTWA Art. 6.  1. Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Działa więc ona na rzecz środowiska lokalnego. A oto przykłady działania na rzecz środowiska lokalnego w innych krajach: Po kolejnym napadzie pijanych słoni na wioskę Pradzapatibosi w stanie Assam (Indie), władze wprowadziły zakaz produkcji piwa z ryżu w lasach. Słonie natrafiwszy na leśne browary z lubością się opijały. W Hajfie(Izrael) zabroniono przyprowadzanie na plażę… niedźwiedzi. W Waterwille (Maine,USA) zabronione jest publiczne wycieranie nosa. I co Ty na to? 

33 - lokalnego transportu zbiorowego, - ochrony zdrowia,
„Prawo – dodaj do znajomych” – 2 Lekcja / PRAWO ADMINISTRACYJNE „Prawo – dodaj do znajomych” – 1 Lekcja / WSTĘP DO PRAWOZNAWSTWA Gminy wykonują zadania własne oraz zlecone z zakresu administracja rządowej. ZADANIA WŁASNE GMINY Poniżej znajduje się lista różnych zadań. Przeczytaj je uważnie i zastanów się, które z nich należą do zadań własnych: - ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej, - gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego, - wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków -komunalnych, utrzymaniu czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i - unieszkodliwiania odpadków komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz, - lokalnego transportu zbiorowego, - ochrony zdrowia, - pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych, - gminnego budownictwa mieszkaniowego, - edukacji publicznej,

34 - wspierana i upowszechnianie idei samorządowej, - promocji gminy,
„Prawo – dodaj do znajomych” – 2 Lekcja / PRAWO ADMINISTRACYJNE „Prawo – dodaj do znajomych” – 1 Lekcja / WSTĘP DO PRAWOZNAWSTWA - kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i - opieki nad zabytkami, - kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, - porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego, - utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych, - polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej, - wspierana i upowszechnianie idei samorządowej, - promocji gminy, - współpracy z organizacjami pozarządowymi, - współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw. Jeżeli przez chwilę chciałeś/chciałaś zaznaczyć wszystkie zadania z listy przypisując je do zadań własnych gminy – nie pomyliłeś się!

35 ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
„Prawo – dodaj do znajomych” – 2 Lekcja / PRAWO ADMINISTRACYJNE „Prawo – dodaj do znajomych” – 1 Lekcja / WSTĘP DO PRAWOZNAWSTWA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Oprócz wyżej opisanych zadań własnych, gmina wykonuje również zadania zlecone, przekazywane na podstawie porozumienia z administracją rządową lub w formie ustawy. Prykładem zadania zleconego jest prowadzenie wyborów (wszystkich szczebli), które są finansowane z rezerwy celowej budżetu Państwa. Art. 11b.  1. Działalność organów gminy jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw. Co z tego wynika? Każda zainteresowana osoba może wziąć udział w posiedzeniu rady. Myślałeś może o tym, aby zobaczyć nad czym debatuję Twoi rajcy? Może warto zainteresować go Twoim problemem, aby poruszył go na posiedzeniu rady?

36 „Prawo – dodaj do znajomych” – 2 Lekcja / PRAWO ADMINISTRACYJNE
Organem stanowiącym oraz kontrolnym jest w gminie rada gminy, której kadencja wynosi 4 lata. Członkami są radni pochodzący z wyborów bezpośrednich, których kadencja wynosi również 4 lata. Na czele rady stoi przewodniczący oraz od 1 do 3 wiceprzewodniczących. Organem wykonawczym w radzie jest wójt, burmistrz, prezydent (w zależności od rodzaju gminy). Wybierany jest on w wyborach bezpośrednich na okres 4 lat. Liczba kadencji nie jest ograniczona. Oznacza to, że miasto może mieć tego samego prezydenta /burmistrza przez kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt lat!!! Jego najważniejszym zadaniem jest kierowanie bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentowanie jej na zewnątrz, np. w ramach negocjacji z inwestorami zewnętrznymi.

37 „Prawo – dodaj do znajomych” – 2 Lekcja / PRAWO ADMINISTRACYJNE
„Prawo – dodaj do znajomych” – 1 Lekcja / WSTĘP DO PRAWOZNAWSTWA Art. 25.  1. W związku z wykonywaniem mandatu radny korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych. Na czym polega ta ochrona? Dlaczego zdecydowano się na wprowadzenia takiego przepisu? Radni jako funkcjonariusze publiczni podlegają ochronie przed naruszeniem nietykalności cielesnej, czy użyciem w stosunku do nich przemocy lub groźby. Czy myślisz, że taka ochrona jest konieczna?

38 Art. 33. 1. Wójt wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy.
„Prawo – dodaj do znajomych” – 2 Lekcja / PRAWO ADMINISTRACYJNE „Prawo – dodaj do znajomych” – 1 Lekcja / WSTĘP DO PRAWOZNAWSTWA Art. 33.  1. Wójt wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy. W tym miejscu należy odróżnić dwa często mylone pojęcia: organ i urząd. Pierwsze z nich określa podmiot posiadający osobowość prawną, wyodrębniony w prawie w celu wykonywania zadań publicznych, posiadający kompetencje i możliwość korzystania z władztwa administracyjnego (zdolność do jednostronnego kształtowania praw i obowiązków). Urząd z kolei stanowi połączenie osób oraz zasobów materialnych w celu wykonywania zadań publicznych. Przykładami urzędów w ramach samorządu terytorialnego mogą być: urząd gminy (miasta), starostwo powiatowe, urząd marszałkowski województwa. Art. 85. Nadzór nad działalnością gminną sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności z prawem. Art. 86. Organami nadzoru są Prezes Rady Ministrów i wojewoda, a w zakresie spraw finansowych - regionalna izba obrachunkowa.

39 Odpowiedź z pewnością Cię zaskoczy – aż 70%
„Prawo – dodaj do znajomych” – 2 Lekcja / PRAWO ADMINISTRACYJNE Na zakończenie warto, abyś zapamiętał, że duże znaczenie w prawie administracyjnym miało wejście Polski do Unii Europejskiej. Czy wiesz, jaki procent prawa europejskiego jest implementowany (wdrażany) w życie na poziomie lokalnym? Odpowiedź z pewnością Cię zaskoczy – aż 70% Co to oznacza? Prawie ¾ dyrektyw, rozporządzeń oraz decyzji uchwalanych na poziomie Unii Europejskiej ma znaczenie w prawe lokalnym.

40


Pobierz ppt "2) LEKCJA EDUKACJI PRAWNICZEJ PRAWO ADMINISTRACYJNE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google